ДСТУ 8253:2015 Мясо птицы. Методы химического анализа свежести

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

М’ЯСО ПТИЦІ
Методи хімічного аналізування свіжості

ДСТУ 8253:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Білоцерківський національний аграрний університет Міністерства аграрної політики України

РОЗРОБНИКИ: Н. Богатко, канд. вет. наук; Н. Букалова, канд. вет. наук; Т. Приліпко, д-р с.-г. наук; О. Хіцька, канд. вет. наук (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2015 р. № 61 з 2017-04-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 7702.1-74)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Засоби вимірювальної техніки, допоміжне обладнання, посуд, матеріали та реактиви

4.1 Засоби вимірювальної техніки

4.2 Допоміжне обладнання

4.3 Хімічний посуд

4.4 Матеріали

4.5 Реактиви

5 Відбирання дослідних проб

6 Готування робочих розчинів

7 Готування дослідних проб до випробовувань

8 Метод визначання пероксидази

9 Метод визначання продуктів первинного розпаду білків у бульйоні за реакцією із сульфатом міді

10 Метод визначання аміаку та солей амонію

11 Метод визначання масової частки летких жирних кислот

12 Метод визначання кислотного числа жиру

13 Метод визначання пероксидного числа жиру

14 Вимоги щодо оформлення протоколів випробувань

15 Вимоги щодо безпеки

16 Вимоги щодо охорони довкілля

Додаток А Схема приладу для перегонки водяною парою

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

М’ЯСО ПТИЦІ
Методи хімічного аналізування свіжості

МЯСО ПТИЦЫ
Методы химического анализа свежести

POULTRY MEAT
Methods for chemical analysis of freshness

Чинний від 2017-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює методи хімічного аналізування свіжості м’яса птиці, а саме: визначання пероксидази, визначання продуктів первинного розпаду білків у бульйоні, визначання аміаку та солей амонію, визначання масової частки летких жирних кислот, визначання кислотного числа жиру, визначання пероксидного числа жиру.

1.2 Цей стандарт поширюється на м’ясо птиці (тушки курей, качок, гусей, індиків, цесарок та їх частини).

1.3 Вимоги щодо безпеки викладено в розділі 15 цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2295-93 (ГОСТ 16317-95) Прилади холодильні електричні побутові. Загальні технічні умови

ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ 3143-95 М’ясо птиці (тушки курей, качок, гусей, індиків, цесарок). Технічні умови

ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ ГОСТ 21239:2009 Інструменти хірургічні. Ножиці. Загальні технічні вимоги та методи випробування (ГОСТ 21239-2005, IDТ)

ДСТУ EN 14079:2009 Марля медична бавовняна та бавовняно-віскозна. Вимоги та методи випробування (EN 14079:2003, IDТ)

ДСТУ ISO 3696:2003 Вода для застосування в лабораторіях. Вимоги та методи перевіряння (ISO 3696:1987, IDТ)

ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IES 17025:2005, IDТ)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.008-76 ССБТ. Биологическая безопасность. Общие требования (ССБП. Біологічна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпека. Захисне уземлення, занулення)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (ССБП. Вироби електротехнічні. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.4.131-83 Халаты женские. Технические условия (Халати жіночі. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.132-83 Халаты мужские. Технические условия (Халати чоловічі. Технічні умови)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлювання допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 61-75 Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия (Реактиви. Кислота оцтова. Технічні умови)

ГОСТ 4025-83 Мясорубки бытовые. Технические условия (М’ясорубки побутові. Технічні умови)

ГОСТ 4165-78 Реактивы. Медь (II) сернокислая 5-водная. Технические условия (Реактиви. Мідь (II) сірчанокисла 5-водна. Технічні умови)

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия (Реактиви. Кислота сірчана. Технічні умови)

ГОСТ 4232-74 Реактивы. Калий йодистый. Технические условия (Реактиви. Калій йодистий. Технічні умови)

ГОСТ 4328-77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия (Реактиви. Натрію гідроксид. Технічні умови)

ГОСТ 5541-76 Средства укупорочные корковые. Технические условия (Засоби закупорювальні коркові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 5556-81 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия (Вата медична гігроскопічна. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 7702.0-74 Мясо птицы. Методы отбора образцов. Органолептические методы оценки качества (М’ясо птиці. Методи відбирання зразків. Органолептичні методи оцінювання якості)

ГОСТ 8981-78 Эфиры этиловый и нормальный бутиловый уксусной кислоты технические. Технические условия (Ефіри етиловий і нормальний бутиловий оцтової кислоти технічні. Технічні умови)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд та обладнання лабораторні фарфорові. Технічні умови)

ГОСТ 10163-76 Реактивы. Крахмал растворимый. Технические условия (Реактиви. Крохмаль розчинний. Технічні умови)

ГОСТ 10929-76 Реактивы. Водорода пероксид. Технические условия (Реактиви. Водню пероксид. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия (Електроплити, електроплитки та жарильні електрошафи побутові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 20015-88 Хлороформ. Технические условия (Хлороформ. Технічні умови)

ГОСТ 24363-80 Реактивы. Калия гидроокись. Технические условия (Реактиви. Калію гідроксид. Технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та обладнання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 27068-86 Реактивы. Натрий серноватистокислый (натрия тиосульфат) 5-врдный. Технические условия (Реактиви. Натрій сіркуватистокислий (натрію тіосульфат) 5-водний. Технічні умови)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні умови. Методи випробовування)

ГОСТ 28825-90 Мясо птицы. Приемка (М’ясо птиці. Приймання)

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Піпетки поградуйовані. Частина 1. Загальні вимоги)

ГОСТ 29228-91 (ИСО 835-2-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 2. Пипетки градуированные без установленного времени ожидания (Посуд лабораторний скляний. Піпетки поградуйовані. Частина 2. Піпетки поградуйовані без встановленого часу очікування)

ГОСТ 29251-91 (ИСО 385-1-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Бюретки. Частина 1. Загальні вимоги)

Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць

ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення)

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online