Приказ от 15.06.2005 № 92 Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке проведения технической инвентаризации объектов недвижимого имущества

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
        ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

              Н А К А З

             15.06.2005 N 92

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   7 липня 2005 р.
                   за N 725/11005


        Про затвердження Змін до Інструкції
     про порядок проведення технічної інвентаризації
          об'єктів нерухомого майна


   З метою проведення у відповідність до чинної нормативної бази
Інструкції  про  порядок  проведення технічної інвентаризації
об'єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Держбуду України
від 24.05.2001 N 127 та зареєстрованої в Мін'юсті
України 10.07.2001 за N 582/5773 із змінами та доповненнями,
внесеними наказом Держжитлокомунгоспу України від 26.11.2002 N 73
( z1009-02 ) та зареєстрованими Мін'юстом України 26 грудня
2002 року за N 1009/7297), Н А К А З У Ю

   1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок проведення
технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженої
наказом Держбуду України від 24.05.2001 N 127 та
зареєстрованої в Мін'юсті України 10.07.2001 за N 582/5773 (із
змінами).

   2. Юридичному  відділу (М.Г.Агапова) разом з Управлінням
експлуатації житлового фонду (В.М.Кірюшин) подати цей наказ в
установленому  порядку  до  Міністерства юстиції України для
державної реєстрації.

   3. Управлінню експлуатації житлового фонду  (В.М.Кірюшин)
довести цей наказ до відома місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування, останнім довести наказ до бюро
технічної інвентаризації України.

   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету О.Б.Лотоцького.

 Голова Комітету                   О.Ю.Кучеренко


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держжитлокомунгоспу
                   України
                   15.06.2005 N 92

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   7 липня 2005 р.
                   за N 725/11005


               ЗМІНИ
     до Інструкції про порядок проведення технічної
      інвентаризації об'єктів нерухомого майна,
       затвердженої наказом Держбуду України
        від 24.05.2001 N 127
        та зареєстрованої в Мін'юсті України
       10.07.2001 за N 582/5773 (із змінами)


   1. Розділ 9 викласти в такій редакції:
   "Визначення вартості заміщення чи  відтворення  земельних
поліпшень - будинків, будівель та споруд під час оцінки об'єктів
малоповерхового житлового будівництва, у тому числі садибного
типу, що належать на праві власності фізичним та юридичним особам
у міській і сільській місцевостях України, проводиться відповідно
до Порядку визначення вартості відтворення чи заміщення земельних
поліпшень - будинків, будівель та споруд малоповерхового житлового
будівництва, затвердженого наказом Фонду державного майна України
та Державного комітету України з питань житлово-комунального
господарства  від  23.12.2004  N  2929/227  та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 січня 2005 року
за N 54/10334. Додатком до цього Порядку є Збірник укрупнених
показників вартості відтворення функціональних об'єктів-аналогів
для оцінки малоповерхових будинків, будівель та споруд (далі -
Збірник).
   Оцінці підлягають: малоповерхові (до 4 поверхів) житлові,
дачні і літні садові будинки з усіма надбудовами і прибудовами;
господарсько-побутові будівлі (сараї,  гаражі,  літні  кухні,
теплиці, погреби, убиральні та ін.); споруди (огородження, ворота,
хвіртки, дворові покриття, підпірні стінки, колодязі, ґанки та
ін.), а також окремі елементи будівель.
   Вартість заміщення (відтворення)  малоповерхових  житлових
будинків, будівель і споруд на дату оцінки визначається шляхом
використання  укрупнених  показників  вартості  відтворення
відповідних об'єктів-аналогів, наведених у Збірнику.
   Обстеження будинків проводиться в такій послідовності:
   1) детальний  зовнішній  та  внутрішній  огляд будинків,
визначення технічного стану і відсоток  зносу  їх  основних
конструктивних  елементів:  фундаментів,  стін,  покрівель,
міжповерхового перекриття, підлоги тощо;
   2) встановлення року побудови об'єкта;
   3) встановлення дати проведення капітальних і відновлювальних
ремонтів (за останні роки);
   4) визначення  способу  будівельних  робіт  (підрядний,
господарський).
Визначення інвентаризаційної вартості  малоповерхових  житлових
будинків, будівель та споруд проводиться з заповненням додатків
1.10, 1.10.1, 1.11 до Інструкції в такій послідовності:
   а) розрахується вартість заміщення (відтворення) об'єктів
оцінки (земельних поліпшень - будинків, будівель та споруд) на
основі  показників відповідних об'єктів-аналогів, наведених у
Збірнику;
   б) коригується  вартість заміщення (відтворення) об'єктів
оцінки шляхом застосування коефіцієнтів,  що  враховують  їх
функціональне й економічне знецінення в залежності від періодів
уведення об'єктів в експлуатацію, наведених у таблиці Збірника;
   в) розраховується фізичний знос (знецінення) об'єктів оцінки;
   г) визначається інвентаризаційна вартість об'єктів оцінки з
врахуванням фізичного зносу в скоригованій на дату оцінки згідно з
пунктом "б" вартості заміщення (відтворення) цих об'єктів.
   Визначення вартості  квартир  у багатоповерхових будинках
проводиться балансоутримувачами,  які  надають  довідки  щодо
балансової вартості, що відображається в довідках-характеристиках
(витягах).
   Вартість, за якою була проведена приватизація державного
житлового фонду, відображена в свідоцтвах про право власності в
довідках-характеристиках (витягах) не вказується.
   У разі, якщо неможливо підібрати  об'єкти-аналоги  серед
наведених  у  Збірнику, а також при відсутності поправочних
коефіцієнтів на окремі конструктивні елементи та види робіт або
при відсутності їх вартісних показників у розділі "Усередненні
показники вартості відтворення конструктивних елементів і видів
робіт за розрахунком на відповідну одиницю виміру" Збірника,
вартість об'єкта оцінки чи окремих конструктивних елементів та
видів робіт визначається шляхом складання кошторисів."

   2. Додаток 1.3 викласти в такій редакції:

                   "Додаток 1.3
                   до Інструкції про порядок
                   проведення технічної
                   інвентаризації об'єктів
                   нерухомого майна


              ЗВЕДЕНИЙ АКТ
    вартості будинків, господарських будівель та споруд

    місто (селище, село) _______________________________
    вулиця (провулок, площа) ____________ будинок N ____
    власники: __________________________________________
        /прізвище, ім'я, по батькові, розмір частки/
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________


N з/п Літ. або N за планом Назва об'єктів (будинків, господарських будівель та споруд) Вартість за станом на:
"__" ____ 200_ р. "__" ____ 200_ р. "__" ____ 200_ р.
Заміщення (баланс.) Інвен- тариза- ційна Заміщення (баланс.) Інвен- тариза- ційна Заміщення (баланс.) Інвен- тариза- ційна
1 2 3 4 5 6 7 8 9

"__" ____ 200_ р. Вар- тість Заміщення (балансова)   М.П. Нач. ________ /підпис/
Інвентариза- ційна  
"__" ____ 200_ р. Вар- тість Заміщення (балансова)   М.П. Нач. ________ /підпис/
Інвентариза- ційна  
"__" ____ 200_ р. Вар- тість Заміщення (балансова)   М.П. Нач. ________ /підпис/
Інвентариза- ційна  
                                ".

   3. Додаток 1.8 викласти в такій редакції:

                   "Додаток 1.8
                   до Інструкції про порядок
                   проведення технічної
                   інвентаризації об'єктів
                   нерухомого майна


           ЖУРНАЛ ЗОВНІШНІХ ОБМІРІВ
   на об'єкт N ____ вулиця (провулок, площа) ____________
   місто (селище,село) __________________________________


Літер за пла- ном Назва будинку, госпо- дарських будівель та споруд Формули для підра- хунку площ N пове- рхів Площа повер- хів (S пов.) (до спла- ти) Площа осно- ви (S осн.) Приведена кількість поверхів (n = сумаSпов./ Sосн.) Висо- та (Н обм.) Об'єм (V) Розрахункова висота будівлі (Нб=V/Sосн.) Розра- хункова висота поверху будівлі (Н=Нб/n) Пери- метр ( Р) Відно- шення пери- метра до площі основи (P/S )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                         
                         
                         
                         

 "__" _______ 200__ р.

 Виконав __________________
     /підпис, прізвище/

 Перевірив _____________________
      /підпис, прізвище/ ".

   4. Додаток 1.10 викласти у такій редакції:

                   "Додаток 1.10
                   до Інструкції про порядок
                   проведення технічної
                   інвентаризації об'єктів
                   нерухомого майна


          ОЦІНЮВАЛЬНИЙ АКТ ПРО БУДИНОК
            (спрощений метод)


 Область ____________________ літер "____"
 Місто (селище, село) _______ вулиця (провулок, площа) _____ N ___
 Район _____________________ призначення будинку ________________
               рік побудови ________
               кількість поверхів _________________


Інженерне обладнання будинку (так чи ні)
Дата Електро- освіт- лення Водопоста- чання Каналізація Венти- ляція Теле- баче- ння Теле- фон Радіо Газо- пос- тача- ння Котельні Кількість котлів Кіль- кість вби- ра- лень Кількість ванн Кіль- кість ліф- тів Клас буди- нку
холо- дне гаря- че міська (центр.) місце- ва (авто- ном.) вбу- дова- ні окре- мо роз- ташо- вані чаву- нних залі- зних з газов. або елек- тричн. водо- грі- вами З водогр. на тверд. паливі Без коло- нок
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
                                         

          Розрахунок вартості будинку

Літер Об'єкт оцінки (будинок, прибудова, надбудова, підвал, ґанок, сходи, балкон тощо) Площа основи S (кв.м) Висота (H обм.) (м) Об'єм V (куб.м) Розра- хун- кова висота пове- рху (H) (м) Відно- шення пери- метра до площі основи P/S Тип Варті- сть 1 куб.м даного типу в грн. Зведе- ний попра- вочний коефі- цієнт Вар- тість замі- щення (відт- ворен- ня) (грн.) % зносу Інвен- тариза- ційна вар- тість (грн.) При- мі- тка
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
                           
                           
Усього:        

 Найменування ________________ Літер __________________
 Кількість поверхів __________ Рік побудови ___________
 Спосіб виконання робіт _______________________________

      1. Опис конструктивних елементів будинку,
        визначення питомої ваги, зносу тощо

N з/п Найменування конструктив- них елементів Опис основних конструк- тивних елементів об'єкта оцінки, передумова щодо поправок відносно аналога та їх визначення Опис техніч- ного стану Пито- ма вага за ана- ло- гом, % Для оцінюваного об'єкта % зносу Сере- дній % зносу
попра- вочний коефі- цієнт (К) питома вага після введе- ння попра- вок, % скори- гована питома вага, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Фундаменти та цоколь                
2 Стіни                
3 Перегородки                
4 Перекриття                
5 Підлога                
6 Дах і покрівля                
7 Вікна                
8 Двері                
9 Опалення: а) пічне; б) від місцевого котла                
10 Електрозабез- печення                
                   
  Усього: 100     100    

 Узагальнений поправочний         сума (гр.10) х 100
 коефіцієнт                __________________ = % (середній)
 К  = сума (гр.7)/100 =           сума (гр.7)
 заг.

 Гр. 8 заповнюється в разі
 визначення питомої ваги
 поелементно

 Зведений поправочний
 коефіцієнт
 К   = (К   х К   х К   х К    ) =
 звед.   заг.  госп.  знец.  інфляц.

      2. Технічний опис окремих елементів будинку
         (ґанків, сходів, балконів тощо)

N за планом Найменування об'єкта оцінки Технічний опис окремих елементів будинку (ґанків, сходів, балконів тощо) Поправки до 1 куб.м за типом (К) % зносу Примітка
1 2 3 4 5 6

 Зведений поправочний коефіцієнт
 К   = (К х К   х К   х К    ) =
 звед.     госп.  знец.  інфляц.

 "__" _____ 200_ р.

 Виконав __________________
     /підпис, прізвище/

 Перевірив ___________________
      /підпис, прізвище/ ".

   5. Додатки доповнити додатком 1.10.1 такого змісту:

                   "Додаток 1.10.1
                   до Інструкції про порядок
                   проведення технічної
                   інвентаризації об'єктів
                   нерухомого майна


          ОЦІНЮВАЛЬНИЙ АКТ ПРО БУДИНОК
            (загальний метод)


 Область ____________________ літер "____"
 Місто (селище, село) _______ вулиця (провулок, площа) _____ N ___
 Район _____________________ призначення будинку ________________
               рік побудови ________
               кількість поверхів _________________


Інженерне обладнання будинку (так чи ні)
Дата Електро- освіт- лення Водопоста- чання Каналізація Венти- ляція Теле- баче- ння Теле- фон Радіо Газо- пос- тача- ння Котельні Кількість котлів Кіль- кість вби- ра- лень Кількість ванн Кіль- кість ліф- тів Клас буди- нку
холо- дне гаря- че міська (центр.) місце- ва (авто- ном.) вбу- дова- ні окре- мо роз- ташо- вані чаву- нних залі- зних з газов. або елек- тричн. водо- грі- вами З водогр. на тверд. паливі Без коло- нок
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
                                         

          Розрахунок вартості будинку

Лі- тер Найменування об'єкта оцінки (будинок з прибудовами, надбудовами, підвалом, терас, приямків тощо) Площа осно- ви (S) в кв.м Висота (H обм.) в м Об'єм (V) в куб.м Розра- хун- кова висота пове- рху (H) в м Відно- шення пери- метра до площі основи P/S Тип Варті- сть 1 куб.м для даного типу в грн. Зведе- ний попра- вочний коефі- цієнт Варті- сть 1 куб.м з ура- хува- нням попра- вок Вартість замі- щення (відтво- рення) в грн. % зно- су Інвен- тари- зацій- на вар- тість в грн. При- міт- ка
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
                             
Усього по будинку:        


               ТАБЛИЦЯ
       об'ємів потенційних об'єктів аналогів


 Об'єм оцінюваного об'єкту __________ куб.м
 Величини параметрів: k _______; А___________


Номери типів - потенційних аналогів          
Величини об'ємів об'єктів - типорозмірів          
Відхилення об'єму оцінюваного об'єкта від об'ємів об'єктів типорозмірів (%)          

 Відхилення об'ємів = V        х 100 / V     - 100
            оцінюв. об'єкта     типорозм.

 Спосіб виконання робіт____________________

      1. Опис конструктивних елементів будинку,
        визначення питомої ваги, зносу тощо

N з/п Наймену- вання конструк- тивних елементів Опис конструк- тивних елементів об'єкта оцінки. Передумова щодо поправок відносно аналога та їх визначення Опис техні- чного стану Питома вага конс- трукт. еле- ментів за анало- гом, % Для оцінюваного об'єкта % зносу Серед- ній % зносу
попра- вочний коефі- цієнт (К) питома вага після введе- ння попра- вок, % скори- гована питома вага, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Фундаменти та цоколь                
2 Стіни                
3 Перегородки                
4 Перекриття                
5 Підлога                
6 Дах і покрівля                
7 Вікна                
8 Двері                
9 Сходи                
10 Опалення: а) пічне; б)від місцевого котла                
11 Електроза- безпечення                
12 Водопровід                
13 Каналізація                
14 Газопоста- чання                
15 Ванни                
16 Телебачення                
17 Блискавко- захист                
18 Оздоблення внутрішнє                
19 Оздоблення зовнішнє                
20 Веранда                
21 Ґанок                
22 Сауна                
23 Балкони                
24 В'їзд в гараж                
25 Камін                
                   
  Усьо- го: 100     100    

 Узагальнений поправочний       сума (гр.10) х 100
 коефіцієнт              ------------------ = % (середній)
 К  = сума (гр.7) / 100 =        сума (гр.7)
 заг.

 Гр. 8 заповнюється в разі
 визначення питомої ваги
 поелементно

 Зведений поправочний
 коефіцієнт
 К   = (К   х К   х К   х К    ) =
 звед.   заг.  госп.  знец.  інфляц.

      2. Технічний опис окремих елементів будинку
           (терас, приямків тощо)

N за планом Найменування об'єкта оцінки Технічний опис окремих елементів будинку (терас, приямків тощо) Поправки до 1 куб.м за типом (К) % зносу Примітка
1 2 3 4 5 6
           
           
           

 Зведений поправочний коефіцієнт
 К   = (К х К   х К   х К    ) =
 звед.     госп.  знец.  інфляц.

 "__" ______ 200_ р.

 Виконав __________________
     /підпис, прізвище/

 Перевірив __________________
      /підпис, прізвище/ ".

   6. Додаток 1.11 викласти в такій редакції:

                   "Додаток 1.11
                   до Інструкції про порядок
                   проведення технічної
                   інвентаризації об'єктів
                   нерухомого майна


             ОЦІНЮВАЛЬНИЙ АКТ
        про господарські будівлі та споруди


 Область ________________________
 Місто (селище, село) ___________
 Район __________________________
 вулиця (провулок, площа) ______________ N ___


           1. Господарські будівлі

Лі- те- ра Найме- нування об'єкта оцінки Площа осно- ви (S) в кв.м Висота (Н обм.) в м Об'єм (Y) в куб.м Тип Варті- сть 1 куб.м в грн Зведе- ний попра- вочний коефі- цієнт Варті- сть 1 куб.м з ура- хува- нням попра- вки Варті- сть замі щення в грн. % зносу Варті- сть інвен- тари- заці- йна в грн. При- міт- ка
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                         
                         
                         
                         

           2. Господарські споруди

N за пла- ном Наймену- вання об'єкта оцінки Технічний опис Оди- ниця вимі- ру Кіль- кість оди- ниць Тип Варті- сть одини- ці виміру Поп- рав- ки до вар- то- сті Коеф. на госп- спо- сіб, зне- ціне- ння, інфля- цію Варті- сть оди- ниці виміру з ура- хуван- ням попра- вок Варті- сть замі щення в грн. % зносу Варті- сть інвен- тари- заці- йна в грн. При- міт- ка
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
                           
                           
                           
                           

 Літер _____ Найменування __________________ Рік побудови ________
 Кількість поверхів _____ Спосіб виконання робіт _________________

N з/п Найменування конструк- тивних елементів Опис конструктивних елементів об'єкта оцінки. Передумова щодо поправок відносно аналога та їх визначення Питома вага конструк- тивних елементів за аналогом, % Для оцінювального об'єкта
Поправочний коефіцієнт (К) Питома вага після введення попра- вочного коефіці- єнта, %
1 2 3 4 5 6
1 Фундамент        
2 Стіни        
3 Перегородки        
4 Перекриття        
5 Підлога        
6 Дах і покрівля        
7 Вікна        
8 Двері        
9 Електрозабезп.        
           
           
  100 Усього:  

 Узагальнений поправочний коефіцієнт К=гр.6/100 =

 Зведений поправочний коефіцієнт
 К   = (К   х К   х К   х К    ) =
 звед.   заг.  госп.  знец.  інфляц.

 Літер _____ Найменування _________________ Рік побудови _________
 Кількість поверхів ___ Спосіб виконання робіт____________________

N з/п Найменування конструк- тивних елементів Опис конструктивних елементів об'єкта оцінки. Передумова щодо поправок відносно аналога та їх визначення Питома вага конструк- тивних елементів за аналогом, % Для оцінювального об'єкта
Поправочний коефіцієнт (К) Питома вага після введення попра- вочного коефіці- єнта, %
1 2 3 4 5 6
1 Фундамент        
2 Стіни        
3 Перегородки        
4 Перекриття        
5 Підлога        
6 Дах і покрівля        
7 Вікна        
8 Двері        
9 Електрозабезп.        
           
           
      100 Усього:  

 Узагальнений поправочний коефіцієнт К=гр.6/100 =

 Зведений поправочний коефіцієнт
 К   = (   х К   х К   х К    ) =
 звед.  Кзаг.  госп.  знец.  інфляц.

 "__" _____ 200 _ р.

 Виконав __________________
     /підпис, прізвище/

 Перевірив __________________
      /підпис, прізвище/ ".

   7. Додаток 2.4 викласти в такій редакції:

                   "Додаток 2.4
                   до Інструкції про порядок
                   проведення технічної
                   інвентаризації об'єктів
                   нерухомого майна


           Характеристика будинку,
         господарських будівель та споруд


Літер Назва об'єкта Рік побу- дови Опис основних конструктивних елементів Інженерне обладнання Висо- та (м) Площа (кв.м) Об'єм (куб.м) Варті- сть замі- щення (грн.) % зносу Інвен- тари- заці- йна варті- сть (грн.)
фун- да- мент сті- ни пок- рів- ля пере- кри- ття під- лога схо- ди елек- трика водо- про- від кана- ліза- ція газо- про- від вид опа- лення
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
                                       
                                       
Усього:      
                                ".

   8. Додаток 4.4 викласти в такій редакції:

                   "Додаток 4.4
                   до Інструкції про порядок
                   проведення технічної
                   інвентаризації об'єктів
                   нерухомого майна


           Характеристика будинку,
         господарських будівель та споруд


Літер Назва об'єкта Рік побу- дови Опис основних конструктивних елементів Інженерне обладнання Висо- та (м) Площа (кв.м) Об'єм (куб.м) Варті- сть замі- щення (грн.) % зносу Інвен- тари- заці- йна варті- сть (грн.)
фун- да- мент сті- ни пок- рів- ля пере- кри- ття під- лога схо- ди елек- трика водо- про- від кана- ліза- ція газо- про- від вид опа- лення
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
                                       
                                       
Усього:      
                                ".

   9. Додаток 5.2 викласти в такій редакції:

                   "Додаток 5.2
                   до Інструкції про порядок
                   проведення технічної
                   інвентаризації об'єктів
                   нерухомого майна


           Характеристика гаража


Літер Назва об'єкта Рік побу- дови Опис основних конструктивних елементів Інженерне обладнання Висо- та (м) Площа (кв.м) Об'єм (куб.м) Варті- сть замі- щення (грн.) % зносу Інвен- тари- заці- йна варті- сть (грн.)
фун- да- мент сті- ни пок- рів- ля пере- кри- ття під- лога схо- ди елек- трика водо- про- від кана- ліза- ція газо- про- від вид опа- лення
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
                                       
                                       
Усього:      
                                ".

 Начальник Управління
 експлуатації житлового фонду             В.М.Кірюшин

БУДСТАНДАРТ Online