ГТР 34.09.110-2003 Вхідний контроль палива на ТЕС та організація претензійної роботи. Методичні вказівки

Документ не доступний для замовлення та перегляду!

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ГТР 34.09.110-2003

ГАЛУЗЕВИЙ ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

ВХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ПАЛИВА НА ТЕС ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРЕТЕНЗІЙНОЇ РОБОТИ
Методичні вказівки

Відповідає офіційному тексту

ОБ'ЄДНАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
«ГАЛУЗЕВИЙ РЕЗЕРВНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ»
(ОЕП ТРІФРЕ")
Київ
2004

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО Об’єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (ОЕП «ГРІФРЕ»)

2 РОЗРОБЛЕНО Інститутом вугільних енерготехнологій (ІВЕ) НАН та Мінпаливенерго України

3 ВИКОНАВЦІ М. В. Чернявський (керівник розробки), H. І. Дунаєвська, А. І. Росколупа

4 УЗГОДЖЕНО Заступником Міністра палива та енергетики України, C. М. Чех

Департаментом з питань електроенергетики Мінпаливенерго України, Ю. І. Улітіч

Юридичним управлінням Мінпаливенерго України, В. Г. Матвеева

Об’єднанням енергетичних підприємств «ГРІФРЕ», Г. П. Хайдурова

Госпрозрахунковим підрозділом «Науково- інженерний енергосервісний центр» інституту «Укрсільенергопроект», В. І. Білоусов

5 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Наказом Мінпаливенерго України № 783 від « 24 » грудня 2003 р.

6 СТРОК ПЕРЕВІРКИ 2008 рік

ВСТУП

Одна з основних умов підвищення ефективності енергетичної галузі - це поліпшення якості палива, що постачається на теплові електростанції (ТЕС), у першу чергу вугілля, яке є основним енергоносієм місцевого походження. Погіршення якості вугілля, що постачається на ТЕС, протягом двох останніх десятиріч пов’язане не тільки з ускладненням умов видобутку вугілля в Україні, але також і зі старінням нормативної бази для проведення контролю його якості.

Основні нормативні документи, які до цього часу визначали правила приймання та вхідного контролю вугілля, - ГОСТ 1137-64, «Инструкция Госарбитража СССР о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству № П-6» (далі - Інструкція № П-6), та «Инструкция Госарбитража СССР о порядке приемки продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления по качеству № П-7» (далі - Інструкція № П-7) - було розроблено в 1964— 1966 pp., коли кожна ТЕС мала обмежену кількість постачальників, постачання вугілля здійснювалось на планових засадах і контролювалось інспекціями з якості вугілля. В останні роки інспекції з якості не діють, кількість постачальників на одну ТЕС значно збільшилась, а партії вугілля, які надходять на ТЕС одноразово, зменшились до 1-2 вагонів. Можливості вхідного контролю якості ще ускладнились після відміни з 1994 р. ГОСТів, які регламентували якість донецького та львівсько-волинського вугілля для пиловидного спалювання.

Як наслідок, почастішали випадки надходження на ТЕС вугілля із вмістом вологи та зольністю, які роблять його непридатним для спалювання в існуючих котлоагрегатах, або ж вагонів з пошаровим завантаженням вугілля (нижні або середні шари - низькоякісне вугілля або відходи вуглезбагачення, а верхній шар, з якого відбирають проби для вхідного контролю, - якісне вугілля). Навіть якщо на ТЕС такі вагони або партії будуть виявлені та згідно з чинними досі нормативними документами викликані представники постачальника для спільного випробування і пред’явлення претензій, то за відсутності чіткого визначення браку та методики відбирання проб на всю глибину вагонів є ризик того, що претензії будуть відхилені, а витрати за простій вагонів будуть віднесені на кошт ТЕС. З урахуванням того, що дані про якість вугілля в партіях надходять, як правило, значно пізніше, ніж самі партії, ТЕС вимушені приймати вугілля, незважаючи на його якість і значні обмеження в можливостях претензійної роботи. В основному з цієї причини зафіксована якість палива на вхідному контролі значно відрізняється від того, яке надходить на виробництво.

Разом з тим існує позитивний досвід роботи окремих ТЕС, генеруючих компаній, незалежних інспекторських компаній, які більш повно використовують можливості вхідного контролю, закладені в чинних стандартах, і за рахунок цього досягають більшої достовірності при визначенні якості вугілля, яке надходить на ТЕС. Крім того, із затвердженням та наданням чинності ДСТУ 4083-2002 з’явилась можливість чіткого визначення допустимих меж показників якості вугілля та вугільної продукції, поняття «брак», терміну надходження посвідчення про якість, внесення до договору про постачання порядку контрольного випробування, який не вимагає обов’язкової присутності представника Постачальника.

Цей галузевий технічний регламент розроблений з урахуванням сучасних умов постачання та надходження на ТЕС вугілля та інших видів палива, сучасних нормативно-правових документів та стандартів, а також накопиченого досвіду ТЕС, генеруючих і незалежних інспекторських компаній з вхідного контролю палива та ведення претензійної роботи.

ЗМІСТ

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

3 ВИЗНАЧЕННЯ, ПОЗНАЧЕННЯ І СКОРОЧЕННЯ

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

5 ВУПЛЛЯ

5.1 Договори поставки вугільної продукції

5.2 Приймання вугілля на ТЕС за кількістю і якістю (вхідний контроль)

5.3 Порядок претензійної роботи та повертання браку

5.4 Компетентні організації, які можуть брати участь у прийманні вугілля на ТЕС

6 МАЗУТ

7 ПРИРОДНИЙ ГАЗ

Додаток 1. Технічні вимоги до вугілля для пиловидного спалювання на ТЕС

Додаток 2. Технічні вимоги до мазуту для спалювання на ТЕС

Додаток 3. Технічні вимоги до природного газу для спалювання на ТЕС

Додаток 4. Допустимі похибки випробування та розрахунок кількості точкових проб

Додаток 5. Рекомендована форма договору поставки вугілля на ТЕС

Додаток 6. Приклади конструкцій зондів для відбору проб вугілля з поверхні вагона на всю глибину шару

ГАЛУЗЕВИЙ ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

ВХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ПАЛИВА НА ТЕС ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРЕТЕНЗІЙНОЇ РОБОТИ
Методичні вказівки

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей галузевий технічний регламент (далі за текстом - ГТР) встановлює порядок приймання (вхідного контролю кількості та якості) палива, яке надходить на теплові електростанції, а також порядок ведення претензійної роботи у випадку відхилення кількісних і якісних показників від значень, зазначених у договорі про постачання палива і в супровідній документації.

1.2 Цей ГТР використовується під час укладання договорів про постачання палива на теплові електростанції, складання посвідчень про якість палива, приймання палива на теплових електростанціях за кількістю і якістю, при перерахунках ціни палива, яке надійшло, за фактичною кількістю та якістю, а також під час бракування та претензійної роботи з постачальниками палива.

1.3 Цей ГТР поширюється на покупців (теплові електростанції, генеруючі компанії) та постачальників органічного палива (вуглевидобувні підприємства, вуглезбагачувальні фабрики, вуглезбутові і постачальні організації, постачальників рідкого палива та природного газу), які входять до сфери управління Мінпаливенерго України, а також може застосовуватись тепловими електростаціями, генеруючими компаніями у взаємовідносинах із постачальниками палива незалежно від їх форм власності та підпорядкованості, якщо в договорі про постачання є посилання на цей ГТР.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому технічному регламенті є посилання на такі нормативно-правові та нормативні документи:

Цивільний кодекс України;

Господарський процесуальний кодекс України;

Закон України “Про торгово-промислові палати в Україні”;

Статут залізниць України, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 457 від 6.04.98;

ГОСТ 1137-64 Угли бурые, каменные, антрацит, горючие сланцы и брикеты. Правила приемки по качеству;

ГОСТ 2517-85 Нефть и нефтепродукты. Метод отбора проб;

ГОСТ 2939-63 Газы. Условия для определения объема;

ГОСТ 3900-85 Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности;

ГОСТ 5542-87 Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия;

ГОСТ 10062-75 Газы природные горючие. Метод определения удельной теплоты сгорания;

ГОСТ 11762-87 Угли бурые, каменные, антрациты, горючие сланцы, торф и брикеты. Нормы точности определения массы;

ГОСТ 18917-82 Газ горючий природный. Метод отбора проб;

ГОСТ 20060-83 Газы горючие природные. Методы определения содержания водяных паров и точки росы влаги;

ГОСТ 22667-82 Газы горючие природные. Расчетный метод определения теплоты сгорания, относительной плотности и числа Воббе;

ГОСТ 26976-86 Нефть и нефтепродукты. Методы измерения массы;

ГОСТ 27193-86 Газы горючие природные. Метод определения теплоты сгорания водяным калориметром;

ГОСТ 29086-91 (ISO 602-83) Уголь. Метод определения минерального вещества;

ГОСТ 27313-95 (ISO 1170-77) Топливо твердое минеральное. Обозначение показателей качества и формулы пересчета результатов анализа для различных состояний топлива;

ДСТУ 3472-96 Вугілля буре, кам’яне та антрацит. Класифікація;

ДСТУ 4058-2001 Паливо нафтове. Мазут. Технічні умови;

РД 34.20.501-89 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. Изд. 14-е - М.: Энергоатомиздат, 1989. - Затв. Міністерством енергетики та електрифікації СРСР 20.02.89;

ГКД 34.09.101-95 Паливо на електростанціях. Правила обліку. - Затв. Міністерством енергетики та електрифікації 21.09.95;

Правила перевезення вантажів у вагонах відкритого типу. - Затв. наказом Міністерства транспорту України № 542 від 20.08.2001;

Правила перевезення вантажів, які змерзаються. - Затв. наказом Міністерства транспорту України № 644 від 21.11.2000;

Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за кількістю. - Затв. постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР № П-6 від 15.06.65;

Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за якістю. - Затв. постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР № П-7 від 25.04.66;

Інструкція про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і в організаціях України - Затв. наказом Держнафтогазпрому, Міністерства економіки, Міністерства транспорту, Держстандарту, Держкомстату України № 81/38/101/235/122 від 02.04.98;

Правила подачі та використання природного газу в народному господарстві України. - Затв. наказом Держкомнафтогазу України № 355 від 01.11.94.


2.   За фізико-хімічними та експлуатаційними показниками мазут повинен відповідати вимогам і нормам, наведеним у таблиці.

2.  Точка роси вологи в пункті здачі повинна бути нижча за температуру газу. Точку роси вологи та вміст водяної пари визначають за ГОСТ 20060 або іншими методами та приладами з тією ж точністю визначення. Наявність у газі рідкої фази води та вуглеводнів не допускається.

4.  Відбір проб газу для аналізу за вищезазначеними показниками здійснюється згідно з ГОСТ 18917.

2.  Кількість точкових проб п\ які відбирають у об’єднану пробу від партії палива масою до 1000 т (для кам’яного вугілля та антрацитів) або від партії масою до 2500 т (для бурого вугілля, горючих сланців і брикетів) при визначенні зольності, масової частки робочої вологи та питомої теплоти згорання з похибкою, яка не перевищує значень, зазначених у таблиці 1, наведено в таблиці 2.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online