ДСТУ 7867:2015 Почвы и продукция растениеводства. Определение содержания радионуклидов стронция 90Sr методом спектрометрического анализа

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ҐРУНТИ ТА ПРОДУКЦІЯ
РОСЛИННИЦТВА
Визначення вмісту радіонуклідів стронцію 90Sr
методом спектрометричного аналізу

ДСТУ 7867:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ І МЕТРОЛОГІЇ «ДНІПРООБЛАГРОСТАНДАРТ», Дніпропетровський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції

РОЗРОБНИКИ: Г. Бахметьєва; С. Жученко; І. Плахотній; Т. Руда; В. Сироватко; В. Хлудєєв (науковий керівник); Г. Хлудєєва

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Метод спектрометричного аналізу

6 Засоби вимірювання та допоміжні пристрої

7 Підготування до аналізування

7.1 Відбирання проб

7.2 Готування проб продукції рослинництва

7.3 Готування проб ґрунту

7.4 Готування спектрометричної установки СЕБ-01

8 Аналізування

8.1 Бета-спектрометричне аналізування рослинних проб

8.2 Бета-спектрометричне аналізування проб ґрунтів

9 Опрацьовування результатів

9.1 Обчислювання значення радіоактивності бета-спектрометрії проб продукції рослинництва

9.2 Обчислювання значення радіоактивності для бета-спектрометрії проб ґрунту

10 Контролювання якості результатів вимірювання

10.1 Обчислювання точності аналізування радіоактивності стронцію 90Sr в рослинній пробі

10.2 Обчислювання точності аналізування радіоактивності стронцію 90Sr в пробі ґрунту

11 Оформлювання результатів

12 Вимоги до кваліфікації оператора

13 Вимоги щодо безпеки

14 Вимоги щодо охорони довкілля

Додаток А Порядок оцінювання розширеної невизначеності методу

Додаток Б Приклад протоколу обчислення сумарного бюджету невизначеності вимірювання вмісту радіоактивного стронцію 90Sr у пробах ґрунту

Додаток В Приклад протоколу обчислення сумарного бюджету невизначеності методом Монте-Карло за допомогою програми MS Excell

Додаток Г Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ҐРУНТИ ТА ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА
Визначення вмісту радіонуклідів стронцію 90Sr
методом спектрометричного аналізу

ГРУНТЫ И ПРОДУКЦИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Определение наличия радионуклидов стронция 90Sr
методом спектрометрического анализа

SOILS AND PRODUCTS OF PLANT-GROWER
Determination of presence of strontium by the 90Sr
radionuclides by the spectrometry test method

Чинний від 2016-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює метод спектрометричного аналізу під час визначення вмісту стронцію 90Sr в ґрунтах та продукції рослинництва.

1.2 Вимоги щодо безпеки викладено в розділі 13.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення

ДСТУ 4287:2004 Якість ґрунту. Відбирання проб

ДСТУ 4601:2006 Насіння олійних культур. Методи відбирання проб

ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Загальні технічні вимоги, порядок та методи атестації

ДСТУ ISO 8258:2001 Статистичний контроль. Контрольні карти Шухарта (ISO 8258:1991, IDT)

ДСТУ ISO 8466-1-2001 Якість води. Визначання градуювальної характеристики методик кількісного хімічного аналізу. Частина 1. Статистичне оцінювання лінійної градуювальної характеристики (ISO 8466-1:1990, IDT)

ДСТУ ISO 8466-2-2001 Якість води. Визначання градуювальної характеристики методик кількісного хімічного аналізу. Частина 2. Принцип оцінювання нелінійної градуювальної характеристики другого порядку (ISO 8466-2:1993, IDT)

ДСТУ OIML R 111-1:2008 Гирі класів точності Е1, Е2, F1, F2, М1, М1-2, М2, М2-3 і М3. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпечність. Захисне уземлення, занулення)

ГОСТ 17.4.3.01-83 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб (Охорона природи. Ґрунти. Загальні вимоги щодо відбирання проб)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 3118-77 Кислота соляная. Технические условия (Кислота соляна. Технічні умови)

ГОСТ 3760-79 Аммиак водный. Технические условия (Аміак водний. Технічні умови)

ГОСТ 4461-77 Кислота азотная. Технические условия (Кислота азотна. Технічні умови)

ГОСТ 5429-74 Стронций азотнокислый. Технические условия (Стронцій азотнокислий. Технічні умови)

ГОСТ 5712-78 Аммоний щавелевокислый 1-водный. Технические условия (Амоній щавлевокислий 1-водний. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд і обладнання лабораторні фарфорові. Технічні умови)

ГОСТ 10852-88 Семена масличные. Правила приёмки и методы отбора проб. (Насіння олійне. Правила приймання і методи відбирання проб)

ГОСТ 13586.3-83 Зерно. Правила приемки и методы отбора проб. (Зерно. Правила приймання і методи відбирання проб)

ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия (Спирт етиловий ректифікований технічний. Технічні умови)

ГОСТ 22180-76 Кислота щавелевая. Технические условия (Кислота щавлева. Технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд і обладнання лабораторне скляне. Типи, загальні параметри та розміри)

ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Піпетки поградуйовані. Частина 1. Загальні вимоги)

ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць від забруднення хімічними і біологічними речовинами

СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест (Санітарні правила утримування території населених місць)

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхности вод от загрязнения (Санітарні правила та норми охорони поверхневих вод від забруднення).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online