Постанова від 23.11.1995 № 934 Про затвердження Порядку конкурсного відбору наукових установ і проектно-конструкторських організацій, яким надаватиметься адресне пріоритетне фінансування для виконання розробо...

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

 
            П О С Т А Н О В А
         від 23 листопада 1995 р. N 934
                Київ
   Про затвердження Порядку конкурсного відбору наукових
   установ і проектно-конструкторських організацій, яким
 надаватиметься адресне пріоритетне фінансування для виконання
  розробок, спрямованих на створення новітніх технологій та
 продукції, визначення обсягів цього фінансування і здійснення
         контролю за використанням коштів
 
   На виконання Указу  Президента України від 26 липня 1995 р.
N 661 "Про державну підтримку наукових установ, які
працюють над новітніми науково-технічними розробками"  Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити Порядок конкурсного відбору наукових установ і
проектно-конструкторських організацій, яким надаватиметься адресне
пріоритетне фінансування для виконання розробок, спрямованих на
створення новітніх технологій та продукції, визначення обсягів
цього фінансування і здійснення контролю за використанням коштів
додається).
   2. Встановити, що бюджетне фінансування розробок, спрямованих
на розв'язання  галузевих  проблем,  провадиться за умови їх
обов'язкового фінансування у розмірі не менш як 50 відсотків за
рахунок спеціальних фондів позабюджетних коштів, що утворюються в
міністерствах, відомствах,  концернах,  корпораціях  та  інших
формуваннях для   фінансування  галузевих  і  міжгалузевих
науково-дослідних робіт, заходів щодо освоєння нових технологій і
виробництва нових видів продукції, а також коштів заінтересованих
підприємств, об'єднань, організацій, яким  за  погодженням  з
міністерством (відомством, концерном, корпорацією) дозволяється
зменшувати відрахування до зазначених  фондів  у  відповідних
розмірах.
 
   Прем'єр-міністр України           Є.МАРЧУК
       Міністр
   Кабінету Міністрів України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.31
                    ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
               постановою Кабінету Міністрів України
                від 23 листопада 1995 р. N 934
               ПОРЯДОК
       конкурсного відбору наукових установ і
       проектно-конструкторських організацій,
       яким надаватиметься адресне пріоритетне
        фінансування для виконання розробок,
        спрямованих на створення новітніх
        технологій та продукції, визначення
          обсягів цього фінансування і
      здійснення контролю за використанням коштів
   1. Цей порядок регламентує роботу, пов'язану із проведенням
конкурсного відбору наукових установ і проектно-конструкторських
організацій з метою визначення тих, яким слід надавати адресне
пріоритетне фінансування для виконання розробок, спрямованих на
створення  новітніх технологій та продукції, що забезпечують
конкурентоспроможність, зменшення залежності від імпорту, ресурсо-
та енергозбереження, радикальне підвищення продуктивності праці, а
також визначенням обсягів цього фінансування  і  здійсненням
контролю за використанням коштів.
   2. Конкурсний    відбір    наукових   установ   і
проектно-конструкторських організацій   проводиться  Державним
комітетом з  питань  науки,  техніки та промислової політики
(далі - Комітет) за участю координаційних рад з  пріоритетних
напрямів розвитку  науки  і техніки, створених відповідно до
постанови  Кабінету Міністрів України від 1 вересня 1994 р. N 609
.
   3. Умови конкурсу розробляються Комітетом і доводяться ним до
потенційних виконавців розробок з обов'язковим опублікуванням в
засобах масової інформації (якщо дозволяє характер завдання).
   4. Конкурс є відкритим для будь-яких наукових установ і
проектно-конструкторських  організацій  незалежно  від  форм
власності.
   5. Подані  до  Комітету  конкурсні  матеріали підлягають
попередньому аналізу з метою встановлення їх відповідності умовам
конкурсу та прийняття рішення щодо подальшого розгляду.
   Матеріали, оформлені належним чином, реєструються, відомості,
що містяться в них, заносяться до відповідних банків даних і у
десятиденний термін  після оголошеної дати закінчення прийому
пропозицій передаються  на  науково-технічну  експертизу  до
координаційних рад  з пріоритетних напрямів розвитку науки і
техніки.
   Матеріали, оформлені з порушенням визначених Комітетом умов,
до розгляду не приймаються.
   6. Координаційна рада з пріоритетного напряму розвитку науки
і техніки за  результатами  первинної  експертизи  конкурсних
матеріалів приймає у двотижневий термін рішення стосовно:
   необхідності проведення додаткової експертизи ( в разі коли
виконавець не погоджується з результатами первинної експертизи або
існує розбіжність у експертизних оцінках);
   схвалення або відхилення розробки в цілому, визначення складу
її виконавців.
   Рішення координаційної ради з пріоритетного напряму розвитку
науки і  техніки  оформляється протоколом, який подається до
Комітету. У  протоколі  зазначаються  рекомендований  склад
виконавців, обсяги фінансування схваленої розробки або мотивоване
рішення про відхилення розробки.
   7. Відбір  найважливіших розробок, що входять до державних
науково-технічних програм  і  наукових  частин  національних,
галузевих (багатогалузевих) і регіональних програм, сформованих
згідно з  Положенням  про державну науково-технічну програму,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня
1995 р. N 796, здійснюється замовниками цих програм,
а розробок, що фінансуються із Державного інноваційного фонду та
його регінальних відділень, - Державним інноваційним фондом і
подаються до Комітету.
   8. Результати розгляду координаційними радами з пріоритетних
напрямів розвитку науки і техніки поданих на конкурс матеріалів, а
також матеріалів по розробках, поданих замовниками  державних
науково-технічних програм  та  Державним інноваційним  фондом,
розглядаються на засіданні Комітету.
   При прийнятті рішення щодо конкурсного відбору  наукових
установ  і  проектно-конструкторських   організацій,  яким
надаватиметься адресне пріоритетне фінансування для виконання
розробок, враховується їх рейтинг, визначений під час проведення
атестації науково-дослідних установ, конструкторсько-технологічних
і проектних організацій згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 30 квітня 1993 р. N 269-р.
   9. Пропозиції Комітету щодо переліку розробок, спрямованих на
створення новітніх технологій та продукції, обсягів та джерел їх
фінансування, а також виконавців подаються в термін, встановлений
для розробки проекту Державного бюджету України на наступний рік,
до Мінекономіки та Мінфіну для врахування витрат у видатках на
науку із Державного бюджету.
   10. Джерелами фінансування зазначених розробок, крім бюджету,
можуть бути:
   кошти Державного інноваційного фонду і його регіональних
відділень;
   спеціальні фонди позабюджетних коштів, що утворюються в
міністерствах, відомствах, концернах,  корпораціях  та  інших
формуваннях для  фінансування  галузевих  і   міжгалузевих
науково-дослідних робіт, а також заходів щодо освоєння нових
технологій і виробництва нових видів продукції відповідно до
постанови  Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1992 р. N 77
( 77-92-п );
   кошти заінтересованих підприємств, об'єднань,  організацій
незалежно від форм власності;
   інші джерела фінансування.
   11. Обсяги коштів для адресного пріоритетного фінансування
наукових установ  і  проектно-конструкторських організацій, що
виконують розробки, спрямовані на створення нових технологій і
продукції, визначаються  залежно  від  вартості  та кількості
розробок, відібраних на конкурсній основі.
   Кошторисна вартість науково-технічних розробок визначається
згідно з діючим порядком.
   12. Мінекономіки разом з Мінфіном та Комітетом у двотижневий
термін після затвердження Верховною Радою України  Державного
бюджету України на наступний рік доопрацьовує і подає до Кабінету
Міністрів України уточнений перелік найважливіших розробок та
джерел їх  фінансування  з  визначенням  по  кожній розробці
міністерства, відомства, іншого органу державної виконавчої влади,
установи, організації, яким буде передбачене адресне пріоритетне
фінансування.
   13. Контроль за використанням коштів, що виділяються для цієї
мети, здійснює Комітет, який періодично перевіряє хід виконання
розробок; з цією метою утворюються спеціальні комісії. Результати
таких перевірок є підставою для прийняття рішення Комітетом про
подальше виконання розробок.
   14. Після закінчення розробки міністерство, відомство, інший
орган державної виконавчої влади, установа, організація, через які
здійснюється адресне пріоритетне  фінансування,  надсилає  до
Комітету звіт про виконані розробки та одержані результати.
   15. Комітет за результатами закінчених розробок щорічно готує
і подає Кабінетові Міністрів України інформацію про виконання
науковими установами і проектно-конструкторськими організаціями
розробок та одержані результати, а також готує інформаційний
матеріал і надсилає заінтересованим міністерствам, відомствам,
підприємствам та організаціям  з  метою  їх  впровадження  у
виробництво, освоєння випуску нових видів продукції.
   16. Порядок запровадження статистичної звітності про хід
виконання науковими  установами  і  проектно-конструкторськими
організаціями зазначених розробок визначається Мінстатом.

БУДСТАНДАРТ Online