Постановление от 18.10.2001 № 1366 О внесении изменений в Методику оценки стоимости имущества во время приватизации

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 18 жовтня 2001 р. N 1366
                Київ
        Про внесення змін до Методики оцінки
        вартості майна під час приватизації
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   Внести зміни до Методики оцінки вартості майна під час
приватизації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2000 р. N 1554 Офіційний вісник
України, 2000 р., N 42, ст. 1791), що додаються.
 
   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ
   Інд. 25
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 18 жовтня 2001 р. N 1366
               ЗМІНИ,
     що вносяться до Методики оцінки вартості майна
   під час приватизації, затвердженої постановою Кабінету
     Міністрів України від 12 жовтня 2000 р. N 1554
            
   1. У пункті 4:
   абзац двадцятий після слова "заміною" доповнити словами "за
вирахуванням усіх видів  зносу  (фізичного,  функціонального,
зовнішнього тощо)";
   в абзаці двадцять п'ятому слова "за вирахуванням" замінити
словами "з урахуванням".
   2. Останнє речення пункту 6 викласти у такій редакції:
   "Роз'яснення та висновки з питань експертної оцінки майна
надаються Фондом державного майна".
   3. У пункті 11:
   в абзаці першому слова "груп А, Г та Ж" замінити словами
"груп А, В, Г та Ж";
   підпункт 4 викласти у такій редакції:
   "4) підготовка державним органом приватизації інформаційних
матеріалів стосовно об'єктів нерухомого майна, що підлягають
продажу як індивідуально визначене майно або у складі цілісного
майнового комплексу (документи бюро технічної інвентаризації;
документи, що підтверджують вартість  невід'ємних  поліпшень,
здійснених орендарем за період оренди за згодою орендодавця;
тощо), а також підготовка переліку  майна,  вартість  якого
вилучається з вартості цілісного майнового комплексу".
   4. У пункті 12:
   підпункт 3 викласти у такій редакції:
   "3) визначення  необхідності проведення експертної оцінки
об'єкта незавершеного будівництва у разі відсутності документів,
необхідних для оформлення актів приймання-передачі, зразок яких
наведено у додатках 10 і 11 до цієї Методики, та у разі продажу
об'єкта незавершеного будівництва під розбирання";
   підпункт 4 викласти у такій редакції:
   "4) відбір експерта на конкурсних засадах у разі продажу
будівельних матеріалів, які знаходяться на будівельному майданчику
об'єкта незавершеного будівництва, невстановленого устаткування,
придбаного  для  забезпечення  функціонування  об'єкта  після
завершення  будівництва,  та  у  разі  прийняття рішень про
необхідність проведення експертної оцінки об'єктів незавершеного
будівництва, зазначених у підпункті 3 цього пункту";
   у підпункті  6  слова  "та  затвердження  результатів
інвентаризації" виключити;
   підпункт 8 викласти у такій редакції:
   "8) проведення експертної оцінки у випадках, зазначених у
підпункті 4 цього пункту".
   5. В абзаці першому пункту 12 та абзаці першому пункту 86
слова "Указу Президента України від 28 травня 1999 р. N 591"
замінити словами "Закону України".
   6. У пункті 19 слова "груп А та Ж" замінити словами "груп А,
В, Г та Ж, оцінка яких проводиться відповідно до пункту 11 цієї
Методики".
   7. У пункті 23 абзац другий викласти у такій редакції:
   "У разі  приватизації  (корпоратизації)  майна замовником
експертної оцінки виступає державний орган приватизації".
   8. Абзаци третій і четвертий пункту 24 викласти у такій
редакції:
   "Висновок експерта, отриманий у процесі виконання договору на
проведення експертної оцінки майна, який укладено з державним
органом приватизації, підлягає затвердженню керівником державного
органу приватизації у разі, коли така оцінка проводилася з метою
продажу цього майна шляхом викупу або продажу одному покупцю, на
аукціоні (за конкурсом) з продажу цілісних майнових комплексів та
індивідуально визначеного майна під час приватизації. В інших
випадках  висновки  експерта  затверджуються  відповідними
замовниками.  У  разі виникнення потреби в захисті майнових
інтересів держави державні органи приватизації розглядають звіти
про  проведення  експертної  оцінки такого майна та надають
відповідні рекомендації.
   На підставі затвердженого висновку експерта про вартість
оцінюваного майна замовник підписує акт приймання-передачі робіт з
експертної оцінки державного майна".
   9. У пункті 25:
   в абзаці другому слова "або висновку експерта" виключити;
   в абзаці третьому слова "дати затвердження" замінити словами
"дати оцінки".
   10. У  підпункті  3  пункту  57  слова  "протоколу
інвентаризаційної комісії" замінити словами  "зведеного  акта
інвентаризації майна".
   11. Абзац сьомий пункту 77 викласти у такій редакції:
   "Результати проведення  експертної  оцінки  оформляються
відповідно до вимог, установлених Фондом  державного  майна.
Висновок  експерта  про  вартість  оцінюваного  майна,  що
приватизується, затверджується керівником відповідного державного
органу приватизації".
   12. Пункт 80 викласти у такій редакції:
   "80. Оцінка вартості цілісних майнових комплексів, віднесених
згідно з Державною програмою приватизації на 2000-2002  роки
 до груп А, В, Г та Ж, у процесі приватизації, а також
в інших випадках їх відчуження проводиться залежно від складу
майна зазначених об'єктів, фінансових результатів діяльності за
останні два роки до визначеної дати оцінки та способу продажу з
переважним застосуванням методичних засад експертної оцінки".
   13. Пункт 83 викласти у такій редакції:
   "83. Оцінка вартості віднесених до груп В і Г цілісних
майнових комплексів, що належать державі, у разі прийняття рішення
державним органом приватизації про їх продаж на аукціоні (за
конкурсом) проводиться на засадах експертної оцінки".
   14. У пункті 99:
   абзац другий після слів "за конкурсом" доповнити словами "під
розбирання";
   в абзаці четвертому слово "визначається" замінити словами
"може визначатися";
   доповнити пункт абзацом п'ятим такого змісту:
   "У разі відсутності документів, необхідних для проведення
оцінки  вартості  об'єкта незавершеного будівництва, вартість
об'єкта може визначатися експертним шляхом".
   15. У графі  "Дата укладання  договору  оренди,  період"
додатка 6 до Методики цифри "01.01.92 - 01.01.93" замінити цифрами
"01.10.92 - 01.01.93".