ДСТУ 33.115:2010 Страховой фонд документации. Документация для проведения аварийно-спасательных работ. Общие требования

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
D:\PDF\33.115\33.115 Tityl.p65

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Страховий фонд документації
ДОКУМЕНТАЦІЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ РОБІТ
Загальні вимоги

ДСТУ 33.115:2010

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2011

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Страховий фонд документації» (ТК 40), Нау­ково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії (НДІ мікрографії)

РОЗРОБНИКИ: Л. Головіна; Є. Єременко; Г. Костенко, канд. техн. наук (науковий керівник); І. Кривулькін, канд. фіз.-мат. наук; В. Приходько, канд. техн. наук; І. Рева; Т. Саратовська; Л. Сухорецька

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2010 р. № 604

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Загальні вимоги до документації

6.1 Загальні вимоги до складу документації

6.2 Загальні вимоги до фізичного стану, оформлення та графічного виконання документації

6.2.1 Загальні вимоги до фізичного стану документації

6.2.2 Загальні вимоги до оформлення та графічного виконання документації

6.3 Загальні вимоги до відправлення документації

7 Загальні вимоги до комплектувальних документів

7.1 Загальні вимоги до оформлення

7.2 Правила оформлення

Додаток А Загальний перелік документації, з якої доцільно формувати страховий фонд документації для проведення аварійно-рятувальних робіт

Додаток Б Приклад оформлення переліку документації

Додаток В Форма титульного аркуша документації для проведення аварійно-рятувальних робіт

Додаток Г Форма акта про відповідність комплекту документації для проведення аварійно-рятувальних робіт вимогам до виготовлення документів страхового фонду на електронних носіях інформації та мікрографічній плівці

Додаток Д Форма відомості комплекту документації для проведення аварійно-рятувальних робіт

Додаток Е Форма супровідного переліку

Додаток Ж Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТРАХОВИЙ ФОНД ДОКУМЕНТАЦІЇ
ДОКУМЕНТАЦІЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ РОБІТ
Загальні вимоги

СТРАХОВОЙ ФОНД ДОКУМЕНТАЦИИ
ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Общие требования

INSURANCE DOCUMENTATION FUND
DOCUMENTATION OF THE WRECKING-RESCUING WORKS
The general requirements

Чинний з 2012-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює загальні вимоги до підготовлення, відправлення, складу, фізич­ного стану, оформлення документації для проведення аварійно-рятувальних робіт, призначеної для виготовлення документів страхового фонду.

1.2 Цей стандарт поширюється на документацію для проведення аварійно-рятувальних робіт на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах і територіях регіонів України, які обслуговують ава­рійно-рятувальні служби (об’єкти й території).

1.3 Положення цього стандарту застосовують суб’єкти державної системи страхового фонду документації (СФД) у процесі формування страхового фонду документації для проведення ава­рійно-рятувальних робіт (СФДАРР).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДК 014-97 Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України

ДСТУ 33.002:2007 Страховий фонд документації. Терміни та визначення понять

ДСТУ 33.112:2008 Страховий фонд документації. Підготування та відправлення на мікрофіль­мування проектної документації на об’єкти будівництва. Технічні вимоги

ДСТУ 33.114:2009 Страховий фонд документації. Підготовлення та постачання документації на електронних носіях інформації. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 33.207:2009 Страховий фонд документації. Аварійно-рятувальні роботи. Порядок ство­рення, формування, ведення та використання

ДСТУ 2757-94 Картографія. Терміни та визначення

ДСТУ 2887-94 Паковання та маркування. Терміни та визначення

ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення

ДСТУ 3891-99 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 4163-2003 Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організа­ційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів

ДСТУ ГОСТ 2.051:2006 Єдина система конструкторської документації. Електронні документи. Загальні положення (ГОСТ 2.051-2006, IDТ)

ДСТУ ГОСТ 2.104:2006 Єдина система конструкторської документації. Основні написи (ГОСТ 2.104-2006, IDТ)

ДСТУ ГОСТ 13.1.002:2007 Репрографія. Мікрографія. Документи для мікрофільмування. За­гальні вимоги та норми (ГОСТ 13.1.002-2003, IDТ)

ДСТУ ISО 128-20-2003 Кресленики технічні. Загальні принципи подавання. Частина 20. Ос­новні положення про лінії (ISО 128-20:1996, IDТ)

ДНАОП 0.00-4.33-99 Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних си­туацій і аварій

ГОСТ 2.004-88 Единая система конструкторской документации. Общие требования к выпол­нению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ (Єдина система конструкторської документації. Загальні вимоги до виконання конст­рукторських і технологічних документів на друкувальних і графічних пристроях виводу ЕОМ)

ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к тексто­вым документам (Єдина система конструкторської документації. Загальні вимоги до текстових документів)

ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы (Єдина система конструкторської документації. Формати)

ГОСТ 2.501-88 Единая система конструкторской документации. Правила учета и хранения (Єдина система конструкторської документації. Правила обліку та зберігання)

ГОСТ 27840-93 Тара для посылок и бандеролей. Общие технические условия (Тара для по­силок і бандеролей. Загальні технічні умови).

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито терміни, установлені в ДСТУ ГОСТ 2.051, ДСТУ 33.002, ДСТУ 33.207, ДСТУ 2757, ДСТУ 2887 та ДСТУ 3891.

Нижче наведено термін, додатково використаний у цьому стандарті, та визначення позначе­ного ним поняття:

3.1 документація для проведення аварійно-рятувальних робіт, ДАРР

Комплект документів для проведення аварійно-рятувальних робіт, який доцільно зберігати в страховому фонді документації.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 Закон України «Про державну таємницю» від 21 вересня 1999 р. № 1079-ХІV.

2 Закон України «Про страховий фонд документації України» від 22 березня 2001 р. № 2332-ІІІ.

3 Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22 травня 2003 р. № 851-IV.

4 Закон України «Про правові засади цивільного захисту» від 24 червня 2004 р. № 1859-ІУ.

5 Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15 травня 2003 р. № 755-ІV.

6 Положення про порядок формування, ведення та використання галузевого страхового фон­ду документації. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 319.

7 Положення про порядок формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 320.

8 ТУ У 75.2-14321156-001-2004 Мікрофільм страхового фонду документації. Технічні умови.

9 Зосімов В. П. Управління та організація діяльності у сфері цивільного захисту: практ. посіб./В.П. Зосімов, В. П. Садковий, Л. В. Ушаков. — X.: УЦЗ України, 2006. — 370 с.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online