ДСТУ Б EN 13791:2013 Оцінка міцності бетону на стиск в конструкціях і збірних бетонних елементах (EN 13791:2007, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОЦІНКА МІЦНОСТІ БЕТОНУ НА СТИСК
В КОНСТРУКЦІЯХ І ЗБІРНИХ
БЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТАХ
(EN 13791:2007, IDT)

ДСТУ Б EN 13791:2013

Відповідає офіційному тексту

Київ
Мінрегіон України
2013

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій", яке виконує функції секретаріату ТК 303 "Будівельні конструкції", ПК 6 "Методи випробувань будівельних конструкцій".

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Л. Жарко, канд. техн. наук (науковий керівник); Т. Мірошник; Ю. Немчинов, д-р техн. наук; В. Овчар, канд. техн. наук; Н. Петренко; В. Тарасюк, канд. техн. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону України від 10.07.2013 p. № 307, з 2014-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 13791:2007 Assessment of in-situ compressive strength in stuctures and precast concrete components (Оцінка міцності бетону на стиск в конструкціях і збірних бетонних елементах)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

Цей стандарт видано з дозволу CEN

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

CONTENTS

Національний вступ

 

Передмова

Foreword

Вступ

Introduction

1 Сфера застосування

1 Scope

2 Нормативні посилання

2 Normative references

3 Терміни і визначення

3 Terms and definitions

4 Познаки і визначення

4 Symbols and abbreviations

5 Принципи

5 Principles

6 Характеристична міцність бетону на стиск відносно класів міцності на стиск

6 Characteristic in-situ compressive strength inrelation to compressive strength class

7 Оцінка характеристичної міцності бетону на стиск випробуванням кернів

7 Assessment of characteristic in-situ compressive strength by testing of cores

7.1 Зразки для випробування

7.1 Specimens

7.2 Кількість зразків для випробування

7.2 Number of test specimens

7.3 Оцінювання

7.3 Assessment

8 Оцінка характеристичної міцності бетону на стиск непрямими методами випробувань

8 Assessment of characteristic in-situ compressive strength by indirect methods

8.1 Основні положення

8.1 General

8.2 Непрямі випробування кореляцією до міцності бетону на стиск (варіант 1)

8.2 Indirect tests correlated with insitu compressive strength, (Alternative 1)

8.3 Застосування залежності, яка визначена за обмеженою кількістю кернів і базовою кривою (варіант 2)

8.3 Use of a relationship determined from a limited number of cores and a basic curve, (Alternative 2)

8.4 Комбінація результатів випробувань міцності бетону на стиск за різними методами випробувань

8.4 Combination of in-situ strength test results by various test methods

9 Оцінка щодо відповідності бетону за результатами стандартних випробувань, які викликають сумніви

9 Assessment where conformity of concrete based on standard tests is in doubt:

10 Звіт про оцінювання

10 Assessment report

Додаток А (довідковий) Чинники, що впливають на міцність керна

Annex A (informative) Factors influencing core strength

Додаток В (довідковий) Чинники, що впливають на результати непрямих методів випробувань

Annex В (informative) Factors influencing results by indirect test methods

Додаток С (довідковий) Взаємозв'язок між міцністю бетону на стиск у конструкціях і міцністю на стиск стандартних зразків для випробування

Annex C (informative) Concepts concerning the relationship between in-situ strength and strength from standard test specimens

Додаток D (довідковий) Вказівки щодо планування, відбору проб і оцінювання результатів випробувань міцності бетону на стиск у конструкціях

Annex D (informative) Guidelines for planning, sampling and evaluation of test results when assessing in-situ strength

Бібліографія

Bibliography

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожним перекладом EN 13791:2007 Assessment of in-situ compressive strength in stuctures and precast concrete components (Оцінка міцності бетону на стиск в конструкціях і збірних бетонних елементах).

EN 13791:2007 "Assessment of in-situ compressive strength in stuctures and precast concrete components" (Оцінка міцності бетону на стиск в конструкціях і збірних бетонних елементах) підготовлено Технічним комітетом CEN/TC 104 "Concrete and related products" ("Бетон та пов'язана продукція"), секретаріатом якого керує DIN. До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ Б EN 13791:201Х "Оцінка міцності бетону на стиск в конструкціях і збірних бетонних елементах (EN 13791:2007, IDТ)", викладена українською мовою.

Згідно з ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" цей стандарт відноситься до комплексу В.2.7 "Будівельні матеріали".

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 303 "Будівельні конструкції".

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова "цей європейський стандарт" та "цей документ" замінено на "цей стандарт";

- структурні елементи стандарту - "Обкладинка", "Титульний аркуш", "Передмова", "Зміст", "Національний вступ" та "Бібліографічні дані" - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- з "Передмови до EN 13791:2007" у цей "Національний вступ" взяте те, що безпосередньо стосується цього стандарту.

У цьому стандарті є посилання на європейський стандарт, який прийнятий в Україні як національний з ідентичним ступенем відповідності

Познака та назва європейського стандарту (ЄС)

Познака та назва національного стандарту України, який відповідає ЄС

EN 12504-1:2009 Testing concrete in structures - Part 1: Cored specimens - Taking, examining and testing in compression (Випробування бетону в конструкціях - Частина 1: Зразки керни -Відбір, перевірка і випробування на стиск)

ДСТУ Б EN 12504-1:201Х Випробування бетону в конструкціях. Частина 1. Зразки керни. Відбір, перевірка і випробування на стиск (EN 12504-1:2009, IDТ)

Європейські стандарти:

- EN 206-1:2000, Concrete - Part 1: Specification, performance, production and conformity;

- EN 12350-1, Testing fresh concrete - Part 1: Sampling;

- EN 12390-1, Testing hardened concrete - Part 1: Shape, dimensions and other requirements for test specimens and moulds;

- EN 12390-2, Testing hardened concrete - Part 2: Making and curing specimens for strength tests;

- EN 12390-3:2009, Testing hardened concrete Part 3: Compressive strength of test specimens;

- EN 12504-2, Testing concrete in structures - Part 2: Non-destructive testing - Determination of rebound number

- EN 12504-3, Testing concrete in structures - Part 3: Determination of pullout force

- EN 12504-4, Testing concrete in structures - Part 4: Determination of ultrasonic pulse velocity, посилання на які є у EN 13791:2007, не прийняті в Україні і чинні документи замість них відсутні. Копії цих документів можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

ПЕРЕДМОВА

Foreword

Цей стандарт (EN 13791:2007) підготовлено Технічним комітетом CEN/TC 104 "Бетон та пов'язана продукція", секретаріатом якого керує DIN.

This document (EN 13791:2007) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 104 "Concrete and related products", the secretaiiat of which is held by DIN.

Цей стандарт повинен отримати статус національного стандарту публікацією ідентичного тексту або підтвердженням не пізніше липня 2007, і при протиріччях з національними стандартами має бути відмінений не пізніше липня 2007.

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identicaltext or by endorsement, at the latest by July 2007, and conflicting national standards shall be withdrawn at thelatest by July 2007.
 

ВСТУП

Introduction

Цей стандарт забезпечує методи для оцінки міцності бетону на стиск в бетонних конструкціях і збірних бетонних елементах. Випробування міцності бетону на стиск бере до уваги впливи матеріалів і виготовлення (ущільнення, догляд, тощо).

This European Standard provides techniques for estimating in-situ compressive strength in concrete structures and precast concrete components. Testing in-situ strength takes into account the effects of both the materials and execution (compaction, curing, etc.).

Ці випробування не замінюють випробування бетону згідно з EN 206-1.

These tests do not replace concrete testing according to EN 206-1.

EN 206-1 посилається на настанови цього стандарту для оцінки міцності в конструкціях і збірних бетонних елементах.

EN 206-1 refers to the guidance of this standard for assessing the strength in structures and precast concrete components.

Наступні приклади відображають, де ця оцінка міцності бетону на стиск може бути потрібна:

The following examples illustrate where this estimate of in-situ strength of concrete may be required:

- коли існуючу конструкцію потрібно модифікувати або перепроектувати;

- when an existing structure is to be modified or redesigned;

- щоб оцінити структурну відповідність, коли виникає сумнів щодо міцності бетону на стиск у конструкції через погану якість, погіршення бетону в результаті пожеж або з інших причин;

- to assess structural adequacy when doubt arises about the compressive strength in the structure due to defective workmanship, deterioration of concrete due to fire or other causes;

- коли оцінка міцності бетону необхідна під час проектування;

- when an assessment of the in-situ concrete strength is needed during construction;

- щоб оцінити конструктивну адекватність у випадку невідповідності міцності бетону на стиск, отриману при стандартних випробуваннях зразків;

- to assess structural adequacy in the case of non-conformity of the compressive strength obtained from standard test specimens;

- оцінка відповідності міцності бетону на стиск, коли це обумовлено технічними умовами або стандартами на продукцію.

- assessment of conformity of the in-situ concrete compressive strength when specified in a specification or product standard.

Там, де встановлено в цьому стандарті, національні умови дозволені або вимагаються.

Where identified in this standard, national provisions are permitted or required.

Схема процедур для різного використання цього стандарту наведена на блок-схемі 1.

An outline of the procedures for these different uses of this standard is given in Flowchart 1.

Для особливих виробничих умов і складових матеріалів, розвитку економічного проектування, де дозволяється національними умовами, можливе через оцінку коефіцієнта надійності γс, визначення міцності на стиск і міцності стандартних зразків для випробувань.

For specific production conditions and constituent materials, development of economic design where permitted by national provisions may be possible through the assessing the partial safety factor, γc from knowledge of the in-situ compressive strength and the strength of standard test specimens.

Коли оцінюється міцність бетону на стиск у випадках інших ніж перевірка якості бетону або майстерності під час виконання робіт або перед прийняттям конструкцій для використання, відповідне зниження коефіцієнта надійності треба визначити на разовій основі згідно з національними умовами.

When assessing compressive strengths in cases other than checking the quality of the concrete or the workmanship during execution or before accepting the structure for use, the appropriate reduction in the partial safety factor should be determined on a case-by-case basis according to national provisions.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ.

ОЦІНКА МІЦНОСТІ БЕТОНУ НА СТИСК В КОНСТРУКЦІЯХ І
ЗБІРНИХ БЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТАХ

ОЦЕНКА ПРОЧНОСТИ БЕТОНА НА СЖАТИЕ В КОНСТРУКЦИЯХ И
СБОРНЫХ БЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТАХ

ASSESSMENT OF IN-SITU COMPRESSIVE STRENGTH IN STRUCTURES
AND PRECAST CONCRETE COMPONENTS

Чинний від 2014-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1 Scope

Цей стандарт:

This European Standard:

- містить методи і процедури оцінки міцності бетону на стиск в конструкціях і збірних бетонних елементах;

- gives methods and procedures for the assessment of the in-situ compressive strength of concrete instructures and precast concrete components;

- містить принципи і вказівки щодо встановлення залежностей між результатами випробувань при застосуванні непрямих методів випробувань і міцністю кернів;

- provides principles and guidance for establishing the relationships between test results from indirect testmethods and the in-situ core strength;

- містить вказівки для оцінки міцності бетону на стиск в конструкціях і збірних елементах за допомогою непрямих або комбінованих методів.

- provides guidance for the assessment of the in-situ concrete compressive strength in structures orprecast concrete components by indirect or combined methods.

Цей стандарт не розповсюджується на наступні випадки:

This European Standard does not include the following cases:

- при застосуванні непрямих методів випробувань без кореляції за міцністю, яку визначено на кернах;

- where indirect methods are used without correlation to core strength;

- при оцінці на основі кернів діаметром, меншим ніж 50 мм;

- assessment based on cores less than 50 mm in diameter;

- при оцінці на основі менше 3 кернів;

- assessment based on less than 3 cores;

- при застосуванні мікрокернів.

- use of microcores.

Примітка. У цих випадках застосовують умови, чинні на місці використання.

NOTE In these cases provisions valid in place of use apply

Цей стандарт не призначений для оцінки відповідності міцності бетону на стиск відповідно до EN 206-1 або EN 13369, якщо це не передбачено в EN 206-1:2000, 5.5.1.2 або 8.4.

This European Standard is not for the assessment of confonnity of concrete compressive strength in accordance with EN 206-1 or EN 13369 except as indicated in EN 206-1:2000, 5.5.1.2 or 8.4.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

2 Normative references

Для використання цього стандарту необхідні нижченаведені стандарти. При датованих посиланнях діє видання стандарту, на яке є посилання. При недатованих посиланнях діє останнє видання наведеного нормативного документа (включаючи зміни).

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

EN 206-1:2000, Бетон - Частина 1: Технічні вимоги, експлуатаційні характеристики, виробництво і відповідність вимогам

EN 206-1:2000, Concrete - Part 1: Specification, performance, production and conformity

EN 12350-1, Бетонна свіжоприготовлена суміш - Випробування - Частина 1: Відбір зразків

EN 12350-1, Testing fresh concrete - Part 1: Sampling

EN 12390-1, Випробування затверділого бетону - Частина 1: Форма, розміри і інші вимоги до зразків і прес-форм

EN 12390-1, Testing hardened concrete - Part 1: Shape, dimensions and other requirements for specimens and moulds

EN 12390-2, Випробування затверділого бетону - Частина 2: Виготовлення і зберігання зразків для випробування на міцність

EN 12390-2, Testing hardened concrete - Part 2: Making and curing specimens for strength tests

EN 12390-3, Випробування затверділого бетону - Частина 3: Міцність на стиск зразків для випробування

EN 12390-3, Testing hardened concrete - Part 3: Compressive strength of test specimens

EN 12504-1, Випробування бетону в конструкціях - Частина 1: Зразки керни - Відбір, перевірка і випробування на стиск

EN 12504-1, Testing concrete in structures - Part 1: Cored specimens - Taking, examining and testing in compression

EN 12504-2, Випробування бетону в конструкціях - Частина 2 - Неруйнівний контроль -Визначення критерію відскоку

EN 12504-2, Testing concrete in structures - Part 2: Non-destructive testing - Determination of rebound number

EN 12504-3, Випробування бетону в конструкціях - Частина 3 - Зусилля відриву

EN 12504-3, Testing concrete in structures - Part 3: Determination of pullout force

EN 12504-4, Випробування бетону в конструкціях - Частина 4: Визначення швидкості ультразвукового імпульсу

EN 12504-4, Testing concrete in structures - Part 4: Determination of ultrasonic pulse velocity

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online