СОУ-Н МПЕ 006:2007 Правила ведення договірної роботи з наукової і науково-технічної діяльності в Міністерстві палива та енергетики України

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ

ПРАВИЛА
ПРАВИЛА ВЕДЕННЯ ДОГОВІРНОЇ РОБОТИ
З НАУКОВОЇ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МІНІСТЕРСТВІ ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

СОУ-Н МПЕ 006:2007

Відповідає офіційному тексту

Київ
Міністерство палива та енергетики України
2008

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО: Мінпаливенерго України

2 РОЗРОБЛЕНО: ДП «Укренергоефективність»

3 РОЗРОБНИКИ: В. Дюков , Ю. Рибальченко, В. Румянцев,О. Коломейко, А. Шевчук

4 ВНЕСЕНО: Відділ координації діяльності науково-дослідних установ, нормативно-технічної документації, метрології, сертифікації, акредитації та природоохоронної діяльності Департаменту стратегічної політики та перспективного розвитку ПЕК, П. Головатюк

5 УЗГОДЖЕНО: Департамент стратегічної політики та перспективного розвитку ПЕК, К. Фролов

Департамент юридичного забезпечення, Р. Ахметов

6 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Наказ Мінпаливенерго України, від 09 липня 2007 р. № 323

7 НА ЗАМІНУ КНД 101.00013741.001- 2004 Положення про порядок ведення договірної роботи з наукової і науково- технічної діяльності в Міністерстві палива та енергетики України. - Затв. наказом Мінпаливенерго України № 299 від 08.06.2004 р.

8 ТЕРМІН ПЕРЕВІРЕННЯ: 2012 рік

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять і скорочення

4 Загальні вимоги щодо ведення договірної роботи з наукової і науково-технічної діяльності на створення науково-технічної продукції

5 Вимоги до оформлення договорів на створення (передачу) науково-технічної продукції

6 Рекомендації щодо реєстраційних номерів (шифрів) договору

7 Порядок супроводження, контролю та приймання НТП

8 Призупинення робіт щодо створення НТП

Додаток А. 1 Форма Заявки на виконання НДР

Додаток А.2 Форма Заявки на виконання ДКР

Додаток Б Форма Договору на створення (передачу) НТП

Додаток Б. 1 Форма Протоколу узгодження вартості робіт зі створення НТП

Додаток Б.2 Форма Календарного плану створення НТП

Додаток Б.З Форми титульного та останнього аркушів Технічного завдання на НДР

Додаток Б.4 Вимоги до змісту Технічного завдання на НДР

Додаток Б.5 Форми титульного та останнього аркушів Технічного завдання на ДКР

Додаток Б.6 Вимоги до змісту Технічного завдання на ДКР

Додаток Б.7 Форми першої та останньої сторінок Технічного завдання на розроблення НД

Додаток Б. 8 Вимоги до Технічного завдання на розроблення НД

Додаток Б.9 Форми титульного та останнього аркушів Технічного завдання на ДТР

Додаток Б.10 Вимоги до Технічного завдання на ДТР

Додаток Б.11 Форма Розрахунку кошторисної вартості на створення НТП за договором

Додаток Б.12 Форма Листа погодження до договору

Додаток В Форма Додаткової угоди до договору на створення (передачу) НТП

Додаток В.1 Форма Протоколу узгодження вартості НТП

Додаток В.2 Форма Календарного плану створення НТП

Додаток В.З Форми титульного та останнього аркушів зміни до Технічного завдання на створення НТП

Додаток В.4 Форма Розрахунку кошторисної вартості на створення НТП до додаткової угоди до договору

Додаток В.5 Форма Листа погодження до додаткової угоди до договору

Додаток Г.1 Форма титульного аркуша Звіту про НДР

Додаток Г.2 Форма титульного аркуша Звіту про ДКР

Додаток Д Форма Акта здавання-приймання НТП за договором

Додаток Е Форма Анотації до договору

Додаток Ж Форма Звіту про виконання кошторису витрат на створення НТП 

Додаток К Форма Зведеної відомості витрат на створення НТП

Додаток Л Форма Протоколу розгляду та приймання призупиненої роботи щодо створення НТП

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці Правила встановлюють порядок розробки, узгодження затвердження документів щодо ведення договірної роботи з науково

і науково-технічної діяльності на створення науково-технічної продукції (НТП), яку розробляють підприємства та організації на замовлення Міністерства палива та енергетики України,

1.2 Ці Правила поширюється на виконання пошукових і прикладних науково-дослідних (НДР), дослідно-конструкторських (ДКР) і дослідно-технологічних (ДТР) робіт та робіт зі створення нормативних документів (НД).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Правилах є посилання на такі нормативні документи:

Закон України “Про наукову та науково-технічну діяльність"

Закон України „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”

Закон України “Про стандартизацію"

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

Закон України „Про податок на додану вартість"

Порядок формування і виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2006 р. № 1084

Положення про Міністерство палива та енергетики України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 02 листопада 2006 р. № 15400

Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 830

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 № 318

ДСТУ 1.0-2003 Національна стандартизація. Основні положення

ДСТУ 1.2-2003 Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів

ДСТУ 1.5-2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення та вимоги до змісту стандартів

ДСТУ 2793-94 Сумісність технічних засобів електромагнітна. Стійкість до потужних електромагнітних завад. Загальні положенняя

ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення

ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення

ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення

ДСТУ 3321-96 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3396.0-96 Захист інформації. Технічний захист інформації. Основні положення

ДСТУ 3943-2000 Дизайн і ергономіка. Склад, виклад та зміст документації

ДСТУ 3973-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення

ДСТУ 3974-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення

ДСТУ ISO 14001-97 Системи управління навколишнім середовищем. Склад та опис елементів і настанов щодо їх застосування

ДСТУ ISO 14004-97 Системи управління навколишнім середовищем. Загальні настанови щодо принципів управління, систем та засобів забезпеченняя

СОУ-Н МПЕ 001:2006 Правила розроблення нормативних документів

ГОСТ 2.102-68 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов (Єдина система конструкторської документації. Види й комплектність конструкторських документів)

ГОСТ 2.103-68 Единая система конструкторской документации. Стадии разработки (Єдина система конструкторської документації. Стадії розробки)

ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам (Єдина система конструкторської документації. Загальні вимоги до текстових документів)

ГОСТ 2.118-73 Единая система конструкторской документации. Техническое предложение (Єдина система конструкторської документації. Технічна пропозиція)

ГОСТ 2.119-73 Единая система конструкторской документации. Эскизный проект (Єдина система конструкторської документації. Ескізний проект)

ГОСТ 2.120-73 Единая система конструкторской документации. Технический проект (Єдина система конструкторської документації. Технічний проект)

ГОСТ 3.1102-81 Единая система технологической документации. Стадии разработки и виды документов (Єдина система технологічної документації. Стадії розробки й види документів)

ГОСТ 3.1119-83 Единая система технологической документации. Общие требования к комплектности и оформлению комплектов документов на единичные технологические процессы (Єдина система технологічної документації. Загальні вимоги до комплектності й оформлення комплектів документів на одиничні технологічні процеси)

ГОСТ 12.2.032-78 Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования (Система стандартів безпеки праці. Робоче місце при виконанні робіт стоячи. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 12.2.033-78 Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования (Система стандартів безпеки праці. Робоче місце при виконанні робіт сидячи. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 14.201-83 Обеспечение технологичности конструкции изделия. Общие требования (Забезпечення технологічності конструкції виробу. Загальні вимоги)

ГОСТ 15.001-88 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения (Система розробки й постановки продукції на виробництво. Продукція виробничо-технічного призначення)

ГОСТ 15.005-86 Система разработки и постановки продукции на производство. Создание изделий единичного и мелкосерийного производства, собираемых на месте эксплуатации (Система розробки й постановки продукції на виробництво. Створення виробів одиничного й дрібносерійного виробництва, що збираються на місці експлуатації)

ГОСТ 28934-91 Совместимость технических средств электромагнитная. Содержание раздела технического задания в части электромагнитной совместимости (Сумісність технічних засобів електромагнітна. Зміст розділу технічного завдання в частині електромагнітної сумісності)

ДНАОП 0.00-4.13-94 Положення про порядок побудови, викладу та оформлення державних нормативних актів про охорону праці

КНД 101.00013741.001-2004 Положення про порядок ведення договірної роботи з наукової і науково-технічної діяльності в Міністерстві палива та енергетики України

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online