ДСТУ 4876:2007 Вагоны трамвайные пассажирские. Общие технические требования. С изменением № 1

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВАГОНИ ТРАМВАЙНІ ПАСАЖИРСЬКІ

Загальні технічні вимоги

ДСТУ 4876:2007

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2009

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства» (НДКТІ МГ) Міністерства з питань житлово-комунального гос­подарства України

РОЗРОБНИКИ: В. Будниченко, канд. техн. наук; В. Вірченко; Н. Джола; Л. Збарський, канд. техн. наук (науковий керівник); В. Кривуля; Т. Лавриненко

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 21 листопада 2007 р. № 320

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 8802-78 у частині розділу 6, підрозділів 1.1 (крім габаритних розмірів, кількості дверей і гальмівного шляху), і пунктів 2.6, 3.1, 3.2, 3.4, 3.6, 3.8—3.11, 2.1.1—2.1.3, 2.1.5—2.1.10, 2.2.1—2.2.3, 2.2.5—2.2.11, 2.2.14—2.2.19, 2.3.1—2.3.7, 2.4.12—2.4.14, 2.5.1—2.5.7)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Основні показники та характеристики

6 Загальні вимоги до конструкції систем та обладдя трамвайного вагона

6.1 Кузов та пасажирський салон трамвайного вагона

6.2 Відділення водія

6.3 Візок трамвайного вагона

6.4 Пристрій зчеплювання вагонів

6.5 Система струмознімання

6.6 Електричний тяговий урухомник

6.7 Низьковольтні кола

6.8 Система штучного освітлювання

6.9 Системи опалювання

6.10 Система вентилювання та кондиціювання

6.11 Пристрої діагностування та інформування

6.12 Перевезення осіб з обмеженою здатністю до пересування

6.13 Задній пульт керування

7 Вимоги щодо безпеки й охорони довкілля

7.1 Активна безпека вагона

7.2 Пасивна безпека вагона

7.3 Пожежна безпека та електробезпека вагона

7.4 Допустимі рівні небезпечних і шкідливих чинників на робочому місці водія та кондуктора

7.5 Охорона довкілля

8 Показники надійності

8.1 Довговічність

8.2 Безвідмовність

8.3 Збережуваність

8.4 Ремонтопридатність

9 Вимоги до матеріалів та закуплюваних виробів

10 Маркування, комплектність та пакування

Додаток А Перелік сигналів та способів їх подавання

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВАГОНИ ТРАМВАЙНІ ПАСАЖИРСЬКІ

Загальні технічні вимоги

ДСТУ 4876:2007

ВАГОНЫ ТРАМВАЙНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ Общие технические требования

TRAM COACHES PASSENGER General technical requirements

Чинний від 2009-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на пасажирські трамвайні вагони (далі — вагони), розроблені в Україні або ввезені в Україну після надання чинності цьому стандарту.

1.2 Цей стандарт застосовують у разі внесення змін до конструкції вагона для контролюван­ня характеристик систем, на які можуть впливати внесені зміни.

1.3 Вимоги щодо безпечності вагона викладено в 6.1.6, 6.1.8, 6.1.10, 6.1.11, 6.8.3, 6.9.4, 6.9.5, 6.10.2, 6.10.4 та в розділі 7.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні

вимоги, правила застосування

ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ 380-94) Сталь вуглецева звичайної якості. Марки ДСТУ 2773-94 (ГОСТ 9219-95) Апарати електричні тягові. Загальні технічні умови ДСТУ 2848-94 Апарати електричні комутаційні. Основні поняття. Терміни та визначення ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення ДСТУ 2935-94 Безпека дорожнього руху. Терміни та визначення ДСТУ 3188-95 (ГОСТ 30343-96) Кондиціонери транспортні. Загальні технічні умови ДСТУ 3601-97 (ГОСТ 30532-97) Апарати та комплектні пристрої керування для міського елек­тротранспорту. Загальні технічні умови

ДСТУ 3725-98 Устави електричних споруд експлуатаційні. Електротяга. Терміни та визначення ДСТУ 4070-2002 Вагони трамвайні. Вимоги безпеки й охорони довкілля ДСТУ 4224-2003 Трамвайні вагони. Системи гальмівні. Загальні технічні вимоги ДСТУ 4318:2004 Лампи для дорожніх транспортних засобів. Вимоги до розмірів, електричних та світлових параметрів

ДСТУ 4798:2007 Вагони трамвайні пасажирські. Розташованість зовнішніх пристроїв освітлен­ня та світлової сигналізації. Технічні вимоги та методи контролювання

ДСТУ 4799:2007 Вагони трамвайні пасажирські. Вимоги пожежної безпеки та методи контро­лювання

Відповідає офіційному тексту

ДСТУ UN/ЕСЕ R 43-00-2002 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження безпеч­них стекол та скломатеріалів (Правила ЕЭК ООН № 43-00:1988, IDТ)

ДСТУ UN/ЕСЕ R 46-01-2002 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження дзеркал заднього виду і дорожніх транспортних засобів стосовно встановлення дзеркал заднього виду (Правила ЕЭК ООН № 46-01:1988, IDТ)

ДСТУ UN/ЕСЕ R 66-00-2002 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження велико­габаритних пасажирських дорожніх транспортних засобів стосовно міцності верхньої частини їхньої конструкції (Правила ЕЭК ООН № 66-00:1987, IDТ)

ДСТУ UN/ЕСЕ R 80-00-2002 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження сидінь ве­ликогабаритних пасажирських дорожніх транспортних засобів і офіційного затвердження цих транс­портних засобів стосовно міцності сидінь та їхніх кріплень (Правила ЕЭК ООН № 80-00:1989, IDT) ГОСТ 2.601:2006 ЕСКД. Эксплуатационные документы (ЄСКД. Експлуатаційні документи) ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля (ССБП. Електростатичні поля. Допустимі рівні на робочих місцях та вимоги до контролювання)

ГОСТ 959-2002 Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для автотракторной техни­ки. Общие технические условия (Батареї акумуляторні свинцеві стартерні для автотракторної тех­ніки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 977-88 Отливки стальные. Общие технические условия (Відливки сталеві. Загальні технічні умови)

ГОСТ 1050-88 Прокат сортовой, калиброванный со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия (Прокат сор­товий, відкалібрований зі спеціальним оздобленням поверхні з вуглецевої якісної конструкційної сталі. Загальні технічні умови)

ГОСТ 1805-76 Масло приборное МВП. Технические условия (Олива для приладів МВП. Технічні умови)

ГОСТ 6713-91 Прокат низколегированный конструкционный для мостостроения. Технические условия (Прокат низьколегований конструкційний для мостобудування. Технічні умови)

ГОСТ 6962-75 Транспорт электрифицированный с питанием от контактной сети. Ряд напря­жений (Транспорт електрифікований з живленням від контактної мережі. Ряд напруг)

ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) (Сту­пені захисту, забезпечувані оболонками (Код IP))

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в ча­сти воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні ви­роби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатування, зберігання та транспортування в частині впливу кліматичних чинників зовнішнього середовища)

ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к меха­ническим внешним воздействующим факторам (Вироби електротехнічні. Загальні вимоги в частині тривкості до механічних зовнішніх чинників, що впливають)

ГОСТ 18572-81 Подшипники роликовые с цилиндрическими роликами для букс железнодо­рожного подвижного состава. Основные размеры (Вальниці роликові з цилиндрічними роликами для букс залізничного рухомого складу. Основні розміри)

ГОСТ 18699-73 Стеклоочистители электрические. Технические условия (Склоочисники елек­тричні. Технічні умови)

ГОСТ 19281-89 Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия (Про­кат зі сталі підвищеної міцності. Загальні технічні умови)

ГОСТ 19791-74 Смазка железнодорожная ЛЗ-ЦНИИ. Технические условия (Мастило залізнич­не ЛЗ-ЦНИИ. Технічні умови)

ГОСТ 20304-90 Манекены посадочные трехмерный и двухмерный. Конструкция, основные параметры и размеры (Манекени посадкові тримірний та двомірний. Конструкція, основні парамет­ри та розміри)

ГОСТ 25712-88 Бандажи чистовые для вагонов трамвая. Технические условия (Бандажі чи- стові для вагонів трамвая. Технічні умови)

ГОСТ 25869-90 Отличительные знаки и информационное обеспечение подвижного состава пассажирского наземного транспорта, остановочных пунктов и пассажирских станций. Общие тех­нические требования (Розпізнавальні знаки та інформаційне забезпечення рухомого складу паса­жирського наземного транспорту, зупинних пунктів та пасажирських станцій)

ГОСТ 26692-93 (МЭК 623-90) Аккумуляторы никель-кадмиевые закрытые призматические. Общие технические условия (Акумулятори нікель-кадмієві призматичні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 27174-86 (МЭК 623-83) Аккумуляторы и батареи аккумуляторные щелочные никель- кадмиевые негерметичные емкостью до 150 А • ч. Общие технические условия (Акумулятори та батареї акумуляторні лужні нікель-кадмієві негерметичні ємністю до 150 А • год. Загальні технічні умови)

ГОСТ 29205-91 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи инду­стриальные от электротранспорта. Нормы и методы испытаний (Сумісність технічних засобів елек­тромагнітна. Радіозавади індустріальні від електротранспорту. Норми та методи випробовування).

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни, установлені:

у ДСТУ 4070: трамвайний вагон, пасажирський трамвайний вагон, трамвайний потяг, службові двері, підлога, кузов трамвайного вагона, пасажирський салон;

у ДСТУ 3725: прилад безпеки, контактний провід, струмоприймач, рекуперація;

у ДСТУ 4224: аварійне гальмування, гальмівна система, гальмівний привод, гальмування, додаткова гальмівна система, екстрене гальмування, електричне гальмування, маса спорядженого вагона, рейкове гальмо, орган керування гальмівної системи, робоча гальмівна система, повна маса, службове гальмування, стоянкова гальмівна система, усталене сповільнення;

у ДСТУ 2860: відмова, граничний стан, збережуваність, довговічність, безвідмовність, середній наробіток між відмовами, непрацездатний стан, ремонтопридатність, гамма-відсотковий термін служби, середній термін збережуваності;

у ДСТУ 2935: активна безпека, пасивна безпека.

Нижче подано терміни, додатково вжиті в цьому стандарті, а також визначення позначених ними понять.

3.1 відділення водія

Простір, в якому розташовані сидіння водія, органи керування, прилади та пристрої, необхідні для керування трамвайним вагоном, призначений тільки для водія

3.2 низьковольтне електричне коло

Будь-яке електричне коло трамвайного вагона, номінальна напруга якого не перевищує 42 В і яке живиться від бортових джерел енергії

3.3 крісло-коляска

Транспортний засіб, призначений для осіб з обмеженою здатністю до пересування і хворих, який приводять у рух м’язовою силою користувача або супровідника, електричним або змішаним урухомником

3.4 бортовий відсік

Простір в кузові, де розміщують обладдя, доступ до якого через дверцята як зовні, так із се­редини трамвайного вагона

3.5 зволожувач скла

Пристрій, що забезпечує подавання води на скло для його очищування склоочисниками

3.6 трамвайний вагон з низьким розташованням підлоги

Вагон, в якому щонайменше 35 % площі підлоги салону, відведеного для пасажирів, які сто­ять, утворює суцільну поверхню без сходинок, на яку можна піднятися принаймні через одні служ­бові двері, зробивши для цього всього один крок із землі

3.7 колісний транспортний засіб класу І

Транспортний засіб, призначений для перевезення в містах більше ніж 8 пасажирів

3.8 мінімальний радіус кривої

Крива ділянка трамвайної колії, радіус якої визначено в ДСТУ 4070

3.9 швидкісна лінія

Трамвайна лінія, що не перетинається з іншими транспортними та пішохідними потоками в одному рівні та захищена огорожею від інших учасників дорожнього руху

3.10 безконтактний комутаційний апарат — згідно з ДСТУ 2848 (3.3).

БІБЛІОГРАФІЯ

1 СНиП 2.05.09-90 Трамвайные и троллейбусные линии (Трамвайні та тролейбусні лінії).

2 ДБН В.2.3-4-2000 Споруди транспорту. Автомобільні дороги.

3 ДБН В.2.3-5-2001 Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів.

4 Правила дорожнього руху України, затверджені постановою комітету міністрів від 10.10.04 № 1306.

5 ДСТУ UN/ECE R 36-03:2005 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження паса­жирських колісних транспортних засобів великої місткості стосовно загальної конструкції (UN/ECE R 36-03:2002, IDТ).

6 ОСТ 37.001.413-86 ССБТ. Кабина. Рабочее место водителя. Расположение органов управ­ления грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов. Основные размеры. Технические требо­вания (ССБП. Кабіна. Робоче місце водія. Розташовання органів керування вантажних автомобілів, автобусів та тролейбусів. Основні розміри. Технічні вимоги).

7 ОСТ 37.001.012-85 Обозначения условные органов управления, контрольных приборов, сигнализаторов и предохранителей электрических цепей автомобилей, автобусов и троллейбусов (Познаки умовні органів керування, контрольних приладів, сигналізаторів та запобіжників елект­ричних кіл автомобілів, автобусів та тролейбусів).

8 ISO 2575:2000 Транспорт дорожній. Умовні познаки органів керування, індикаторів та сиг­нальних пристроїв.

9 ГОСТ 28070-89 Автомобили легковые и грузовые, автобусы. Обзорность с места водителя. Общие технические требования. Методы испытаний (Автомобілі легкові та вантажні, автобуси та тролейбуси. Оглядовість з місця водія. Загальні технічні вимоги).

10 ГОСТ 12549-2003 Вагоны пассажирские магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Окраска. Технические условия (Вагони пасажирські магістральних залізниць колії 1520 мм. Фарбовання. Технічні умови).

11 Нормы для расчета и проектирования механической части новых вагонов трамвая колеи 1524 мм (Норми для розраховування та проектування механічної частини нових вагонів трамвая колії 1524 мм), затверджені заступником Міністра важкого машинобудування СРСР від 24 грудня 1989 р. Москва: ВНІІВ, 1988.

12 Правила експлуатації трамвая та тролейбуса, затверджені Держжитлокомунгоспом України № 103 від 10.12.96.

13 ГОСТ 30593-97 Автотранспортные средства. Системы отопления, вентиляции и кондицио­нирования. Требования к эффективности и безопасности (Автотранспортні засоби. Системи опа­лювання, вентилювання і кондиціювання. Вимоги до ефективності та безпеки).

14 ДСТУ ГОСТ 30478:2006 Автобусы для перевозки инвалидов. Общие технические требова­ния (Автобуси для перевезення інвалідів. Загальні технічні вимоги).

15 ДСТУ UN/ECE R 39-00-2002 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження транс­портних засобів стосовно механізму для вимірювання швидкості, включаючи його встановлення (Правила ЕЭК ООН № 39-00:1978, IDТ).

16 ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації.

17 СанПиН 6027 А-91 Санитарно-гигиенические и санитарно-противоэпидемические прави­ла и нормы. Санитарные правила и нормы по применению полимерных материалов в строитель­стве. Гигиенические требования (Санітарно-гігієнічні та санітарно-протиепідемічні правила та нор­ми. Санітарні правила та норми по застосуванню полімерних матеріалів в будівництві. Вимоги щодо гігієни).

18 Порядок проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи, затверджений на­казом МОЗ України від 14.03.06 №120, зареєстрований Мін’юстом України 31.03.06 № 362/12236.

19 ГОСТ 1452-2003 Пружины цилиндрические винтовые тележек и ударно-тягових приборов подвижного состава железных дорог. Технические условия (Пружини циліндричні ґвинтові візків та ударно-тягових приладів рухомого складу залізниць. Технічні умови)

20 ДСТУ 3525-97 Засоби транспортні дорожні. Маркування.

21 НАОП 60.2-1.01-06 Правила охорони праці на міському електричному транспорті.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах