ДСТУ 8016:2015 Микробиология почвы. Определение ферриредуктазной активности фотоколориметрическим методом

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Мікробіологія ґрунту

ВИЗНАЧЕННЯ ФЕРИРЕДУКТАЗНОЇ АКТИВНОСТІ
ФОТОКОЛОРИМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ

ДСТУ 8016:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут сільськогосподарської мікробіологи та агропромислового виробництва НААН

РОЗРОБНИКИ: В. Волкогон, д-р с.-г. наук (науковий керівник); О. Лепеха; І. Пищур, канд. с.-г. наук; Л. Токмакова, канд. с.-г. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2015 року № 61 з 2017-01-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Відбирання проб

5 Суть методу

6 Засоби та допоміжні пристрої

7 Готування до аналізування

8 Проведення аналізування

9 Опрацювання результатів

10 Контролювання результатів

11 Оформлення результатів

12 Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля

Додаток А Запис результатів визначення фериредуктазної активності ґрунту фотоколориметричним методом

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Мікробіологія ґрунту
ВИЗНАЧЕННЯ ФЕРИРЕДУКТАЗНОЇ АКТИВНОСТІ
ФОТОКОЛОРИМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ

Микробиология почвы
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЕРРИРЕДУКТАЗНОЙ АКТИВНОСТИ
 ФОТОКОЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

Soil microbiology
FERRIREDUCTASE ACTIVITY DETERMINATION BY
PHOTOCOLORIMETRIC METHOD

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на всі види ґрунтів та встановлює вимоги до визначення фериредуктазної активності ґрунту фотоколориметричним методом.

Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля викладено в розділі 12.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»

ДСТУ 2215-93 Розчини та індикатори. Терміни та визначення

ДСТУ 2216-93 Реактиви та особливо чисті речовини. Позначення та методи визначення чистоти. Терміни та визначення

ДСТУ 2439-94 Елементи хімічні та речовини прості. Терміни та визначення основних понять. Умовні позначення

ДСТУ 2636-94 Загальна мікробіологія. Терміни та визначення

ДСТУ 3750-98 Мікробіологія ґрунту. Терміни та визначення

ДСТУ 7238:2011 ССБП. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7239:2011 ССБП. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ ГОСТ МЭК 61010-2-010:2004 Безпечність електричного обладнання для вимірювання, керування і лабораторного застосовування. Частина 2-010. Окремі вимоги до лабораторного устатковання для нагрівання матеріалів (ГОСТ МЭК 61010-2:010-2002, IDT)

РСТ УССР 1444-82 Сита господарські. Технічні умови

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электрдбезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпека. Захисне заземлення, занулення)

ГОСТ 61-75 Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия (Реактиви. Кислота ацетатна. Технічні умови)

ГОСТ 199-78 Реактивы. Натрий уксуснокислый 3-водный. Технические условия (Реактиви. Натрій ацетат тригідрат. Технічні умови)

ГОСТ 334-73 Бумага масштабно-координатная. Технические условия (Папір масштабно-координатний. Технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 3145-84 Часы механические с сигнальным устройством. Общие технические условия (Годинник механічний із сигнальним пристроєм. Загальні технічні умови)

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия (Реактиви. Кислота сульфатна. Технічні умови)

ГОСТ 4208-72 Реактивы. Соль закиси железа и аммония двойная сернокислая (соль Мора). Технические условия (Реактиви. Ферум (II) діамоній дисульфат гексагідрат (сіль Мора). Технічні умови)

ГОСТ 6038-79 Реактивы. D-глюкоза. Технические условия (Реактиви. D-глюкоза. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здистильована. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 13646-68 Термометры стеклянные ртутные для точных измерений. Технические условия (Термометри скляні ртутні для точних вимірювань. Технічні умови)

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия (Електроплити, електроплитки і жарові електрошафи побутові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд і устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри і розміри)

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Піпетки градуйовані. Частина 1. Загальні вимоги)

Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць

ДСанПІН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення

ДСП 201-97 Державні санітарні норми по охороні атмосферного повітря населених пунктів (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила та норми охорони поверхневих вод від забруднення).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online