Типовий договір на утримання житлових будинків і прибудинкових територій

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

 
     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА
          ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
             Д О Г О В І Р
 
 N 194 від 07.09.98          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   25 грудня 1998 р.
                   за N 826/3266
                         Затверджено
                     Наказ Державного комітету
                     будівництва, архітектури
                     та  житлової  політики
                     України 07.09.98 N 194
                     >> )
 
             Типовий договір
         на утримання житлових будинків
          і прибудинкових територій
 
 
_________________           "___" ______________ 199_ р.
(населений пункт)             (дата укладення)
   Власник житлового фонду _____________________________________
__________________________________________________________________
(далі - Замовник) в особі _______________________________________,
             (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі Статуту/Положення/,Установчого договору _______
_________________________________________________________________,
       (Статут/Положення/,Установчий договір)
з одного боку, та ________________________________________________
__________________________________________________________________
      (назва підприємства, установи, організації)
(далі - Виконавець) в особі _____________________________________,
              (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі Статуту/Положення/,Установчого договору _______
_________________________________________________________________,
       (Статут/Положення/,Установчий договір)
з другого боку, уклали цей Договір про таке:
           Предмет та мета договору
   1. Предметом Договору є передача Замовником Виконавцю функцій
з утримання житлових будинків і прибудинкових територій, надання
житлово-комунальних  послуг  та  проведення  розрахунків  з
квартиронаймачами і власниками житлових приміщень.
   2. Мета Договору - забезпечення кваліфікованого, якісного,
гарантованого обслуговування та ремонту житлового фонду, його
технічного  обладнання,  надання  житлово-комунальних  послуг,
дотримання санітарного стану прибудинкових територій для створення
мешканцям будинків належних умов проживання.
   3. Вартість усіх робіт за Договором становить на рік ________
_____________________________________________________ тис.гривень.
           (сума літерами)
             Обов'язки сторін
   4. Замовник зобов'язується:
   забезпечити Виконавця  технічною  та  проектно-кошторисною
документацією на будівлі та споруди, які віднесені до житлового
фонду;
   передати в  оренду  Виконавцю  відповідно  до  акта
приймання-передачі виробничі та складські приміщення, техніку,
устаткування та обладнання;
   проводити обстеження санітарно-технічного стану будинків та
прибудинкових територій, переданих на обслуговування Виконавцю,
оцінювати якість виконання доручених робіт, підсумки обстеження та
перевірок оформляти актом про приймання робіт, один примірник
якого протягом доби передавати Виконавцю;
   своєчасно оплачувати виконані Виконавцем роботи;
   перераховувати Виконавцю окремим рядком кошти  в  межах,
визначених місцевим бюджетом щодо пільгової категорії громадян та
громадян, яким надаються субсидії, для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг;
   сприяти Виконавцю у вирішенні питань, що виникають  між
комунальними підприємствами та Виконавцем і пов'язані з тепло-,
водо-, газо-, електропостачанням житлового фонду та ліквідацією
аварійних  ситуацій  інженерних  комунікацій  на  території
розташування житлового фонду,  переданого  на  обслуговування
Виконавцю;
   сприяти Виконавцю у розвитку його силами  інфраструктури
мікрорайону, житловий фонд якого передано на його обслуговування.
   5. Виконавець зобов'язується:
   забезпечити якісне   утримання  житлових  будинків  і
прибудинкових територій відповідно  до  вимог  законодавства,
нормативних документів та умов Договору;
   своєчасно вживати заходів щодо уникнення  та  ліквідації
аварійних  ситуацій,  пов'язаних з технічним станом житлових
будинків та їх інженерним обладнанням;
   відшкодовувати збитки, завдані майну, житловому приміщенню,
та шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю мешканців будинків внаслідок
наявності недоліків у наданні послуг, у розмірі й порядку згідно з
чинним законодавством України;
   надавати Замовнику  потрібну  інформацію,  безпосередньо
пов'язану з питаннями утримання житлових будинків і прибудинкових
територій;
   забезпечити збереження переданого йому в оренду майна, а
після завершення терміну дії Договору або після його розірвання в
установленому законодавством порядку повернути його Замовнику в
стані,  зазначеному в акті приймання-передачі, з урахуванням
амортизаційного зносу;
   відшкодувати Замовнику вартість пошкодженого, зруйнованого чи
знищеного майна, переданого йому в користування відповідно до акта
приймання-передачі;
   вести облік виконання робіт з обслуговування та ремонту
житлового фонду і прибудинкових територій, а також фінансову та
бухгалтерську документацію.
              Права сторін
   6. Замовник має право:
   відмовитися повністю або частково від послуг Виконавця в разі
невиконання або систематичного неякісного виконання ним робіт,
зазначених у Договорі, обгрунтувавши причини такої відмови та
попередивши Виконавця не менш як за три місяці;
   на підставі складених актів зменшити розмір оплати до 50
відсотків у разі незадовільного виконання Виконавцем зазначених у
Договорі робіт;
   пред'явити Виконавцю вимогу  про  відшкодування  збитків,
завданих внаслідок незадовільного санітарного утримання території,
порушення в обслуговуванні житлового фонду;
   вимагати від Виконавця компенсації вартості знищеного чи
пошкодженого майна, переданого йому в оренду на час виконання
робіт.
   7. Виконавець має право:
   залучати субпідрядників для виконання зазначених у Договорі
робіт (послуг);
   подавати пропозиції Замовнику щодо розвитку інфраструктури
території,  де  розташовано  житловий  фонд,  переданий  для
обслуговування Виконавцю;
   розірвати Договір із Замовником у разі невиконання  ним
обов'язків, зазначених у Договорі, попередивши Замовника не менш
ніж за три місяці.
        Розрахунки та санкції за договором
   8. Кошторис планових обсягів робіт, який  додається  до
Договору,  підлягає  щоквартальному  уточненню  сторонами  з
урахуванням зміни цін і тарифів.
   9. Послуги аварійної диспетчерської служби оплачуються згідно
з додатково укладеною угодою за діючими цінами і тарифами. Так
само  встановлюються відносини між Виконавцем та об'єднаними
диспетчерськими системами.
   10. У Договорі якісні рівні робіт для визначення розміру їх
оплати визначаються як незадовільне, задовільне  і  відмінне
виконання.
   Незадовільне виконання робіт:
   результати перевірки  свідчать, що Виконавець не виконує
роботи відповідно до вимог нормативно-технічної документації та
умов Договору або виконує їх не в повному обсязі;
   терміни виконання поточного та  аварійного  ремонтів  не
дотримуються;
   порушуються графіки профілактичного ремонту;
   будинки не  завжди  відповідають  санітарному  стану,
конструктивні елементи та інженерні системи працюють з відхиленням
від заданих параметрів, житлово-комунальні послуги не відповідають
нормативно-технічній документації;
   від мешканців надходять обгрунтовані скарги;
   не додержуються терміни здачі звітності.
   У разі незадовільного виконання робіт Замовник інформує про
це Виконавця в письмовій формі (формі акта). Виконавець подає
Замовнику план та графік усунення недоліків у роботі, а Замовник
надає Виконавцю певний час на виправлення недоліків. Якщо всі
належні роботи не виконані, а недоліки не усунуті протягом
установленого терміну, то оплата  за  Договором  проводиться
відповідно до абзацу 2 пункту 6 Договору.
   Задовільне виконання робіт:
   результати перевірки свідчать, що Виконавець виконує всі
роботи відповідно до умов нормативно-технічної документації та
умов Договору;
   виконання поточного та аварійного ремонтів здійснюється в
установлені терміни;
   додержуються графіки профілактичного ремонту та підготовки
будинків до сезонної експлуатації;
   будинки та системи інженерного обладнання утримуються  в
належному стані, а прибудинкові території та сходові клітки
будинків - у чистоті;
   опитування мешканців  свідчить  про  задовільну  роботу
Виконавця;
   звіти здаються в установлені терміни.
   За задовільне виконання робіт Виконавець  одержує  плату
відповідно до умов Договору.
   Відмінне виконання робіт:
   результати перевірки свідчать, що Виконавець виконує роботи
відповідно до умов Договору та на високому рівні;
   поточний та  аварійний  ремонти  виконуються  швидше ніж
установлено нормативними документами;
   профілактичний ремонт провадиться з випередженням графіка;
   конструктивні елементи та системи інженерного  обладнання
будинків справні і функціонують у заданому режимі, прибудинкові
території утримуються в чистоті та  мають  належний  рівень
упорядкування;
   відсутні витоки води і втрати теплової  та  електричної
енергії;
   опитування мешканців свідчить про значне поліпшення якості
виконання робіт (надання послуг);
   звіти складаються якісно і здаються в установлені терміни.
   За відмінне  виконання робіт розмір оплати, передбачений
Договором, збільшується за домовленістю сторін.
            Термін дії договору
   11. Договір укладається на ________ років, набуває чинності з
дня його підписання та за згодою сторін може бути продовжений.
   12. Якщо за місяць до закінчення терміну дії Договору жодна
зі  сторін  не висловила наміру внести до нього зміни або
доповнення, то він продовжується на наступний термін.
   13. Зміни в Договорі по істотних умовах вносяться сторонами в
узгодженому порядку.
   14. Договір припиняє свою дію у випадку підписання нового
договору, який відповідає новим нормативним актам і Законам
України.
              Інші умови
   15. Суперечності, не усунені шляхом переговорів, вирішуються
в судовому порядку згідно із законодавством.
   16. Договір складається у двох примірниках і зберігається в
кожної зі сторін.
   17. До Договору додаються:
   перелік переданих Замовником Виконавцю на  обслуговування
житлових будинків та прибудинкових територій з їх технічною
характеристикою, якісними, кількісними, вартісними показниками;
   дані про площу прибудинкової території, схеми площі, яка
передається на утримання;
   акт приймання-передачі Виконавцю рухомого та нерухомого майна
в оренду на час виконання робіт, обслуговування;
   планові обсяги робіт у вартісному вираженні, виходячи з
діючих на момент укладення Договору цін і тарифів, та перелік
робіт, послуг, визначених Замовником.
 
Замовник:               Виконавець:
____________________________     ____________________________
 
Юридична адреса            Юридична адреса
 
Банківські реквізити         Банківські реквізити
 
Підпис                Підпис
 
М.п.                 М.п.

БУДСТАНДАРТ Online