ДСТУ ГОСТ 28000:2009 Тканини для одягу чистововняні, вовняні та напіввовняні. Загальні технічні умови (ГОСТ 28000-2004, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТКАНИНИ ДЛЯ ОДЯГУ
ЧИСТОВОВНЯНІ, ВОВНЯНІ
ТА НАПІВВОВНЯНІ
Загальні технічні умови
(ГОСТ 28000-2004, IDТ)

ДСТУ ГОСТ 28000:2009

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)

ОФОРМЛЕННЯ: Л. Ваніфатова

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 13 лютого 2009 р. № 67 з 2009-07-01

3 Національний стандарт відповідає ГОСТ 28000-2004 Ткани одежные чистошерстяные, шерстя ные и полушерстяные. Общие технические условия (Тканини для одягу чистововняні, вовняні та напіввовняні. Загальні технічні умови)

Ступінь відповідності до ГОСТ 28000-2004 — ідентичний (IDТ)

Цей стандарт видано на підставі «Угоди про проведення узгодженої політики у сфері стандар тизації, метрології та сертифікації» від 13.03.1992 р.

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 28000-88)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт ідентичний ГОСТ 28000-2004 Ткани одежные чистошерстяные, шерстяные и полушерстяные. Общие технические условия (Тканини для одягу чистововняні, вовняні та на- піввовняні. Загальні технічні умови).

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— на другій сторінці обкладинки вилучено інформацію щодо надання чинності цьому міждержав ному стандарту в Російській Федерації (п. 4 «Предисловия»), щодо інформації про зміни до цього стандарту та інформацію щодо заборони відтворення, тиражування і розповсюдження як офіційного видання на території Російської Федерації без дозволу Держстандарту Російської Федерації; змінено нумерацію п. 5 «Предисловия» на п. 4;

— на першій сторінці стандарту вилучено дату введення в дію цього міждержавного стандарту в Російській Федерації та внесено дату надання чинності цьому стандарту в Україні;

— на першій сторінці стандарту, розділ 2 «Нормативные ссылки» — в Україні не чинний ГОСТ 358-88, а чинний ДСТУ 4292-2004;

— на другій сторінці стандарту, розділ 2 «Нормативные ссылки» — ГОСТ 30157.0-95 в Україні прийнято як національний стандарт ДСТУ ГОСТ 30157.0-2003; ГОСТ 3157.1-95 в Україні прийнято, як національний стандарт ДСТУ ГОСТ 30157.1-2003;

— вилучено інформацію стосовно коду УДК, групи згідно з МКС та вихідні дані організації видавця Російської Федерації та долучено інформацію щодо коду УКНД.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ГОСТ 28000-2004

ТКАНИ ОДЕЖНЫЕ ЧИСТОШЕРСТЯНЫЕ,
ШЕРСТЯНЫЕ И ПОЛУШЕРСТЯНЫЕ
Общие технические условия

Соответствует официальному тексту

Москва
Стандартинформ
2006 

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандар тизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положе ния» и ГОСТ 1.2—97 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, при менения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом Научно-производственный комплекс «ЦНИИШерсть» (ОАО НПК «ЦНИИШерсть»)

2 ВНЕСЕН Госстандартом России

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про токол № 26 от 8 декабря 2004 г.)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Азербайджан AZ Азстандарт
Армения AM Министерство торговли и экономического развития Республики Армения
Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь
Грузия GE Грузстандарт
Казахстан KZ Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызстан KG Национальный институт стандартов и метрологии Кыргызской Республики
Молдова MD Молдова-Стандарт
Российская Федерация RU Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Таджикистан TJ Таджикстандарт
Туркменистан TM Главгосслужба «Туршенстандартлары»
Узбекистан UZ Агентство «Узстандарт»
Украина UA Госпотребстацдарт Украины

4 ВЗАМЕН ГОСТ28000—88

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Определения

4 Технические требования

5 Требования безопасности

6 Правила прием ки

7 Методы испытаний

8 Транспортирование и хранение

Приложение А (рекомендуемое) Классификация шерстяных тканей согласно ТНВЭДСНГ

Приложение Б (рекомендуемое) Спецификация Международного секретариата шерсти (МСШ)

Приложение В (справочное) Рекомендуемые допуски по цветовому различию куска ткани для оценки изменения окраски с эталоном и по цветовому различию внутри партии между кусками

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТКАНИ ОДЕЖНЫЕ ЧИСТОШЕРСТЯНЫЕ, ШЕРСТЯНЫЕ И ПОЛУШЕРСТЯНЫЕ
Общие технические условия

Pure woollen, woollen and semiwoollen fabrics for garments.
General specifications

Дата введения в Украине 2009-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на готовые чистошерстяные, шерстяные и полушерстяные одежные ткани бытового назначения: костюмные, плательные, пальтовые (далее — ткани), кроме набивных.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 9.055—75 Единая система защиты от коррозии и старения. Т кани шерстяные. Метод лабора торных испытаний на устойчивость к повреждению молью

ГОСТ 15.007—88 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция легкой промышленности. Основные положения

ГОСТ 358—82 Ткани чистошерстяные и полушерстяные. Определение сортности

ГОСТ 878—88 Ткани и штучные изделия чистошерстяные и полушерстяные. Первичная упаковка и маркировка

ГОСТ 3811—72 (ИСО 3801—77, ИСО 3932—76, ИСО 3933—76) Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхнос тной плотностей

ГОСТ 3812—72 Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения плотнос тей нитей и пучков ворса

ГОСТ 3813—72 (ИСО 5081—77, ИСО 5082—82) Материалы текстильные. Ткани и штучные изде лия. Методы определения разрывных характеристик при растяжении

ГОСТ 3816—81 (ИСО 811—81) Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств

ГОСТ 4659—79 Ткани и пряжа чистошерстяные и полушерстяные. Методы химических испытаний

ГОСТ 7000—80 Материалы текстильные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 9733.0—83 Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям

ГОСТ 9733.1—91 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски ксвету

ГОСТ 9733.4—83 Материалы текстильные. Методы испытаний устойчивости окраски к стиркам

ГОСТ 9733.5—83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к дистиллиро ванной воде

ГОСТ 9733.6—83 Материалы текстильные. Методы испытаний устойчивости окрасок к поту

ГОСТ 9733.7—83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к глажению

ГОСТ 9733.13—83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к органическим растворителям

ГОСТ 9733.27—83 Материалы текстильные. Методы испытания устойчивости окраски к трению

ГОСТ 9913—90 Материалы текстильные. Метод определения стойкости к истиранию

ГОСТ 10641—88 Ткани и штучные издепия текстильные. Нормы допускаемых отклонений по пока зателям поверхностной плотности и числу нитей на 10 см

ГОСТ 14067—91 Материалы текстильные. Метод определения величины перекоса

ГОСТ 18117—80 Ткани и штучные изделия чистошерстяные и полушерстяные. Метод определе ния сминаемости

ГОСТ 19616—74 Ткани и трикотажные изделия. Метод определения удельного поверхностного электрического сопротивления

ГОСТ 20566—75 Ткани и штучные изделия текстильные. Правила приемки и метод отбора проб

ГОСТ 30084—93 Материалы текстильные. Первичная маркировка

 ГОСТ 30157.0—95 Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Общие положения

ГОСТ 30157.1—95 Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Режимы обработки

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online