ДСТУ 33.115:2010 Страховой фонд документации. Документация для проведения аварийно-спасательных работ. Общие требования. Изменение № 1

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗМІНА № 1 до ДСТУ 33.115:2010
СТРАХОВИЙ ФОНД ДОКУМЕНТАЦІЇ
Документація для проведення аварійно-рятувальних робіт
Загальні вимоги

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

Сторінка 1
Сторінок 7

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Страховий фонд документації» (ТК 40), Науково- дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії (НДІ мікрографії)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2016 р. № 185

Чинна від 2016-09-01

Титульний аркуш, назва стандарту; зміст, назви додатків А, В, Г, Д; розділ 4, визначення ско­рочень «ВК ДАРР», «ДАРР», «ЕД ДАРР», «ПД ДАРР», «СП ДАРР» та «СФДАРР»; підрозділ 5.2, перший абзац; підрозділ 5.4, примітка; пункти 6.1.2 та 6.1.5; підпункт 6.2.2.18; підпункт 6.2.2.19, перша позиція переліку; пункт 7.2.1; назва додатка А; розділ А.1, підрозділ А.1.1, розділ А.2, підрозділ А.2.1, назви; пункт А.2.1.2, четверта позиція переліку; додаток Б, заголовок таблиці; назва додатка Д; назва підрозділу Д.1 та назва «Відомості комплекту»; підрозділи Д.2 та Д.3; до­даток Е, назва «Супровідного переліку»; ключові слова «документація для проведення аварійно- рятувальних робіт» та «страховий фонд документації для проведення аварійно-рятувальних робіт».

Після слів «для проведення аварійно-рятувальних» долучити словосполуку «та інших невідкладних».

Зміст.

Назва розділу 7.

Вилучити слово «Загальні».

Назва підрозділу 7.2.

Слово «оформлення» замінити на «заповнення».

Назва додатка Б, назви розділів Б.1, Б.2 та Б.3.

У кінці долучити словосполуку «для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт».

Долучити «Додаток И Характеристика документації для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, якій надають символи, та характерні дефекти цих документів».

На першій сторінці назву стандарту викласти в новій редакції:

«Страховий фонд документації. Документація для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. Загальні вимоги»; «Страховой фонд документации. Документация для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. Общие требования»; «Insurance documentation fund. Documentation of the wrecking-rescuing and other urgent works. The general requirements».

Розділ 1.

Викласти в новій редакції:

«1.1 Цей стандарт установлює загальні вимоги до підготовлення, відправлення, складу, фізичного стану, оформлення документації для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, призначеної для виготовлення документів страхового фонду документації України (далі — СФД).

1.2 Цей стандарт поширюється на документацію для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на потенційно небезпечних або інших об’єктах і територіях регіонів України.

1.3 Положення цього стандарту застосовують суб’єкти державної системи страхового фонду документації у процесах формування і ведення СФД для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт (далі — СФДАРР)».

Розділ 2.

Долучити посилання на «ДСТУ 33.113:2014 Страховий фонд документації. Графічні символи і трафарети у мікрофільмах. Загальні технічні вимоги».

Вилучити посилання на «ДНАОП 0.00-4.33-99 Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій».

Посилання на «ДСТУ 3891-99 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Терміни та визначення основних понять» замінити посиланням на «ДСТУ 3891:2013 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Терміни та визначення основних понять».

Посилання на «ДСТУ ISО 128-20-2003 Кресленики технічні. Загальні принципи подаван­ня. Частина 20. Основні положення про лінії (ISО 128-20:1996, IDТ)» замінити посиланням на «ДСТУ ISО 128-20:2003 Кресленики технічні. Загальні принципи подавання. Частина 20. Основні положення про лінії (ISО 128-20:1996, IDТ)».

Долучити посилання на «ДК 009:2010 Класифікатор видів економічної діяльності».

Розділ 3.

Підрозділ 3.1.

Викласти в новій редакції:

«документація для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на потенційно небезпечних або інших об’єктах і територіях регіонів України, ДАРР

Комплект документів для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на потенційно небезпечних або інших об'єктах і територіях регіонів України, який доцільно зберігати в страховому фонді документації України».

Розділ 4.

У переліку скорочень позицію «СФД — страховий фонд документації» викласти в новій редакції: «СФД — страховий фонд документації України»; вилучити позицію «ПЛАС — план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій».

Розділ 5.

Підрозділ 5.3.

Після словосполуки «Для формування» долучити словосполуку «та ведення».

Примітки 1 та 2; підрозділ 5.4.

Після словосполуки «для формування» долучити словосполуку «та ведення».

Підрозділ 5.4.

Першу позицію переліку після словосполуки «зберігати у СФД» доповнити словами «або для внесення змін у СФДАРР».

Четверта та сьома позиція переліку; підрозділи 5.5—5.7, 5.14; пункти 6.1.7 та 6.1.8; підпунк­ти 6.2.1.7, 6.2.1.12, 6.2.2.10, 6.2.2.14 та 6.2.2.25; пункти 6.3.2, 6.3.3 та 7.1.1; пункт 7.2.2, перша та п’ятнадцята позиції переліку.

Словосполуку «документи страхового фонду» замінити на словосполуку «документи СФД» у відповідному відмінку.

Шосту позицію переліку викласти в новій редакції:

«— складають, за потреби, відомість електронних документів та документів в електронному вигляді;».

Сьома позиція переліку.

Словосполуку «до підприємства СФД» замінити на словосполуку «до спеціальної установи страхового фонду документації України (далі — спеціальна установа СФД.)».

Підрозділ 5.6, другий абзац; пункт 6.3.17; пункт 7.2.2, примітка 2.

Словосполуку «підприємство СФД» замінити на словосполуку «спеціальна установа СФД» у відповідних відмінку та числі.

Підрозділ 5.13; пункт 7.1.10.

Словосполуку «мають гриф обмеження доступу» замінити на словосполуку «містять служ­бову чи секретну інформацію».

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online