Постанова від 31.03.1999 № 507 Про затвердження Типового концесійного договору та Порядку переведення наданої у концесію автомобільної дороги до розряду платних

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 31 березня 1999 р. N 507
                Київ
    Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1519 від 04.10.2000 )

       Про затвердження Типового концесійного
    договору та Порядку переведення наданої у концесію
       автомобільної дороги до розряду платних

   З метою реалізації Указу Президента України від 4 липня
1998 р. N 735  "Про концесію на будівництво та
реконструкцію  автомобільних доріг" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
   Затвердити Типовий концесійний договір та Порядок переведення
наданої  у концесію автомобільної дороги до розряду платних
(додаються).

   Прем'єр-міністр України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд. 34

                      ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 31 березня 1999 р. N 507
          ТИПОВИЙ КОНЦЕСІЙНИЙ ДОГОВІР
__________________________________________________________________
         (найменування об'єкта концесії)

____________________________
 (місце укладення договору)       "____"______________ р. N
__________________________________________________________________
       (найменування органу виконавчої влади)

в особі __________________________________________________________
       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє згідно з ___________________________ (далі - концесодавець)
         (N і дата рішення тощо)

з однієї сторони, та _______________________ в особі _____________
           (назва юридичної особи)
__________________________________________________________________
       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі __________________________________________, або
              (статут, доручення тощо)
_____________________________________________ (далі - концесіонер)
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)

з іншої сторони, уклали концесійний договір про таке:
         Предмет концесійного договору
   1. Концесодавець передає, а концесіонер бере на себе виключні
права на будівництво (реконструкцію), строкове платне володіння
та експлуатацію об'єкта концесії
__________________________________________________________________
  (найменування автомобільної дороги, що надається у концесію)

початок _________________,      кінець_____________________.
      (кілометр)               (кілометр)
   2. Концесійний  договір  визначає  умови  проектування,
будівництва (реконструкції),    експлуатації   концесіонером
автомобільної (позаміської) дороги загального користування  з
техніко-економічною та транспортно-експлуатаційною характеристикою
згідно з описом об'єкта концесії на будівництво або описом об'єкта
концесії на реконструкцію (додатки 1 і 2 до цього договору).
               Строки
   3. Концесійний договір укладено на ______ років (з _____ року
по ____ рік) і закінчується останнім днем зазначеного строку.
   4. Роботи і зобов'язання, визначені концесійним договором,
виконуються за календарним планом згідно з додатком 3 до цього
договору.
          Права та обов'язки сторін
   5. Концесодавець зобов'язаний:
   розробити завдання на проектування;
   затвердити проектну   документацію   на   будівництво
(реконструкцію) об'єкта концесії;
   забезпечити відведення земель під об'єкт концесії;
   скласти та затвердити акт про стан і вартість державного
майна, що  передається  концесіонеру  в  разі  реконструкції
автомобільної дороги;
   контролювати якість  і  фактичну  вартість  виконання
дорожньо-будівельних робіт (у тому числі скритих)  під  час
будівництва (реконструкції) об'єкта концесії;
   організувати роботу державної комісії з прийняття дороги в
експлуатацію, скласти разом з концесіонером та затвердити акт про
стан і вартість побудованого (реконструйованого) об'єкта концесії;
   скласти разом з концесіонером і затвердити акт передачі
побудованого (реконструйованого) об'єкта концесії у  державну
власність;
   скласти разом з концесіонером і затвердити акт передачі
побудованого (реконструйованого) об'єкта концесії концесіонеру в
строкове платне володіння та експлуатацію;
   передати концесіонеру документи, що підтверджують право на
строкове користування земельними ділянками, на яких розташований
об'єкт концесії;
   зберігати комерційну таємницю концесіонера, не втручатися в
його господарську діяльність.
   6. Концесодавець має право:
   здійснювати контроль за  дотриманням  концесіонером  умов
концесійного договору шляхом проведення перевірки правильності
використання та експлуатації об'єкта під час вивчення звітності,
що надається концесіонером, та перевірки діяльності концесіонера
уповноваженими посадовими особами концесодавця з метою недопущення
порушень  установлених  законодавством  правил  будівництва
(реконструкції), ремонту та утримання об'єкта концесії;
   одержувати від  концесіонера  інформацію,  необхідну  для
реалізації своїх прав і виконання обов'язків;
   порушувати питання про дострокове розірвання концесійного
договору у разі недотримання концесіонером його умов;
   вимагати від концесіонера  компенсації  збитків  у  разі
погіршення стану об'єкта концесії з вини концесіонера.
   7. Концесіонер зобов'язаний:
   розробити проектну   документацію   на   будівництво
(реконструкцію) об'єкта концесії;
   здійснити будівництво (реконструкцію) об'єкта концесії;
   здійснювати контроль за якістю робіт, їх прийняттям та інші
функції замовника;
   скласти разом з концесодавцем і затвердити:
   - акт про стан і вартість побудованого (реконструйованого)
об'єкта концесії;
   - акт передачі побудованого  (реконструйованого)  об'єкта
концесії у державну власність;
   - акт  передачі  побудованого (реконструйованого) об'єкта
концесії  концесіонерові  у  строкове  платне  володіння  та
експлуатацію;
   прийняти об'єкт концесії у строкове платне володіння та
експлуатацію;
   дотримуватися норм і  правил  проектування,  будівництва,
реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, а також
законодавства у частині забезпечення екологічної безпеки, охорони
пам'ятників історії та культури, надр, лісів і земель, які
відводяться для розміщення об'єкта концесії;
   оплачувати витрати на експлуатацію об'єкта концесії у розмірі
і за умовами цього договору;
   нести відповідальність за ризики, пов'язані із здійсненням
прийнятих ним прав строкового  платного  володіння  об'єктом
концесії, включаючи ризики, пов'язані із забезпеченням безпеки
дорожнього руху на об'єкті;
   виконувати зобов'язання  щодо  дотримання  встановлених
законодавством прав користувачів автомобільних доріг;
   забезпечити страхування об'єкта;
   використовувати на інвестиційні витрати не менш як ____
відсотків вітчизняних трудових та матеріально-технічних ресурсів;
   використовувати за цільовим призначенням надану в концесію
державну власність;
   узгоджувати з концесодавцем комплексну забудову території
смуги відводу згідно з угодою, зазначеною у додатку 4 до цього
договору;
   подавати концесодавцю технічну та фінансову звітність щодо
об'єкта концесії;
   забезпечувати доступ на об'єкт концесії, включаючи безплатний
проїзд  автотранспортних  засобів, уповноважених представників
концесодавця, ДАІ та інших органів державної влади, які мають
право  здійснювати контроль за будівництвом та експлуатацією
дорожніх об'єктів або знаходитися на об'єкті концесії;
   вносити плату за надання концесії згідно з умовами цього
договору;
   не використовувати об'єкт концесії як предмет забезпечення
зобов'язань за іншими цивільно-правовими угодами;
   передати концесодавцю  після  закінчення  строку  дії
концесійного договору об'єкт концесії у стані, який відповідає
стандартам та нормам експлуатації автомобільних доріг на момент
передачі, у строки згідно з додатком 3 до цього договору.
   8. Концесіонер має право:
   визначати структуру управління об'єктом концесії;
   вимагати дострокового розірвання концесійного договору у разі
порушення концесодавцем його умов;
   порушувати питання щодо продовження строку дії концесійного
договору;
   справляти плату за проїзд отриманою в концесію автомобільною
дорогою.
   9. Концесіонер в установленому порядку робить перший внесок
за надання об'єкта в концесію на рахунок

__________________________________________________________________
       (відповідний рахунок державного бюджету)

у розмірі _________________________ протягом 10 робочих днів з дня
підписання концесійного договору.
   До зазначеної суми зараховуються витрати  на  проведення
концесійного конкурсу.
   Решта суми плати вноситься періодично частинами (періодична
плата) згідно з додатком 5 до цього договору.
         Фінансування об'єкта концесії
   10. Фінансування об'єкта концесії здійснюється згідно  з
додатком 6 до цього договору.
           Відшкодування інвестицій
   11. Концесіонер  відшкодовує  вкладені  інвестиції шляхом
запровадження плати за проїзд у розмірах згідно з додатком 7 до
цього договору і отриманням прибутку від експлуатації об'єктів
дорожнього сервісу.
   12. Кошти, які сплачують користувачі  об'єкта  концесії,
надходять на рахунок концесіонера _______________________________,
використовуються ним          (рахунок концесіонера)
відповідно до законодавства і розподіляються згідно з додатком 8
до цього договору.
   13. Плата за проїзд на перший рік експлуатації об'єкта
концесії встановлюється у розмірі _____________________________ з
подальшим її                 (розмір)
уточненням у встановленому порядку.
   14. У разі стихійного лиха, катастрофи, епідемії, епізоотії в
місцевості, де знаходиться об'єкт концесії, плата за проїзд
концесійною дорогою на підставі рішення Кабінету Міністрів України
тимчасово не справляється.
   15. Безплатний проїзд  платними  автомобільними  дорогами
здійснюється в порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів
України.
        Страхування, ліцензування, ризики
   16. Концесіонер зобов'язаний протягом трьох місяців після
введення в експлуатацію об'єкта концесії провести його страхування
від повного руйнування або пошкодження в разі настання страхової
події, пов'язаної з
__________________________________________________________________
        (причина настання страхової події)
__________________________________________________________________
   17. Концесіонер несе відповідальність за всі ризики і збитки,
що можуть виникати в результаті його господарської діяльності.
   18. Для виконання зобов'язань, визначених цим концесійним
договором, концесіонер зобов'язується за свій рахунок одержати
ліцензії  на  провадження певних видів діяльності згідно із
законодавством.
   Ліцензії повинні  бути  одержані  до  початку  виконання
концесіонером відповідних видів робіт. Копії одержаних ліцензій
повинні бути подані концесодавцю.
           Відповідальність сторін
   19. Концесіонер   забезпечує   виконання   зобов'язань,
передбачених цим договором,
__________________________________________________________________
         (конкретний обсяг зобов'язань)
__________________________________________________________________
шляхом ___________________________________________________________
      (спосіб забезпечення зобов'язання: поручительство,
      банківська гарантія, застава тощо, а також порядок
      оформлення та виконання заходів щодо забезпечення
       зобов'язань, визначених у відповідному пункті)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   20. У разі порушення строків, зазначених у пунктах 3 і 4
цього договору, сторони сплачують штраф у сумі ___________.
                         (розмір)
   21. Сплата штрафу не звільняє сторони від виконання ними
взятих на себе зобов'язань за концесійним договором.
   22. Збитки, що виникли внаслідок порушення однією стороною
своїх зобов'язань за концесійним договором, відшкодовуються перед
іншою стороною в повному обсязі.
   23. За  невиконання або неналежне виконання зобов'язань,
визначених концесійним договором, сторони несуть відповідальність
згідно із законодавством.
   24. Спірні питання між сторонами вирішуються у порядку,
встановленому законодавством.
     Зміна умов і розірвання концесійного договору
   25. Одностороння відмова від виконання концесійного договору
не допускається. Концесійний договір може бути розірвано за згодою
сторін, або за рішенням суду (арбітражного суду).
   26. Зміна умов концесійного договору чи його розірвання на
вимогу однієї із сторін можливе лише за наявності таких юридичних
фактів: __________________________________________________________
   27. У разі виникнення обставин, які викликають необхідність
зміни умов або розірвання концесійного договору, сторона повинна
попередити письмово іншу сторону не пізніше ніж за _______________
                            (строк)
   28. Про зміну умов концесійного договору складається письмова
додаткова угода, яка є невід'ємною частиною концесійного договору.
   29. У  разі розірвання концесійного договору складається
письмова угода, яка підписується концесодавцем та концесіонером і
якою встановлюється порядок компенсації витрат та інші умови.
   30. Дія концесійного договору припиняється також у разі:
   закінчення строку, на який його було укладено;
   зруйнування об'єкта концесії або заподіяння йому шкоди, яка
виключає можливість його подальшої експлуатації;
   банкрутства концесіонера.
   31. Усі зміни і доповнення до концесійного договору дійсні
тільки у разі, коли вони виконані у письмовій формі і підписані
сторонами.
            Прикінцеві положення
   32. Передбачені цим  концесійним  договором  повідомлення
надсилаються сторонами одна одній рекомендованими листами.
   33. У разі зміни адреси або банківських реквізитів сторона
зобов'язана негайно письмово повідомити про це іншу сторону.
   34. Концесійний договір укладено "___"______ р. у  двох
примірниках (по одному для кожної із сторін).
   35. Усі додатки до концесійного договору є невід'ємною його
частиною.
   Юридичні адреси та розрахункові рахунки сторін:
   Концесодавець: ______________________________________________
   Концесіонер: ________________________________________________
   Підписи:
      Концесодавець            Концесіонер
______________________________   ______________________________
       (підпис)               (підпис)
______________________________   ______________________________
(посада, прізвище, ім'я та по    (посада, прізвище, ім'я та по
     батькові)               батькові)
   "___"_______ р.            "___" ________ р.

                          Додаток 1
                     до концесійного договору
                      від         р.
        ОПИС ОБ'ЄКТА КОНЦЕСІЇ НА БУДІВНИЦТВО

1. Повне найменування об'єкта ____________________________________

2. Код дорожнього об'єкта у списку доріг загального користування
__________________________________________________________________

3. Карта-схема у форматі А4 (додається)

4. Строки проектування та будівництва дорожнього об'єкта _________
__________________________________________________________________
 (зазначити також генерального проектувальника та генерального
              підрядника)

5. Рік введення дорожнього об'єкта в експлуатацію, визначений
  актом приймальної комісії ________________

6. Орган, в якому зберігається документація до об'єкта ___________
__________________________________________________________________
           (найменування та адреса)

7. Техніко-економічні та транспортно-експлуатаційні характеристики
  об'єкта

Одиниця виміру
Протяжність            кілометрів (метрів)
Початок/кінець              N пікету
Категорія
Кількість смуг руху
Ширина земляного
полотна
Ширина проїзної частини
Тип дорожнього одягу
Інтенсивність руху         автомобілів за добу
Склад руху                відсотків
Інші характеристики

8. Аварійні ділянки ______________________________________________
          (опис аварійних ділянок та ділянок з підвищеним
                 ризиком експлуатації)
__________________________________________________________________

9. Інженерні споруди:
   Мости

Основні характеристики ___________________________________________
__________________________________________________________________

Додаткові дані ___________________________________________________
   Шляхопроводи

Основні характеристики ___________________________________________
__________________________________________________________________

Додаткові дані ___________________________________________________
   Тунелі

Основні характеристики ___________________________________________
__________________________________________________________________

Додаткові дані ___________________________________________________
   Інше ________________________________________________________

10. Допоміжні споруди (стоянки транспорту, об'єкти дорожнього
сервісу та інше)

Основні характеристики ___________________________________________

Додаткові дані ___________________________________________________
         (перелік документів, додатковий опис об'єкта
                 концесії)
__________________________________________________________________

Концесодавець          Концесіонер
______________________________ ______________________________
      (підпис)            (підпис)
______________________________ ______________________________
 (посада, прізвище, ім'я, по   (посада, прізвище, ім'я, по
     батькові)            батькові)
   "___" _________ р.       "____" _________ р.

                          Додаток 2
                     до концесійного договору
                     від          р.

       ОПИС ОБ'ЄКТА КОНЦЕСІЇ НА РЕКОНСТРУКЦІЮ

1. Повне найменування об'єкта до і після реконструкції ___________
__________________________________________________________________

2. Код дорожнього об'єкта у списку доріг загального користування
  до і після реконструкції __________________________________,

3. Карта-схема у форматі А4 до і після реконструкції (додається)

4. Строки проектування та реконструкції дорожнього об'єкта _______
__________________________________________________________________
 (зазначити також генерального проектувальника та генерального
              підрядника)

5. Рік введення дорожнього об'єкта в експлуатацію, визначений
  актом приймальної комісії _____________________________________
  _______________________________________________________________

6. Орган, в якому зберігається документація до об'єкта
__________________________________________________________________
           (найменування та адреса)

7. Організації, що здійснювали управління дорожнім об'єктом та
  виконували роботи, пов'язані з його експлуатацією, до моменту
  підписання цього договору _____________________________________
  _______________________________________________________________

8. Строки і найменування виконаних на об'єкті ремонтних робіт
  _______________________________________________________________

9. Аварійні ділянки до реконструкції об'єкта _____________________
  _______________________________________________________________
    (опис аварійних ділянок та ділянок з підвищеним ризиком
             експлуатації)

10. Техніко-економічні    та    транспортно-експлуатаційні
  характеристики об'єкта.
Одиниця виміру
Протяжність          кілометрів (метрів)
Початок/кінець           N пікету
Категорія
Кількість смуг руху
Ширина земляного полотна
Ширина проїзної частини
Тип дорожнього одягу
Інтенсивність руху      автомобілів за добу
Склад руху             відсотків
Балансова вартість        млн. гривень
Знос
__________________________________________________________________
Балансова вартість з
урахуванням зносу
Строк ремонтних робіт:
 останніх
 виконаних
 планових
Кількість ДТП
Інші характеристики

11. Інженерні споруди:
__________________________________________________________________
   Мости

Основні характеристики до і після реконструкції
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Додаткові дані
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   Шляхопроводи

Основні характеристики до і після реконструкції __________________
__________________________________________________________________

Додаткові дані ___________________________________________________
   Тунелі

Основні характеристики до і після реконструкції __________________
__________________________________________________________________

Додаткові дані ___________________________________________________
   Інше ________________________________________________________

12. Допоміжні споруди (стоянки транспорту, об'єкти дорожнього
  сервісу тощо)

Основні характеристики до і після реконструкції __________________
__________________________________________________________________

Додаткові дані ___________________________________________________
__________________________________________________________________
   (перелік документів, додатковий опис об'єкта концесії)
     Концесодавець            Концесіонер
______________________________    _____________________________
      (підпис)               (підпис)
______________________________    _____________________________
(посада, прізвище, ім'я та по    (посада, прізвище, ім'я та по
     батькові)               батькові)
   "___"__________ р.        "___" _____________ р.

                          Додаток 3
                     до концесійного договору
                      від         р.
             КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
         виконання робіт і зобов'язань,
         визначених концесійним договором

Назва роботи та зобов'язання Виконавець Строки
поча- ток кі- нець
Розроблення завдання на проектування концесодавець  
Перший внесок плати за надання концесії концесіонер  
Виконання проектно-розвідувальних робіт -"-  
Розроблення проектної документації на будівництво (реконструкцію) об'єкта концесії -"-  
Затвердження проектної документації на будівництво (реконструкцію) об'єкта концесії концесодавець  
Забезпечення відведення землі під об'єкт концесії -"-  
Одержання дозволів на виконання робіт з будівництва (реконструкції) об'єкта концесії концесіонер  
Будівництво (реконструкція) об'єкта концесії -"-  
Організація роботи державної комісії з прийняття дороги в експлуатацію концесодавець  
Складання акта про стан і вартість побудованого (реконструйованого) об'єкта концесії концесодавець, концесіонер  
Складання акта передачі побудованого (реконструйованого) об'єкта концесії у державну власність -"-  
Затвердження акта передачі побудованого (реконструйованого) об'єкта концесії у державну власність концесодавець  
Складання акта передачі побудованого (реконструйованого) об'єкта концесії концесіонерові у строкове платне володіння та експлуатацію концесодавець, концесіонер  
Введення в експлуатацію об'єкта концесії концесодавець, концесіонер  
Відкриття руху автотранспорту -"-  
Періодичне внесення плати за надання концесії концесіонер  
Страхування об'єкта концесії -"-  
Подання концесодавцю технічної та фінансової звітності -"-  
Здійснення контролю за дотриманням концесіонером умов договору концесодавець  
Передача об'єкта концесії до мережі автомобільних доріг загального користування концесіонер  
     Концесодавець         Концесіонер
______________________________ _________________________________
      (підпис)            (підпис)
_____________________________  __________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по   (посада, прізвище, ім'я та по
     батькові)              батькові)
   "___" __________ р.      "___" _____________ р.

                          Додаток 4
                     до концесійного договору
                      від         р.
               УГОДА
     про комплексну забудову території смуги відводу
    та експлуатацію об'єктів придорожньої інфраструктури

   З метою комплексної забудови території смуги відводу та
забезпечення користувачів доріг послугами об'єктів придорожньої
інфраструктури в дорожній смузі відводу зони _____________________
__________________________________________________________________
         (найменування об'єкта концесії)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 (орган виконавчої влади, на території якого розташований об'єкт
              концесії)

"___" __________ р. концесодавець, концесіонер та орган виконавчої
влади, на території якого розташований об'єкт концесії
__________________________________________________________________
           (найменування органу)

уклали угоду і, беручи до уваги, що концесіонер виконує зазначені
в угоді функції
__________________________________________________________________
      (забудовника, інвестора, координатора тощо)

домовилися про таке:
   У межах території смуги відводу повинно бути забезпечено
функціонування таких об'єктів придорожньої інфраструктури:

Місце розташування
         Діючі і такі, що реконструюються
              Нові об'єкти

(Варіант 1). Для будівництва зазначених об'єктів концесіонер

протягом _________________________________________________________
               (строк)
забезпечує комплексну  підготовку  будівельних майданчиків для
будівництва об'єктів  придорожньої  інфраструктури,  включаючи
влаштування під'їздів та з'їздів з них, а також умови для
підключення до зовнішніх мереж та проведення конкурсу з метою
передачі  зазначених майданчиків під забудову спеціалізованим
підприємствам згідно з ___________________________________________
                   (порядок та умови)
__________________________________________________________________

(Варіант 2). Для будівництва та експлуатації зазначених об'єктів

концесіонер протягом _____________________________________________
                     (строк)

забезпечує комплексну  підготовку  будівельних  майданчиків,
включаючи влаштування під'їздів та з'їздів з них, а також створює
умови для підключення до зовнішніх мереж та передає підготовлені
будівельні майданчики для подальшої забудови _____________________
_________________________________________________________________,
          (найменування підприємства)

що здійснюється  спільно  концесодавцем,  концесіонером  та
уповноваженим органом влади згідно з _____________________________
                    (найменування документа)
(Варіант 3). Концесіонер до ______________________________________
                       (строк)
засновує спеціалізоване підприємство та забезпечує будівництво та
експлуатацію об'єктів придорожньої  інфраструктури  згідно  з
планом-графіком __________________________________________________
          (план-графік будівництва та строк введення
               об'єктів в експлуатацію)
  Концесіонер укладає угоду з власниками об'єктів придорожньої
інфраструктури, що експлуатуються, про умови експлуатації таких
об'єктів з урахуванням ___________________________________________
                   (умови даної угоди)
  Концесодавець      Концесіонер      Орган виконавчої
                           влади
____________________  ____________________ ____________________
   (підпис)         (підпис)       (підпис)
____________________  ____________________ ____________________
(посада, прізвище,   (посада, прізвище,   (посада, прізвище,
ім'я та по батькові)  ім'я та по батькові) ім'я та по батькові)
"___"___________ р.    "___"__________ р.  "___" _________ р.

                          Додаток 5
                     до концесійного договору
                      від         р.
        ПЕРІОДИЧНА ПЛАТА ЗА НАДАННЯ КОНЦЕСІЇ
   1. Розмір та умови періодичної плати за надання концесії
__________________________________________________________________
   2. Зміна розміру та умов  плати  за  надання  концесії
провадиться згідно з діючим порядком _____________________________
                     (зазначити строки)
   3. Документ, згідно з яким установлено розмір плати за
надання концесії _________________________________________________
     Концесодавець           Концесіонер
_____________________________    ______________________________
      (підпис)              (підпис)
_____________________________    ______________________________
(посада, прізвище, ім'я та по    (посада, прізвище, ім'я та по
     батькові)              батькові)
  "___" _______________ р.       "___" _______________ р.

                         Додаток 6
                     до концесійного договору
                       від       р.

         ФІНАНСУВАННЯ ОБ'ЄКТА КОНЦЕСІЇ
   Сторони домовилися:

1. Установити такий кошторис інвестиційних витрат:
Усього
____ р. ____ р. ____ р.

2. Визначити, що кошти для фінансування інвестиційних витрат між
сторонами розподіляються таким чином:

Обсяг фінансування, усього
____ р. ____ р. ___ р.
Фінансування
за рахунок
державних
коштів
Фінансування
за рахунок
концесіонера
    Концесодавець             Концесіонер
_____________________________   ________________________________
     (підпис)               (підпис)
_____________________________   ________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по    (посада, прізвище, ім'я та по
     батькові)            батькові)
 "___" _________________ р.      "___" _________________ р.

                          Додаток 7
                     до концесійного договору
                       від       р.
             ПЛАТА ЗА ПРОЇЗД

1. Плата за проїзд установлюється в розмірі
__________________________________________________________________
               (сума)

2. Гранична (максимальна) плата за проїзд установлюється в розмірі
__________________________________________________________________
               (сума)

3. Порядок установлення плати за проїзд прийняти відповідно
__________________________________________________________________
            (назва документа)

4. Зміна плати за проїзд провадиться згідно з діючим порядком
__________________________________________________________________
     Концесодавець         Концесіонер
_____________________________   ________________________________
      (підпис)            (підпис)
_____________________________   ________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по   (посада, прізвище, ім'я та по
     батькові)              батькові)
 "___" __________________ р.  "___" ___________________ р.

                         Додаток 8
                     до концесійного договору
                       від       р.

       НАДХОДЖЕННЯ І РОЗПОДІЛ КОШТІВ, ОДЕРЖАНИХ
        ВІД КОРИСТУВАЧІВ ОБ'ЄКТА КОНЦЕСІЇ

Усього, тис. гривень
__ р. __ р. __ р.
Надходження від
користувачів об'єкта
концесії
Фінансування
експлуатаційних витрат
Прибуток
Реінвестування
Формування планового
прибутку концесіонера
Частина прибутку, що
перераховується до
_______________ бюджету
(назва бюджету)

    Концесодавець             Концесіонер
_____________________________  _________________________________
      (підпис)               (підпис)
_____________________________  _________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по   (посада, прізвище, ім'я та по
     батькові)              батькові)
 "___" ________________ р.      "___" _______________ р.

                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 31 березня 1999 р. N 507

               ПОРЯДОК
    переведення наданої у концесію автомобільної дороги
            до розряду платних
   1. Переведення автомобільної дороги до  розряду  платних
здійснюється  з  метою забезпечення повернення інвестицій та
одержання концесіонером прибутку за рахунок справляння плати з
користувачів об'єкта концесії.
   2. Підписаний концесійний договір надає концесіонеру право за
свої кошти проектувати, будувати (реконструювати) та утримувати
об'єкт концесії.
   З моменту  підписання  концесійного договору автомобільна
дорога, яка є  об'єктом  концесії,  проектується,  будується
(реконструюється) концесіонером як платна.
   3. Побудована (реконструйована) платна автомобільна дорога
приймається в експлуатацію державною комісією, яка утворюється
концесодавцем в установленому порядку.
   Державна комісія підписує акт прийняття платної дороги в
експлуатацію, який затверджується концесодавцем.
   Прийнята в експлуатацію платна автомобільна дорога вноситься
концесодавцем  до  переліку  автомобільних  доріг  загального
користування і є державною власністю.
   4. Концесодавець передає концесіонеру платну автомобільну
дорогу за актом передачі у строкове платне володіння.
   З цього  моменту  і до кінця дії концесійного договору
автомобільна дорога, що є об'єктом концесії, переходить у розряд
платних, а концесіонеру надається право справляти плату за проїзд
транспортних засобів цією дорогою.
   5. Розмір плати за проїзд обумовлюється у  концесійному
договорі і не може перевищувати затвердженого Кабінетом Міністрів
України  максимального  рівня  плати  за  проїзд  платними
автомобільними дорогами.
   Максимальний рівень  зазначеної  плати  розраховується за
методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.
   6. Концесіонер розробляє та затверджує прейскуранти цін за
проїзд  платною  автомобільною  дорогою, які повинні містити
диференційовані  розміри   плати   залежно   від   типу,
вантажопідйомності, кількості осей автотранспортних засобів.
   Інформація про прейскуранти цін за проїзд автотранспортних
засобів платною автомобільною дорогою повинна бути доступною для
користувача цієї дороги.
   7. Плата за проїзд платною автомобільною дорогою справляється
концесіонером, який утримує цю дорогу, або іншими особами у
передбачених законодавством випадках.
   8. Право на безплатний проїзд транспортними засобами платними
автомобільними дорогами надається Кабінетом Міністрів України.
   У разі стихійного лиха, катастроф, епідемій, епізоотій плата
за проїзд такими дорогами на підставі рішення Кабінету Міністрів
України не справляється.
   9. Після закінчення  строку  дії  концесійного  договору
автомобільна дорога передається концесодавцю.

БУДСТАНДАРТ Online