ДСТУ ISO 5164:2012 Нефтепродукты. Топливо моторное. Определение детонационных характеристик исследовательским методом (ISO 5164:2005, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

НАФТОПРОДУКТИ

Паливо моторне Визначення детонаційних характеристик дослідним методом

(ISO 5164:2005, IDT)

 

ДСТУ ISO 5164:2012

 

Відповідає офіційному тексту

 

Київ

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ

2013

 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості «МАСМА» (ДП УкрНДІНП «МАСМА»), Технічний комітет «Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії» (ТК 38)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Ю. Бірюков; І. Будзинська, канд. хім. наук; Л. Железний, канд. хім. наук; Й. Любінін, канд. техн. наук; Є. Кобилянський, канд. хім. наук; Г. Красуцький; Н. Харченко; С. Шамкіна (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 28 листопада 2012 р. № 1355 з 2013-05-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 5164:2005 Petroleum products — Determination of knock characteristics of motor fuels — Research method (Нафтопродукти. Визначення детонаційних ха­рактеристик моторних палив. Дослідний метод) з окремими доповненнями

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 5164:2005 Petroleum products — Determination of knock characteristics of motor fuels — Research method (Нафтопродукти. Визначення детонаційних характеристик моторних палив. Дослідний метод).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 38 «Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмова», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять», «Бібліографія» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено попередній довідковий матеріал «Передмова» до ISO 5164:2005;

— слова «Міжнародний стандарт» замінено на «Цей стандарт»;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», а у «Вступі до ISO 5163:2005», розділах 1, 3, 5, 6, 7, 8 «Національні примітки», виділені в тексті рамкою;

— стандарт доповнено національними нормативними документами на реактиви;

— стандарт доповнено національними додатками НА й НБ, які є перекладом п’яти додатків (із другого по п’ятий: додаток 1 стосується національних правил безпеки США) і трьох доповнень, які відповідають ASTM D 2699-01 а і на які є посилання в основному тексті цього стандарту, а також національним додатком НВ, у якому наведено неметричні одиниці США, на які є посилання в стандарті, та їхні значення в системі СІ.

Октанове число моторних палив, визначене дослідним методом, має таку познаку в міжнародному стандарті й літературі — RON, познака за ДСТУ — ОЧ/Д.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна замовити в Головному фонді нормативних документів.

ВСТУП до ISO 5164:2005

Призначеність цього міжнародного стандарту полягає в наданні статусу ISO методові ви­пробовування, який уже використовують у стандартизованій формі в усьому світі. Визначену методику опубліковано компанією «ASTM International» як стандартний метод випробовування D 2699-01а.

Публікуючи цей міжнародний стандарт, ISO визнає, що зазначений метод використовують в його первинному вигляді в багатьох країнах-членах ISO і що стандартне обладнання й більшість комплектувальних деталей та матеріалів, необхідних для застосування цього методу, можна одержати тільки від конкретних виробників або постачальників. Для застосування цього методу необхідно звернутися до шести додатків і трьох доповнень ASTM D 2699-01 а, які містяться в Annual Book of ASTM Standards, Section 51. Доповнення надають інформацію, що стосується необхідного спеціального обладнання та контрольно-вимірювальної апаратури, критичного на­лагодження та регулювання компонентів, а також містять робочі таблиці контрольного налагодження. Додатки містять вихідні дані та додаткову інформацію щодо допоміжного обладнання, операційних методів і концепцій, які належать до належного технічного обслуговування двигуна та контрольно-вимірювальної апаратури.

Дані про детонаційні характеристики моторного палива, накопичені в багатьох країнах протягом певного часу, базувалися на використанні двигуна CFR2) і методах визначання октанового числа. Вимоги до октанового числа моторного палива, що їх визнано в усьому світі та прийнято в нафтовій промисловості, визначають дослідним методом і пов’язані з ним одиницею оцінення детонаційної стійкості, визначеною на моделі CFRF-1, яка зазначає потребу стандар­тизування цього методу та випробувального обладнання. Ініціативу з досліджень у галузі застосування іншого двигуна для цілей ISO вважають непотрібним дублюванням зусиль.

Національна примітка.

Користуються також універсальним випробувальним стендом CFR F-2U, призначеним для визначення октанового числа як дослідним, так і моторним методами.

Окрім того, визнано, що визначення за цим методом номінальних характеристик моторного палива, викладене в метричних одиницях системи СІ, небажано, оскільки двигун CFR виготовляють у дюймових розмірах і переведення одної системи в іншу потребує виконання значного додаткового налагодження та регулювання. Відповідних результатів за застосування метричної системи до дюймових розмірів і допусків можна досягнути тільки за умови точних числових переводів, що не буде відповідати наявній метричній інженерній практиці. Спроба використати для випробування інструменти метричного вимірювання для перевіряння компонентів й одержання чисельних метричних величин тільки стане додатковим джерелом похибок.

Національна примітка.

За наведених причин Технічний комітет «Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії» (ТК 38) вважає за необхідне попередити, що додатки й доповнення ASTM D 2699-01 а є невід'ємною частиною цього стандарту, їх надруковано в Annual Book of ASTM Standards, Section 5.

Переклад додатків і доповнень до ASTM D 2699-01 а з окремою модифікацією внесено до цього стандарту як «Національні додатки НА та НБ».

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАФТОПРОДУКТИ

Паливо моторне. Визначення детонаційних характеристик дослідним методом

НЕФТЕПРОДУКТЫ

Топливо моторное. Определение детонационных характеристик исследовательским методом

PETROLEUM PRODUCTS

Motor fuels. Determination of knock characteristics by reserarch method

Чинний від 2013-05-01

ЗАСТОРОГА! Застосування цього стандарту може спричинити небезпечні дії, викорис­тання небезпечних матеріалів й обладнання. Цей стандарт не розглядає всіх проблем техніки безпеки, пов’язаних з його застосуванням. За практичне створення умов належної санітарії та безпеки й визначення заходів безпеки перед упровадженням цього стандарту відповідають його користувачі.

Національна примітка

Необхідно дотримувати вимоги [1—3] додатка НГ та правила безпечної роботи, викладені в експлуатаційних документах на прилади й допоміжні пристрої.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює дослідний метод визначення детонаційної стійкості рідких мотор­них палив для двигунів з іскровим запалюванням за умовною шкалою октанових чисел. Для виз­начення октанового числа використовують стандартний одноциліндровий карбюраторний чотири­тактний двигун моделі CFR із перемінним ступенем стиснення, що працює з постійною частотою обертання. Октанове число за дослідним методом (ОЧ/Д) характеризує міру детонаційної стійкості моторних палив в автомобільних двигунах за середніх умов експлуатування.

Цей стандарт можна застосовувати в усьому діапазоні шкали від 0 од. ОЧ/Д до 120 од. ОЧ/Д, але робочий діапазон міститься в межах (40—120) од. ОЧ/Д. Випробування типового моторного палива проводять у діапазоні (88—101) од. ОЧ/Д.

Цей стандарт поширюється на кисневмісні палива, що містять до 4,0 % (мас.) кисню. Деякі гази й такі випари, як галогеновмісні холодоагенти, що їх використовують у системах кондиціюван­ня повітря в приміщеннях, де розташовано двигун CFR, можуть суттєво впливати на величину ОЧ/Д. Нестабільність у мережі електропостачання також впливає на величину ОЧ/Д.

Примітка 1. У стандарті всі експлуатаційні параметри наведено в міжнародній системі одиниць СІ, але виміри двигуна подано у фунтах-дюймах, тому що цими одиницями користується виробник обладнання. Одиниці виробника наведено в дужках.

Примітка 2. Для зручності в цьому стандарті вирази «% (т/т) та «% (VA/)» використовують для позначення масових й об'ємних часток відповідно.

Національна примітка

У тексті прийнято познаки: «% (m/m)» — % (мас.); «% (V/V)» — % (об.).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту.

У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 3170:2004 Petroleum liquids — Manual sampling

ISO 3171:1988 Petroleum liquids — Automatic pipeline sampling

ISO 3696:1987 Water for analytical laboratory use — Specification and test methods

ISO 4787:1984 Laboratory glassware — Volumetric glassware — Methods for use and testing of capacity

ASTM D 2699-01 a Standard Test Method for Research Octane Number of Spark-lgnition Engine Fuel.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 3170:2004 Рідкі нафтопродукти. Ручний метод відбирання зразків

ISO 3171:1988 Рідкі нафтопродукти. Автоматичний метод відбирання зразків із трубопроводів

ISO 3696:1987 Вода для застосування в аналітичних лабораторіях. Технічні умови та методи випробовування

ISO 4787:1984 Лабораторний скляний посуд. Посуд для вимірювання об’ємів. Методи використовування та тестування місткості

ASTM D 2699-01 а Стандартний метод визначання октанового числа палива для двигунів з іскровим запалюванням.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online