ДСТУ 8394:2015 Конвейеры шахтные ленточные. Общие технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОНВЕЄРИ ШАХТНІ СТРІЧКОВІ
Загальні технічні умови

ДСТУ 8394:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Вироби вугільного машинобудування» (ТК 134); Державне підприємство «Донецький державний науково-дослідний, проектно-конструк­торський та експериментальний інститут комплексної механізації шахт «Дондіпровуглемаш»; Державне підприємство «Державний науково-дослідний, проектно-конструкторський і проектний інститут вугільної промисловості «УкрНДІпроект»; Державне підприємство «Державний Макіївсь­кий науково-дослідний інститут з безпеки робіт у гірничій промисловості «МакНДІ»

РОЗРОБНИКИ: В. Бережинський, д-р техн. наук; М. Кривогубець; Л. Іноземцева; В. Мізін; Г. Морозов; П. Пронін (науковий керівник); І. Чеверда

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 21 серпня 2015 р. № 101 з 2017-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 28628-90)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація

5 Загальні технічні вимоги

5.1 Загальні вимоги

5.2 Конструктивні вимоги

5.3 Характеристики

5.4 Вимоги щодо надійності

5.5 Вимоги щодо стійкості до зовнішніх впливів

5.6 Комплектність

5.7 Маркування

5.8 Пакування

6 Вимоги щодо безпеки

7 Правила приймання

8 Методи контролювання

9 Транспортування і зберігання

10 Правила експлуатування

11 Гарантії виробника

Додаток А Застосовність контрольованих показників конвеєрів у нормативних документах і за видами випробувань

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОНВЕЄРИ ШАХТНІ СТРІЧКОВІ
Загальні технічні умови

КОНВЕЙЕРЫ ШАХТНЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ
 Общие технические условия

MINE BELT CONVEYORS
 General specifications

Чинний від 2017-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на стрічкові шахтні конвеєри з плоскою стрічкою з тканинним або тросовим каркасом (далі — конвеєри), призначені для транспортування на верхній гілці вугілля, гірничої маси і/або породи, для перевезення людей прямолінійними гірничими виробками з кутами нахилу від плюс 18° до мінус 16° у шахтах, небезпечних за газом і/або пилом, за температури по­вітря від 273 К (0 °С) до 308 К (35 °С) і відносної вологості його (98 ± 2) % за температури 308 К (35 °С) і запиленості не більше ніж 200 мг/м3.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення

ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги

ДСТУ 4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови (ГОСТ 7502-98, MOD)

ДСТУ 7113:2009 Вибухонебезпечні середовища. Частина 0. Електрообладнання. Загальні ви­моги (ІЕС 60079-0:2007, MOD)

ДСТУ 7114:2009 Вибухонебезпечні середовища. Частина 1. Електрообладнання. Вид вибухо­захисту: вибухонепроникна оболонка «d» (ІЕС 60079-1:2007, MOD)

ДСТУ 7232:2011 Таблички марковальні. Технічні умови

ДСТУ 7234:2011 Дизайн і ергономіка. Обладнання виробниче. Загальні вимоги дизайну та ергономіки

ДСТУ ГОСТ 2.601:2006 Єдина система конструкторської документації. Експлуатаційні документи (ГОСТ 2.601-2006, IDT)

ДСТУ ГОСТ 12.1.038:2008 ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые значения на­пряжений прикосновения и токов (ГОСТ 12.1.038-82, IDT) (ССБП. Електробезпечність. Граничнодо­пустимі значення напруг дотику і струмів)

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия (ГОСТ 427-75, IDT) (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

ДСТУ ГОСТ 13837:2009 Динамометры общего назначения. Технические условия (ГОСТ 13837-79, IDT) (Динамометри загального призначення. Технічні умови)

ГОСТ 9.014-78 ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделия. Общие требования (ЄСЗКС. Тимчасовий протикорозійний захист виробу. Загальні вимоги)

ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозна­чения (ЄСЗКС. Покриви лакофарбові. Групи, технічні вимоги та познаки)

ГОСТ 9.104-79 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации (ЄСЗКС. По­криви лакофарбові. Групи умов експлуатації)

ГОСТ 9.301-86 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования (ЄСЗКС. Покриви металеві й неметалеві неорганічні. Загальні вимоги)

ГОСТ 9.302-88 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля (ЄСЗКС. Покриви металеві й неметалеві неорганічні. Методи контролю)

ГОСТ 9.303-84 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие тре­бования к выбору (ЄСЗКС. Покриви металеві й неметалеві неорганічні. Загальні вимоги до вибору)

ГОСТ 9.402-80 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей пе­ред окрашиванием (ЄСЗКС. Покриви лакофарбові. Підготування металевих поверхонь перед фар­буванням)

ГОСТ 9.407-84 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида (ЄСЗКС. Покриви лакофарбові. Метод оцінювання зовнішнього вигляду)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпе­ка. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірю­вання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (ССБП. Вироби електротехнічні. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи навантажувально-розвантажувальні. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения (Система розроблення та поставлення на виробництво. Випробування та приймання продукції, що випускають. Основні положення)

ГОСТ 27.410-87 Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы конт­рольных испытаний на надежность (Надійність у техніці. Методи контролю показників надійності та плани контрольних випробувань на надійність)

ГОСТ 183-74 Машины электрические вращающиеся. Общие технические условия (Машини електричні обертальні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 977-88 Отливки стальные. Общие технические условия (Виливки сталеві. Загальні технічні умови)

ГОСТ 1050-88 Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия (Прокат сортовий, калібрований, зі спеціальним оброблянням поверхні з вуглецевої якісної конструкційної сталі. Загальні технічні умови)

ГОСТ 1643-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчатые цилиндрические. Допуски (Основні норми взаємозамінності. Передачі зубчасті циліндричні. Допуски)

ГОСТ 1758-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчатые конические и гипоидные. Допуски (Основні норми взаємозамінності. Передачі зубчасті конічні та гіпоїдні. Допуски)

ГОСТ 2991-85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия (Ящики дощані нерозбірні для вантажів масою до 500 кг. Загальні технічні умови)

ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества (З’єднання зварні. Методи конт­ролю якості)

ГОСТ 3282-74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические усло­вия (Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення. Технічні умови)

ГОСТ 4543-71 Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия (Прокат з легованої конструкційної сталі. Технічні умови)

ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Ручне дугове зварювання. З’єднання зварні. Основні типи, конструктивні еле­менти та розміри)

ГОСТ 6996-66 Сварные соединения. Методы определения механических свойств (Зварні з’єднання. Методи визначення механічних властивостей)

ГОСТ 8713-79 Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Зварювання під флюсом. З’єднання зварні. Основні типи, конструктивні еле­менти та розміри)

ГОСТ 9871-75 Термометры стеклянные ртутные электроконтактные и терморегуляторы. Технические условия (Термометри скляні ртутні електроконтактні та терморегулятори. Технічні умови)

ГОСТ 10198-91 Ящики деревянные для грузов массой свыше 200 до 20 000 кг. Общие техни­ческие условия (Ящики дерев’яні для вантажів масою понад 200 до 20 000 кг. Загальні технічні умови)

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 11533-75 Автоматическая и полуавтоматическая дуговая сварка под флюсом. Соеди­нения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и раз­меры (Автоматичне та напівавтоматичне дугове зварювання під флюсом. З’єднання зварні під го­стрими і тупими кутами. Основні типи, конструктивні елементи та розміри)

ГОСТ 11534-75 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Ручне дугове зварювання. З’єднання зварні під гострими і тупими кутами. Основні типи, конструктивні елементи та розміри)

ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (Таблички прямо­кутні для машин і приладів. Розміри)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, кон­структивные элементы и размеры (Дугове зварювання в захисному газі. З’єднання зварні. Основні типи, конструктивні елементи та розміри)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в час­ти воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні виро­би. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатування, зберігання і транс­портування в частині впливу кліматичних чинників зовнішнього середовища)

ГОСТ 15164-78 Электрошлаковая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктив­ные элементы и размеры (Електрошлакове зварювання. З’єднання зварні. Основні типи, конструк­тивні елементи та розміри)

ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктив­ные элементы и размеры (З’єднання зварні сталевих трубопроводів. Основні типи, конструктивні елементи та розміри)

ГОСТ 17494-87 Машины электрические вращающиеся. Классификация степеней защиты, обес­печиваемых оболочками вращающихся электрических машин (Машини електричні обертальні. Класифікація ступенів захисту, забезпечуваних оболонками обертальних електричних машин)

ГОСТ 20799-88 Масла индустриальные. Технические условия (Оливи індустріальні. Технічні умови)

ГОСТ 21150-87 Смазка Литол-24. Технические условия (Мастило Літол-24. Технічні умови)

ГОСТ 22782.5-78 Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты «Искро­безопасная электрическая цепь». Технические требования и методы испытаний (Електроустатко- вання вибухозахисне з видом вибухозахисту «Іскробезпечне електричне коло». Технічні вимоги та методи випробувань)

ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования (Паковання для виробів машинобудування. Загальні вимоги)

ГОСТ 23518-79 Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Дугове зварювання в захисних газах. З’єднання зварні під гострими і тупими кутами. Основні типи, конструктивні елементи та розміри)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 24555-81 Система государственных испытаний продукции. Порядок аттестации испы­тательного оборудования. Основные положения (Система державних випробувань продукції. По­рядок атестації випробувального устатковання. Основні положення)

ГОСТ 26645-85 Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и припуски на ме­ханическую обработку (Виливки з металів та сплавів. Допуски розмірів, маси і припуски на меха­нічне обробляння)

ГОСТ 26828-86 Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка (Вироби машино­будування та приладобудування. Маркування)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Мето­ды испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробувань)

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования (Ваги для статичного зважування. Загальні технічні вимоги).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online