ГІД 34.09.101-2003 Методичні рекомендації щодо визначення обсягів споживання електричної енергії при її обліку з використанням вимірювальних трансформаторів

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

 

ГІД 34.09.101-2003

 

ГАЛУЗЕВИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДОКУМЕНТ

Методичні рекомендації щодо визначення обсягів споживання

електричної енергії при її обліку з використанням

вимірювальних трансформаторів

 

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО Об’єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (ОЕП «ГРІФРЕ»)

2 РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним, проектно-виі кувальним та конструкторсько-технологічним інститутом «Укрсільенергопроект»

3 ВИКОНАВЦІ А.О. Квицинський, К.Т.Н., М.В. Керніцький, Т.І. Кравченко, О.В. Рубан, О.В. Шмонін

4 УЗГОДЖЕНО Заступником Міністра Мінпаливенерго, С.М. Чех

Департаментом електроенергетики, Ю.І. Улітіч

Управлінням енергетичного нагляду та збуту електроенергії, Г.М. Катренко

ОЕП «ГРІФРЕ», Г.П. Хайдурова

5 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Міністерством палива та енергетики України, наказ № 812 від 30 грудня 2003 p., С.Ф. Єрмілов

6 РОЗРОБЛЕНО ВПЕРШЕ

 

ВСТУП

Передавання електричної енергії - це процес, розподілений у про­сторі і часі. Для того, щоб будь-який процес був керованим, необхідно за­безпечити спостереження за його протіканням, вміти прогнозувати його розвиток і мати засоби для регулювання. Ці три ознаки мають стати підґрунтям планомірної роботи зі зниження втрат електричної енергії в електрич­них мережах.

Перша ознака процесу - спостережуваність - є вихідною, оскільки неправильна вихідна інформація про стан процесу призводить, як правило, до прийняття неправильних рішень. Зростання втрат електричної енергії протягом тривалого часу свідчить про втрату керованості. При цьому недостовірність обліку електричної енергії, яка перетікає через переріз елект­ричної мережі, є як перешкодою для складання достовірних балансів (а відповідно і для прийняття правильних рішень щодо удосконалення пара­метрів і режимів роботи мережі), так і безпосереднім чинником втрат елек­тричної енергії.

Баланс енергії та потужності як для всього електричного кола, так і будь-якої відокремленої його частини можна визначити, виходячи з теореми Теледжена. Між її інтегральною формою (баланс енергії) і формою для миттєвих або середніх за період значень (баланс потужності) немає взаємо-однозначної відповідності. Це зумовлює неможливість забезпечення достовірного виз­начення втрат електричної енергії в елементах мережі виходячи з інтегральних характеристик (для цього необхідно встановити вимірювальні комплекси з нульовою похибкою на вході кожного елемента мережі, що неможливо).

Якість складання балансів електричної енергії можна поліпшити вра­хуванням систематичних похибок вимірювальних трансформаторів струму (ТС) і напруги (ТН), які об’єктивно зумовлені втратами енергії в їх струмовідних частинах і осердях. Поділ похибок вимірювальних трансформаторів на систематичні та випадкові дає змогу суттєво підвищити достовірність обліку споживання електричної енергії.

Сучасні методи визначення обсягів споживання електричної енергії та її втрат у елементах мережі повинні враховувати нові тенденції, що з'яви­лись у збутовій роботі - створення баз даних з прив'язкою споживачів до елементів мережі. Будь-які інші підходи неминуче виявляться застарілими через декілька років.

У цих рекомендаціях за основу вимірювання взято показання електронних лічильників електричної енергії, які дають змогу формувати погодинні графі­ки споживання активної та реактивної енергії. Остаточна кількість електрич­ної енергії, яка перетекла через переріз електричної мережі, оснащений вимірювальним комплексом, визначається після закінчення розрахункового періоду з урахуванням похибок вимірювальних трансформаторів. Прийнято, що лічильник електричної енергії має нульову похибку, втрати напруги в з'єднувальних проводах вимірювального комплексу відсутні, а навантаження фаз - рівномірне.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства палива
та енергетики України № 812 від 30 грудня 2003 р.

ГІД 34.09.101-2003

ГАЛУЗЕВИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДОКУМЕНТ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГІВ СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ПРИ її ОБЛІКУ

З ВИКОРИСТАННЯМ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ

Чинний від 2004-01-30

1 Сфера застосування

Методичні рекомендації щодо визначення обсягів споживання електричної енергії при її обліку з використанням вимірювальних трансформаторів (далі - рекомендації) установлюють порядок виз­начення обсягів активної електричної енергії, яка перетікає через вимірювальні комплекси, що обладнані вимірювальними трансфор­маторами струму (ТС) та трансформаторами напруги (ТН).

Рекомендації поширюються на електричні мережі загального призначення напругою від 0,38 до 154 кВ включно, які відповідають вимогам ГОСТ 721-77 та ГОСТ 21128-83.

Рекомендації застосовуються підприємствами незалежно від форм власності і господарювання, які передають чи постачають електричну енергію та розробляють проекти електропостачання, і використовуються:

-  для визначення фактичних обсягів електричної енергії, яка перетікає через вимірювальні комплекси, обладнані вимірювальни­ми трансформаторами;

-  для складання балансів електричної енергії;

-  для прийняття рішень щодо модернізації вимірювальних комплексів;

-  для виконання інших техніко-економічних розрахунків;

-  для розроблення відповідних програм для електронних бага­тофункціональних лічильників електричної енергії та локального ус­таткування збору і обробки даних.

2 Нормативні посилання

У цих рекомендаціях є посилання на такі нормативні документи:

ГОСТ 721-77 Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номиналь­ные напряжения свыше 1000 В

ГОСТ 8.009-84 Нормируемые метрологические характеристики средств измерений

ГОСТ 8.010-90 Методика выполнения измерений

ГОСТ 8.216-88 Трансформаторы напряжения. Методика поверки

ГОСТ 8.217-87 Трансформаторы тока. Методика поверки

ГОСТ 1983-89 Трансформаторы напряжения. Общие технические условия

ГОСТ 7746-89 Трансформаторы тока. Общие технические условия

ГОСТ 21128-83 Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номи­нальные напряжения до 1000 В и допускаемые отклонения

ГОСТ 26035-94 Счетчики электрической энергии переменного тока электронные. Общие технические условия

ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення

ДНАОП 1.1.10-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок

Правила користування електричною енергією

МДУ 001/08-2000 Трансформатори струму. Програма та ме­тодика державної метрологічної атестації

МДУ 002/08-2000 Трансформатори напруги. Програма та методика державної метрологічної атестації

Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енер­гії. - Затв. Радою Оптового ринку електричної енергії України, про­токол №12 від 8 жовтня 1998 р.

Р 50-072-98 Методика розрахунку технологічних втрат електроенергії в мережах електропостачання напругою від 0,38 до 110 кВ включно.

3 Визначення

У цих рекомендаціях використовуються такі терміни і визначення:

недоврахована електрична енергія - обсяг електричної енергії, використаний споживачем або переданий транзитом, але не врахова­ний розрахунковими засобами обліку або врахований неправильно;

вимірювальний комплекс засобів обліку електричної енергії (вимірювальний комплекс) - сукупність обладнання одного приєднан­ня, що призначене для вимірювання та обліку електричної енергії (вимірювальні трансформатори струму та напруги, лічильники електричної енергії, перетворювачі імпульсів, пристрої обліку і лінії зв'язку) та з’єднане між собою за встановленою схемою;

трансформатор струму - засіб вимірювання, що здійснює мас­штабне вимірювальне перетворення струму для подальшого вимірювання;

трансформатор напруги - засіб вимірювання, що здійснює масштабне вимірювальне перетворення напруги для подальшого вимірювання;

лічильник електричної енергії (активної) - засіб вимірювання, що здійснює вимірювання кількості активної енергії шляхом інтегрування активної потужності;

метрологічні характеристики засобу вимірювань - характери­стики засобів вимірювальної техніки, які внормовуються для виз­начення результату вимірювання та його похибки;

функція впливу - залежність зміни метрологічних характеристик засобу вимірювання від зміни впливної величини або від зміни сукупності впливних величин;

впливна величина - фізична величина, що впливає на результат вимірювання, але не є вимірюваною величиною;

індивідуальна функція перетворення вимірювального перетво­рювача - функція перетворення, яка приймається для конкретного примірника вимірювального перетворювача та встановлюється, як правило, експериментальним дослідженням цього конкретного примірника за певних значень впливних величин; індивідуальну функцію перетворення використовують за умов, установлених для неї, у тих випадках, коли дані про метрологічні характеристики вимірювального перетворювача отримують за допомогою безпосередніх експериментальних досліджень конкретного примірника вимірювального перетворювача;

індивідуальна методика виконання вимірювань - методика виконання вимірювань, яка забезпечує гарантовані характеристики

похибки з урахуванням індивідуальних властивостей окремого засобу вимірювання і допоміжних технічних пристроїв;

випадкова складова похибки засобу вимірювання - випадкова складова похибки засобу вимірювання, яка зумовлена тільки властивостями самого засобу вимірювання;

систематична складова похибки засобу вимірювання - складова похибки конкретного примірника засобу вимірювання, яка за тих же значень вимірюваної величини та незмінних умов застосування засобу вимірювання залишається сталою або змінюється настільки повільно, що її змінами під час проведення вимірювань можна знехтувати, або така, яка змінюється за визначеним законом, якщо умови змінюються;

похибка засобу вимірювання в інтервалі впливної величини - похибка засобу вимірювання в умовах, коли одна з впливних величин набуває будь-яких значень у межах робочої області її значень, а решта величин залишається в межах, які відповідають нормальним умовам; похибка засобу вимірювання в інтервалі впливної величини не є додатковою похибкою, оскільки зумовлена тільки відмінністю впливної величини від нормального значення;

інструментальна складова похибки вимірювань - складова похибки вимірювань, яка зумовлена властивостями засобів вимірювань, що використовуються;

клас точності вимірювального трансформатора - характеристика, установлена для вимірювального трансформатора, струмова похибка (похибка напруги) та кутова похибка якого лишаються в установлених межах за заданих умов роботи.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online