ДСТУ Б EN 1342:2007 Брусчатка из природного камня для мощения улиц. Требования и методы испытаний (EN 1342:2001, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Брущатка із природного каменю для мостіння вулиць.

Вимоги та методи випробування
(EN 1342:2001, IDT)

Setts of natural stone for external paving –
Requirements and test methods

ДСТУ Б EN 1342:2007

Київ
Міністерство регіонального розвитку
та будівництва України
2008

Передмова

1 ВНЕСЕНО: Корпорація «Укрбудматеріали», Технічний комітет стандартизації „Будівельні матеріали" за сприяння Проекту БІЗПРО, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID)

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПЕРЕКЛАДУ: Торгово-Промислова палата України

НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Одрінська, Л. Березняк, В. Васильєва, Г. Желудков, Ю. Коробка, В. Мещеряков, В. Нецький

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: накази Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27 вересня 2007 р. № 218, від 2 квітня 2008 р. № 148 та від 20 травня 2008 р. № 212 з 2008-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1342 Setts of natural stone for external paving – Requirements and test methods (Брущатка з природного каменю для мостіння вулиць. Вимоги та методи випробування)

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

Переклад з англійської мови (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 23668-79)

Продукція за ДСТУ Б EN 1342:2007 повинна використовуватися в Україні згідно з вимогами ДБН В.1.4-1.01-97 „Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні"

Зміст

Contents

 

Вступ

Foreword

 

1 Сфера застосування

1 Scope

 

2 Нормативні посилання

2 Normative references

 

3 Терміни та визначення

3 Terms and definitions

 

4 Вимоги

4 Requirements

 

4.1 Розміри

4.1 Dimensions

 

4.2 Опір заморожуванню (розморожуванню)

4.2 Freeze/thaw resistance

 

4.3 Міцність при стиску

4.3 Compressive strength

 

4.4 Стійкість до стирання

4.4 Abrasion resistance

 

4.5 Опір ковзанню

4.5 Slip resistance

 

4.6 Зовнішні параметри

4.6 Aspects

 

4.7 Водопоглинання

4.7 Water absorption

 

4.8 Петрографічний аналіз

4.8 Petrographical description

 

4.9 Хімічна обробка поверхні

4.9 Chemical surface treatment

 

5 Оцінка відповідності вимогам

5 Evaluation of conformity

 

5.1 Загальні положення

5.1 General

 

5.2 Початкові типові випробовування

5.2 Initial type tests

 

5.3 Контроль виробництва на підприємстві

5.3 Factory production control

 

6 Критерії придатності

6 Acceptance criteria

 

6.1. Відбір зразків

6.1 Sampling

 

6.2 Критерії відповідності

6.2 Conformity criteria

 

7 Маркування, ярлики і пакування

7 Marking, labelling and packaging

 

Додаток А (обов'язковий) Вимірювання розмірів

Annex A (normative) Measurement of dimensions

 

Додаток В (обов'язковий) Вимірювання стійкості до стирання

Annex В (normative) Measurement of abrasion resistance

 

Додаток С (обов'язковий) Вимірювання показника опору ковзанню на неполірованій поверхні

Annex С (normative) Measurement of unpolished slip resistance value (USRV)

 

Додаток D (обов'язковий) Відбір зразків

Annex D (normative) Sampling

 

Додаток ZA (довідковий) Розділи цього Європейського стандарту, що стосуються положень Директив ЄС про будівельні матеріали

Annex ZA (informative) Clauses of this European Standard addressing the provisions of the EU Construction Products Directive

 

Вступ

Foreword

Цей Європейський стандарт був підготовлений Технічним комітетом CEN/TC 178 "Вироби та бордюри з каменю для мостіння", секретарем якого є Британський інститут стандартизації.

This European Standard has been prepared by Technical Committee CEN/TC 178 "Paving units and kerbs", the secretariat of which is held by BSI.

Цей Європейський стандарт замінює стандарт EN 1342:2000.

This European Standard supersedes EN 1342:2000.

Цьому Європейському стандарту надається статус національного стандарту після публікації ідентичного тексту або схвалення не пізніше червня 2002 року, а національні стандарти, що йому суперечать, утрачають чинність не пізніше вересня 2003 року.

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by June 2002, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by September 2003.

Цей Європейський стандарт розроблений згідно з мандатом, наданим Європейському комітету зі стандартизації Європейською комісією та Європейською асоціацією вільної торгівлі. Він відповідає істотним вимогам директив ЄС. Відомості про зв'язок з директивами ЄС викладені в додатку ZA, що має довідковий характер і є складовою частиною цього стандарту. Згідно з Внутрішніми правилами CEN/CENELEC запроваджувати цей Європейський стандарт зобов'язані національні організації зі стандартизації таких країн: Австрії, Бельгії, Чехії, Данії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Ісландії, Ірландії, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії, Іспанії, Швеції, Швейцарії та Сполученого Королівства.

This European Standard has been prepared under a mandate given to CEN by the European Commission and the European Free Trade Association, and supports essential requirements of EU Directive(s). For relationship with EU Directive(s), see informative Annex ZA, which is an integral part of this standard. According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard : Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДAPT УКРАЇНИ

Будівельні матеріали
Брущатка із природного каменю для мостіння вулиць.
Вимоги та методи випробування

Строительные материалы
Брусчатка из природного камня для мощения улиц.
Требования и методы испытаний

Building materials
Setts of natural stone for external paving –
Requirements and test methods

EUROPEAN STANDARD                   EN 1342
NORME EUROPĖENNE
EUROPÄISCHE NORM

This European Standard was approved by CEN
on 14 October 2001

ICS 93.080.20

English version

Setts of natural stone for external paving –
Requirements and test methods

Чинний від 2008-10-01

December 2001

1 Сфера застосування

1 Scope

Цей Європейський стандарт визначає експлуатаційні вимоги та відповідні методи випробування для всіх типів брущатки із природного каменю для мостіння вулиць.

This European Standard specifies the performance requirements and the corresponding test methods for all natural stone setts for external paving use.

Він установлює порядок маркування продукції та оцінку відповідності продукції цьому Європейському стандарту.

It provides for product marking and for the evaluation of conformity of the product to this European Standard.

Цей Європейський стандарт охоплює також властивості, важливі для цілей торгівлі. Він не охоплює вплив солей для боротьби зі зледенінням.

This European Standard also covers characteristics that are of importance to the trade. It does not cover the effect of the de-icing salts.

2 Нормативні посилання

2 Normative references

Цей Європейський стандарт об'єднує в собі шляхом посилання на них положення інших публікацій із вказівкою дати або без неї. Ці нормативні посилання приводяться у відповідних місцях тексту з наведенням після них переліку публікацій. Коли посилання датоване, наступні зміни, доповнення або перегляд цих публікацій є чинними для цього Європейського стандарту лише тоді, коли їх внесено до нього із змінами, доповненнями або переглядом. Якщо посилання не датоване, чинною є остання редакція публікації, на яку наведено посилання (в тому числі зміни й доповнення до неї).

This European Standard incorporates, by dated or undated reference, provisions from other publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text and the publications are listed hereafter. For dated references subsequent amendments to or revisions of any of these publications apply to this European Standard only when incorporated in it by amendment, or revision. For undated references the latest edition of the publication referred to applies (including amendments).

ДСТУ Б EN 12371 Методи випробування природного каменю. Визначення морозостійкості

EN 12371, Natural stone test methods – Determination of frost resistance

EN 1926 Методи випробування природного каменю. Визначення міцності при стиску

EN 1926, Natural stone test methods – Determination of compressive strength

EN 12407 Методи випробування природного каменю. Петрографічний аналіз

EN 12407, Natural stone test methods – Petrographic description

EN 10083-2:1996 Сталь загартована і відпущена. Частина 2: Технічні умови поставки якісної нелегованої сталі

EN 10083-2:1996, Quenched and tempered steels – Part2: Technical delivery conditions for unalloyed quality steels

ДСТУ Б EN 13755 Методи випробування природного каменю. Визначення водопоглинання при атмосферному тиску.

EN 13755, Natural stone test methods – Determination of water absorption at atmospheric pressure.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online