Наказ від 14.11.1995 № 175 Про затвердження Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) баштових кранів

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

 
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
              Н А К А З
 
 N 175 від 14.11.95          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   27 листопада 1995 р.
                   за N 425/961
 
       Про затвердження Типової інструкції з
       безпечного ведення робіт для кранівників
          машиністів) баштових кранів
 
   Згідно з пунктом 4 Положення про Державний комітет України по
нагляду за охороною праці, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 4 травня 1993 року N 328, та
Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів,
затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 16 грудня
1993 року N 128 Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Типову інструкцію з безпечного ведення робіт
для кранівників (машиністів) баштових кранів, що додається.
   2. Зазначену  Типову інструкцію ввести в дію з 1 лютого
1996 року.
   3. З метою поліпшення роботи щодо запобігання  нещасним
випадкам  і  аваріям  при  експлуатації, ремонті та монтажі
вантажопідіймальних кранів підприємствам, установам, організаціям,
які є власниками кранів та які їх експлуатують, розробити з
урахуванням специфіки виробництва на основі Типової інструкції і
затвердити  в установленому порядку виробничі інструкції для
кранівників баштових кранів і видати їх цим робітникам під
розписку та встановити контроль за їх виконанням.
   4. Вважати такою, що не застосовується на території України,
Інструкцію з безпечного ведення робіт для машиністів (кранівників)
баштових кранів, затверджену Держгіртехнаглядом СРСР 27 вересня
1966 року.
   5. Контроль за виконанням  даного  наказу  покласти  на
заступника Голови комітету Штефана П.Т.
 
 
 Перший заступник
 Голови Комітету                    С.О.Сторчак
 
                      Затверджено
                наказом Державного комітету України
                по нагляду  за  охороною  праці
                від 14 листопада 1995 року N 175
 
            Типова інструкція
   з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів)
             баштових кранів
            1. Загальні положення
   1.1. Дана Типова інструкція розроблена на основі Правил
будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (далі -
Правила), затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від
16.12.93 N 128, поширюється на всі підприємства, організації
України незалежно від їх відомчої (галузевої) належності та
громадян, які є власниками кранів, визначає загальні права та
обов'язки кранівників баштових кранів, а також установлює порядок
безпечного ведення робіт з переміщення вантажів кранами.
   1.2. Для керування та обслуговування баштових кранів власник
зобов'язаний призначити кранівників, які мають посвідчення на
право керування баштовими кранами.
   1.3. Якщо кран знаходиться в приватній власності, обов'язки
кранівника може виконувати власник за умови, що він пройшов
навчання та атестацію як кранівник у порядку, встановленому
Правилами.
   1.4. Для стропування, підвішування вантажу на гак крана
призначаються стропальники. Як стропальники можуть допускатися й
інші робітники (такелажники, монтажники тощо), якщо вони пройшли
навчання за професією, кваліфікаційною  характеристикою  якої
передбачено виконання робіт зі стропування вантажу.
   При знаходженні крана у приватній  власності,  обов'язки
стропальника може виконувати власник за умови, що він пройшов
навчання та атестацію як стропальник у порядку, встановленому
Правилами.
   1.5. При роботі двох і більше стропальників один із них
призначається старшим.
   1.6. У випадках, коли зона, що обслуговується краном, не
повністю проглядається з кабіни кранівника і відсутній радіо- або
телефонний зв'язок між кранівником і стропальником для передавання
сигналів стропальника кранівникові, особою, відповідальною за
безпечне проведення робіт з  переміщення  вантажів  кранами,
призначається сигнальник.
   1.7. Для виконання  обов'язків  кранівника  можуть  бути
призначені робітники, які досягли 18 років. Перед призначенням на
роботу вони повинні пройти медичний огляд з метою визначення
відповідності їх фізичного стану вимогам, що ставляться до цих
професій.
   1.8. Під  час  роботи  кранівник повинен мати при собі
посвідчення на право керування краном.
   1.9. Допуск до роботи кранівників оформляється наказом по
цеху (дільниці)  або  підприємству.  Допуск  кранівників  до
обслуговування  і  ремонту  електроустаткування  крана  може
здійснюватися лише з дозволу головного енергетика підприємства в
порядку,  встановленому  Правилами  технічної  експлуатації
електроустановок споживачів.
   При знаходженні  крана  у  приватній  власності та його
обслуговуванні за договором організацією або підприємством, яка
має відповідний дозвіл органів держнаглядохоронпраці, порядок
допуску до роботи кранівників визначається договором між власником
крана і підприємством, що обслуговує кран (крани).
   1.10. Перед допуском до роботи керівництво  підприємства
зобов'язане  перевірити  у  кранівників  знання  інструкції
заводу-виготовлювача з монтажу та експлуатації крана, на якому
вони допускаються працювати, та вручити їм під розписку виробничу
інструкцію. Крім того, кранівнику повинні бути видані або вивішені
у місцях виконання робіт краном графічні зображення (схеми)
стропування, обв'язки або зачіплювання вантажів.
   1.11. Кранівники та їх помічники після перерви в роботі за
спеціальністю більше одного року проходять перевірку знань у
комісії підприємства і  у  випадку  задовільних  результатів
допускаються до стажування для відновлення необхідних навиків.
   Якщо кран знаходиться у приватній власності й обов'язки
кранівника виконує власник, то після перерви в роботі більше
одного року він проходить перевірку знань за договором  на
підприємстві, яке має комісію з атестації кранівників або в
комісії органу держнаглядохоронпраці. При задовільних результатах
перевірки він допускається до стажування за договором на вказаному
вище або іншому підприємстві, що має крани такого ж типу і моделі.
   1.12. Повторна  перевірка  знань  кранівників  комісією
підприємства проводиться:
   1.12.1. Періодично, не рідше одного разу в 12 місяців.
   1.12.2. У разі переходу з одного підприємства на інше.
   1.12.3. За вимогою інспектора органів держнаглядохоронпраці
(далі - інспектор) або інженерно-технічного працівника, який
здійснює  нагляд  за  утриманням  та безпечною експлуатацією
вантажопідіймальних кранів (далі - ІТП по нагляду).
   Повторні перевірки знань проводяться в обсязі даної Типової
інструкції та  інструкції  заводу-виготовлювача  з монтажу та
експлуатації крана.
   1.13. Навчений і атестований кранівник повинен:
   1.13.1. Знати  виробничу  інструкцію, а також інструкцію
заводу-виготовлювача з монтажу та експлуатації крана.
   1.13.2. Знати  будову  крана, будову і призначення його
механізмів та приладів безпеки.
   1.13.3. Володіти  навичками,  необхідними  для  керування
механізмами крана та догляду за ними.
   1.13.4. Знати фактори, що впливають на стійкість крана, та
причини втрати стійкості.
   1.13.5. Знати асортимент і призначення мастильних матеріалів,
що застосовуються для змащування частин, що труться.
   1.13.6. Знати,  встановлений  Правилами,  порядок  обміну
сигналами зі стропальниками.
   1.13.7. Знати безпечні способи стропування і зачіплювання
вантажів.
   1.13.8. Уміти  визначати  придатність до роботи канатів,
знімних  вантажозахоплювальних  пристроїв  (стропів,  траверс,
захватів тощо) і тари.
   1.13.9. Знати  правила  безпечного  переміщення  вантажів
кранами.
   1.13.10. Знати вимоги щодо кранових колій і їх утримання.
   1.13.11. Знати прийоми звільнення від дії струму осіб, які
потрапили під напругу, і способи надання їм першої допомоги.
   1.14. Кранівник контролює роботу стропальника (зачіплювача) і
відповідає за дії учня, який проходить у нього стажування, а також
за порушення ним вимог, викладених в даній Типовій інструкції.
    2. Обов'язки кранівника перед пуском крана в роботу
   2.1. Перед  тим, як стати до роботи, кранівник повинен
ознайомитися з записами у вахтовому журналі і виконати приймання
крана, заздалегідь пересвідчитись у його справності та справності
кранових колій. Для цього кранівник повинен:
   2.1.1. Оглянути кранові колії та тупикові упори.
   2.1.2. Оглянути гнучкий кабель, що підводить струм, а також
провідники заземлення.
   2.1.3. Оглянути механізми крана, їх кріплення і гальма, а
також ходову частину і протиугонні захвати.
   2.1.4. Перевірити наявність та справність огорож механізмів
та електроустаткування.
   2.1.5. Перевірити наявність в кабіні діелектричних килимів.
   2.1.6. Перевірити, чи змащені передачі, підшипники, канати, а
також стан мастильних пристосувань і сальників.
   2.1.7. Оглянути в доступних місцях металоконструкції крана
(башту, стрілу, портал) і стан з'єднань окремих секцій башти та
стріли і елементів її підвіски (канатів, розтяжок, блоків, серг
тощо).
   2.1.8. Оглянути гак, його кріплення в обоймі та замикаючий
пристрій на ньому або інший змінний вантажозахоплювальний орган,
встановлений замість гака.
   2.1.9. Перевірити комплектність противаги й надійність її
кріплення.
   2.1.10. Перевірити наявність та справність  приладів  та
пристроїв безпеки на крані (обмежувачі вантажопідіймальності або
вантажного моменту, висоти підіймання гака, підіймання і опускання
стріли,   механізму   пересування,   повороту;   покажчик
вантажопідіймальності, анемометр тощо), гальмові електромагніти,
сигнальні пристрої, електричний захист.
   2.1.11. Перевірити справність освітлення крана.
   2.1.12. Перевірити наявність пломби або замка на захисній
панелі.
   2.1.13. Перевірити наявність проходів шириною не менше 700 мм
між краном і виступаючими частинами будинків, що споруджуються,
або  іншими наземними будовами, а також штабелями вантажів,
укладених вздовж кранових колій на всьому їх протязі.
   2.2. Кранівник зобов'язаний разом зі стропальником перевірити
справність знімних вантажозахоплювальних пристроїв і наявність на
них клейм або бірок із зазначенням вантажопідіймальності, дати
випробування та номера.
   2.3. Приймаючи кран, необхідно провести його огляд разом з
кранівником, що передає зміну. Для огляду крана адміністрація
підприємства зобов'язана надати необхідний час.
   2.4. Огляд крана має здійснюватися лише у неробочому стані і
при вимкнутому рубильнику, який подає напругу на кабель.
   2.5. При огляді крана  кранівник  повинен  користуватися
переносною лампою напругою, що не перевищує 42 В.
   2.6. Після огляду, перед пуском крана в роботу, кранівник
повинен увімкнути рубильник в кабіні, а штурвали і рукоятки усіх
контролерів установити в нульове положення.
   2.7. Після огляду, перед пуском крана в роботу, кранівник
зобов'язаний випробувати на холостому ходу всі механізми крана й
перевірити при цьому справність дії:
   2.7.1. Механізмів крана та електричної апаратури.
   2.7.2. Приладів  та пристроїв безпеки, які є на крані.
Перевірка  справності  дії  обмежувача  вантажопідіймальності
(вантажного моменту) виконується за допомогою контрольного вантажу
в строки, установлені інструкцією заводу-виготовлювача крана з
відміткою про це у вахтовому журналі. При відсутності таких
вказівок  в  інструкції  заводу-виготовлювача строки перевірки
установлюються власником крана. Ця перевірка повинна здійснюватися
під керівництвом особи, відповідальної за безпечне проведення
робіт з переміщення вантажів кранами.
   2.7.3. Гальм.
   2.7.4. Показника вильоту стріли.
   2.8. Про результати огляду, перевірки механізмів, приладів і
пристроїв безпеки кранівник робить відповідний запис у вахтовому
журналі.
   2.9. При виявленні під час огляду й випробуванні механізмів
крана несправності або недоліків в його стані, які перешкоджають
безпечній  роботі й неможливості їх усунення своїми силами,
кранівник, не приступаючи до роботи, здійснює запис у вахтовому
журналі, доповідає про це особі, відповідальній за утримання
вантажопідіймального крана в справному стані й інформує особу,
відповідальну за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів
кранами.
   2.10. Кранівник не повинен ставати до роботи на крані за
наявності таких несправностей:
   2.10.1. Тріщин або деформацій в металоконструкціях крана,
послабленні болтових з'єднань в місцях роз'ємних стиків.
   2.10.2. Тріщин в елементах підвіски стріли (сергах, тягах),
тріщин або відсутність шплінтів і затискачів у місцях кріплення
канатів або послабленні їх кріплення.
   2.10.3. Стріловий або вантажний канати  мають  кількість
обривів  дротин  або  поверхневе  спрацювання,  що перевищує
встановлені Правилами  норми,  обірвану  сталку  чи  місцеве
пошкодження (норми бракування канатів кранів наведені в додатку 10
до Правил).
   2.10.4. Механізми підіймання вантажу або зміни вильоту мають
дефекти (несправності), що загрожують безпеці при роботі крана.
   2.10.5. Деталі гальма механізму підіймання вантажу або стріли
мають дефекти.
   2.10.6. Гаки мають зношення в зіві, що перевищує 10 відсотків
первісної висоти перерізу,  несправні  запобіжні  замки,  що
запобігають довільному випаданню знімного вантажозахоплювального
пристрою, порушене кріплення гака в обоймі.
   2.10.7. Пошкоджені або відсутні, передбачені паспортом крана
та інструкцією заводу-виготовлювача з експлуатації крана, прилади
та пристрої  безпеки  (обмежувачі  вантажопідіймальності  або
вантажного моменту, висоти підіймання гака, підіймання і опускання
стріли,   механізму   пересування,   повороту;   покажчик
вантажопідіймальності, анемометр тощо), гальмові електромагніти,
сигнальні пристрої, електричний захист.
   2.10.8. Відсутня огорожа механізмів або голих струмоведучих
частин  електроустаткування, а також відсутнє або пошкоджене
заземлення.
   2.10.9. Несправні кранові колії.
   2.10.10. Пошкоджені або відсутні протиугонні захвати або
тупикові упори.
   2.10.11. Виявлені  інші несправності, за наявності яких,
відповідно до вимог інструкції заводу-виготовлювача з монтажу та
експлуатації крана, його робота не повинна допускатися до усунення
цих несправностей.
   2.11. Для  усунення  несправностей  електроустаткування,
підключення баштового крана до джерела живлення, заміни плавких
уставок (запобіжників), підключення електронагрівача кранівник
зобов'язаний викликати електромонтера. Ці роботи виконувати самому
кранівникові забороняється.
   2.12. Прийнявши кран, кранівник робить відповідний запис у
вахтовому журналі про результати огляду і після одержання завдання
від  особи,  відповідальної  за безпечне проведення робіт з
переміщення вантажів кранами, стає до роботи.
   2.13. Перед початком роботи кранівник повинен перевірити
наявність у стропальника посвідчення на право виконання робіт,
якщо стропальник вперше стає до роботи з ним. Якщо для виконання
стропування вантажів виділені робітники, які не мають  прав
стропальників, кранівник не повинен ставати до роботи.
   2.14. Перед початком роботи кранівник повинен пересвідчитися
в достатньому освітленні робочого майданчика в зоні дії крана. За
недостатнього освітлення, сильного снігопаду або туману кранівник,
не  розпочинаючи  роботу,  повинен сповістити про це особу,
відповідальну за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів
кранами.
      3. Обов'язки кранівника під час роботи крана
   3.1. Під час роботи механізмів крана кранівник не повинен
відволікатися від своїх прямих обов'язків, а також виконувати
очищення, змащування й ремонт механізмів.
   3.2. Кранівник не повинен допускати сторонніх осіб на кран, а
також передавати будь-кому керування краном без дозволу особи,
відповідальної за утримання вантажопідіймальних кранів в справному
стані.
   3.3. Коли на крані перебуває стажист, то і кранівник, і
стажист не мають права відлучатися з кабіни навіть на короткий
проміжок часу, не попередивши про це один одного. Якщо кранівник
працює без стажиста, то, залишаючи кран, він повинен вимкнути
струм, закрити двері кабіни і укріпити  кран  протиугонними
захватами. Підніматися на кран та спускатися з нього під час
роботи його механізмів не дозволяється.
   3.4. При раптовому припиненні постачання струму або зупиненні
крана з інших причин кранівник повинен поставити штурвал або
рукоятки контролерів у нульове положення і вимкнути рубильник у
кабіні.
   Якщо у цьому випадку вантаж залишився у піднятому положенні,
кранівник зобов'язаний за допомогою стропальника або  іншого
робітника викликати особу, відповідальну за безпечне проведення
робіт з переміщення вантажів кранами, і в її присутності опустити
вантаж шляхом ручного розгальмовування. При цьому, до приходу
вказаної особи, кранівник повинен вжити заходів до недопущення
проходження людей під піднятим вантажем.
   3.5. Перед ввімкненням механізмів крана, кранівник повинен
подати попереджувальний сигнал. Ця вимога має виконуватися також і
тоді, коли в роботі крана була перерва.
   3.6. Кранівник повинен зупинити кран за сигналом "Стій",
незалежно від того, ким він подається.
   3.7. Кранівнику не дозволяється виконувати зміну вильоту
стріли крана в той час, коли вантаж зачіплюється або обв'язується,
чи при його вивільненні.
   3.8. Виконувати суміщення рухів (операцій) краном можна лише
у точній відповідності з вказівками, які містяться в інструкції
заводу-виготовлювача з монтажу і експлуатації крана, при цьому не
допускається одночасне ввімкнення механізмів.
   3.9. Ввімкнення й зупинку механізмів крана кранівник повинен
виконувати плавно, без ривків. Швидке опускання вантажів, а також
опускання вантажу шляхом розгальмовування гальма за допомогою
ножного або ручного розгальмовуючого пристрою забороняється за
винятком випадку, вказаного в п. 3.4. Виконувати  переведення
механізмів з прямого ходу на зворотний не дозволяється за винятком
тих випадків, коли необхідно запобігти аварії або нещасному
випадку.
   3.10. Підхід  крана  до  кінцевих  вимикачів  повинен
здійснюватися  лише  на  сповільненій швидкості. Використання
кінцевих вимикачів як робочих органів вимкнення електродвигунів не
дозволяється.
   3.11. Кранівнику забороняється виводити з дії прилади та
пристрої безпеки (обмежувачі вантажопідіймальності або вантажного
моменту, висоти підіймання гака, підіймання і опускання стріли,
механізму пересування, повороту; покажчик вантажопідіймальності,
анемомерт тощо), гальмові електромагніти, сигнальні  пристрої,
електричний захист, заклинювати контактори, а також виконувати
роботу краном при їх бездії або несправності.
   3.12. При підійманні стріли кранівник повинен стежити, щоб
стріла не підіймалась вище за положення, яке відповідає найменшому
робочому вильоту.
   3.13. У  разі  необхідності  переміщення  вантажів  над
перекриттям, під якими розміщені виробничі, жилі або службові
приміщення, де перебувають люди, кранівник може стати до роботи
лише  після  одержання  письмового  розпорядження керівництва
підприємства, ознайомлення з заходами з безпечного транспортування
вантажів і під безпосереднім керівництвом особи, відповідальної за
безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами.
   3.14. Не дозволяється здійснювати підіймання, опускання та
переміщення вантажів при перебуванні людей під вантажем; у тих
випадках, коли, виходячи з виробничих умов, переміщення вантажу
над людьми є неминучим, воно може бути допущене лише на підставі
письмового дозволу керівництва підприємства, виданого кранівнику,
і після вжиття керівництвом необхідних  заходів  безпеки  і
ознайомлення  з  ними  кранівників,  стропальників  та осіб,
відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів
кранами.
   3.15. При підійманні та переміщенні вантажу кранівник повинен
керуватися такими вимогами:
   3.15.1. Виконувати підіймання та переміщення вантажу лише за
сигналами стропальника або сигнальника. Якщо виникає необхідність
доручити подачу сигналів іншим особам (прорабові, майстрові,
бригадирові), то кранівник повинен бути попереджений про це
заздалегідь. Якщо сигнал подається невірно, всупереч інструкції,
то кранівник не повинен виконувати роботу. За пошкодження, що
сталися внаслідок невірно поданого сигналу, відповідальність несе
особа, яка подала невірний сигнал, і кранівник, якщо він бачив
вантаж, що підіймався.
   3.15.2. Вантажопідіймальність  крана  для кожного вильоту
стріли визначати за покажчиком вантажопідіймальності.
   3.15.3. При навантаженні і розвантаженні автомашин і причепів
до них, залізничних платформ та напіввагонів  робота  крана
дозволяється лише за відсутності людей на транспортних засобах, в
чому кранівник повинен заздалегідь пересвідчитися.
   3.15.4. Гак  підіймального  механізму  встановлювати  над
вантажем так, щоб при підійманні вантажу виключався скісний натяг
вантажного канату.
   3.15.5. При підійманні вантажу вагою, близькою до дозволеної
вантажопідіймальності  для  даного  вильоту стріли, необхідно
попередньо підняти його на висоту не більше 200-300 мм, щоб
пересвідчитися в стійкості крана і справності дії гальм, а також
правильності стропування вантажу, після чого виконувати його
підіймання на потрібну висоту.
   3.15.6. Вантажі,  які  переміщуються  у  горизонтальному
напрямку, необхідно попередньо підняти на висоту 0,5 м вище за
предмети, що зустрічаються на шляху.
   3.15.7. При підійманні вантажу відстань між обоймою гака та
блоками на стрілі повинна бути не менше 0,5 м.
   3.15.8. Укладання  і  розвантаження  вантажу  повинні
здійснюватися рівномірно, без порушення встановлених для складання
вантажів габаритів і без захаращування проходів.
   3.15.9. Підіймання і переміщення  дрібноштучних  вантажів
повинні здійснюватися у спеціально призначеній для них тарі.
   3.15.10. Перед підійманням вантажу з колодязя, траншеї або
котловану, а також перед опусканням вантажу в них, кранівник
повинен  попередньо  пересвідчитися,  опустивши   порожній
(ненавантажений) гак, в тому, що при його нижчому положенні на
барабані лебідки залишається не менше, ніж 1,5 витка канату, не
враховуючи витків, що знаходяться під затискним пристроєм.
   3.15.11. Уважно стежити за канатами; у випадку спадання їх із
барабана  або блоків, утворення петель, виявлення пошкоджень
канатів необхідно припинити роботу крана.
   3.15.12. При підійманні та опусканні вантажу, що знаходиться
поблизу стіни, колони, штабеля, залізничного вагону, автомашини,
верстата або іншого устаткування кранівник повинен попередньо
пересвідчитися у відсутності стропальників або інших людей між
вантажем,  що  підіймається, та вказаними частинами будинку,
транспортними засобами, обладнанням, а також у  неможливості
черкання стрілою або вантажем, що підіймається, за стіни, колони,
вагони тощо. Укладання вантажів повинно виконуватися без порушення
рівноваги напіввагонів, вагонеток, платформ.
   3.15.13. При одночасній роботі декількох баштових кранів на
одній колії, щоб уникнути зіткнення, необхідно зберігати відстань
між кранами або підвішеними вантажами не менше, ніж 5 метрів.
Кранівники  повинні  попереджувати один одного сигналами про
наближення свого крана.
   3.16. Кранівнику забороняється вмикати механізми крана, коли
на частині, що повертається, або біля механізмів перебувають люди,
крім випадків огляду крана особою, відповідальною за утримання
вантажопідіймальних кранів в справному стані, слюсарями  або
електромонтерами, які його ремонтують; за такого огляду кранівник
може вмикати механізми крана лише за їх сигналами.
   3.17. При  підійманні  й переміщенні вантажів кранівнику
забороняється:
   3.17.1. Допускати  до  стропування,  зачіплювання  та
обв'язування вантажів працівників, які не мають  посвідчення
стропальників, а також застосовувати вантажопідіймальні пристрої
без бірок або клейм; кранівник у цих випадках повинен припинити
роботу краном і довести до відома особу, відповідальну за безпечне
проведення робіт з переміщення вантажів кранами.
   3.17.2. Виконувати навантаження чи розвантаження вантажів
краном за відсутністю схем правильного стропування, зачіплювання
та обв'язування вантажів, які переміщуються.
   3.17.3. Підіймати чи кантувати вантаж, маса якого перевищує
вантажопідіймальність  крана для даного вильоту стріли; якщо
кранівник не знає маси вантажу, то він повинен одержати відомості
про масу вантажу у особи, відповідальної за безпечне проведення
робіт з переміщення вантажів кранами.
   3.17.4. Здійснювати різке гальмування при повороті стріли з
вантажем.
   3.17.5. Підтягувати вантаж по землі, рейках чи лагах гаком
крана при скісному натягу канатів.
   3.17.6. Відривати  гаком  вантаж,  засипаний  землею  чи
примерзлий до землі, закладений іншими вантажами, укріплений
болтами або залитий бетоном, а також розкачувати вантаж з метою
його відриву.
   3.17.7. Звільняти  краном  защемлені  вантажем  знімні
вантажозахоплювальні пристрої (стропи, кліщі тощо).
   3.17.8. Підіймати залізобетонні й бетонні вироби, що не мають
маркування маси.
   3.17.9. Підіймати  залізобетонні  вироби  з  пошкодженими
петлями, неправильно обв'язаний вантаж, а також  такий,  що
перебуває в нестійкому положенні або в заповненій вище бортів
тарі.
   3.17.10. Підіймати цеглу, плитку та інші матеріали, укладені
на піддонах без огорожі, дозволяється лише при навантаженні та
розвантаженні (на землю) автомашин, їх причепів, залізничних
напіввагонів та платформ.
   3.17.11. Подавати матеріали у віконні та дверні прорізи, якщо
вони не мають приймальних майданчиків.
   3.17.12. Укладати  вантаж  на  електричні  кабелі  та
трубопроводи, а також на краю укосу або траншеї.
   3.17.13. Укладати вантаж на риштування або перекриття без
письмового дозволу особи, відповідальної за безпечне проведення
робіт з переміщення вантажів кранами.
   3.17.14. Підіймати вантаж з людьми, які перебувають на ньому,
а також вантаж, що урівноважується масою людей або підтримується
руками.
   3.17.15. Передавати керування краном особам, які не мають на
це прав, а також допускати до самостійного керування учнів та
стажистів без власного спостереження за ними.
   3.17.16. Здійснювати навантаження та розвантаження автомашин
при перебуванні шофера або інших людей у кабіні.
   3.17.17. Виконувати регулювання гальма механізму підіймання,
коли вантаж піднятий.
   3.17.18. Опускати стрілу з вантажем до вильоту, при якому
вантажопідіймальність крана буде меншою за вагу вантажу, який
підіймається.
   3.17.19. Підіймати балони із стиснутим або зрідженим газом,
якщо вони не укладені в спеціальні контейнери.
   3.18. Кранівник  зобов'язаний  опустити вантаж, припинити
роботу крана й повідомити про це особу, відповідальну за безпечне
проведення  робіт з переміщення вантажів кранами, у випадку
виникнення несправностей, вказаних в п.2.10, а також:
   3.18.1. Якщо   виникне   пошкодження  механізмів  або
металоконструкцій крана.
   3.18.2. Якщо  корпус  електродвигуна,  контролера, кожуха
апаратів, гак або металеві конструкції крана перебувають під
напругою.
   3.18.3. Якщо закручуються канати вантажного поліспаста.
   3.18.4. Якщо противага при повороті крана може зачепити за
виступаючі частини будинку, риштування або інші будови.
   3.18.5. Якщо будуть виявлені несправності кранових колій.
   3.18.6. При недостатній освітленості місця роботи крана,
сильному снігопаді або тумані, а також в інших випадках, коли
кранівник погано розрізняє сигнали стропальника або вантаж, що
переміщується.
   3.18.7. При температурі повітря, яка є нижчою за допустиму
мінусову, вказану у паспорті крана.
   3.18.8. При наближенні грози, сильному вітрі, швидкість якого
перевищує допустиму для роботи даного крана, вказану в його
паспорті; при цьому кранівник повинен виконати вказівку інструкції
заводу-виготовлювача щодо запобігання угону крана вітром.
   3.18.9. При частому спрацюванні електричного, теплового або
іншого захисту.
   3.19. Якщо під час роботи крана виникне аварія або нещасний
випадок, кранівник зобов'язаний негайно зупинити кран і довести до
відома особи, відповідальної за безпечне проведення робіт з
переміщення  вантажів  кранами,  а  також  сповістити особу,
відповідальну за утримання вантажопідіймального крана в справному
стані.
   3.20. При виникненні пожежі на крані кранівник  повинен
негайно вимкнути струм на крані й почати гасити пожежу, одночасно
викликавши за допомогою одного із членів бригади, яка обслуговує
кран, пожежну охорону.
   3.21. Кранівнику забороняється залишати на майданчиках та
механізмах крана інструменти, деталі та інші сторонні предмети.
   4. Обов'язки кранівника після закінчення роботи крана
   4.1. Після закінчення роботи крана кранівник зобов'язаний
дотримуватись таких вимог:
   4.1.1. Спустити вантаж на землю, зняти стропи й підняти гак у
верхнє положення.
   4.1.2. Установити стрілу в положення, визначене інструкцією
заводу-виготовлювача з монтажу і експлуатації крана.
   4.1.3. Поставити кран у призначене для стоянки місце.
   4.1.4. Вимкнути рубильник у кабіні.
   4.1.5. Закрити вікна в кабіні і замкнути двері на замок.
   4.1.6. Вимкнути  рубильник  на  пункті  для  підключення
зовнішнього  джерела, рубильник на порталі крана і замкнути
останній на замок.
   4.1.7. Закріпити кран усіма протиугонними захватами.
   4.2. При роботі крана протягом декількох змін кранівник, який
передає  зміну,  повинен  сповістити свого змінника про всі
несправності в роботі крана і здати зміну, зробивши відповідний
запис у вахтовому журналі.
            5. Обслуговування крана
   5.1. Кранівник відповідає за правильне обслуговування крана,
при цьому він повинен:
   5.1.1. Утримувати механізми та обладнання крана в чистоті та
справності.
   5.1.2. Своєчасно робити змащування всіх механізмів крана, які
труться,  та  канатів  згідно  з  вказівкою  інструкції
заводу-виготовлювача.
   5.1.3. Мастильні та  обтиральні  матеріали  зберігати  у
закритому металевому посуді. Використаний обтиральний матеріал
необхідно прийняти з крана.
   5.1.4. Стежити за тим, щоб на крані не було будь-яких
незакріплених предметів, а також інструменту в  місцях,  не
призначених для його зберігання.
   5.1.5. Знати строки і результати проведення слюсарями та
електромонтерами профілактичних оглядів крана та його окремих
механізмів і вузлів за записами в журналі періодичних оглядів.
   5.2. Усунення несправностей, що виникли під час роботи крана,
здійснюється за заявкою кранівника. Інші види ремонту крана
здійснюються в установлені адміністрацією строки.
   5.3. Під час всіх оглядів електроустаткування крана необхідно
вимкнути джерело його живлення, а рубильник на порталі баштового
крана у вимкненому положенні має бути замкненим протягом всього
часу огляду. У разі огляду гнучкого кабелю необхідно вимкнути
рубильник на вводі.
   5.4. Пробний запуск баштового крана після ремонту (планового,
аварійного) кранівник зобов'язаний здійснювати лише в присутності
слюсаря або електромонтера, які ремонтували його, і ставати до
роботи  лише  згідно  з  письмовим  розпорядженням  особи,
відповідальної за утримання вантажопідіймального крана в справному
стані.
         6. Відповідальність кранівника
   6.1. Кранівник баштового крана, навчений та  атестований
згідно з Правилами, несе особисту відповідальність за порушення
вимог, викладених у даній Типовій інструкції, у відповідності з
чинним законодавством України.

БУДСТАНДАРТ Online