ДСТУ 7770:2015 Матеріали фільтрувальні. Картон фільтрувальний для харчових рідин. Технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Матеріали фільтрувальні
КАРТОН ФІЛЬТРУВАЛЬНИЙ ДЛЯ ХАРЧОВИХ РІДИН
Технічні умови

ДСТУ 7770:2015

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Науково-виробниче підприємство «Плодвинконсерв», Корпорація «Укрвинпром», Національний інститут винограду і вина «Магарач» Академії аграрних наук України

РОЗРОБНИКИ: А. Авідзба, д-р с.-г. наук; М. Агафонов; В. Гончаренко; Л. Кручок (науковий керівник); О. Скоріна; С. Ченуша

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-04-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ зі скасуванням ГОСТ 12290-89

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Технічні вимоги

5 Вимоги щодо безпеки

6 Вимоги щодо охорони навколишнього середовища

7 Пакування

8 Маркування

9 Транспортування та зберігання

10 Методи контролювання

11 Правила приймання

12 Правила експлуатування й утилізування

13 Гарантії виробника

Додаток А Призначення марок картону

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАТЕРІАЛИ ФІЛЬТРУВАЛЬНІ
КАРТОН ФІЛЬТРУВАЛЬНИЙ ДЛЯ ХАРЧОВИХ РІДИН
Технічні умови

МАТЕРИАЛЫ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ
КАРТОН ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЙ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ЖИДКОСТЕЙ
Технические условия

FILTER MATERIALS
FILTER CARDBOARD FOR NUTRITIVE LIQUID
Specifications

Чинний від 2016-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на фільтрувальний картон (далі — картон), призначений для фільтрування виноробної, пивобезалкогольної, лікеро-горілчаної продукції та компонентів, які використовують під час їх виробництва.

Обов’язкові вимоги щодо безпеки виробництва продукції викладено в розділах 5, 6 і 12.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2067-92 Картон та фібра. Терміни та визначення

ДСТУ 2297-93 (ГОСТ 13199-94) Напівфабрикати волокнисті, папір та картон. Метод визначення маси продукції площею 1 м2 (ISO 536:1976, NEQ; ГОСТ 13199-94, IDT)

ДСТУ 3529-97 (ГОСТ 21102-97) Папір та картон. Методи визначення розмірів і косості аркуша (ГОСТ 21102-97, IDT)

ДСТУ EN ISO 186:2008 Папір і картон. Метод відбирання проб для визначення середньої якості (EN ISO 186:2002, IDT)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролю якості повітря населених пунктів)

ГОСТ 595-79 Целлюлоза хлопковая. Технические условия (Целюлоза бавовняна. Технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 5496-78 Трубки резиновые технические. Технические условия (Трубки гумові технічні. Технічні умови)

ГОСТ 5982-84 Целлюлоза сульфитная вискозная. Технические условия (Целюлоза сульфітна віскозна. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 7500-85 Бумага и картон. Методы определения состава по волокну (Папір і картон. Методи визначення складу за волокном)

ГОСТ 7691-81 Картон. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение (Картон. Пакування, маркування, транспортування та зберігання)

ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия (Папір обгортковий. Технічні умови)

ГОСТ 9142-90 Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия (Ящики з гофрованого картону. Загальні технічні умови)

ГОСТ 10028-81 Вискозиметры капиллярные стеклянные. Технические условия (Віскозиметри капілярні скляні. Технічні умови)

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 13523-78 Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон. Метод кондиционирования образцов (Напівфабрикати волокнисті, папір і картон. Метод кондиціювання зразків)

ГОСТ 13525.7-68 Бумага и картон. Метод определения влагопрочности (Папір і картон. Метод визначення вологоміцності)

ГОСТ 13525.8-86 Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон. Метод определения сопротивления продавливанию (Напівфабрикати волокнисті, папір і картон. Метод визначення опору продавлюванню)

ГОСТ 13525.19-91 Бумага и картон. Определение влажности. Метод высушивания в сушильном шкафу (Папір і картон. Визначення вологості. Метод висушування в сушильній шафі)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 20289-74 Реактивы. Диметилформамид. Технические условия (Реактиви. Диметилформамід. Технічні умови)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри й розміри)

ГОСТ 27015-86 Бумага и картон. Методы определения толщины, плотности и удельного объема (Папір і картон. Методи визначення товщини, щільності та питомого об’єму)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробувань)

ГОСТ 29169-91 (ИСО 648-77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой (Посуд лабораторний скляний. Піпетки з однією позначкою).

ДБН В.2.2-28:2010 Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків та споруд. Природне та штучне освітлення, затверджені наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України № 168 від 15.05.2006

ДБН 6.2.5-67:2013 Інженерне обладнання будівель і споруд. Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення, затверджені Постановою Головного державного санітарного лікаря МОЗ України № 29 від 01.07.99

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України № 37 від 01.12.99

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України № 42 від 01.12.99

Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць.

СанПиН 42-123-4240-86 Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Методы их определения (Допустимі кількості міграції (ДКМ) хімічних речовин, що виділяються з полімерних та інших матеріалів, які контактують з харчовими продуктами. Методи їх визначення), затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України № 4240 від 31.12.86

СанПіН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнений (Санітарні правила та норми охорони поверхневих вод від забруднень), затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я СРСР № 4630 від 04.07.88

СанПіН 42-128-4690-88 Санитарные правила и нормы содержания территорий населенных мест (Санітарні правила та норми утримання територій населених місць), затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я СРСР № 4690-88 від 05.08.88

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online