ДСТУ 8453:2015 Препарати ферментні. Методи визначення амілолітичної активності

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРЕПАРАТИ ФЕРМЕНТНІ
Методи визначення
амілолітичної активності

ДСТУ 8453:2015

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання
офіційного видання звертайтесь до
національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут кормів Української академії аграрних наук

РОЗРОБНИКИ: О. Палац; В. Петриченко, д-р с.-г. наук; Н. Петриченко, канд. с.-г. наук; Н. Пирин; Л. Прокопенко, канд. біол. наук (науковий керівник); Л. Чорнолата, канд. с.-г. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 28 вересня 2015 р. № 118 з 2017-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 20264.4-89)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Суть методів визначання активності амілолітичного комплексу

4 Засоби вимірювання, допоміжні пристрої, реактиви та матеріали

5 Відбирання проб

6 Готування до випробування

7 Порядок випробовування

8 Точність

9 Протокол випробування

10 Вимоги щодо безпеки

11 Вимоги щодо охорони довкілля

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРЕПАРАТИ ФЕРМЕНТНІ
Методи визначення амілолітичної активності

ПРЕПАРАТЫ ФЕРМЕНТНЫЕ
Методы определения амилолитической активности

ENZYME PREPARATIONS
Methods for determination of amylase activity

Чинний від 2017-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на ферментні препарати і встановлює методи визначання амілолітичної активності ферментних препаратів мікробного походження.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ 7748:2015 Безпека праці. Біологічна безпека. Загальні вимоги

ДСТУ 8145:2015 Реактиви та особливо чисті речовини. Методи готування буферних розчинів

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.011-78 ССБТ. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний (ССБП. Суміші вибухонебезпечні. Класифікація та методи випробування)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статистического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпека. Захисне заземлення, занулення)

ГОСТ 12.4.131-83 Халаты женские. Технические условия (Халати жіночі. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.132-83 Халаты мужские. Технические условия (Халати чоловічі. Технічні умови)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 199-78 Реактивы. Натрий уксуснокислый 3-водный. Технические условия (Реактиви. Натрій оцтовокислий 3-водний. Технічні умови)

ГОСТ 450-77 Кальций хлористый технический. Технические условия (Кальцію хлорид технічний. Технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия (Реактиви. Кислота соляна. Технічні умови)

ГОСТ 4159-79 Реактивы. Йод. Технические условия (Реактиви. Йод. Технічні умови)

ГОСТ 4172-76 Реактивы. Натрий фосфорно-кислый двузамещенный 12-водный. Технические условия (Реактиви. Натрій фосфорно-кислий двозаміщений 12-водний. Технічні умови)

ГОСТ 4174-77 Реактивы. Цинк сернокислый 7-водный. Технические условия (Реактиви. Цинк сірчано-кислий 7-водний. Технічні умови)

ГОСТ 4198-75 Реактивы. Калий фосфорнокислый однозамещенный. Технические условия (Реактиви. Калій фосфорнокислий однозаміщений. Технічні умови)

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия (Реактиви. Кислота сірчана. Технічні умови)

ГОСТ 4207-75 Реактивы. Калий железистосинеродистый 3-водный. Технические условия (Реактиви. Калій залізистосинеродистий 3-водний. Технічні умови)

ГОСТ 4220-75 Реактивы. Калий двухромовокислый. Технические условия (Реактиви. Калій двохГОСТ 4232-74 Реактивы. Калий йодистый. Технические условия (Реактиви. Калію йодид. Технічні умови)

ГОСТ 6038-79 Реактивы. D -глюкоза. Технические условия (Реактиви. D -глюкоза. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здистильована. Технічні умови)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд і обладнання лабораторні порцелянові. Технічні умови)

ГОСТ 10163-76 Реактивы. Крахмал растворимый. Технические условия (Реактиви. Крохмаль розчинний. Технічні умови)

ГОСТ 10521-78 Реактивы. Кислота бензойная. Технические условия (Реактиви. Кислота бензойна. Технічні умови)

ГОСТ 10733-98 Часы наручные и карманные механические. Общие технические условия (Годинники наручні та кишенькові механічні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия (Спирт етиловий ректифікований технічний. Технічні умови)

ГОСТ 19814-74 Кислота уксусная синтетическая и регенерированная. Технические условия (Кислота оцтова синтетична та регенерована. Технічні умови)

ГОСТ 20264.0-74 Препараты ферментные. Правила приемки и методы отбора проб (Препарати ферментні. Правила приймання і методи відбирання проб)

ГОСТ 24363-80 Реактивы. Калия гидроокись. Технические условия (Реактиви. Калію гідроксид. Технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд і обладнання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 27068-86 Реактивы. Натрий серноватистокислый (натрия тиосульфат) 5-водный. Технические условия (Реактиви. Натрій сірчанокислий (натрію тіосульфат) 5-водний. Технічні умови)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи дослідження)

ГОСТ 29228-91 (ИСО 835-2-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 2. Пипетки градуированные без установленного времени ожидания (Посуд лабораторний скляний. Піпетки градуйовані. Частина 2. Піпетки градуйовані без установленого часу очікування)

ГОСТ 29251-91 (ИСО 385-1-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Бюретки. Частина 1. Загальні вимоги)

ДБН В.2. 5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДБН 6.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина 1. Проектування. Частина II. Будівництво

ДБН 6.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць

ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

НПАОП 73.1-1.11-12 Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила та норми охорони поверхневих вод від забруднення).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online