Лист від 07.08.1996 № 10-114/10-5296 Про надання податкових пільг інвесторам будівництва житла для військовослужбовців

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


      ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т

 N 10-114/10-5296 від 07.08.96
   м.Київ

             
                 Державним податковим інспекціям
                 по Автономній Республіці Крим,
                 областях, мм.Києву і Севастополю

      Про надання податкових пільг інвесторам
      будівництва житла для військовослужбовців

   Головна державна податкова інспекція України за погодженням з
Головним управлінням розквартирування військ та  капітального
будівництва Збройних Сил України надалі Головне управління)
повідомляє, що  відповідно  до Закону  України від 24.04.96
N 143/96-ВР "Про внесення доповнень до деяких законодавчих актів
України з питань оподаткування"  інвесторам  будівництва  та
придбання житла для військовослужбовців передбачаються відповідні
пільги при сплаті податків на добавлену вартість та на прибуток,
надання яких здійснюється наступним порядком.
   1. Пільга по податку на добавлену вартість по матеріалах,
обладнанню,  роботах,  послугах, що використовуються під час
будівництва житла за рахунок інвестицій для військовослужбовців та
членів їх сімей, які мають право на отримання житла відповідно до
чинного  законодавства  України,  надається  підприємствам  і
організаціям незалежно від форм власності, що будують зазначене
житло за рахунок інвесторів, шляхом заліку в рахунок чергових
платежів або відшкодування з бюджету цього податку щомісячно в
порядку, передбаченому п.44 Інструкції про порядок обчислення і
сплати  податку на добавлену вартість, затвердженої  наказом
Головної державної податкової інспекції України від 10.02.93 N 3
 і зареєстрованої Міністерством юстиції України
31.03.93 за N 18, за умови фактичної оплати постачальникам і
підрядчикам сум цього податку з виділенням його окремою сумою в
межах діючої ставки у відпускних, відвантажувальних документах,
наявності спеціальної Довідки від Головного  управління  або
уповноваженої ним організації встановленого зразка (додається).
   Залік (відшкодування)  із бюджету здійснюється тільки по
вищезазначених роботах, послугах, матеріалах, обладнанню (в цей
перелік не входять: паливо всіх видів, запчастини, транспортні
засоби, малоцінні та швидкозношувані предмети, будівлі, споруди,
інструмент, інвентар тощо), в межах сум податку, що припадають на
фактично проведені інвестиції, обчислені за формулою:
           ПДВ = І х 20% : 120%,
   де:
   ПДВ - сума, в межах якої можливо отримати залік
      (відшкодування) за звітний місяць;
   І  - сума фактично проведеної інвестиції, яка перерахована
      підприємствам або організаціям, що будують.
   Пільга розповсюджується тільки на будівництво житла (кінцеву
будівельну продукцію), що може включати вбудовані, прибудовані і
вбудовано-прибудовані об'єкти соціального призначення (магазини,
кафе, їдальні, підприємства побуту, зв'язку, пошту тощо), які є
невід'ємною частиною плану проектно-кошторисної документації на
будівництво і фінансуються за рахунок інвестицій.
   При виконанні  підприємствами і організаціями будівництва
водночас житла як для військовослужбовців і членів їх сімей, так і
для інших категорій громадян, а також об'єктів, які взагалі не
звільнені від оподаткування, суми податку на добавлену вартість по
введеному в експлуатацію і оплаченому обладнанню підлягають заліку
(відшкодуванню) чи погашенню за рахунок джерела придбання, або
віднесенню на розрахунки з бюджетом без права відшкодування згідно
з п.40 вищевказаної Інструкції.
   Якщо інвестиції для будівництва житла військовослужбовцям та
членів їх сімей, які мають право на отримання житла відповідно до
чинного  законодавства  України,  здійснюються  матеріалами,
обладнанням, роботами, послугами (виконаними в процесі житлового
будівництва),  шляхом  їх  передачі (не продажу) інвесторами
підприємствам і організаціям, що ведуть будівництво зазначеного
житла, або Головному управлінню чи уповноваженій ним організації,
вони не підлягають обкладанню податком на добавлену вартість. При
цьому якщо ці матеріали, обладнання, роботи, послуги власного
виробництва інвестора, то податок на добавлену вартість, сплачений
або який підлягає сплаті постачальникам за товарно-матеріальні
цінності, роботи, послуги, використані  для  їх  виробництва
(надання), відноситься на їх собівартість, а податок по основних
виробничих фондах і нематеріальних активах покривається інвестором
за рахунок відповідних джерел їх придбання.
   Якщо інвестиція здійснюється у вигляді кінцевої будівельної
продукції власного виробництва, то податок на добавлену вартість
по матеріалах, обладнанню, роботах, послугах, які використані при
її будівництві, підлягає заліку в рахунок чергових платежів або
відшкодовується з бюджету у вищезазначеному порядку, а по інших
товарно-матеріальних цінностях (паливу, запчастинах, інструменту,
інвентарю, малоцінних  та  швидкозношуваних  предметах  тощо)
відноситься на собівартість такого житла.
   Якщо ж матеріали і обладнання, (включаючи імпортні), кінцева
будівельна продукція не власного виробництва, то податок, фактично
сплачений інвесторами постачальникам або під час митних процедур,
після фактичної їх передачі для використання підлягає заліку
(відшкодуванню) в порядку, викладеному в цьому пункті;
   Якщо інвестиції здійснюються шляхом уступки боргу (тобто
інвестор передає Головному управлінню або уповноваженій  ним
організації право отримання боргу, що йому належав), яким є
дебіторська заборгованість за  відвантажений  товар  (роботи,
послуги), то в момент уступки інвестор повинен сплатити з розміру
заборгованості (або з націнки) податок на добавлену вартість
згідно з чинним законодавством. Якщо за боргом інвестор повинен
отримати товарно-матеріальні цінності, але внаслідок уступки їх
отримувачем  буде  Головне  управління  або уповноважена ним
організація чи підприємства і організації, що будують, то інвестор
немає  права відносити на розрахунки з бюджетом податок на
добавлену вартість по них.
   Порядок оподаткування, звільнення та обліку податку по житлу,
роботах, послугах, матеріалах, обладнанню, які не підпадають під
вказаний  в  першому абзаці цього листа Закон, здійснюється
відповідно до чинного законодавства.
   Кошти, отримані  інвестором від реалізації належної йому
частки  житла,  збудованого  за  рахунок  інвестицій  для
військовослужбовців та членів їх сімей, які мають право на
отримання житла відповідно до чинного законодавства України,
звільнені  від  оподаткування податком на добавлену вартість
незалежно від розміру і форми оплати (у грошовому, товарообмінному
або змішаному вигляді) за умови наявності у нього угоди з Головним
управлінням або уповноваженою ним організацією та акту приймання
відповідної частки житла, введеного в експлуатацію.
   2. Балансовий прибуток для цілей оподаткування підприємств і
організацій,  які  інвестують кошти у будівництво житла для
військовослужбовців, зменшується на суму прибутку, отриманого від
реалізації належної їм частки житла та об'єктів торгівлі і
соціально-побутового призначення, збудованих за рахунок їх коштів.
   3. Сума  податку  на прибуток підприємств і організацій
зменшується до 100 відсотків на відшкодування витрат, спрямованих
на інвестування і придбання житла для військовослужбовців та
членів їх сімей на підставі підтвердження Головним управлінням або
уповноваженою ним організацією здійснених витрат.

 Заступник Міністра фінансів,
 начальник Головної державної
 податкової інспекції України              В.Н.Ільїн
                          Зразок
                    ___________________________
"______"______________199__р.     (назва, адреса підприємства
 (дата)  (місяць)           або організації, що будує)

-----------------------------     ---------------------------
     (адреса)               (інвестор)
                   Державна податкова інспекція
                   _________________ по області
            Довідка N _____ *

   Видана ______________________________________________________
        (назва, адреса, ідентифікаційний код будівельного
__________________________________________________________________
         підприємства або організації)
підрядчику будівництва в тому, що будівництво житлового будинку
на ___________ квартир (шифр ______________), вбудованих приміщень
та інженерних комунікацій до них в м.___________ _________ області
по вул.__________________ здійснюється за рахунок коштів інвестора
__________________________________________________________________
       (назва, адреса, ідентифікаційний код)
на підставі складеної угоди N _______ від "____"_________ 199__ р.
в розмірі _______________________________________________ млн.крб.
           (цифрами і прописом)
  Кошторисна вартість будівництва за попередніми розрахунками
становить _______________________________________________ млн.крб.
           (цифрами і прописом)
  Фактично внесено інвестиції у термін з ______ по _____ 199_ р.
в розмірі _______________________________________________ млн.крб.
           (цифрами і прописом)
   Ця довідка є підставою для заліку (відшкодуванню) з бюджету
податку на добавлену вартість по матеріалам, обладнанню, роботах,
послугах, які придбавались за кошти інвесторів.


 ___________________________         ____________________
     (посада)                  (підпис)
                  М.П.
                (печатка)

__________________
   * Номер проставляється в порядку видачі і реєструється в
спеціальному журналі обліку довідок.

БУДСТАНДАРТ Online