ДСТУ 4745:2007 Якість ґрунту. Визначення щільності твердої фази пікнометричним методом

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Якість ґрунту
ВИЗНАЧЕННЯ ЩІЛЬНОСТІ ТВЕРДОЇ ФАЗИ ПІКНОМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ

ДСТУ 4745:2007

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2008

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО. Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії їм. О Н Соколовського». Технічний комітет «Ґрунтознавство» (ТК 142)

РОЗРОБНИКИ: Т. Лактіонова, канд. с.-г. наук {науковий керівник); В. Лісова; І. Пліско, канд. с -г. наук; Л. Почепцова

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ, наказ Держспоживстандарту України від 26 лютого 2007 р. № 40

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Суть методу

4 Апаратура, посуд та матеріали

5 Реактиви

6 Умови аналізування

7 Відбирання проб

8 Готування до аналізування

8.1 Готування середнього зразка ґрунту

8.2 Готування дистильованої води

8.3 Визначання місткості пікнометра

8.4 Визначання вмісту гігроскопічної вологи у ґрунті

9 Аналізування

9.1 Визначання щільності твердої фази незасолених ґрунтів

9.2 Визначання щільності твердої фази засолених ґрунтів

9.3 Визначання щільності твердої фази заболочених та торфових ґрунтів

10 Опрацьовування результатів

11 Вимоги безпеки

Додаток А Густина води за різних температур

Додаток Б Густина інертних рідин для аналізування

Додаток В Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯКІСТЬ ҐРУНТУ
ВИЗНАЧЕННЯ ЩІЛЬНОСТІ ТВЕРДОЇ ФАЗИ ПІКНОМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ

КАЧЕСТВО ПОЧВЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ ПИКНОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

SOIL QUALITY
THE DETERMINATION OF SOIL SOLID PHASE BY PYCNOMETER METHOD

Чинний від 2008-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює пікнометричний метод визначання щільності твердої фази ґрунту.

Положення цього стандарту поширюються на всі типи ґрунтів, крім скелетних.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 4287:2004 Якість ґрунту . Відбирання проб

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.034-2001 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органовдыхания. Классификация и маркировка (ССБП. Засоби Індивідуального захисту органів дихання. Класифікація та маркування)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 5789-78 Толуол. Технические условия (Толуол. Технічні умови)

ГОСТ 5955-75 Бензол. Технические условия (Бензол. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд та устаткування лабораторні фарфорові. Технічні умови)

ГОСТ 13646-68 Термометры стеклянные ртутные для точных измерений. Технические условия (Термометри скляні ртутні для точних вимірювань. Технічні умови)

ГОСТ 22300-76 Эфиры этиловый и бутиловый уксусной кислоты. Технические условия (Ефіри етиловий і бутиловий оцтової кислоти. Технічні умови)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические требования (Ваги лабораторні загального призначення і зразкові. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд і устаткування лабораторні скляні. Типи, основні параметри і розміри)

ГОСТ 28268-89 Почвы. Методы определения влажности, максимальной гигроскопической влажности и влажности устойчивого завядания растений (Ґрунти. Методи визначання вологості, максимальної гігроскопічної вологості і вологості стійкого в'янення рослин).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online