ДСТУ 9061:2020 Оцінка впливу на довкілля. Транспортні споруди. Настанова щодо підготування звіту з оцінки впливу на довкілля

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Оцінка впливу на довкілля
ТРАНСПОРТНІ СПОРУДИ
НАСТАНОВА ЩОДО ПІДГОТУВАННЯ ЗВІТУ
З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

ДСТУ 9061:2020

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Охорона довкілля» (ТК 82)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 26 жовтня 2020 р. № 336 з 2021-03-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Порядок підготування звіту з ОВД

7 ОВД під час будівництва дороги з використанням шлакових матеріалів у конструкціях дорожнього одягу (приклад)

7.1 Коротка характеристика проекту

7.2 Основні види робіт проекту

7.3 ОВД за окремими критеріями

7.4 ОВД альтернативного рішення

Додаток А (довідковий) Перелік забруднювальних речовин атмосферного повітря

Додаток Б (довідковий) Допоміжні таблиці методу оцінки

Додаток В (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
ТРАНСПОРТНІ СПОРУДИ
НАСТАНОВА ЩОДО ПІДГОТУВАННЯ ЗВІТУ
З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT
TRANSPORT FACILITIES GUIDELINES
FOR PREPARING AN ENVIRONMENTAL
IMPACT ASSESSMENT REPORT

Чинний від 2021-03-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює рекомендації та надає довідкову інформацію, приклади найкращих технологій для розроблення необхідних заходів щодо запобігання можливим ризикам та зменшення негативного впливу на об’єкти довкілля, що відображатимуться у звіті з оцінки впливу на довкілля (далі — ОВД) транспортних споруд (далі — ТС).

Положення стандарту застосовують під час підготування звіту з ОВД, які містять:

1.1.1 опис та оцінку можливого впливу на довкілля планованої діяльності, зокрема величини та масштабів такого впливу (площа території та чисельність населення, які можуть зазнати впливу), характеру (за наявності — транскордонного), інтенсивності та складності, ймовірності, очікуваного початку, тривалості, частоти і невідворотності впливу (охоплюючи прямий і будь-який опосередкований, побічний, кумулятивний, транскордонний, короткостроковий, середньостроковий та довгостроковий, постійний і тимчасовий, позитивний і негативний вплив), зумовленого:

— виконанням підготовчих і будівельних робіт та впровадженням планованої діяльності, охоплюючи (за потреби) роботи з демонтування після завершення такої діяльності;

— використанням у процесі впровадження планованої діяльності природних ресурсів, зокрема земель, ґрунтів, води та біорізноманіття;

— викидами та скидами забруднювальних речовин, шумовим, вібраційним, світловим, тепловим та радіаційним забрудненням, випроміненням та іншими чинниками впливу, а також здійсненням операцій у сфері поводження з відходами;

— ризиками для здоров’я людей, об'єктів культурної спадщини та довкілля, зокрема через можливість виникнення надзвичайних ситуацій;

— кумулятивним впливом інших наявних об’єктів, планованої діяльності та об’єктів, щодо яких отримано рішення про впровадження планованої діяльності, з урахуванням усіх існуючих на момент складання ОВД екологічних проблем, пов’язаних з територіями, які мають особливе природоохоронне значення, на які може поширитися вплив або на яких може здійснюватися використання природних ресурсів;

— впливом планованої діяльності на клімат, зокрема характер і масштаби викидів парникових газів, та чутливістю діяльності до зміни клімату;

— використовуваними технологією та речовинами;

1.1.2 опис методів прогнозування, що використовували для оцінки впливу на довкілля, та обґрунтованих припущень, покладених в основу такого прогнозування, а також використовувані дані про стан довкілля;

1.1.3 опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на довкілля, зокрема (за можливості) компенсаційних заходів;

1.1.4 опис очікуваного значного негативного впливу діяльності на довкілля, зумовленого вразливістю проекту до ризиків надзвичайних ситуацій, заходів щодо запобігання чи пом’якшення впливу надзвичайних ситуацій на довкілля та заходів щодо реагування на надзвичайні ситуації;

1.1.5 визначення всіх труднощів (технічних недоліків, відсутності достатніх технічних засобів або знань), виявлених у процесі підготування звіту з ОВД.

1.2 Цей стандарт використовують для розроблення необхідних заходів щодо запобігання можливим ризикам та зменшення негативного впливу на об’єкти довкілля, що відображаються у звіті з ОВД ТС під час нового будівництва, реконструкції, технічного переоснащення, розширення, перепрофілювання, ліквідації (демонтування) ТС, іншого втручання в природне середовище.

1.3 Стандарт не поширюється на залізниці, мости, естакади, тунелі та метро [11].

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ 9060:2020 Оцінка впливу на довкілля. Транспортні споруди. Критерії оцінки та показники впливу на довкілля

ДСТУ Б А.1.1-26-94 Відходи промисловості для будівельних виробів. Терміни та визначення

ДСТУ ISO 14050:2016 (ISO 14050:2009, IDT) Екологічне управління. Словник термінів.

Якщо стандарт, на який є посилання, замінено новим або до нього внесено зміни, треба застосовувати новий стандарт, охоплюючи всі внесені зміни до нього.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online