Приказ от 23.01.2007 № 18 О принятии Изменения № 1 ДБН В.1.1-7-2002 Пожарная безопасность объектов строительства

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
       МIНIСТЕРСТВО БУДIВНИЦТВА, АРХIТЕКТУРИ
      ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

              Н А К А З

             23.01.2007 N 18


       Про прийнятя Зміни N 1 ДБН В.1.1-7-2002
       "Пожежна безпека об'єктів будівництва"


   На підставі рішення науково-технічної ради Мінбуду України
від 14.12.2006 N 108 >> ) "Про проект Зміни N 1 ДБН
В.1.1-7-2002  "Пожежна  безпека  об'єктів     будівництва"
Н А К А З У Ю:

   1. Прийняти з наданням чинності з 1 червня 2007 Зміну N 1 ДБН
В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва", розроблену
Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки МНС
України.

   2. Будинки  і  споруди, на будівництво яких затверджена
документація та отримано дозвіл на виконання будівельних робіт в
установленому  порядку до 01.06.2007, допускається вводити в
експлуатацію без коригування документації на відповідність вимогам
зазначеної Зміни за умови дотримання вимог ДБН В.1.1-7-2002.

   3. Департаменту організаційно-аналітичної та кадрової роботи
(О.Ю.Волосевич) забезпечити  публікацію  зазначеної  Зміни  в
Iнформаційному бюлетені Мінбуду України.

   4. Держпожбезпеки МНС України:

   4.1. Доручити видання та розповсюдження зазначеної Зміни на
умовах угоди, укладеної з ДП  "Укрархбудінформ",  за  умови
використання коштів, одержаних від реалізації зазначеної Зміни, на
виконання робіт зі стандартизації, розвиток науково-технічної бази
(стаття 19 Закону України "Про стандартизацію".

   4.2. Надати обов'язковий безоплатний типографського видання
примірник зазначеної Зміни одержувачам, визначеним постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня  2002 року N 608
 "Про порядок доставляння обов'язкових примірників
документів".

   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра А.Беркуту.

 Перший заступник міністра                 А.Орлов


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінбуду України
                   23.01.2007 N 18
                   з наданням чинності
                   з 01.06.2007 року


              ЗМIНА N 1
            до ДБН В.1.1-7-2002
       "Пожежна безпека об'єктів будівництва"


   Вступна частина. У п'ятому абзаці після скорочення "НД"
поставити кому та додати: "проектна", далі за текстом.
   У сьомому абзаці слова "центральним органом виконавчої влади
з будівництва та архітектури" замінити на "центральним органом
виконавчої  влади  з  питань  містобудування, архітектури та
житлово-комунального господарства".
   Перший розділ "Загальні положення". Доповнити новим пунктом
наступного змісту:
   "1.5 Для житлових, громадських будинків з умовною висотою
понад 73,5 м та інших будинків, на які в НД відсутні протипожежні
вимоги, повинні бути розроблені індивідуальні технічні вимоги, що
відображають особливості їх протипожежного захисту, включаючи
комплекс додаткових інженерно-технічних та організаційних заходів.
Зазначені індивідуальні технічні вимоги повинні бути погоджені з
центральним органом виконавчої влади з питань містобудування,
архітектури та житлово-комунального господарства,  центральним
органом державного пожежного нагляду та затверджені замовником.
   Примітка. Iндивідуальні  технічні   вимоги   стосуються
конкретного проекту будинку та не можуть бути поширені на інші
аналогічні проекти будинків. Iндивідуальні технічні вимоги мають
розроблятися науково-дослідними та проектними організаціями за
відповідним рішенням центральним органом виконавчої влади з питань
містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства
та центрального органу державного пожежного нагляду".
   Пункт 2.9. викласти у новій редакції:
   "2.9 Будівельні конструкції характеризують за вогнестійкістю
та здатністю поширювати вогонь."
   Пункт 2.10 викласти у новій редакції:
   "2.10 За вогнестійкістю будівельні конструкції залежно від
нормативних граничних станів та межі вогнестійкості поділяють на
класи вогнестійкості".
   2.10.1 Основні види граничних станів для конструкцій  з
вогнестійкості:
   - граничний стан за ознакою втрати несучої здатності (умовне
позначення R);
   - граничний стан за ознакою втрати  цілісності  (умовне
позначення Е);
   - граничний стан  за  ознакою  втрати  теплоізолювальної
здатності (умовне позначення I).
   2.10.2 Межа вогнестійкості конструкції визначається часом (у
хвилинах)  від початку вогневого випробування за стандартним
температурним режимом до настання одного з нормативних для даної
конструкції граничних станів з вогнестійкості.
   Значення межі  вогнестійкості  будівельних  конструкцій
визначають шляхом випробувань за ДСТУ Б В. 1.1-4, за стандартами
на методи випробувань на вогнестійкість будівельних конструкцій
конкретних видів або за розрахунковими методами відповідно до
стандартів або методик,  узгоджених  з  центральним  органом
виконавчої  влади  з  питань  містобудування, архітектури та
житлово-комунального  господарства  та  центральним  органом
державного пожежного нагляду. Загальні вимоги до розрахункових
методів наведено у додатку В.
   2.10.3 Позначення   класу   вогнестійкості  будівельних
конструкцій складається з умовних літерних позначень граничних
станів і числа, що відповідає нормованій межі вогнестійкості у
хвилинах, з ряду 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 240, 360.".
   Пункт 2.11. викласти у новій редакції:
   "2.11 Здатність будівельних конструкцій поширювати вогонь
визначається межею поширення вогню.
   Будівельні конструкції за межею поширення вогню поділяють на
три групи:
   М0 (межа поширення вогню дорівнює 0 см);
   М1 (М 25 см - для горизонтальних конструкцій; М 40 см - для
вертикальних і похилих конструкцій);
   М2 (М > 25 см - для горизонтальних конструкцій; М > 40 см -
для вертикальних і похилих конструкцій).
   Значення межі  поширення вогню будівельними конструкціями
визначають за методом, наведеним у додатку Г.
   Якщо будівельні конструкції складаються тільки з негорючих
матеріалів (НГ), то їх відносять до групи М0 без проведення
випробувань.".
   Таблиця 4. У верхньому рядку таблиці слова "Мінімальні межі
вогнестійкості" та "максимальні межі поширення вогню" викласти в
новій редакції: "Мінімальні значення межі вогнестійкості" та
"максимальні значення межі поширення вогню" відповідно.
   Таблиця 5. У  планувальних  та  конструктивних  рішеннях
зовнішніх пожежних драбин типу П2 слова: "ширину 0,7 м, а також
площадки не рідше ніж через 8 м і поручні" викласти в наступній
редакції: "ширину маршів 0,7 м, ширину проступів 0,25 м, а також
площадки не рідше ніж через 8 м і поручні висотою 1,2 м".
   Пункт 3.4. Другий абзац викласти в новій редакції:
   "У внутрішніх шарах системи зовнішнього облицювання стін
будинків можуть використовуватися матеріали груп горючості Г1, Г2
до умовної висоти не більше 26,5 м".
   Пункт 4.8. Доповнити:
   - після слів "протипожежних стінах" та "протипожежної стіни"
словами у дужках (перегородках) та (перегородки) відповідно;
   - другим абзацом наступного змісту:  "  Допускається  в
протипожежних стінах (перегородках) прокладати електропроводку, що
не проходить через зазначені вище вентиляційні та димові канали".
   Пункт 4.18. У кінці першого та другого абзаців записати "за
винятком випадків, обумовлених НД".
   Пункт 4.19. Вилучити слова "та ущільнення стиків".
   Доповнити другим абзацом наступного змісту: "Сміттєзбиральні
камери,  стовбур  сміттєпроводу  обладнуються  установками
пожежогасіння згідно з вимогами ДБН В.2.2-15 та
інших відповідних НД".
   Пункт 4.21. Доповнити новим абзацом наступного змісту:
   "У зазначених будинках не допускається застосовувати покрівлі
з матеріалів, що належать до груп В3, РП4 (крім матеріалів
пароізоляції)".
   Пункт 4.34. В першому та другому абзацах вилучити слова
"цокольними" та "цокольним" відповідно.
   Пункт 4.39.  Після  слів  "виробничого  та  складського
призначення" записати слова "категорій Г і Д".
   Пункт 4.40. Слова "R 15 або REI 15" викласти в наступній
редакції: "R 15 (RE 15, REI 15)".
   Пункт 4.42. У другому абзаці після слів "згідно з ПУЕ"
поставити кому та записати "ДНАОП 0.00-1.32", далі за текстом.
   Розділ 4" Обмеження поширення пожежі в будинках". Доповнити
новими пунктами 4.43 та 4.44:
   "4.43 Приміщення, які розташовані в цокольних, підвальних,
підземних поверхах та призначені для розміщення і прокладання
інженерного обладнання будинку, слід відокремлювати від інших
приміщень протипожежними перегородками 1-го типу та перекриттям
3-го типу";
   "4.44 Ліфтові  шахти,  що  розміщуються ззовні будинків,
допускається огороджувати конструкціями з негорючих матеріалів з
ненормованою межею вогнестійкості, якщо конструкції цієї ліфтової
шахти не є несучими конструкціями будинку".
   Пункт 5.8. У другому абзаці посилання на "ВСН 59" замінити
посиланням на ДБН В.2.5-23.
   Пункт 5.13. У підпункті "б" після слів "металевими сходами
(або скобами) записати "шириною не менше 0,45 м", далі за текстом.
   Пункт 5.16. Доповнити пункт третім абзацом наступного змісту:
   "Двері сходових кліток у відкритому положенні не повинні
зменшувати розрахункову ширину сходових площадок та маршів".
   Пункт 5.42. На початку пункту після слів "У сходових клітках"
доповнити словами: "та сходах типу С1", далі за текстом.
   Пункт 5.49.:
   - другий абзац викласти в наступній редакції:
   "Ці переходи, як правило, не слід розташовувати у внутрішніх
кутах зовнішніх стін будинку. У разі прилягання однієї частини
зовнішньої стін будинку до іншої під кутом менш ніж 120 град.
необхідно, щоб відстань по горизонталі від найближчого дверного
прорізу в зовнішній повітряній зоні до вершини внутрішнього кута
зовнішньої стіни була не менш як 4 м. Зазначену відстань (4 м)
може бути зменшено до величини виступу зовнішньої стіни. Дана
вимога не розповсюджується на переходи, розташовані у внутрішніх
кутах 120 град. і більше, а також на виступ зовнішньої стіни
величиною не більше 1,2 м";
   - у кінці останнього абзацу записати нове речення наступного
змісту:
   "Ширина глухого простінку між дверними прорізами повітряної
зони та  найближчим вікном приміщення повинна становити не менше
2 м".
   Пункт 6.6.  У  першому  та третьому абзацах після слів
"металевих драбинах" записати "шириною не менше 0,45 м".
   Пункт 6.12.  Перед  посиланням на ДБН В.2.2-9 доповнити
посиланням на НАПБ Б.01.007, далі за текстом.
   Пункт 7.1. Доповнити другим абзацом наступного змісту:
   "Сигнали від АУП,  АУПС  виводять  на  пульт  пожежного
спостереження згідно з вимогами 1.1.7 ДБН В.2.5-13".
   Пункт 7.7. Доповнити другим абзацом наступного змісту:
   "Сигнал про відчинення шаф пожежних кранів із зазначенням
поверху, секції будинку (номера під'їзду), як правило, передається
до пожежного посту (диспетчерської)".
   Додаток А.
   Доповнити посиланням на:
   - ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні
положення";
   - ДБН В.2.5-23-2003 "Проектування електрообладнання об'єктів
цивільного призначення";
   - НАПБ Б.01.007-2004 "Правила облаштування та застосування
ліфтів для транспортування пожежних підрозділів у будинках та
спорудах";
   - ДНАОП  0.00-1.32-01  "Правила  будови електроустановок.
Електрообладнання спеціальних установок".
   Виправити шифри:
   - ДСТУ Б В.1.1-4-98 на ДСТУ Б В.1.1-4-98*;
   - ДБН 360-92* на ДБН 360-92360-92**;
   - НАПБ Б.02.014-98 на НАПБ Б.02.014-2004;
   - НАПБ Б.06.004-97 на НАПБ Б.06.004-2005.
   Вилучити посилання на "ВСН 59-88 Электрооборудование жилых и
общественных зданий. Нормы проектирования".
   Додаток В, пункт В.1.8. Доповнити у кінці речення словами "з
коефіцієнтом надійності, що дорівнює 1".
   Додаток Е, таблиця Е.1:
   - у рядку 16 після слів "Висотні житлові будинки" записати у
дужках: (з умовною висотою до 73,5 м включно);
   - доповнити рядками 18, 19, 20:

Призначення будинку, приміщення (найменування нормативного показника) Нормативний показник Тип СО
1 2 3 4 5
18. Будинки адміністративні та побутові промислових підприємств, офіси (кількість місць, людей) до 50 *        
50-100   *      
понад 100     *    
19. Культові будинки (найбільша місткість зали, людей) до 300 *        
понад 300   *      
20. Виставкові центри (площа поверху, кв. м) до 500 *        
500-3500   *      
понад 3500     *    

БУДСТАНДАРТ Online