ДСТУ ISO 50002:2016 Енергетичні аудити. Вимоги та настанова щодо їх проведення (ISO 50002:2014, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ ІSО 50002:2016
(
ISO 50002:2014, IDТ)

Енергетичні аудити
ВИМОГИ ТА НАСТАНОВА ЩОДО ЇХ ПРОВЕДЕННЯ

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Громадська спілка «Асоціація інженерів енергетиків України», Технічний комітет стан­дартизації «Енергозбереження» (ТК 48)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В.Розен, д-р техн. наук (науковий керівник); С.Вятчаніна; Є.Іншеков, канд. техн. наук; В.Мамалига, канд. техн. наук; О.Овдієнко; П.Розен; І.Соколовська, канд. техн. наук; І.Стоянова, канд. техн. наук; А.Чернявський, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 29 квітня 2016 р. № 125 3 2016-09-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 50002:2014 Energy audits — Requirements with guidance for use (Енергетичні аудити. Вимоги та настанова щодо їх проведення)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISО 50002:2014

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Принципи

4.1 Загальні положення

4.2 Енергетичний аудитор

4.3 Енергетичний аудит

4.4 Комунікації

4.5 Ролі, обов’язки та повноваження

5 Проведення енергетичного аудиту

5.1 Загальні вимоги

5.2 Планування енергетичного аудиту

5.3 Попередня нарада

5.4 Збирання даних

5.5 Планування вимірювань

5.6 Проведення огляду об’єкта

5.7 Аналізування

5.8 Представлення звіту за результатами енергоаудиту

5.9 Заключна нарада

Додаток А Настанова щодо застосування цього стандарту

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт є ідентичний переклад (для опублікування) ISO 50002:2014 Energy audits — Requirements with guidance for use (Енергетичні аудити. Вимоги та настанова щодо їх проведення).

Мета цього стандарту — визначити мінімальний набір вимог, які сприяють виявленню можливостей для підвищення рівня досягнутої/досяжної енергоефективності.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, —ТК 48 «Енергозбереження».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— у додатку А та структурному елементі «Бібліографія» наведено «Національні пояснення», виділені в тексті рамкою;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Передмову» до ISO 50002:2014.

У цьому стандарті є посилання на:

ISO 50001:2011, прийнятий в Україні як національний стандарт ДСТУ ISO 50001:2014 (ISO 50001:2011, IDТ) Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання;

ISO 50003:2014, прийнятий в Україні як національний стандарт ДСТУ ISO 50003:2016 (ISO 50003:2014, IDT) Системи енергетичного менеджменту. Вимоги до органів, які проводять аудит і сертифікацію систем енергетичного менеджменту;

ISO 50004:2014, прийнятий в Україні як національний стандарт ДСТУ ISO 50004:2016 (ISO 50004:2014, IDT) Системи енергетичного менеджменту. Настанова щодо впровадження, супровід та поліпшення системи енергетичного менеджменту;

ISO 19011:2011, прийнятий в Україні як національний стандарт ДСТУ ISO 19011:2012 (ISO 19011:2011, IDT) Настанова щодо здійснення аудитів систем управління.

Копії документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ВСТУП до ISO 50002:2014

Мета цього стандарту — визначити мінімальний набір вимог, які сприяють виявленню можливостей для підвищення рівня досягнутої/досяжної енергоефективності.

Енергоаудит охоплює детальний аналіз рівня досягнутої/досяжної енергоефективності організації, обладнання, систем(и) або процесу(-ів). Він ґрунтується на відповідному вимірюванні та спостереженні за використанням енергії, енергоефективністю та енергоспоживанням. Енергетичні аудити планують і проводять у межах ідентифікації та визначення пріоритетів можливостей з метою підвищення рівня досягнутої/досяжної енергоефективності, скорочення втрат енергії і отримання пов’язаних з цим екологічних вигод. Результати енергоаудиту містять інформацію про поточний стан енерговикористання й енергетичної ефективності, а також упорядковані рекомендації щодо підвищення рівня досягнутої/досяжної енергоефективності та фінансової вигоди.

Енергоаудит може сприяти проведенню енергетичного аналізу і може полегшити моніторинг, вимірювання та аналіз, як це описано в ISO 50001, або його можна використовувати незалежно.

Цей стандарт дає змогу застосовувати різні підходи залежно від характеру та обсягу робіт, меж та цілей аудиту, він орієнтований на те, щоб гармонізувати загальні аспекти проведення енергетичного аудиту з метою підвищення його об’єктивності й прозорості.

Процес енергоаудиту представлений у вигляді простої хронологічної послідовності, але він не вилучає можливості використання повторних ітерацій певних кроків.

Основна частина цього стандарту охоплює загальні вимоги й основу, спільні для всіх енергетичних аудитів, які можуть бути доповнені відповідними національними стандартами щодо енергоаудиту. З питань енергоаудиту конкретних типів об’єктів, процесів або обладнання треба звертатись до відповідних міжнародних, національних і стандартів на місцевому рівні та керівних нормативних документів, деякі з яких містяться в посиланнях у Бібліографії.

У цьому стандарті використовують слова такого значення:

— «потрібно» вказує на вимогу;

— «рекомендовано» вказує на рекомендацію;

— «можна» означає дозвіл;

— «може» вказує на можливість або здатність.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕНЕРГЕТИЧНІ АУДИТИ
ВИМОГИ ТА НАСТАНОВА ЩОДО ЇХ ПРОВЕДЕННЯ

ENERGY AUDITS
REQUIREMENTS WITH GUIDANCE FOR USE

Чинний від 2016-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті визначено вимоги до процесу енергетичного аудиту в частині підвищення рівня досягнутої/досяжної енергоефективності. Він поширюється на всі типи установ та організацій, а також усі види енергії та використання енергії.

У цьому стандарті зазначено принципи проведення енергоаудиту, вимоги до загальних процесів, наявні під час проведення енергетичних аудитів та підсумкових (звітних) документів енергоаудиту.

Цей стандарт не стосується вимог щодо відбирання та оцінювання компетенції органів, що надають послуги з енергоаудиту; він також не поширюється на аудит системи енергетичного менеджменту організації, оскільки це описано в ISO 50003:2014.

Цей стандарт містить також довідникові матеріали (настанову) щодо його застосування (див. додаток А).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Нормативних посилань немає.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче наведено терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять:

3.1 мета аудиту (audit objective)

Мета енергетичного аудиту (3.3), узгоджена між організацією (3.13) та енергетичним аудитором (3.5).

3.2 межі (boundary)

Фізичні межі або за місцем розташування виробничого майданчика, та/або організаційні межі згідно з тим, як їх визначила організація (3.13).

Примітка 1. Межі системи енергетичного менеджменту можуть відрізнятися від меж енергетичного аудиту (3.3).

Примітка 2. Енергоаудит може охоплювати одну або кілька меж.

Приклад

Виробничий майданчик у цілому і всі системи, що використовують енергію; котельня; автопарк

3.3 енергетичний аудит (energy audit)

Систематизований аналіз використання енергії (3.12) та споживання енергії (3.7) у межах, визначених характером та обсягом робіт з енергетичного аудиту (3.4). з метою визначення, кількісного вираження та підготовки звіту про можливості підвищення рівня досягнутої/досяжної енергоефективності (3.10).

Примітка 1. «Енергетичний аудит» — це вираз англійського походження від терміна «energy audit». Існують й інші терміни — синоніми цього виразу, наприклад, «diagnosis» італійською та «diagnostic» французькою мовами

3.4 характер та обсяг робіт з енергетичного аудиту (energy audit scope)

Обсяг використання енергії (3.12) і пов’язаних із ним дій, які мають бути охоплені енергоаудитом (3.3). як це визначено організацією (3.13) за погодженням з енергетичним аудитором (3.5), що можуть охоплювати окремі межі.

Приклад

Організація, об’єкт/об’єкти, обладнання, система(-и) і процес(и).

Примітка 1. Характер та обсяг робіт з енергетичного аудиту може охоплювати енергоспоживання транспортом

3.5 енергетичний аудитор (energy auditor)

Окрема особа або група осіб, які проводять енергетичний аудит (3.3).

Примітка 1. Енергетичний аудит може проводити організація (3.13), використовуючи власні або залучені ресурси. Це можуть бути енергоконсалтингові та енергосервісні компанії.

Примітка 2. Енергоаудитор — чи то внутрішній, чи то зовнішній — повинен працювати з внутрішнім персоналом, який має відношення до визначеної сфери застосування енергоаудиту (3.4).

[ДЖЕРЕЛО: EN 16247-1:2012, 3.2, змінено — вираз «група осіб або орган» був вилучений і замінений на вираз «або група осіб»]

3.6 енергетичний баланс (energy balance)

Розрахунок обсягів вхідних енергоресурсів і/або енергетичних ресурсів власного виробництва та порівняння їх з обсягами вихідних енергоресурсів, отриманих з обсягів споживання енергії (3.7) на рівні кінцевого використання енергії (3.12).

Примітка 1. Акумулювання енергії розглядають у межах енергопостачання або використання енергії. Енергетичний баланс, якщо він входить до характеру та обсягу робіт з енергетичного аудиту (3.4), повинен охоплювати різні види акумулювання та зберігання енергії і вихідної сировини, а також непродуктивні втрати енергії або вміст енергії у матеріальних потоках.

Примітка 2. Енергетичний баланс узгоджує всі енергетичні та продуктові (матеріальні) ресурси, які входять до меж (3.2) системи, з енергетичними та продуктовими (матеріальними) ресурсами, що залишають межі системи

3.7 споживання енергії; енергоспоживання (energy consumption)

Кількість використаних (спожитих) енергоресурсів.

[ДЖЕРЕЛО: ISO 50001:2011, 3.7]

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ISO 11011 Compressed air — Energy efficiency — Assessment

2 ISO/ASME 14414 Pump system energy assessment

3 ISO 19011:2011 Guidelines for auditing management systems

4 ISO 50001:2011 Energy management systems — Requirements with guidance for use

5 ISO 50003 Energy management systems — Requirements for bodies providing audit and certification of energy management systems

6 ISO 50004 Energy management systems — Guidance for the implementation, maintenance and improvement of an energy management system

7 ISO 50006 Energy management systems — Measuring energy performance using energy baselines (EnB) and energy performance indicators (EnPI) — General principles and guidance

8 ISO 50015 Energy management systems — Measurement and verification of energy performance of organizations — General principles and guidance

9 ISO 80000-1 Quantities and units — Part 1: General

10 IEC 60027 (all parts) Letter symbols to be used in electrical technology

11 EN 16247-1:2012 Energy audits — Part 1: General requirements

12 EN 16247 (all parts) Energy audits.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

1 ISО 11011 Стиснене повітря. Енергоефективність. Оцінювання

2 ISО/АSМЕ 14414 Оцінювання енергії насосної системи

3 ISО 19011:2011 Настанови щодо аудиту систем управління

4 ISО 50001:2011 Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання

5 ISО 50003 Системи енергетичного менеджменту. Вимоги до органів, які проводять аудит і сертифікацію систем енергетичного менеджменту

6 ISО 50004 Системи енергетичного менеджменту. Настанова щодо впровадження, супровід та поліпшення системи енергетичного менеджменту

7 ISО 50006 Системи енергетичного менеджменту. Вимірювання рівня досягнутої/досяжної енергоефективності з використанням базових рівнів енергоспоживання та показників енергоефективності. Загальні положення та настанова

8 ISО 50015 Системи енергетичного менеджменту. Вимірювання та верифікація рівня досягнутої/досяжної енергоефективності організації. Загальні принципи та настанова

9 ISО 80000-1 Величини та одиниці. Частина 1. Загальна

10 ІЕС 60027 (усі частини) Літерні позначення, які треба використовувати в електротехніці

11 EN 16247-1:2012 Енергоаудит. Частина 1. Загальні вимоги

12 EN 16247 (усі частини) Енергоаудит.

 

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online