ДСТУ 3500:2009 Макулатура бумажная и картонная. Технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАКУЛАТУРА ПАПЕРОВА Й КАРТОННА
Технічні умови

ДСТУ 3500:2009

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2010

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Відкрите акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут паперу» (ВАТ «УкрНДІП»), Технічний комітет стандартизації «Продукція целюлозно-паперової промисловості» (ТК 37)

РОЗРОБНИКИ: М. Лозовик, канд. техн. наук; А. Макаренко, канд. техн. наук (науковий керівник); А. Гуральчук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 22 травня 2009 р. № 193

3 НА ЗАМІНУ ДСТУ 3500-97 (ГОСТ 10700-97) зі скасуванням в Україні ГОСТ 10700-97

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація

5 Технічні вимоги

6 Гігієнічні вимоги

7 Вимоги щодо безпеки

8 Вимоги щодо охорони довкілля

9 Маркування

10 Пакування

11 Правила приймання

12 Методи контролювання

13 Правила транспортування і зберігання

14 Гарантії постачальника

Додаток А Перелік недопустимих видів забрудників

Додаток Б Перелік забрудників, масова частка яких у макулатурі обмежена

Додаток В Код за державним класифікатором продукції та послуг

Додаток Г Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАКУЛАТУРА ПАПЕРОВА Й КАРТОННА
Технічні умови

МАКУЛАТУРА БУМАЖНАЯ И КАРТОННАЯ
Технические условия

WASTE PAPER AND BOARD
Specification

Чинний від 2011-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на макулатуру паперову та картонну (далі — макулатура), яку використовують як вторинну сировину для виготовлення паперу, картону та інших виробів. Стандарт не поширюється на макулатуру несортовану та непаковану.

Вимоги щодо безпечності макулатури та щодо охорони довкілля викладено в розділах 5, 6 та 7.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2097-92 Напівфабрикати волокнисті целюлозно-паперового виробництва та показники їх якості. Терміни та визначення

ДСТУ 2098-92 Виробництво паперу та картону. Терміни та визначення

ДСТУ 2101-92 Папір. Терміни та визначення

ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги

ДСТУ 4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ EN 340-2001 Одяг спеціальний захисний. Загальні вимоги

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ДСТУ ГОСТ 166:2009 Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови)

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

ДСТУ ГОСТ 7328-2003 Гирі. Загальні технічні умови

ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг

ГОСТ 12.0.001-82 ССБТ. Основные положения (ССБП. Основні положення)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпека. Захисне заземлення, занулення)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание (ССБП. Пожежна техніка для захисту об’єктів. Основні види. Розміщення та обслуговування)

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (ССБП. Засоби захисту працівників. Загальні вимоги та класифікація)

ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования (ССБП. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 1641-75 Бумага. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение (Папір. Пакування, маркування, транспортування та зберігання)

ГОСТ 2715-75 Сетки металлические проволочные. Типы, основные параметры и размеры (Сітки металеві дротяні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги та контролювання якості)

ГОСТ 3282-74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия (Дріт сталевий низьковуглецевий загальної призначеності. Технічні умови)

ГОСТ 3560-73 Лента стальная упаковочная. Технические условия (Стрічка сталева пакувальна. Технічні умови)

ГОСТ 6507-90 Микрометры. Технические условия (Мікрометри. Технічні умови)

ГОСТ 13525.19-91 Бумага и картон. Определение влажности. Метод высушивания в сушильном шкафу (Папір і картон. Визначання вологості. Метод висушування у сушильній шафі)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические условия (Ваги для статичного зважування. Загальні технічні умови).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online