ДСТУ 4446:2005 Обувь пожарного защитная. Общие технические требования и методы испытаний

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ВЗУТТЯ ПОЖЕЖНИКА ЗАХИСНЕ

Загальні технічні вимоги та методи випробування

ДСТУ 4446:2005

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки МНС України та Львівський державний університет безпеки життєдіяльності МНС України

РОЗРОБНИКИ: Б. Болібрух, канд. техн. наук; М. Климюк; С. Кухарішин (керівник розробки); В. Обрізан; В. Присяжнюк; В. Чеповський

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 9 липня 2005 р. № 201

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні технічні вимоги

4.2 Вимоги призначеності

4.3 Вимоги надійності

4.4 Вимоги до стійкості до зовнішніх чинників

4.5 Вимоги ергономіки

4.6 Конструктивні вимоги

4.7 Вимоги до сировини, матеріалів, покупних виробів

4.8 Комплектність

4.9 Маркування

4.10 Пакування

5 Вимоги безпеки

6 Вимоги охорони довкілля

7 Методи випробовування

7.1 Визначання зовнішнього вигляду

7.2 Визначання маси

7.3 Визначання розмірів

7.4 Визначання стійкості до дії теплового випромінювання

7.5 Визначання стійкості до дії відкритого полум’я

7.6 Визначання теплостійкості

7.7 Визначання стійкості підошви до контакту з нагрітою до 400 °С твердою поверхнею

7.8 Визначання водопромокання

7.9 Визначання стійкості до дії розчинів поверхнево-активних речовин

7.10 Визначання електричного опору

7.11 Визначання міцності кріплення підошви

7.12 Визначання стійкості підошви до багаторазового згинання

7.13 Визначання гнучкості підошви захисного взуття

7.14 Визначання внутрішнього безпечного зазору підноска під час динамічної навантаги

7.15 Визначання стійкості підошви до проколювання

7.16 Визначання міцності швів

7.17 Визначання розривального зусилля матеріалу деталей верху

7.18 Визначання опору багаторазовому згинанню матеріалу верху

7.19 Визначання коефіцієнта зниження міцності кріплення підошви після дії розчинів кислот та лугів

7.20 Визначання збільшення маси зразка захисного взуття після дії розчинів кислот та лугів

7.21 Визначання коефіцієнта зниження міцності кріплення підошви після дії нафтопродуктів

7.22 Визначання збільшення маси зразка захисного взуття після дії нафтопродуктів

7.23 Визначання стійкості до низької температури

7.24 Перевіряння відповідності сировини, матеріалів та покупних виробів

7.25 Перевіряння показників надійності

7.26 Порядок проведення експлуатаційних випробовувань

Додаток А Номенклатура показників якості захисного взуття пожежника та програми випробовувань

Додаток Б Приклад визначання розмірів захисного взуття пожежника

Додаток В Контрольні точки для випробовування взуття на стійкість до дії відкритого полум'я

Додаток Г Картка експлуатаційних випробовувань захисного взуття пожежника

Додаток Д Бібліографія

ВЗУТТЯ ПОЖЕЖНИКА ЗАХИСНЕ
Загальні технічні вимоги та методи випробування

ОБУВЬ ПОЖАРНОГО ЗАЩИТНАЯ
Общие технические требования и методы испытаний

FIREFIGHTER’S PROTECTIVE FOOTWEAR
General technical requirements and test methods

Чинний від 2006-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює загальні технічні вимоги до виготовлення та методи випробову­вання захисного взуття для захисту ніг пожежника під час гасіння пожеж та проведення аварійно- рятувальних робіт (далі — захисне взуття).

1.2 Стандарт не поширюється на інші види спеціального або захисного взуття.

1.3 Вимоги щодо безпечності захисного взуття пожежника викладено у 4.1 — 4.9 цього стан­дарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2157-93 Взуття. Терміни та визначення

ДСТУ 2273:2006 Протипожежна техніка. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 2519-94 Виробництво взуттєве. Терміни та визначення

ДСТУ 3004-95 Надійність техніки. Методи оцінки показників надійності за експерименталь­ними даними

ДСТУ 3021-95 Випробовування і контроль якості продукції. Терміни та визначення

ДСТУ 3789-98 Піноутворювачі загального призначення для гасіння пожеж. Загальні технічні вимоги і методи випробовування

ДСТУ 4041-2001 Піноутворювачі спеціального призначення, що використовуються для га­сіння пожеж водонерозчинних і водорозчинних горючих рідин. Загальні технічні вимоги і методи випробовування

ДСТУ 4047-2001 Гази вуглеводневі скраплені паливні для комунально-побутового споживання. Технічні умови

ДСТУ 4142-2002/ГОСТ 7296-2003 Взуття. Маркування, пакування, транспортування і збе­рігання

ДСТУ ISO 8782-1-2002 Взуття безпечне захисне робоче виробничого призначення. Частина 1. Вимоги і методи випробовування

ДСТУ EN 532-2001 Одяг захисний. Захист від високої температури та полум’я. Метод ви­пробовування на обмеженість поширення полум’я

ГОСТ 9.030-74 ЕСЗКС. Резины. Методы испытаний на стойкость в ненапряженном состоя­нии к воздействию жидких агрессивных сред (ЄСЗКС. Гуми. Методи випробовування на стійкість у ненапруженому стані до дії рідких агресивних середовищ)

ГОСТ 9.301-86 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования (ЄСЗКС. Покриви металеві та неметалеві неорганічні. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна без­пека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопас­ности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпека. Захисне заземлення, занулення)

ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура по­казателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпечність речовин та матеріалів. Номенклатура показників та методи їх визначання)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.162-85 ССБТ. Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий. Общие технические требования и методы испытаний (ССБП. Взуття спеціальне з полімерних матеріалів для захисту від механічних пошкоджень. Загальні технічні вимоги та методи випробовування)

ГОСТ 12.4.165-85 ССБТ. Обувь специальная кожаная. Метод определения коэффициента снижения прочности крепления от воздействия агрессивных сред (ССБП. Взуття спеціальне шкіряне. Метод визначання коефіцієнта зниження міцності кріплення від впливу агресивних се­редовищ)

ГОСТ 12.4.177-89 ССБТ. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие техни­ческие требования и метод испытания антипрокольных свойств (ССБП. Засоби індивідуального за­хисту ніг від проколювання. Загальні технічні вимоги та метод випробовування антипрокольних властивостей)

ГОСТ 15.004-88 Система разработки и постановки продукции на производство. Средства индивидуальной защиты (Система розробляння та постачання продукції на виробництво. Засо­би індивідуального захисту)

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови)

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірю­вальні металеві. Технічні умови)

ГОСТ 938.14-70 Кожа. Метод кондиционирования пробы (Шкіра. Метод кондиціювання проби) ГОСТ 940-81 Кожа для подкладки обуви. Технические условия (Шкіра для підкладки взуття. Технічні умови)

ГОСТ 1838-91 Кожа из спилка. Общие технические условия (Шкіра зі спилку. Загальні технічні умови)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования, контроль за качеством (Вода пит­на. Гігієнічні вимоги, контроль за якістю)

ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия (Нитки швейні бавовняні і синтетичні. Технічні умови)

ГОСТ 9277-79 Шарголин. Технические условия (Шарголін. Технічні умови)

ГОСТ 9290-76 Обувь. Метод определения прочности ниточных швов соединения деталей верха (Взуття. Метод визначання міцності ниткових швів з’єднання деталей верху)

ГОСТ 9292-82 Обувь. Метод определения прочности крепления подошв в обуви химических методов крепления (Взуття. Метод визначання міцності кріплення підошв для взуття хімічного методу кріплення)

ГОСТ 9333-70 Кирза обувная. Технические условия (Кирза взуттєва. Технічні умови)

ГОСТ 9718-88 Обувь. Метод определения гибкости (Взуття. Метод визначання гнучкості)

ГОСТ 11373-88 Обувь. Размеры (Взуття. Розміри)

ГОСТ 26362-84 Обувь. Метод определения водостойкости в динамических условиях (Взуття. Метод визначання водостійкості в динамічних умовах)

ГОСТ 28735-90 Обувь. Метод определения массы (Взуття. Метод визначання маси)

ГОСТ 29277-92 Кожа для низа обуви. Технические условия (Шкіра для низу взуття. Технічні умови).

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни, встановлені в ДСТУ 2157, ДСТУ 2273, ДСТУ 2519 та ДСТУ 3021.

Нижче подано терміни, додатково використані у цьому стандарті, та визначення позначених ними понять:

3.1 захисне взуття з верхом зі шкіри

Спеціальне взуття, виготовлене із верхом зі шкіри

3.2 гумове захисне взуття

Спеціальне взуття, виготовлене з гуми або полімерних матеріалів

3.3 матеріал верху захисного взуття

Зовнішній термо- та водостійкий матеріал із натуральної шкіри, який забезпечує захист від дії високотемпературного середовища, відкритого полум’я, води, розчинів поверхнево-активних речовин, кислот, лугів та нафтопродуктів

3.4 фурнітура для захисного взуття

Деталі, застосовувані як застібки для регулювання ширини халяви та інші елементи додат­кових кріплень і оздоблення захисного взуття

3.5 захисні деталі

Деталі захисного взуття, які захищають ноги пожежника від дії механічних пошкоджень

3.6 тривалість залишкового горіння або тління

Проміжок часу, протягом якого матеріал верху горить з утворенням полум’я або тліє після видалення джерела запалювання в умовах проведення спеціальних випробовувань.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 СНиП ІІ-4-79 Естественное и искусственное освещение (Природне та штучне освітлення)

2 СНиП 2.09.04 Административные и бытовые здания (Адміністративні та побутові будівлі)

3 СНиП 2.04.05 Строительные нормы и правила. Отопление, вентиляция и кондициониро­вание (Будівельні норми та правила. Опалювання, вентилювання та кондиціювання).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online