ДСТУ ГОСТ 12361:2004 Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання ніобію (ГОСТ 12361-2002, IDТ)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТАЛІ ЛЕГОВАНІ ТА ВИСОКОЛЕГОВАНІ
Методи визначання ніобію

(ГОСТ 12361-2002, IDТ)
ДСТУ ГОСТ 12361:2004

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2004

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»))

ОФОРМЛЕННЯ: Л. Ряба

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 5 липня 2004 р. №131 3 2005-01-01

3 Національний стандарт відповідає ГОСТ 12361-2002 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения ниобия (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання ніобію)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Цей стандарт видано на підставі «Угоди про проведення узгодженої політики в сфері стандартизації, метрології та сертифікації» від 13.03.1992 р.

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 12361-82)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт ідентичний ГОСТ 12361-2002 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения ниобия (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання ніобію).

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- на другій сторінці обкладинки виправлено назву національних органів стандартизації (п.2 «Предисловия»);

- на другій сторінці обкладинки вилучено інформацію щодо надання чинності цьому міждержавному стандарту в Російській Федерації (п.3 «Предисловия»), та інформацію щодо заборони відтворювати, тиражувати і розповсюджувати як офіційне видання на території Російської Федерації без дозволу Госстандарта Росії;

- на першій сторінці стандарту вилучено дату введення в дію цього міждержавного стандарту в Російській Федерації та внесено дату надання чинності цього стандарту в Україні;

- перша сторінка стандарту, розділ 2 «Нормативные ссылки»,- надруковано ГОСТ 10929-76 «Водорода перекись. Технические условия», повинно бути ГОСТ 10929-76 «Водорода пероксид. Технические условия»;

- додаток А «Сталь. Определение содержания ниобия. Спектрофотометрический метод с реагентом ПАР» (ISO 9441:1988)- в Україні чинний ДСТУ 3995-200 «Сталь. Метод визначання ніобію», який є ідентичний за змістом, структурою та викладенням з ISO 9441:1988;

- вилучено інформацію стосовно коду УДК, коду ОКП, групи згідно з КГС та вихідні дані організації-видавця Російської Федерації.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СТАЛИ ЛЕГИРОВАННЫЕ И ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫЕ
Методы определения ниобия

Соответствует официальному тексту

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
Минск

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Российской Федерацией, Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 145 «Методы контроля металлопродукции»

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 21 от 30 мая 2002 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства

Наименование национального органа по стандартизации

Республика Армения

Министерство торговли и экономического развития Республики Армения’

Республика Беларусь

Госстандарт Республики Беларусь

Кыргызская Республика

Кыргызстандарт

Республика Молдова

Молдовастандарт

Российская Федерация

Госстандарт России

Республика Таджикистан

Таджикстандарт

Туркменистан

Главгосслужба «Туркменстандартлары»

Республика Узбекистан

Узстандарт

Украина

Госпотребстандарт Украины

3 Приложение А настоящего стандарта соответствует международному стандарту ИСО 9441-83 «Сталь. Определение содержания ниобия. Спектрофотометрический метод с реагентом ПАР»

4 ВЗАМЕН ГОСТ 12361-82

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Общие требования

4 Фотометрический метод определения ниобия, осажденного фениларсоновой кислотой, с сульфохлорфенолом С или с сульфонитрофенолом С

5 Фотометрический метод определения ниобия с сульфохлорфенолом С или сульфонитрофенолом С

6 Фотометрический метод определения ниобия с реагентом ПАР

Приложение А Сталь. Определение содержания ниобия. Спектрофотометрический метод с реагентом ПАР (ИСО 9441-88)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТАЛИ ЛЕГИРОВАННЫЕ И ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫЕ
Методы определения ниобия

Alloyed and highalloyed steels.
Methods for determination of niobium

Дата введения в України 2005-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает фотометрические методы определения ниобия при его массовой доле от 0,002 % до 4,00 % с реагентом сульфонитрофенолом С или сульфохлорфенолом С и от 0,01 % до 8,00 % с реагентом ПАР.

Допускается определение ниобия спектрофотометрическим методом с реагентом ПАР по международному стандарту ИСО 9441, приведенному в приложении А.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 3118-77 Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ 3773-72 Аммоний хлористый. Технические условия

ГОСТ 4166-76 Натрий сернокислый. Технические условия

ГОСТ 4204-77 Кислота серная. Технические условия

ГОСТ 4461-77 Кислота азотная. Технические условия

ГОСТ 5456-79 Гидроксиламина гидрохлорид. Технические условия

ГОСТ 5817-77 Кислота винная. Технические условия

ГОСТ 6552-80 Кислота ортофосфорная. Технические условия

ГОСТ 7172-76 Калий пиросернокислый

ГОСТ 7565-81 (ИСО 377-2-89) Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для химического состава

ГОСТ 10484-78 Кислота фтористоводородная. Технические условия

ГОСТ 10652-73 Соль динатриевая этилендиамин-N, N, N N’-тетрауксусной кислоты, 2-водная (трилон Б)

ГОСТ 10929-76 Водорода перекись. Технические условия

ГОСТ 11125-84 Кислота азотная особой чистоты. Технические условия

ГОСТ 14261-77 Кислота соляная особой чистоты. Технические условия

ГОСТ 14262-78 Кислота серная особой чистоты. Технические условия

ГОСТ 16099-80 Ниобий в слитках. Технические условия

ГОСТ 16100-79 Ниобий в штабиках. Технические условия

ГОСТ 18289-78 Натрий вольфрамовокислый 2-водный. Технические условия

ГОСТ 28473-90 Чугун, сталь, ферросплавы, хром, марганец металлические. Общие требования к методам анализа

3 Общие требования

Общие требования к методам анализа - по ГОСТ 28473.

4 Фотометрический метод определения ниобия, осажденного фениларсоновой кислотой,
с сульфохлорфенолом С или с сульфонитрофенолом С

4.1 Сущность метода

Метод основан на растворении навески в подходящих кислотах, осаждении ниобия фениларсоновой кислотой, образовании окрашенного комплексного соединения ниобия с сульфохлорфенолом С или с сульфонитрофенолом С и измерении оптической плотности раствора при длине волны 650 или 640 нм соответственно.

Влияние циркония устраняют связыванием его в комплекс динатриевой солью этилендиамин-тетрауксусной кислоты.

Метод применим для массовых долей ниобия от 0,002 % до 4,00 %.

4.2 Аппаратура, реактивы и растворы

Спектрофотометр или фотоэлектроколориметр.

Муфельная печь для сплавления.

Баня водяная.

Тигли кварцевые.

Железо, ос. ч., не содержащее ниобия.

Кислота соляная по ГОСТ 14261 или ГОСТ 3118 и разбавленная 1:9.

Кислота серная по ГОСТ 4204 или ГОСТ 14262 и разбавленная 1:1.

Кислота азотная по ГОСТ 4461 или ГОСТ 11125.

Водорода пероксид, раствор 300 г/дм3 по ГОСТ 10929.

Циркония нитрат, раствор 3 г/дм3 в среде соляной кислоты: растворяют 0,3 г нитрата циркония в 50 см3 соляной кислоты (1:4). Фильтруют через плотный фильтр, разбавляют до 100 см3 водой и перемешивают.

Кислота винная по ГОСТ 5817, раствор 150 г/дм3.

Кислота фениларсоновая (CgH5AsO(OH)2, раствор 40 и 0,5 г/дм3.

Кислота фтористоводородная по ГОСТ 10484.

Калий пиросернокислый (калия дисульфат) K2S2O7.

Соль динатриевая этилендиаминтетрауксусной кислоты, раствор 50 г/дм3 (Na2C10H14O8N2-2H2O) (ЭДТА. Na2) по ГОСТ 10652; хранят в полиэтиленовой посуде.

Сульфохлорфенол С [2,7-бис(азо-2-окси-3-сульфо-5-хлорбензол)-1,8-диоксинафталин-3,6-ди- сульфоновая кислота], раствор 1 г/дм3 или сульфонитрофенол С [2,7-бис(азо-2-окси-3-сульфо-5- нитробензол)-1,8-диоксинафталин-3,6-дисульфоновая кислота], раствор 1 г/дм3.

Растворы годны к применению в течение 3 мес.

Ниобий по ГОСТ 16099 или ГОСТ 16100.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online