Постанова від 07.02.1996 № 162 Про прискорення будівництва другої черги каналу Дніпро-Донбас та забезпечення водою південно-східного регіону України

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 7 лютого 1996 р. N 162
                Київ
       Про прискорення будівництва другої черги
      каналу Дніпро-Донбас та забезпечення водою
         південно-східного регіону України
 
   З метою  завершення  будівництва  другої  черги  каналу
Дніпро-Донбас, водогонів і фільтрувальних станцій для забезпечення
дніпровською  водою південно-східного регіону держави Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Схвалити пропозиції Державного  комітету  по  водному
господарству, Міністерства економіки, Донецької, Харківської та
Луганської обласних  державних  адміністрацій  про  завершення
будівництва другої черги каналу Дніпро-Донбас та інших споруд для
поліпшення забезпечення водою населення і народного господарства
Донецької, Луганської і Харківської областей згідно з додатком.
   2. Міністерству промисловості передати функції замовника на
будівництво Південно-Донбаського  водогону,  Добропільської  та
Маріупольської фільтрувальних станцій  Донецькій,  а  Західної
фільтрувальної станції  -  Луганській  обласним  державним
адміністраціям.
   3. Міністерству економіки, Міністерству фінансів разом з
Державним комітетом по водному господарству, Донецькою, Луганською
і Харківською обласними державними адміністраціями передбачати
ліміти державних централізованих капітальних вкладень і відповідні
кошти для  завершення  спорудження  другої  черги  каналу
Дніпро-Донбас, водогонів і фільтрувальних станцій із щорічним
уточненням їх обсягів виходячи з фінансових можливостей під час
формування державного бюджету.
   Для прискорення   забезпечення   дніпровською   водою
південно-східного регіону України рекомендувати  Донецькій  та
Луганській обласним  державним  адміністраціям  залучати кошти
місцевих бюджетів і підприємств-водоспоживачів на  будівництво
Добропільської, Маріупольської та Західної фільтрувальних станцій.
   4. Державному комітетові по водному господарству, Донецькій,
Луганській і  Харківській  обласним  державним  адміністраціям
забезпечити безумовне виконання планів введення у дію зазначених
потужностей.
   5. Контроль за виконанням цієї  постанови  покласти  на
Віце-прем'єр-міністра України Кінаха А.К.
 
   Прем'єр-міністр України           Є.МАРЧУК
        Міністр
   Кабінету Міністрів України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.35
                      Додаток
             до постанови Кабінету Міністрів України
               від 7 лютого 1996 р. N 162
               ЗАВДАННЯ
 щодо завершення будівництва другої черги каналу Дніпро-Донбас
 та інших споруд для поліпшення забезпечення водою населення і
  народного господарства Донецької, Луганської і Харківської
               областей
 
 -----------------------------------------------------------------
 |Найменування |Рік по-|Буді- |Потуж-|Залишок кошто- |Замовники |
 |галузей, бу- |чатку і|вельна|ність |рисної вартості |     |
 |дов, одиниця |закін- |готов-|   |у цінах     |     |
 |  виміру  |чення |ність |   |----------------|     |
 |       |будів- |від- |   |1984 р. |1995 р.|     |
 |       |ництва |сот- |   |млн.крб.|млрд. |     |
 |       |    |ків) |   |    |крб.  |     |
 -----------------------------------------------------------------
   Водне              155,15  23360
 господарство
 Канал Дніпро- 1976-  74      147,2  21910 Держводгосп
 Донбас  (II  2000                 Донецька
 черга), До-                     облдерж-
 нецька об-                      адміністра-
 ласть                        ція
  протяж-
  ність, км         2 х 171
  пропускна
  спроможність,
  куб.м  за
  секунду           16
 
 Розширення   1984-  89       4,05   500 Донецька
 Південно-   1997                 облдерж-
 Донбаського                     адміністра-
 водогону,                      ція
 Донецька об-
 ласть
  протяж-           70,6
  ність, км
  пропускна          2,6
  спроможність,
  куб.м  за
  секунду
 
 Водогін  із  1976-  97       3,9   950 Харківська
 каналу     1997                 облдерж-
 Дніпро-                       адміністра-
 Донбас  до                     ція
 м.Харкова,
 Харківська
 область
  пропускна          4,3
  спроможність,
  куб.м  за
  секунду
 
 Комунальне              26,57  9250
 будівництво
 Добропільсь-  1984-  45      12,08  5250 Донецька
 ка фільтру-  2000                 облдерж-
 вальна стан-                     адміністра-
 ція, Донець-                     ція
 ка область
  водогони,
  км             36
  очистка
  води,
  тис.куб.м         130
  на добу
 
 Маріупольсь-  1978-  51       5,37  2000 Донецька
 ка фільтру-  1998                 облдерж-
 вальна стан-                     адміністра-
 ція, Донець-                     ція
 ка область
  водогони,
  км              3,8
  очистка
  води,
  тис.куб.м         170
  на добу
 
 Західна    1980-  89       9,12  2000 Луганська
 фільтруваль-  1997                 облдерж-
 на  станція                     адміністра-
 (1  черга),                     ція
 Луганська
 область
  водогони,
  км             32
  очистка
  води,
  тис.куб.м         200
  на добу
  В с ь о г о            181,72  32610 *
  _______________
  * Визначення рівня будівельної готовності та формування річних
   планів здійснюється виходячи з кошторисного залишку в цінах
   1984 року.
 
        Міністр
   Кабінету Міністрів України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО

БУДСТАНДАРТ Online