ДБН В.1.4-1.01-97 Система норм и правил снижения уровня ионизирующих излучений природных радионуклидов в строительстве. Регламентированные радиационные параметры. Допустимые уровни

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

Державні будівельні норми України

СИСТЕМА НОРМ ТА ПРАВИЛ
ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ
ПРИРОДНИХ РАДІОНУКЛІДІВ В БУДІВНИЦТВІ

 Регламентовані радіаційні параметри.
Допустимі рівні

ДБН В.1.4-1.01-97

Відповідає офіційному тексту

Державний комітет України
у справах містобудування та архітектури
Київ - 1997

Розроблені: Науково-виробничою фірмою "РОСА" (Горіцький О. В. к. т. н.; Сабалдир В. П., к. т. н.), Науковим центром радіаційної медицини АМН України (Ліхтарьов І. А. д. ф.-м.н.; Лось І. П., д. б. н.; Романенко А. Ю., д. м. н.) за участю Мінохорони здоров'я (Бобильова О. О., к. м. н,), Держкоммістобудування (Желудков Г. В. інж.), Міністерства з надзвичайних ситуацій (Пінчук В. Я., к. т. н.), Академії будівництва (Величко В. О. к. т. н. Лівійський О. М., д. т. н.), НДІ будівельного виробництва Держкоммістобудування (Полонська С. О., к. т. н.)

Внесені і підготовлені до затвердження: Відділом державних нормативів, стандартів та сертифікації Держкоммістобудування України

Затверджені: Наказом Держкоммістобудування України від "24" липня 1997 р. 124 та введені в дію з "1" січня 1998 р.

З введенням в дію ДБН В.1.4-0.01-97, ДБН В.1.4-0.02-97, ДБН В.1.4-1.01-97, ДБН В.1.4-2.01-97 втрачають чинність РБН 356-91 "Положення про радіаційний контроль на об'єктах будівництва та підприємствах будіндустрії і будматеріалів України".

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Система норм та правил зниження рівня іонізуючих
випромінювань природних радiонуклiдiв в будівництві
Регламентовані радіаційні параметри.
Допустимі рівні

ДБН В.1.4-1.03-97

Вводяться вперше

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

1.1. Дані державні будівельні норми встановлюють допустимі рівні радіаційних параметрів (ефективна сумарна питома активність природних радіонуклідів в сировині і будівельних матеріалах - Аеф; потужність поглиненої дози в повітрі приміщень - ППД; середньорічна еквівалентна рівноважна об'ємна активність радону 222Rn в повітрі приміщень - ЕРОА) в галузі будівництва.

1.2. Вимоги цих норм розповсюджується на джерела іонізуючого випромінювання (далі - ДІВ) природних радіонуклідів при будівництві, капітальному ремонті, реконструкції та експлуатації об'єктів житлово-цивільного, промислового та інших призначень, крім зазначених в п. 1.2 ДБН В.1.4-0.01.

1.3. Вимоги цих ДБН не розповсюджуються на:

- ДІВ, які використовуються в медицині для діагностики і терапії;

- опромінення, яке пов'язане з природним радіаційним фоном.

1.4. ДБН регламентує вимоги радіаційної безпеки на всі будівельні об'єкти, які вводяться в експлуатацію після надання чинності цьому документу.

1.5. Дотримання цих норм є обов'язковим на території України для всіх юридичних та фізичних осіб, незалежно від форм власності, що приймають участь у проектуванні, будівництві та експлуатації будинків і споруд, а також виготовляють будівельні матеріали, вироби та конструкції або здійснюють контроль за будівництвом та виготовленням вищезгаданої продукції.

1.6. Всі вимоги цих ДБН є обов'язковими.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цих ДБН наведені посилання на ДБН В.1.4-2.01-97 "Система норм і правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва".

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online