ДСТУ 4041-2001 Піноутворювачі спеціального призначення, що використовуються для гасіння пожеж водонерозчинних і водорозчинних горючих рідин. Загальні технічні вимоги і методи випробувань

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПІНОУТВОРЮВАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ,
ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ГАСІННЯ ПОЖЕЖ ВОДОНЕРОЗЧИННИХ І ВОДОРОЗЧИННИХ ГОРЮЧИХ РІДИН
Загальні технічні вимоги і методи випробувань

ДСТУ 4041-2001

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2001

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки МВС України ВНЕСЕНО Технічним комітетом зі стандартизації України ТК 25 «Пожежна безпека та проти­пожежна техніка»

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 27 червня 2001 р. № 317

3 Цей стандарт відповідає ISO 7203-1 Fire extinguishing media — Foam concentrates. Part 1: Specification for low expansion foam concentrates for top application to water-immiscible liquids (Вогнегасні засоби — піноутворювачі. Частина 1. Технічні вимоги до піноутворювачів, призна­чених для отримання піни низької кратності, що подається зверху на рідини, які не змішуються з водою); ISO 7203-3 Fire extinguishing media — Foam concentrates. Part 3: Specification for low expansion foam concentrates for top application to water miscible liquids (Вогнегасні засо­би — піноутворювачі. Частина 3. Технічні вимоги до піноутворювачів, призначених для отри­мання піни низької кратності, що подається зверху на рідини, які змішуються з водою) в час­тині методик визначення масової частки осаду, стійкості до заморожування і розморожуван­ня, кратності і стійкості піни низької кратності, тривалості гасіння піною низької кратності, по­верхневого натягу.

У цьому стандарті реалізовано норми законів України «Про пожежну безпеку» та «Про за­хист прав споживачів», постанов Кабінету Міністрів України від 27.02.92 № 95 «Про органі­зацію проведення сертифікації продукції», від 21.10.99 № 1943 «Про стан забезпечення по­жежної безпеки та заходи щодо її поліпшення».

Ступінь відповідності — нееквівалентний (neq)

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 РОЗРОБНИКИ: А. Антонов (керівник розробки), канд. техн. наук; М. Білошицький, канд. хім. наук; В. Боровиков; В. Слєпченко; Ю. Цапко

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Визначення

4 Загальні технічні вимоги

5 Вимоги безпеки і охорони довкілля

6 Методи випробувань

6.1 Відбір проб

6.2 Визначення зовнішнього вигляду

6.3 Визначення масової частки осаду

6.4 Визначення стійкості до заморожування і розморожування

6.5 Визначення кратності і стійкості піни низької кратності

6.6 Визначення тривалості гасіння компактним струменем з масовою витратою (0,19 ± 0,01) кг/с змочувального розчину модельного вогнища 2А згідно з ДСТУ 3675 і показника вогнегасної здатності за класом пожежі А згідно з ГОСТ 27331

6.7 Визначення тривалості гасіння модельного вогнища 144В1 за інтенсивності подавання робочого розчину (0,042 ± 0,002) дм3/(м2 с) і показника вогнегасної здатності за класом пожежі В1 у разі гасіння піною низької кратності

6.8 Визначення тривалості гасіння модельного вогнища 55В2 за інтенсивності подавання робочого розчину (0,11 ± 0,01) дм3/(м2 с) і показника вогнегасної здатності за класом пожежі В2 у разі гасіння піною низької кратності

6.9 Визначення поверхневого і міжфазового натягу робочого розчину і розрахунок значення показника розтікання

6.10 Визначення температурного діапазону застосування робочого розчину

6.11 Визначення терміну зберігання

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПІНОУТВОРЮВАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ,
ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ГАСІННЯ ПОЖЕЖ ВОДОНЕРОЗЧИННИХ І ВОДОРОЗЧИННИХ ГОРЮЧИХ РІДИН
Загальні технічні вимоги і методи випробувань

ПЕНООБРАЗОВАТЕЛИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ ВОДОНЕРАСТВОРИМЫХ И ВОДОРАСТВОРИМЫХ ГОРЮЧИХ ЖИДКОСТЕЙ
Общие технические требования и методы испытаний

SPECIAL DESIGNATION FIRE EXTINGUISHING FOAM CONCENTRATES
FOR USE FOR WATER-SOLUBLE AND WATER-INSOLUBLE FLAMMABLE LIQUIDS FIRES
General technical requirements and test methods

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на піноутворювачі спеціального призначення, що використову­ються для одержання за допомогою спеціальної апаратури газомеханічної піни, яка придатна для гасіння пожеж класу В (підкласів В1, В2) згідно з ГОСТ 27331, а також змочувальних розчинів, при­датних для гасіння пожеж класу А (підкласів А1, А2) і встановлює загальні технічні вимоги до них та методи випробувань.

Стандарт не поширюється на піноутворювачі загального призначення для гасіння пожеж.

Обов’язкові вимоги до піноутворювачів щодо забезпечення безпеки життя, здоров’я населення і охорони довкілля викладено у розділі 5.

Стандарт придатний для цілей сертифікації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2207.1-93 (ГОСТ 22567.5-93) Засоби миючі синтетичні і речовини поверхнево-активні. Методи визначення концентрації водневих іонів

ДСТУ 3412-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації

ДСТУ 3675-98 Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та мето­ди випробувань

ДСТУ 3789-98 Піноутворювачі загального призначення для гасіння пожеж. Загальні технічні вимоги і методи випробувань

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 33-82 Нефтепродукты. Метод определения кинематической и расчет динамической вязкости

ГОСТ 380-94 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, про­бирки. Общие технические условия

ГОСТ 2084-77 Бензины автомобильные. Технические условия

ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тя- гонапоромеры. Общие технические условия

ГОСТ 2517-85 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб ГОСТ 2603-79 Ацетон. Технические условия

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством

ГОСТ 6613-86 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 8510-86 Уголки стальные горячекатаные неравнополочные. Сортамент

ГОСТ 9685-61 Заготовки из древесины хвойных пород. Технические условия

ГОСТ 14198-78 Циклогексан технический. Технические условия

ГОСТ 18995.1-73 Продукты химические жидкие. Методы определения плотности

ГОСТ 18995.5-73 Продукты химические органические. Методы определения температуры кристаллизации

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные пара­метры и размеры

ГОСТ 27331-87 Пожарная техника. Классификация пожаров

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Ме­тоды испытаний

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий шар, 1987 p., ратифікований Україною 20.09.88.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online