ДСТУ 4902.2:2007 Протипожежна техніка. Інструмент для проведення пожежно-рятувальних робіт. Частина 2. Механізований переносний інструмент із пневматичним приводом. Загальні технічні вимоги та методи випробув...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Протипожежна техніка
ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ РОБІТ
Частина 2. Механізований переносний інструмент із пневматичним приводом
Загальні технічні вимоги та методи випробування

ДСТУ 4902.2:2007

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Пожежна безпека та протипожежна тех­ніка» (ТК 25), Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МИС України

РОЗРОБНИКИ: С. Міщенко (науковий керівник); Ю. Федусь; В. Хвостенко; В. Чеповський

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 12 грудня 2007 р. № 357 з 2009-01-01

З ВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація

5 Загальні технічні вимоги

5.1 Основні показники і характеристики

5.2 Вимоги до сировини, матеріалів, купованих виробів

5.3 Комплектність

5.4 Маркування

5.5 Пакування

6 Вимоги щодо безпеки

7 Вимоги щодо охорони довкілля

8 Методи випробовування

ПРОТИПОЖЕЖНА ТЕХНІКА
ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ РОБІТ
Частина 2. Механізований переносний інструмент із пневматичним приводом
Загальні технічні вимоги та методи випробування

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Часть 2. Механизированный переносной инструмент с пневматическим приводом
Общие технические требования и методы испытаний

FIRE ENGINEERING
INSTRUMENTS FOR CARRYING OUT OF FIRE AND RESCUE OPERATIONS
Part 2. Mechanized pneumatically operated portable instruments
General technical requirements and test methods

Чинний від 2009-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на механізований переносний пожежний інструмент із пневматич­ним приводом (далі — інструмент із пневмоприводом), використовуваний під час гасіння пожеж та проведення пожежно-рятувальних робіт, і встановлює загальні технічні вимоги до нього та мето­ди випробовування.

Вимоги щодо забезпеченості якості інструменту з пневмоприводом викладено у розділі 5 цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2708-99 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ 3004-95 Надійність техніки. Методи оцінки показників надійності за експериментальни­ми даними

ГОСТ 2.601-95 ЕСКД. Эксплуатационные документы (ЄСКД. Експлуатаційні документи)ГОСТ 8.207-76 ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработ­ки результатов наблюдений. Основные положения (ДСВ. Прямі вимірювання з багаторазовими спостереженнями. Методи опрацьовування результатів спостережень. Основні положення)

ГОСТ 9.030-74 ЕСЗКС. Резины. Методы испытаний на стойкость в ненапряженном состоянии к воздействию жидких агрессивных сред (ЕСЗКС. Гуми. Методи випробовування на стійкість у не- напруженому стані до впливу рідких агресивних середовищ)

ГОСТ 12.2.037-78 ССБТ. Техника пожарная. Требования безопасности (ССБП. Техніка пожеж­на. Вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности (ССБП. Кольори сигнальні та знаки безпеки)

ГОСТ 20.39.108-85 Комплексная система общих технических требований. Требования по эргономике, обитаемости и технической эстетике. Номенклатура и порядок выбора (Комплексна система загальних технічних вимог. Вимоги щодо ергономіки, насиченості та технічної естетики. Номенклатура та порядок обирання)

ГОСТ 27.410-87 Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность (Надійність у техніці. Методи контролювання показників надійності та плани контрольних випробовувань на надійність)

ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови)

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірю­вальні металеві. Технічні умови)

ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тяго- напоромеры. Общие технические условия (Манометри, вакуумметри, мановакуумметри, напоро- міри, тягоміри та тягонапороміри. Загальні технічні умови)

ГОСТ 7338-90 Пластины резиновые и резинотканевые. Технические условия (Пластини гумові та гумотканинні. Технічні умови)

ГОСТ 13837-79 Динамометры общего назначения. Технические условия (Динамометри за­гальної призначеності. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в ча­сти воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні ви­роби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатування, зберігання та транспортування в частині впливу кліматичних чинників зовнішнього середовища)

ГОСТ 24555-81 Система государственных испытаний продукции. Порядок аттестации испы­тательного оборудования. Основные положения (Система державних випробувань продукції. По­рядок атестації випробувального обладнання. Основні положення)

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования (Ваги для статичного зважування. Загальні технічні вимоги).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online