Постановление от 08.10.1992 № 569 О выдаче участникам инвестиционной деятельности лицензий на выполнение специальных видов работ в проектировании и строительстве

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
             П О С Т А Н О В А
          від 8 жовтня 1992 р. N 569
                Київ
    Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1919 від 18.10.99 )
     Про видачу учасникам інвестиційної діяльності
     ліцензій на виконання спеціальних видів робіт
          у проектуванні та будівництві
    ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
     N 531 від 05.08.94 
     N 451 від 06.04.98 )
   Відповідно до статті 8 Закону України "Про інвестиційну
діяльність"  Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
   1. Затвердити Положення про порядок  видачі  учасникам
інвестиційної діяльності ліцензій на виконання спеціальних видів
робіт у проектуванні та будівництві та Перелік спеціальних видів
робіт у проектуванні та будівництві, що потребують атестації
виконавця.
   2. Міністерству інвестицій  і  будівництва  разом  з
Міністерством фінансів та Міністерством економіки до 1 січня 1993
р. розробити і подати Кабінету Міністрів України пропозиції про
встановлення розмірів плати за видачу ліцензій на виконання
спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві і порядок
використання частини одержаних коштів на утримання підрозділів з
ліцензування.
   3. Міністерству інвестицій  і  будівництва  разом  з
Міністерством фінансів забезпечити до 1 квітня 1993 р. розробку
необхідних інструктивних і нормативно-методичних документів з
питань ліцензування спеціальних видів робіт у проектуванні і
будівництві, що потребують атестації виконавця.
   4. Державному комітетові по пресі забезпечити на замовлення
Міністерства інвестицій і будівництва виготовлення книг державної
реєстрації, видачі (продовження) ліцензій, бланків ліцензій.
   Міністерству державних ресурсів виділити необхідні ресурси
для виконання зазначених робіт.
   5. Виконання спеціальних видів робіт у проектуванні та
будівництві без ліцензії тягне за собою відповідальність згідно з
чинним законодавством.
( Доповнено  пунктом 5  відповідно до Постанови КМ N 531
 від 5.08.94 )
 
    Виконуючий обов'язки
   Прем'єр-міністра України             В. СИМОНЕНКО
       Міністр
   Кабінету Міністрів України            В. ПЄХОТА
   Інд.24
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
             постановою Кабінету Міністрів України
             від 8 жовтня 1992 р. N 569
             (у редакції постанови Кабінету Міністрів
             України N 531від 5.08.94 )
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про порядок видачі учасникам інвестиційної
      діяльності ліцензій на виконання спеціальних
      видів робіт у проектуванні та будівництві
 
           I. Загальні положення
   1. Це  Положення  визначає  порядок  видачі  учасникам
інвестиційної діяльності ( суб'єктам підприємництва) ліцензій на
виконання спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві,
що потребують атестації виконавця, а також статус і функції
органів, які видають ліцензії.
   2. Ліцензуванню підлягає інвестиційна діяльність, предметом
якої є роботи, передбачені Переліком спеціальних видів робіт у
проектуванні та будівництві, що потребують атестації виконавця,
який затверджується Кабінетом Міністрів України.
   3. Основними критеріями, за якими визначається спроможність
учасників інвестиційної діяльності виконувати спеціальні види
робіт у проектуванні та будівництві є:
   рівень якості виконуваних робіт;
   наявність системи контролю якості виконуваних робіт;
   стан виробничо-технічної бази  або  можливість  залучення
необхідних засобів виробництва для виконання робіт;
   склад фахівців та їх кваліфікаційний рівень.
       II. Органи ліцензування та їхні функції
   4. Ліцензування спеціальних видів робіт у проектуванні та
будівництві здійснюють:
   головний центр з ліцензування Держкоммістобудування;
   регіональні центри  з  ліцензування  органів  у  справах
містобудування і  архітектури  Уряду  Криму,  облвиконкомів,
Київського та Севастопольського міськвиконкомів.
   Регіональні центри  з ліцензування підлягають акредитації
головним центром в порядку, який визначає Держкоммістобудування.
   Для підготовки висновків щодо видачі учасникам інвестиційної
діяльності ліцензій на виконання окремих видів робіт, перелік яких
визначає головний центр з ліцензування, утворюються експертні
комісії.
   Експертні комісії утворюються і провадять свою діяльність
відповідно до положення, затверджуваного Держкоммістобудування.
   5. Основними функціями головного центру з ліцензування є:
   організаційно-методичне та      нормативно-інструктивне
забезпечення процесу  ліцензування  учасників  інвестиційної
діяльності, що виконують спеціальні види робіт у проектуванні та
будівництві;
   акредитація регіональних центрів з ліцензування;
   встановлення переліку видів робіт, що потребують обов'язкової
експертизи щодо можливості їх виконання;
   контроль за діяльністю регіональних центрів з ліцензування,
експертних комісій та учасників інвестиційної діяльності щодо
дотримання ліцензійних вимог;
   розгляд заяв і видача ліцензій  учасникам  інвестиційної
діяльності, які  провадять  або  мають  намір провадити свою
діяльність за межами України, а також підприємствам з іноземними
інвестиціями та іноземним учасникам інвестиційної діяльності;
   розгляд і прийняття рішень із спірних питань, пов'язаних з
відмовою у  видачі ліцензій, призупинення дії чи анулюванням
ліцензій, виданих регіональними центрами;
   перереєстрація ліцензій, виданих регіональними центрами з
ліцензування, у разі, коли це необхідно для реалізації положень
міждержавних угод про взаємне визнання ліцензій; забезпечення
виконання інших робіт, передбачених зазначеними угодами;
   ведення єдиного банку даних з ліцензійної діяльності;
   видання інформаційного бюлетеня про видачу ліцензій учасникам
інвестиційної діяльності;
   підготовка пропозицій про внесення змін і доповнень  до
Переліку спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві, що
потребують атестації виконавця.
   6. Основними фукціями регіональних центрів з ліцензування є:
   розгляд заяв і видача учасникам інвестиційної діяльності
ліцензій на виконання спеціальних видів робіт у проектуванні та
будівництві (крім учасників інвестиційної діяльності, ліцензування
яких здійснює головний центр з ліцензування);
   проведення експертизи документів і матеріалів, поданих для
одержання ліцензії;
   ведення обліку ліцензій, виданих учасникам  інвестиційної
діяльності, а також призупинених або анулюваних ліцензій;
   подання головному центру  з  ліцензування  інформації,
необхідної для ведення єдиного банку даних  з  ліцензійної
діяльності;
   здійснення контролю за дотриманням ліцензійних вимог.
          III. Порядок видачі ліцензій
   7. Учасник інвестиційної діяльності для одержання ліцензії
подає за місцем своєї реєстрації до регіонального центру з
ліцензування:
   заяву встановленої форми;
   документ, яким підтверджує, що предметом його діяльності є
роботи, передбачені Переліком спеціальних  видів  робіт  у
проектуванні та будівництві, що потребують атестації виконавця;
   дані (підтверджені    документально)    про   власну
виробничо-технічну базу  або  можливість  залучення  засобів
виробництва, необхідних для виконання робіт;
   відомості про професійний та кваліфікаційний склад провідних
фахівців;
   дані про наявну систему контролю якості виконання робіт;
   висновки експертних  комісій  щодо спроможності виконання
окремих видів робіт відповідно до визначеного головним центром
переліку;
   документ, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.
   Учасники інвестиційної діяльності, що мають намір одержати
ліцензію на виконання робіт на територіях з особливо складними
гірничо-геологічними умовами, подають до центрів з ліцензування
додатково висновки експертних комісій про спроможність виконання
робіт у зазначених умовах.
   Учасники інвестиційної діяльності, які провадять або мають
намір провадити свою діяльність за межами України, а  також
підприємства з  іноземними  інвестиціями та іноземні учасники
інвестиційної діяльності подають зазначені документи до головного
центру з ліцензування.
   8. Плата за видачу ліцензії надходить на рахунок органу, що
видає ліцензію.
   9. Рішення про видачу ліцензії або відмову у її видачі
приймається органом ліцензування у термін не пізніше 30 днів з дня
одержання заяви і необхідних документів.
   У рішенні про відмову у видачі ліцензії мають бути зазначені
підстави відмови.
   10. У разі прийняття позитивного рішення центр з ліцензування
видає заявникові ліцензію, де зазначається найменування органу, що
її видав, прізвище, ім'я та по батькові, адреса проживання
громадянина або найменування і адреса юридичної особи, яким видано
ліцензію, спеціальні види робіт, на виконання яких видається
ліцензія, особливі умови виконання таких робіт, номер реєстрації
ліцензії, дата її видачі, термін дії.
   Ліцензія підписується відповідальною за її видачу службовою
особою і засвідчується печаткою органу, що її видав.
   11. Термін дії ліцензії встановлює центр з ліцензування, що
видає ліцензію. Максимальний термін дії ліцензії - п'ять років,
для новоутворених юридичних осіб і громадян, які її одержують
вперше - один рік.
   Термін дії ліцензії продовжується в порядку, встановленому
для її одержання.
   12. Учасники інвестиційної діяльності мають право одержати
ліцензії на виконання одного або декількох спеціальних видів
робіт.
   13. Орган,  що  видає  ліцензію,  визначає  необхідність
погодження питання про її видачу з державними органами, у функції
яких входить нагляд за додержанням установлених правил  при
виконанні спеціальних видів робіт.
   14. Якщо учасник інвестиційної діяльності порушив зазначені у
ліцензії  особливі  умови  і  встановлені  правила виконання
відповідних спеціальних видів робіт, орган, що видав ліцензію,
може дати розпорядження про усунення порушень чи призупинити її
дію на визначений термін або на період усунення цих порушень.
   У разі повторного або грубого порушення правил виконання
спеціальних видів робіт ліцензія може бути анульована за рішенням
органу, що її видав.
   Ліцензія, видана регіональним центром з ліцензування, може
бути призупинена або анульована за рішенням головного центру з
ліцензування.
   15. Рішення регіонального центру з ліцензування учасників
інвестиційної діяльності  про  відмову  у  видачі  ліцензії,
призупинення дії ліцензії чи її анулювання може бути оскаржено до
головного центру з ліцензування.
   Рішення головного центру з ліцензування з цих питань може
бути оскаржено у встановленому законодавством порядку.
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
             постановою Кабінету Міністрів України
             від 8 жовтня 1992 р. N 569
             (у редакції постанови Кабінету Міністрів
             України N 531 від 5.08.94 )
 
   ( Перелік втратив чинність на підставі Постанови КМ 
    N 451 від 06.04.98 )
    
               ПЕРЕЛІК
      спеціальних видів робіт у проектуванні та
     будівництві, що потребують атестації виконавця
   1. Інженерні вишукування:
   інженерно-геологічні вишукування
   інженерно-гідрометеорологічні вишукування
   еколого-геологічні вишукування
   спеціальні види вишукувань
   2. Проектні роботи:
   розроблення містобудівної документації
   архітектурне проектування
   будівельне проектування та конструювання
   проектування інженерних мереж і систем
   розроблення спеціальних розділів проектів
   технологічне проектування
   експертиза проектної документації
   3. Виробництво будівельних матеріалів, конструкцій
    та виробів
   виробництво сталевих і алюмінієвих будівельних конструкцій
   та виробів
   виробництво збірних залізобетонних конструкцій та виробів
 
   4. Будівельно-монтажні роботи:
   підготовчі роботи
   земляні роботи
   улаштування основ і будівництво фундаментів. Спеціальні
   роботи у грунтах
   зведення несучих та огороджувальних конструкцій будівель
   і споруд
   роботи з улаштування зовнішніх інженерних мереж
   і устаткування
   роботи з улаштування внутрішніх інженерних мереж
   роботи із захисту конструкцій, устаткування та мереж
   роботи з опорядження конструкцій та устаткування
   роботи з будівництва доріг та аеродромів
   роботи з благоустрою територій
   монтаж технологічного устаткування
   пусконалагоджувальні роботи
   реставраційні роботи
   5. Інжинірингові роботи у будівництві:
   функції генерального розробника і підрядчика
   обстеження будівель, споруд і мереж
   контроль якості виконуваних робіт