Наказ від 15.03.2000 № 40 Про затвердження Положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової розробки (ДПР) родовищ корисних копалин загальнодержавного значення

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

   КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОЛОГІЇ ТА ВИКОРИСТАННЯ НАДР
              Н А К А З
 
 N 40 від 15.03.2000         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   6 квітня 2000 р.
                   за N 211/4432
 
   Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
                екології та природних ресурсів
    N 34/м від 03.03.2003 )
 
    Про затвердження Положення про порядок організації
    та виконання дослідно-промислової розробки (ДПР)
    родовищ корисних копалин загальнодержавного значення
 
   Відповідно до Кодексу України про надра та
згідно з протокольним рішенням засідання Кабінету  Міністрів
України від 29 грудня 1997 р. N 43 (п.4) Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Положення про порядок організації та виконання
дослідно-промислової розробки (ДПР) родовищ корисних  копалин
загальнодержавного значення (додається).
   2. Керівникам Львівського відділення УкрДГРІ (Федишин В.О.)
та  Сімферопольського  відділення  УкрДГРІ  (Брагін Ю.М.) до
30.05.2000 завершити розробку та погодження нормативних документів
з методики проведення дослідно-промислової розробки відповідно до
особливостей видів корисних копалин.
   3. Директору  ДГП  "Геоінформ"  (Суходольський  К.О.) до
31.12.2000 розробити і погодити нормативні документи з методики
проведення  дослідно-промислового видобутку підземних прісних,
мінеральних, термальних і промислових вод.
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
голови Комітету Ткача І.В.
 
 Голова Комітету                  С.В.Гошовський
                      Затверджено
                      Наказ Геолкому України
                      15 березня 2000 р. N 40
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   6 квітня 2000 р.
                   за N 211/4432
              Положення
        про порядок організації та виконання
      дослідно-промислової розробки (ДПР) родовищ
      корисних копалин загальнодержавного значення
           1. Загальні положення
   1.1. Це Положення розроблене згідно з Кодексом України про
надра та відповідно до протокольного  рішення
Кабінету Міністрів України від 29.12.97 N 43 (п.4) і встановлює
вимоги щодо порядку організації та проведення  ДПР,  складу
проектної  документації,  порядку опрацювання та використання
наслідків робіт.
   1.2. Вимоги цього Положення є обов'язковими для міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади,  всіх  суб'єктів
підприємницької діяльності незалежно від форм власності на них, що
здійснюють ДПР родовищ твердих, рідких та газоподібних корисних
копалин у межах території України, її континентального шельфу,
виключної (морської) економічної зони.
   1.3. ДПР родовищ корисних копалин загальнодержавного значення
є складовою частиною робіт з їх геологічного  вивчення  із
використанням промислових засобів і технологічних схем вилучення і
перероблення мінеральної сировини. Вона здійснюється з метою
уточнення окремих гірничо-геологічних, технологічних та інших
параметрів, необхідних для підрахунку запасів корисних копалин і
обгрунтування вибору раціональних методів видобування мінеральної
сировини.
   1.4. ДПР родовищ корисних копалин загальнодержавного значення
здійснюється на підставі проектів, що складаються, проходять
експертизу і затверджуються відповідно до вимог і в порядку,
передбачених цим Положенням, іншими законодавчими та нормативними
актами.
 
  2. Вимоги та умови проведення дослідно-промислової розробки
   2.1. Термін ДПР родовища, кількість і умови вилучення при
цьому мінеральної сировини обгрунтовуються у проекті ДПР. Строки
проведення ДПР родовища не можуть виходити за межі строку чинності
спеціального дозволу (ліцензії) на його геологічне вивчення і не
повинні перевищувати 5 років.
   2.2. Обсяг мінеральної сировини,  що  передбачається  до
вилучення під час ДПР, не повинен перевищувати 10 відсотків від
попередньо оцінених на родовищі запасів корисної копалини.
   2.3. Вилучена  під час ДПР мінеральна сировина підлягає
реалізації у загальному порядку. Плата за користування надрами
справляється відповідно до Порядку встановлення нормативів збору
за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного
бюджету, та його справляння, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 29.01.99 N 115.
   2.4. ДПР  проводиться  на  родовищах  корисних  копалин,
промислове значення яких позитивно визначене за результатами
попередньої геолого-економічної оцінки, але з достатньою повнотою
достовірне визначення характеристик корисних копалин можливе лише
шляхом  пробного  вилучення  і  перероблення частини запасів
мінеральної сировини в промислових умовах.
   2.5. Підготовленими  до ДПР вважаються родовища, ступінь
геологічного і техніко-економічного вивчення  яких  при  ДПР
забезпечить можливість визначення усіх наявних корисних копалин і
компонентів, очікуваних розмірів родовищ та їх геологічної будови,
технологічних властивостей, гірничо-геологічних умов залягання,
гірничотехнічні, екологічні та інші умови їх  вилучення  та
перероблення з достатньою детальністю для оцінки промислового
значення.
   2.6. Доцільність  ДПР родовищ обгрунтовується матеріалами
попередньої геолого-економічної оцінки родовища і проектами їх
ДПР.
   Рішення щодо проведення ДПР приймається користувачем надр або
замовником (інвестором) робіт з геологічного вивчення надр.
     3. Проектування дослідно-промислової розробки
   3.1. Проекти ДПР родовищ корисних копалин, що розвідуються, є
складовою частиною загального проекту геологорозвідувальних робіт
(окрім проектів ДПР родовищ вуглеводнів, які складаються окремо) і
складаються авторами загального проекту із залученням, у разі
потреби, фахівців із спеціалізованих проектних організацій.
   3.2. Проекти ДПР родовищ корисних копалин, що виконуються на
замовлення  користувачів  надр,  складаються  спеціалізованими
організаціями та установами, які мають відповідну ліцензію.
   3.3. Проекти  робіт  з  ДПР  родовищ  корисних  копалин
погоджуються Державним комітетом України по нагляду за охороною
праці (далі - Держнаглядохоронпраці), а також центральним органом
державної виконавчої влади, який здійснює управління в галузі
видобування та перероблення даного виду корисної копалини, і
затверджуються користувачем надр або замовником робіт.
   3.4. Обов'язковому затвердженню відповідними  центральними
органами  державної  виконавчої влади підлягають проекти ДПР
родовищ:
   - стратегічно  важливої  сировини,  дорогоцінних металів,
дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння;
   - нових видів мінеральної сировини з недостатньо вирішеними
питаннями технології її перероблення і використання (комплексні
агроруди, термальні води, гідромінеральна сировина тощо);
   - що здійснюються підземними гірничими виробками глибиною
більше 20 м.
   3.5. Центральні органи виконавчої влади відповідно до виду
корисної копалини спільно з Комітетом України з питань геології та
використання надр (далі - Геолком  України)  розробляють  і
затверджують за узгодженням з Держнаглядохоронпраці та Державною
комісією України по запасах корисних копалин (далі - ДКЗ України)
галузеві регламенти (стандарти) складання проектів ДПР родовищ для
кожного виду корисних копалин загальнодержавного значення, в яких
визначаються вимоги до змісту і оформлення цих проектів.
      4. Виконання дослідно-промислової розробки
   4.1. ДПР здійснюється відповідно до затвердженого проекту та
нормативного документа з методики її проведення.
   4.1.1. Нормативні документи з  методики  проведення  ДПР
відповідних видів корисних копалин розробляються і затверджуються
Геолкомом України спільно з відповідними центральними органами
державної виконавчої влади за узгодженням з Держнаглядохоронпраці
та ДКЗ України.
   4.1.2. Нормативними документами на проведення ДПР відповідно
до особливостей видів корисних копалин визначаються:
   - методика дослідження та випробування корисних копалин з
метою одержання достовірних вихідних даних усіх параметрів для
підрахунку розвіданих запасів;
   - методика дослідження гірничо-геологічних та інших умов
залягання корисних копалин, гірничо-технічних, екологічних та
інших умов їх розроблення для уточнення  системи  видобутку
мінеральної сировини;
   - методика дослідження технологічних властивостей основних і
супутніх корисних копалин для оптимізації технологічної схеми
перероблення мінеральної сировини з вилученням усіх  наявних
основних і супутніх компонентів та утилізації відходів гірничого
виробництва;
   - методика метрологічного забезпечення засобів випробування
та вимірювання і зіставлення параметрів родовищ корисних копалин
згідно з результатами розвідки та ДПР;
   - методика режимних спостережень за впливом  розроблення
родовищ на довкілля;
   - методика маркетингових досліджень економічних та інших умов
реалізації   мінеральної   сировини  з  метою  детальної
геолого-економічної оцінки ефективності виробничої  діяльності
гірничодобувного  підприємства,  яке  буде  створене на базі
розвіданих та підготовлених для промислового освоєння запасів
корисних копалин.
   4.2. Одержані результати  разом  з  іншими  результатами
геологічної розвідки використовуються під час оцінки промислових
запасів  ДКЗ  України  та  складання  проектів  будівництва
гірничодобувних та переробних підприємств.
   4.3. У разі істотних (більше ніж на 10 відсотків) фактичних
чи прогнозованих відхилень основних річних показників ДПР від
проектних, проекти ДПР підлягають коригуванню і перезатвердженню в
порядку, визначеному пунктом 3.3 цього Положення.
          5. Охорона надр та довкілля
   ДПР родовищ корисних копалин виконується відповідно до вимог
чинного  законодавства  про  надра,  нормативних  актів  із
раціонального використання та охорони природних ресурсів.
     6. Державний контроль та нагляд за здійсненням
     дослідно-промислової розробки. Відповідальність
   6.1. Державний контроль і нагляд за веденням робіт з ДПР
здійснюють Геолком України, Держнаглядохоронпраці, Мінекобезпеки
України та їхні територіальні органи, а також у межах своєї
компетенції центральні органи виконавчої влади відповідно до виду
корисної копалини та органи місцевого самоврядування.
   6.2. Користувачі надр несуть відповідальність за порушення
вимог цього Положення згідно з чинним законодавством України.
 
 Начальник Головного
 управління використання надр            В.Г.Бєльський
 

БУДСТАНДАРТ Online