ДСТУ ISO 14005:2015 Системы экологического управления. Руководящие указания по поэтапному внедрению системы экологического управления, используя оценивание экологических характеристик (ISO 14005:2010, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18979 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 14005:2015 Системы экологического управления. Руководящие указания по поэтапному внедрению системы экологического управления, используя оценивание экологических характеристик (ISO 14005:2010, IDT)
Дата начала действия01.01.2017
Дата принятия21.12.2015
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 21.12.2015 № 203 О принятии нормативных документов Украины, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, и отмены нормативных документов Украины
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа14005:2015
РазработчикНаучно-исследовательский институт метрологии измерительных и управляющих систем (ГП «НИИ «Система»)
Принявший органНаучно-исследовательский институт метрологии измерительных и управляющих систем (ГП «НИИ «Система»)


ISO 14001:2004 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению

ISO 14004:2004 Системы управления окружающей средой. Общее руководство по принципам, системам и методикам применения

ДСТУ ISO 14001:2006 Системы экологического управления. Требования и руководящие указания по применению (ISO 14001:2004, IDT)

ДСТУ ISO 14004:2006 Системы экологического управления. Общие руководящие указания по принципам, системам и средствам обеспечения (ISO 14004:2004, IDT)

ДСТУ ISO 14024:2002 Экологические маркировки и декларации. Экологическое маркирование типа I. Принципы и методы

ДСТУ ISO 14031:2004 Экологическое управление. Руководящие указания по оценке экологической характеристики

ДСТУ ISO 14040:2013 Экологический менеджмент. Оценка жизненного цикла. Принципы и структурная схема (ISO 14040:2006, IDT)

ДСТУ ISO 14050:2004 Экологическое управление. Словарь терминов (ISO 14050:1998, IDT)

ДСТУ ISO 9000:2007 Системы управления качеством. Основные положения и словарь терминов

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Системи екологічного управління

НАСТАНОВИ ЩОДО ПОЕТАПНОГО ЗАПРОВАДЖЕННЯ
СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ, ВИКОРИСТОВУЮЧИ
ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
(ISO 14005:2010, IDT)

ДСТУ ISO 14005:2015

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2017

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем» (ДП НДІ «Система»)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Горопацький, канд. фіз.-мат. наук; І. Єршова, канд. техн. наук; А. Сухенко (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 21 грудня 2015 р. № 203 з 2017-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 14005:2010 Environmental management systems — Guidelines for the phased implementation of an environmental management system, including the use of environmental performance evaluation (Системи екологічного управління. Настанови щодо поетапного запровадження системи екологічного управління, використовуючи оцінювання екологічних характеристик)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 14005:2010

1 Сфера застосування

2 Терміни та визначення понять

3 Процес поетапного запровадження

3.1 Загальні положення

3.2 Важливість підтримування процесу з боку керівництва та працівників, їхньої прихильності та залучання їх до запровадження процесу

3.3 Структура цього стандарту

3.4 Сфера застосування СЕУ

3.5 Процес поетапного запровадження СЕУ

4 Пов’язані з екологічним управлінням попередні заходи, спрямовані на забезпечення підтримки та прийняття зобов’язань з боку керівництва почати поетапне запровадження СЕУ

4.1 Призначеність

4.2 Методологія

5 Складники, які сприяють запровадженню та підтримуванню СЕУ

5.1 Обмінювання екологічною інформацією

5.2 Ресурси, функції, обов’язки та повноваження

5.3 Компетентність, підготовленість і обізнаність

5.4 Протоколи

5.5 Документація

5.6 Контроль документів

6 Розробляння та запровадження СЕУ

6.1 Визначання суттєвих екологічних аспектів організації

6.2 Визначання правових та інших вимог, стосовних організації

6.3 Оцінювання відповідності дотримання правових та інших вимог, стосовних організації

6.4 Розробляння та запровадження екологічної політики

6.5 Встановлення цілей і завдань та розробляння програми (програм)

6.6 Операційний контроль

6.7 Планування, пов’язане з надзвичайними ситуаціями, та реагування на них

6.8 Оцінювання екологічної дієвості, зокрема моніторинг і вимірювання

6.9 Внутрішні аудити

6.10 Керування в разі відхилення від запланованого

6.11 Критичне аналізування з боку керівництва досягнень та дієвості

Додаток А Загальний опис діяльності

Додаток В Приклад п’ятиетапного запровадження

Додаток С Приклад триетапного запровадження

Додаток D Приклад дієвої СЕУ

Додаток Е Таблиця перехресних посилань

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є повний письмовий переклад ISO 14005:2010 Environmental management systems — Guidelines for the phased implementation of an environmental management system, including the use of environmental performance evaluation (Системи екологічного управління. Настанови щодо поетапного запровадження системи екологічного управління, використовуючи оцінювання екологічних характеристик).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 93 «Системи управління якістю, довкіллям та безпечністю харчових продуктів».

Положення, зазначені в стандарті, відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— долучено національний додаток НА «Перелік національних стандартів України, згармонізова- них з міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті»;

— виправлено помилку в А.1.3.8.2;

— вилучено «Передмову» до ISO 14005 як таку, що безпосередньо не стосується цього стандарту.

У стандарті використано такі познаки та скорочення:

МСП — малі та середні підприємства;

СЕУ — система екологічного управління;

EMAS — схема екологічного управління та аудиту (Eco-management and Audit Scheme).

Додатки А, В, С, D, Е і НА — довідкові.

ВСТУП до ISO 14005:2010

Цей стандарт розроблено, щоб заохотити організації, особливо малі та середні підприємства, розробити і впровадити систему екологічного управління (далі — СЕУ), що відповідає вимогам ISO 14001, а також щоб подати настанови їм стосовно цього. Настанови не виходять за межі ISO 14001, крім долучення оцінювання екологічної дієвості, і їх не призначено використовувати для того, щоб інтерпретувати ISO 14001, чи для цілей сертифікації.

Багато організацій отримало прибуток від наявності формальної системи екологічного управління. Проте набагато більше організацій, особливо малого та середнього бізнесу, не мають такої системи, хоча вона могла б принести їм значну користь. У цьому стандарті розглянуто застосовування поетапного підходу до запровадження системи екологічного управління, який можна розширювати, щоб задовольнити вимоги стандарту на систему екологічного управління ISO 14001.

Поетапний підхід має багато переваг. Користувачі можуть легко оцінити, як час і гроші, вкладені в СЕУ, окуповуються. Вони можуть бачити, як поліпшування екологічного управління допомагає знизити витрати, поліпшити свої відносини з суспільством, демонструвати дотримання правових та інших вимог і заохотити замовників. Вони можуть відстежувати вигоди від своєї СЕУ, коли запроваджують її крок за кроком, додаючи чи розширюючи складники, що забезпечують цінність для організації. Якщо сфера застосування СЕУ охоплює всі види діяльності організації, її продукції та послуг, на які вона бажає та передбачає поширити систему екологічного управління, застосовуючи всі положення цього стандарту в повному обсязі, то організація матиме розроблену та запроваджену систему, яка відповідає вимогам ISO 14001.

ISO 14001, найбільш широко визнаний стандарт на систему екологічного управління, є сформованим підходом до управління екологічними питаннями організації. Цей підхід узгоджується з багатьма іншими регіональними підходами до систем управління та лежить у їх основі.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
НАСТАНОВИ ЩОДО ПОЕТАПНОГО ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО
УПРАВЛІННЯ, ВИКОРИСТОВУЮЧИ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОЭТАПНОМУ ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЯ ОЦЕНИВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS
GUIDELINES FOR THE PHASED IMPLEMENTATION OF AN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
 SYSTEM, INCLUDING THE USE OF ENVIRONMENTAL PERFORMANCE EVALUATION

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті подано настанови для всіх організацій, але особливо для малих та середніх підприємств (далі — МСП), щодо поетапного розробляння, запровадження, підтримування та поліпшування системи екологічного управління (далі — СЕУ). У ньому також наведено поради щодо того, як долучити та використати методи оцінювання екологічної дієвості.

Цей стандарт застосовний до будь-якої організації, незалежно від рівня її розвитку, характеру діяльності чи місця її виконання.

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано такі терміни та визначення понять:

2.1 аудитор (auditor)

Особа, яка має компетентність для проведення аудиту

Полная версия документа доступна для тарифа «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com