ВБН У В.3.2-218-004-95 Технология ремонта щебеночных и гравийных слоев дорожной одежды автомобильных дорог с повторным использованием каменного материала, обработанного малыми дозами цемента

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ТЕХНОЛОГІЯ PEМОНTУ ЩЕБЕНЕВИХ І ГРАВІЙНИХ ШАРІВ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ

АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ІЗ ПОВТОРНИМ ВИКОРИСТАННЯМ КАМ'ЯНОГО МАТЕРІАЛУ,

ОБРОБЛЕНОГО МАЛИМИ ДОЗАМИ ЦЕМЕНТУ

ВБН У В.3.2-218-004-95

Відповідає офіційному тексту

Укравтодор

Київ

1995

ЗАТВЕРДЖЕНІ: наказ № 44 від 19.03.96 р. Голова Української державної корпорації «Укравтодор» Р.Т.Гуш Введені в дію з 01.07.96 р.

РОЗРОБЛЕНІ, ВНЕСЕНІ: Директор А.А. Рибальченко

ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: Відповідальні виконавці: Духовний І.З., Нагайчук В.М.

ПОГОДЖЕНІ: лист № 17/3-609 від 14.12.95 р. Держкоммістобудування України Заст. Голови Держкоммістобудування Управління по розвитку, ремонту та утриманню автомобільних доріг корпорації «Укравтодор» О.П. Горбатовського, Т.П. Жучко

1 Галузь використання

Відомчі будівельні норми складені в розвиток "Технічних правил ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування" П 218 УССР 113-80 розділу ремонту гравійних та щебеневих покриттів.

Дані відомчі будівельні норми розповсюджуються на ремонт гра­війних та щебеневих шарів дорожнього одягу шляхом повторного вико­ристання старого кам’яного матеріалу з введенням в нього малих доз цементу.

При капітальному ремонті автомобільних доріг виконується замі­на зношених шарів або заміна їх на більш міцні та економічні, які забезпечують підвищення технічних нормативів доріг і збільшення міцності дорожнього одягу в межах норм, які відповідають встановле­ній категорії дороги.

Середній ремонт передбачає створення умов підтримки початкових якостей дороги в суцільному вирівнюванні поперечного профілю з до­даванням нового матеріалу в обсязі до 500 м3 на 1 км.

Діючі міжремонтні строки служби дорожніх одягів автомобільних доріг загального користування на Україні погоджені Держпланон Ук­раїни та затверджені Міндорбудом в 1978 р. такі: для гравійних та щебеневих покриттів при капітальному ремонті- 6 років, при се­редньому ремонті - 2 роки.

Відомчі будівельні норми технології ремонту щебеневих та гра­війних покриттів передбачають повторне використання кам'яних мате­ріалів з мінімальною, при необхідності, добавкою кам'яних матеріа­лів, що дозволяє віднести її до ресурсо- та енергозберігаючої . Ця технологія ремонту щебеневих та гравійних покриттів з використанням старого кам'яного матеріалу та малих доз цементу дозволяє подовжити міжремонтний термін, а також зменшує витрати паливно-енергетичних та кам'яних матеріалів.

По капітально відремонтованих та реконструйованих шарах, які оброблені малини дозами цементу, треба передбачити обов'язкове влаш­тування чорного захисного шару у вигляді поверхневої обробки або з шару дрібнозернистих кам'яних матеріалі, що оброблені органічними в'яжучими товщиною  (3-4) см в ущільненому стані.

2 Нормативні посилання

В цих ВБН наведені

посилання на такі нормативи:

ГОСТ 12.1.005-76

Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-те­хнические требования

ГОСТ 12.1.1 007-76

Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 8736-85

Песок для строительных работ. Техничес­кие условия

ГОСТ 10176-85

Портландцемент и шлакопортландцемент.

Технические условия

ГОСТ 23558-79

Материалы щебеночные, гравийные и пес­чаные, обработанные неорганическими вяжущими. Технические условия

ГОСТ 23732-79

Вода для бетонов и растворов. Техничес­кие условия

ГОСТ 26193-84

Материалы из отсевов дробления извер­женных горных пород для строительных ра­бот. Технические условия

ГОСТ 26873-86

Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ.

Технические условия

СНиП 2.05.02-85

Автомобильные дороги

СНиП 3.06.03-85

Автомобильные дороги. Организация, произ-

водство и приемка работ

СНиП IV-2-82

Сметные норны и правила

РСТ УССР 5028-90

Материал из малопрочных известняков Юга Украины для дорожных работ, технические

условия

РСН 356-91

Положение о радиационном контроле на объектах строительства и предприятиях стройиндустрии и стройматериалов УССР

ТУ У 3450774.152-94

Матеріал із гранітної жорстви Українсь­кого кристалічного масиву для дорожніх робіт. Технічні умови

ВСН 46-83

Инструкция по проектированию нежестких

дорожных одежд

П 218 УССР11З-80

Технічні правила ремонту та утримання

автомобільних доріг загального користу­вання

3 Вимоги до матеріалів

3.1 Кам'яний матеріал, скиркований із старих щебеневих, жорств'яних або гравійних шарів повинен наближатись по зерновому складу до щільного, що і буває у більшості випадків. У випадках не­достатньої кількості дрібних фракцій їх слід додавати у скиркований матеріал та старанно перемішувати.

3.2 Для обробки малими домішками в'яжучих можуть бути викорис­тані такі матеріали:

- щебенево-піщані суміші, в тому числі нерозгрохочений щебінь гірських порід;

- маломіцні вапняки (РСТ УССР 5028-90 "Матеріал із маломіцних вапняків півдня України для дорожніх робіт. Технічні умови");

- гранітна жорства (ТУ У 3450774..152-94 "Матеріал із граніт­ної жорстви Українського кристалічного масиву для дорожніх робіт");

-  відсіви камнедробіння вивержених або осадових гірських порід (ГОСТ 26193-84 "Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ", ГОСТ 26873-86 "Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород. Технические условия");

-  піски;

-  гравійно-піщані суміші.

Усі вищеназвані кам’яні матеріали при обробці в’яжучим по цих нормах по гранулометричному складу повинні наближатись до щільної суміші відповідно з граничними розмірами великих фракцій та відпо­відати вимогам, що наведені у таблиці 1.

В залежності від найбільшого розміру кам'яного матеріалу суміші поділяють на:

- крупнозернисті з найбільшим розміром зерен - 40 мм;

- середньозернисті - 20 мм;

- дрібнозернисті - 10 мм;

- піщані - 5 мм.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online