Приказ от 11.05.2007 № 14 О коллегии Министерства регионального развития и строительства Украины

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
ПЕРЕЛІК НАКАЗІВ ЗА 2006 РОКУ, НЕ ОПУБЛІКОВАНИХ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ БЮЛЕТЕНІ

Про колегію Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

Наказ від 11 травня 2007 р. № 14


Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. № 1569 „Про затвердження Загального положення про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації”, Положення про Міністерство регіонального розвитку та будівництва України для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Міністерства та обговорення найважливіших напрямів його діяльності, наказую:

1. Затвердити Положення про колегію Міністерства регіонального розвитку та будівництва України (додається).

2. Затвердити склад колегії Міністерства регіонального розвитку та будівництва України (додається).

Міністр                                                                                                                 

В.Яцуба


*              *              *

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства регіонального

розвитку та будівництва України

від 11. 05.2007 року № 14

ПОЛОЖЕННЯ

про колегію Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії у Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України (далі - Мінрегіонбуд України).

2. Колегія Мінрегіонбуду України (далі - колегія) є постійним консультативно-дорадчим органом і утворюється для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності Мінрегіонбуду України.

3. У своїй роботі колегія керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами інших центральних органів виконавчої влади, а також наказами Мінрегіонбуду України і цим Положенням.

4. Рішення про утворення колегії приймається Міністром регіонального розвитку та будівництва України.

Функції колегії

5. Колегія Мінрегіонбуду України:

1) обговорює і приймає рішення щодо забезпечення в межах повноважень Мінрегіонбуду реалізації державної регіональної політики і політики у сфері будівництва, архітектури та містобудування, розроблення та внесення в установленому порядку пропозиції щодо підвищення її ефективності;

2) розглядає пропозиції щодо:

практики застосування та удосконалення законодавства у сфері державної регіональної політики і політики у сфері будівництва, архітектури та містобудування;

сприяння узгодженню діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у вищезазначених сферах, залучення громадськості до участі у підготовці та обговоренні проектів відповідних рішень органів державної влади;

деконцентрації та децентралізації повноважень центральних та місцевих органів виконавчої влади, оптимізації структури місцевих органів виконавчої влади, удосконалення регулювання відносин між центром та регіонами, адміністративно-територіального устрою України, правових, економічних та інших засад розвитку державного управління та місцевого самоврядування в Україні, поліпшення надання місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування адміністративних послуг населенню;

3) обговорює формування та впровадження правових, економічних та організаційних механізмів вирівнювання та стимулювання сталого розвитку регіонів, їх співробітництва, здійснення заходів щодо подолання депресивності окремих територій, виконання відповідно до законодавства заходів із забезпечення функціонування територій пріоритетного розвитку;

4) розглядає питання щодо технічного регулювання у сфері будівництва, містобудування, промисловості будівельних матеріалів, збереження історичних ареалів, традиційного характеру середовища населених пунктів, пам’яток архітектури і містобудування;

5) розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;

6) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності Мінрегіонбуду України, урядових органів державного управління, що діють у складі Мінрегіонбуду України, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери їх управління;

7) аналізує стан роботи Мінрегіонбуду України з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина;

8) розглядає результати роботи Мінрегіонбуду України, урядових органів державного управління, що діють у складі Мінрегіонбуду України, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери їх управління, а також інших підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування (в межах компетенції);

9) схвалює подання до нагородження державними нагородами та відзнаками;

10) розглядає інші питання, пов’язані з реалізацією завдань, покладених на Мінрегіонбуд України.

Склад колегії

6. До складу колегії Мінрегіонбуду України входять:

Міністр (голова колегії), перший заступник та заступники Міністра (за посадою), керівники урядових органів державного управління, що діють у складі Мінрегіонбуду України, керівники структурних підрозділів Мінрегіонбуду України (за рішенням Міністра);

у разі потреби - керівники інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіонбуду України, народні депутати України, представники інших органів державної влади, представники громадських організацій, творчих спілок, наукових установ, інших організацій (за згодою).

7. Кількісний та персональний склад колегії Мінрегіонбуду України визначається Міністром.

Організація роботи колегії

8. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Періодичність проведення засідань колегії визначається її головою.

9. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого її головою плану засідань на квартал, в якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, орієнтовна дата проведення засідань колегії.

10. Затверджений план засідань колегії розсилається членам колегії, керівникам структурних підрозділів Мінрегіонбуду України, урядових органів державного управління, що діють у його складі, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіонбуду України, не пізніше, ніж за два тижні до початку кварталу.

11. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за рішенням її голови не пізніше ніж за три дні до чергового засідання.

12. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються головою колегії.

13. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється Департаментом із забезпечення діяльності Міністра та Колегії, який не пізніше, ніж за десять днів до засідання, подає його голові колегії для погодження.

14. На розгляд колегії подаються:

1) проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

2) довідки з питань порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;

3) проекти рішень колегії;

4) список членів колегії;

5) списки запрошених осіб та осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

6) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

Доповідна записка (довідка) повинна містити стислий (3-4 друкованих сторінки) аргументований виклад суті питання та конструктивні пропозиції щодо його вирішення. Така записка (довідка) підписується керівником структурного підрозділу центрального апарату Мінрегіонбуду України, відповідального за підготовку питання, та візується заступником Міністра (згідно розподілу обов’язків).

У проектах рішень колегії констатується стан справ з порушеного питання з урахуванням загальнодержавних інтересів та регіональних особливостей, дається його оцінка, формулюються доручення відповідним структурним підрозділам Мінрегіонбуду України, спрямовані на поліпшення стану справ чи остаточне вирішення питання, та рекомендації місцевим органам виконавчої влади та місцевого самоврядування. Обсяг проекту рішення колегії повинен бути не більшим за 2-3 сторінки.

Проекти рішень колегії погоджуються (візуються) керівниками структурних підрозділів Мінрегіонбуду України та заступниками Міністра відповідно до компетенції, а також керівниками інших органів державної влади, якщо порушені у проекті рішення питання стосуються їхньої діяльності в межах визначеної компетенції.

15. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання - не пізніше ніж за один день до засідання.

16. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, надають їх Департаменту із забезпечення діяльності Міністра та Колегії не пізніше ніж за сім днів до чергового засідання. Департамент із забезпечення діяльності Міністра та Колегії контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення. В разі необхідності повертає їх на доопрацювання.

Водночас подається список запрошених на засідання колегії, в т.ч. керівників структурних підрозділів та окремих спеціалістів Мінрегіонбуду України, підписаний керівником структурного підрозділу, відповідального за підготовку питання, та погоджений з відповідним заступником Міністра.

16. Керівники структурних підрозділів Мінрегіонбуду України, урядових органів державного управління, що діють у його складі, відповідальні за підготовку питання на засідання колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів, залучених до розроблення необхідних матеріалів.

17. Відповідальність за вчасну та якісну підготовку матеріалів до засідань колегії покладається особисто на заступника Міністра та керівника структурного підрозділу Мінрегіонбуду України, зазначених у плані проведення засідань колегії.

Порядок проведення засідання колегії

20. Засідання колегії веде її голова, а у разі його відсутності - особа, на яку в установленому порядку покладено виконання обов’язків керівника Мінрегіонбуду України.

21. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються.

Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу головуючого на колегії.

22. Засідання колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії.

23. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.

Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

24. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються членами колегії шляхом голосування.

25. Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

26. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється в установленому порядку відповідно до законодавства.

27. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена колегії Мінрегіонбуду України з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

28. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше органів виконавчої влади приймається спільне рішення.

Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

29. Після засідання колегії структурний підрозділ (окремий працівник), відповідальний за підготовку питання, доопрацьовує протягом трьох днів (якщо головою колегії не встановлено інший строк) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із керівниками заінтересованих структурних підрозділів та членами колегії Мінрегіонбуду України,  іншими особами і подає на розгляд голови колегії.

30. Рішення колегії проводяться у життя, як правило, наказом Мінрегіонбуду України.

У разі виникнення розбіжностей між головою та іншими членами колегії під час прийняття рішення Міністр проводить у життя своє рішення, доповідаючи у разі потреби про розбіжності, що виникли, керівництву Кабінету Міністрів України. Члени колегії також можуть повідомити свою думку керівництву Кабінету Міністрів України. Інформування здійснюється відповідно до розподілу функціональних повноважень між Прем’єр-міністром України, Першим віце-прем’єр-міністром та віце-прем’єр-міністрами України.

Рішення колегії з організаційних, процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу).

31. Рішення колегії оформляються протоколом, який підписується головуючим на засіданні та директором Департаменту із забезпечення діяльності Міністра та колегії.

Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколом, який підписується головами відповідних колегій органів виконавчої влади.

 32. Рішення колегії доводяться до членів колегії, керівників структурних підрозділів Мінрегіонбуду України, урядових органів державного управління, що діють у його складі, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіонбуду України, а також керівників інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності в частині, що їх стосується.

33. Протокольний запис засідань колегії Мінрегіонбуду України веде Департамент із забезпечення діяльності Міністра та колегії.

34. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку в Департаменті із забезпечення діяльності Міністра та колегії.

35. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється Департаментом інформаційного і господарського забезпечення та управління майном.

Контроль за виконанням рішень колегії

36 Контроль за виконанням рішень колегії здійснює Департаменті із забезпечення діяльності Міністра та колегії.

37. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

*              *              *

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства регіонального

розвитку та будівництва України

від 11.05.07 № 14

СКЛАД

колегії Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

1.

ЯЦУБА

Володимир Григорович

-

Міністр регіонального розвитку та будівництва України - голова колегії

2.

СОРОКА

Микола Павлович

-

Перший заступник Міністра регіонального розвитку та будівництва України

3.

БЕРКУТА

Анатолій Всеволодович

-

заступник Міністра регіонального розвитку та будівництва України

4.

КУЖЕЛЬ

Олександра Володимирівна

-

заступник Міністра регіонального розвитку та будівництва України

5.

СОЛОВКОВ

Юрій Петрович

-

заступник Міністра регіонального розвитку та будівництва України

6.

БЕРТАШ

Василь Михайлович

-

Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування i житлово-комунального господарства (за згодою)

7.

БІЛОКОНЬ

Юрій Миколайович

-

директор Українського державного інституту проектування міст „Діпромісто” (за згодою)

8.

БОНДАРЕНКО

Олександр Миколайович

-

начальник Державної архітектурно-будівельної інспекції

9.

ГУБЕНЬ

Петро Іванович

-

начальник Управління ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

10.

КУНІЦИН

Сергій Володимирович

-

Голова Севастопольської міської державної адміністрації (за згодою)

11.

ЛИСЮК

Олександр Васильович

-

директор Департаменту забезпечення реформування органів місцевого самоврядування та територій

12.

ЛУК’ЯНЧЕНКО

Олександр Олексійович

-

Донецький міський голова (за згодою)

13.

МОТРЕНКО

Тимофій Валентинович

-

начальник Головного управління державної служби України (за згодою)

14.

ОЛУЙКО

Віталій Миколайович

-

ректор Хмельницького інституту регіонального управління і права (за згодою)

15.

ПЕЛИХ

Юрій Костянтинович

-

президент державної будівельної корпорації „Укрбуд” (за згодою)

16.

ПОЛЯЧЕНКО

Володимир Аврумович

-

заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування i житлово-комунального господарства, почесний президент ХК „Київміськбуд”, Герой України (за згодою)

17.

РЮМШИН

Сергій Миколайович

-

директор Департаменту інформаційного і господарського забезпечення та управління майном Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

18.

СИТНІК

Олександр Петрович

-

Директор Департаменту із забезпечення діяльності Міністра та колегії Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

19.

ТИТАРЧУК

Валерій Григорович

-

директор Департаменту взаємодії з регіонами Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

20.

ТИХОНОВ

Віктор Миколайович

-

Голова Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування (за згодою)

21.

ШИЛЮК

Петро Степанович

-

президент АТ ХК „Київміськбуд” (за згодою)

22.

ЯНЬШИН

Василь Михайлович

-

Голова ЦК профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів (за згодою)

БУДСТАНДАРТ Online