Инструкция проведения проверок определения стоимости строительства объектов, которые сооружаются с привлечением средства Государственного бюджета Украины, бюджета Автономной Республики Крым, местных бюджетов,...

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА
          ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
            І Н С Т Р У К Ц І Я

 N 249 від 03.11.98
   м.Київ

        
                         Затверджено
                     наказом Держбуду України
                     від 03.11.98 р. N 249

              Інструкція
    проведення перевірок визначення вартості будівництва
    об'єктів, що споруджуються із залученням коштів
    Державного  бюджету України, бюджету  Автономної
    Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також коштів
     державних підприємств, установ та організацій

   1. У  відповідності  з  Порядком здійснення контролю за
визначенням вартості будівництва об'єктів, що споруджуються із
залученням коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної
Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також коштів державних
підприємств, установ та організацій надалі - контроль), який
затверджений постановою  Кабінету Міністрів України від 03.08.98
N 1210, виконання перевірок проводиться створеною у
складі Держбуду України Інспекцією з контролю за визначенням
вартості будівництва об'єктів (надалі - Держцінбудінспекція).
   2. Для здійснення контролю Держцінбудінспекція, виходячи з
показників бюджетів усіх рівнів, формує річний План проведення
перевірок визначення вартості будівництва, який затверджує Голова
Держбуду України (додаток 1).
   Наказом Держбуду України затверджується Склад комісій, які
проводять перевірки будов (об'єктів) (додаток 2), із фахівців
Держцінбудінспекції, Управлінь та відділів Держбуду, а також його
підвідомчих  організацій,  органів  центральної  та  місцевої
виконавчої  влади  та  інших  організацій  (за  попередньою
домовленістю).
   На підставі переліку будов (об'єктів), включених в зазначений
План,  розробляються  квартальні графіки проведення перевірок
(додаток 3), в яких зазначаються терміни перевірок та склад
комісії для проведення перевірок на конкретних об'єктах.
   3. Організації - учасники  будівництва,  вартість  якого
перевіряється:
   - служби замовника;
   - генеральні підрядні організації;
   - спеціалізовані підрядні  (субпідрядні,  в  тому  числі
управління механізації) організації;
   - підприємства - постачальники продукції та послуг  для
будівництва;
   - проектні організації;
   - пусконалагоджувальні організації;
   - реставраційні організації;
   - інші організації - учасники інвестиційного процесу.
   4. Держцінбудінспекція в тижневий термін до початку перевірки
направляє  відповідне  повідомлення (додаток 4) замовнику та
організаціям, що здійснюють будівництво, з переліком матеріалів,
які необхідно надати для здійснення перевірки.
   Виходячи зі специфіки будови (об'єкта) наведений в додатку 4
перелік документів може доповнюватися.
   5. По будовах (об'єктах), що перевіряються, замовником до
початку проведення перевірки додатково надаються: Довідка про
основні дані будови (об'єкта) (додаток 5) щодо її найменування,
місцезнаходження, загальної розрахункової кошторисної вартості,
базисної кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт в цінах
відповідних  років,  договірної вартості підрядних робіт, що
зазначена контрактом, термінів початку та закінчення будівництва,
наявності  проектно-кошторисної  документації,  затвердженої у
встановленому порядку, та позитивного  комплексного  висновку
експертизи, стану фінансування будови (об'єкта); Реєстр вартості
виконаних робіт (додаток 6); дані щодо найменування та контактних
номерів  телефонів  замовника  та організацій, що здійснюють
будівництво.
   6. Послідовність перевірки:
   6.1. Наявність контрактів та додаткових угод до них.
   6.2. Наявність  проектно-кошторисної  документації,  що
затверджена у встановленому порядку у базисних цінах відповідних
років та складена, виходячи з положень чинного порядку складання
кошторисної документації.
   6.3. Правильність   визначення   кошторисної   вартості
будівництва.
   6.4. Наявність  та  аналіз  протоколів  договірних  цін,
узгоджених замовником та підрядником. Правильність визначення
договірних цін, виходячи з положень чинного порядку визначення
вартості будівництва, ремонту житла, об'єктів соціальної сфери,
комунального призначення та благоустрою, а також реставрації
пам'яток  архітектури  і  містобудування,  інших  нормативних
документів.
   6.5. У випадку обгрунтованого врахування в договірній ціні
коштів на розвиток власної виробничої бази, а також на поновлення
парку машин і механізмів перевіряється наявність у підрядника
відповідного окремого рахунка.
   6.6. Наявність у повному обсязі документації первинного та
бухгалтерського обліку в організаціях, що перевіряються.
   6.7. Правильність визначення вартості обсягів виконаних робіт
та заповнення форм первинного обліку: Актів (форма N КБ-2в),
Довідок  (форма  N КБ-3)  і  Довідок   про   вартість
проектно-вишукувальних робіт (форма N 4-а).
   6.8. Правильність оформлення і щомісячного заповнення Журналу
обліку виконаних робіт (форма N КБ-6).
   6.9. Підтвердження статей та розміру витрат, в розрізі яких
формуються  договірні  ціни  та  вартість  виконаних  робіт,
нормативними документами та даними бухгалтерського обліку.
   6.10. Правильність визначення розміру коштів на утримання
служби замовника, виконання проектно-вишукувальних робіт, витрат
замовника, пов'язаних з комплектацією будов устаткуванням  і
матеріалами його поставки та організацією будівництва.
   6.11. Правильність нарахування  обов'язкових  відрахувань,
зборів та платежів за ставками та нормами згідно з чинним
законодавством.
   7. Результати перевірки визначення вартості  будівництва,
договірних цін та проведення взаєморозрахунків між замовником та
підрядниками відображаються  в  Акті  перевірки  правильності
визначення вартості будови (об'єкта) (додаток 7), який повинен
вміщувати наступні дані:
   - місце (адреса) і дата перевірки;
   - найменування будови (об'єкта), яка перевіряється;
   - найменування і юридичні адреси організацій, які здійснюють
будівництво;
   - склад комісій із зазначенням посад спеціалістів, що є
членами комісій, та організацій, в яких вони працюють.
   В Акті перевірки правильності визначення вартості будови
(об'єкта) зазначаються:
   - перелік проектно-кошторисної документації;
   - перелік контрактів на виконання робіт;
   - перелік матеріалів первинного та бухгалтерського обліку, на
підставі яких зроблена перевірка;
   - порушення, що виявлені в ході перевірки, з посиланням на
конкретні нормативні документи та законодавчі акти;
   - суми завищення вартості будівництва, договірних цін та
розрахунків за виконані роботи.
   Акти перевірок  правильності  визначення  вартості будови
(об'єкта) складаються у трьох примірниках.
   8. При  відсутності  документів в повному обсязі термін
перевірки може бути продовжений. Рішення про це приймається в
Держцінбудінспекції. Одночасно замовнику направляються пропозиції
про тимчасове призупинення проміжних розрахунків за виконані
роботи.
   9. Після оформлення Акту перевірки правильності визначення
вартості будови (об'єкта) Держцінбудінспекцією складається проект
Вимоги (додаток 8) з переліком основних порушень, які підлягають
усуненню.
   Оформлена у встановленому порядку Вимога направляється на
адресу  центральних та місцевих органів виконавчої влади та
замовнику  поштою  або  вручається  уповноваженій  особі  в
установленому порядку.
   На виконання Вимоги підлягають коригуванню вартість виконаних
робіт, їх оплата та статистична звітність. Сплачені зайві суми
повертаються на рахунок замовника, а при наявності заборгованості
замовника перед підприємством уточнюється сума заборгованості. У
Держцінбудінспекцію надсилається відповідний лист  або  копія
платіжного доручення як підтвердження повернення суми завищення.
   10. Держцінбудінспекція здійснює ведення  Журналу  обліку
проведення перевірок та їх результатів (додаток N 9).
                          

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах