РМУ 037-2015 Рекомендация. Метрология. Узлы учёта природного газа со счетчиками и корректорами. Метод и основные принципы измерений, характеристики и общие требования

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів»
(ДП «Укрметртестстандарт»)

РЕКОМЕНДАЦІЯ

МЕТРОЛОГІЯ

Вузли обліку природного газу з лічильниками та коректорами
Метод та основні принципи вимірювань, характеристики та загальні вимоги

РМУ 037-2015

Київ
2015

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

ВСТУП

1 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

2 СКОРОЧЕННЯ, ПОЗНАЧЕННЯ, ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

2.1 Перелік скорочень

2.2 Умовні позначення величин

2.3 Терміни та визначення понять

3 МЕТОД ВИМІРЮВАНЬ ОБ’ЄМУ ГАЗУ ЗА СТАНДАРТНИХ УМОВ

3.1 Загальна характеристика методу вимірювань об’єму газу за стандартних умов

3.2 Оцінка характеристик точності результатів вимірювань об’єму газу за стандартних умов

4 ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ВИМІРЮВАНЬ ОБ’ЄМУ ГАЗУ ЗА РОБОЧИХ УМОВ

4.1 Вимірювання об’єму газу за допомогою роторного лічильника

4.2 Вимірювання об’єму газу за допомогою турбінного лічильника

4.3 Вимірювання об’єму газу за допомогою вихрового лічильника

4.4 Вимірювання об’єму газу за допомогою ультразвукового лічильника

4.5 Вимірювання об’єму газу за допомогою мембранного лічильника

5 ХАРАКТЕРИСТИКИ ВУЗЛІВ ОБЛІКУ ГАЗУ РІЗНИХ КОНФІГУРАЦІЙ

5.1 Конфігурація вузла обліку газу № 1

5.2 Конфігурація вузла обліку газу № 2

5.3 Конфігурація вузла обліку газу № 3

5.4 Конфігурація вузла обліку газу № 4

5.5 Конфігурація вузла обліку газу № 5

5.6 Конфігурація вузла обліку газу № 6

5.7 Конфігурація вузла обліку газу № 7

5.8 Конфігурація вузла обліку газу № 8

5.9 Конфігурація вузла обліку газу № 9

5.10 Конфігурація вузла обліку газу № 10

5.11 Конфігурація вузла обліку газу № 11

5.12 Конфігурація вузла обліку газу № 12

5.13 Інші конфігурації вузлів обліку газу

5.14 Врахування додаткових складових відносної розширеної невизначеності вимірювань об’єму природного газу за стандартних умов.

6 ВИМОГИ ДО ВУЗЛІВ ОБЛІКУ ГАЗУ

6.1 Загальні вимоги

6.2 Вимоги до засобів вимірювань та допоміжного обладнання

6.2.1 Вимоги до лічильників газу

6.2.2 Вимоги до коректорів об’єму газу

6.2.3 Вимоги до засобів вимірювань температури газу

6.2.4 Вимоги до засобів вимірювань тиску газу

6.2.5 Вимоги до засобів вимірювань густини газу

6.2.6 Вимоги до засобів вимірювань компонентного складу природного газу

6.2.7 Вимоги до вимірювального трубопроводу

6.3 Вимоги до монтажу засобів вимірювальної техніки та допоміжного обладнання

6.3.1 Вимоги до монтажу лічильників газу

6.3.2 Вимоги до монтажу коректора газу

6.3.3 Вимоги до монтажу засобів вимірювань температури газу

6.3.4 Вимоги до монтажу засобів вимірювань тиску газу

6.3.5 Вимоги до монтажу засобів вимірювань густини газу

6.3.6 Вимоги до монтажу вимірювального трубопроводу

6.4 Вимоги до операцій з метрологічного забезпечення вузлів обліку газу

6.5 Вимоги до комплектності технічної документації з метрологічного забезпечення вузла обліку газу

ДОДАТОК А (довідковий) КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ МІСЦЕВИХ ОПОРІВ

ДОДАТОК Б (довідковий) БІБЛІОГРАФІЯ

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО ДП «Укрметртестстандарт»

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом від 26. 10.2015 p. № 407

3 НА ЗАМІНУ МВУ 034/03-2008

4 РОЗРОБНИКИ: Готовкін В. Ю., к. т. н, Карташев В. І., Онушко В. В., к. т. н, Піталов Д. P., Щупак І. В., к. т. н.

5 ЗАНЕСЕНА до Державного реєстру наказом ДП «У крметртестстандарт» від 26. 10. 2015 р. №407.

РЕКОМЕНДАЦІЯ
МЕТРОЛОГІЯ

Вузли обліку природного газу з лічильниками та коректорами
Метод та основні принципи вимірювань, характеристики та загальні вимоги

РМУ 037-2015

Чинна від 2015-11-01

ВСТУП

Ця рекомендація розроблена з метою унормування метрологічного забезпечення вимірювань об’єму природного газу (далі - газу) за стандартних умов із застосуванням лічильників газу та коректорів об’єму газу.

Документ містить загальний опис методу вимірювань об’єму газу за стандартних умов, основних принципів вимірювань об’єму газу за робочих умов (умов вимірювань) на промислових вузлах обліку із застосуванням лічильників газу та коректорів об’єму газу (далі - ВОГ), шляхи визначення похибок ВОГ та невизначеностей вимірювань об’єму газу за стандартних умов для ВОГ різних конфігурацій, а також встановлює вимоги до компонентів ВОГ (лічильників газу, коректорів, вимірювальних перетворювачів, вимірювального трубопроводу тощо), до операцій з метрологічного забезпечення, що проводять на ВОГ при його створенні, введенні в дію та експлуатації та до комплекту технічної документації на ВОГ, як необхідної складової для його використання при транспортуванні газу та розрахунках між газопостачальними, газорозподільними, газотранспортними підприємствами та споживачами природного газу.

Рекомендація може застосовуватись у законодавчо-регульованій сфері та поза нею.

Рекомендація призначена для спеціалістів, які займаються проектуванням, монтажем та експлуатацією ВОГ, а також корисна для державних повірників та повірників.

1 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» {Із змінами, внесеними згідно із Законом № 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, № 30, ст.247, в редакції Закону № 1765-IV ( 1765-15 ) від 15.06.2004, ВВР, 2004, N 37, ст.449, із змінами, внесеними згідно із Законами № 2289-VI ( 2289-17 ) від 01.06.2010, ВВР, 2010, № 33, СТ.471, № 4731-VI (4731-17 ) від 17.05.2012, ВВР, 2013, N 15, ст.98 № 77-VIII ( 77-19 ) від 28.12.2014}

ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення

ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірювань. Організація і порядок проведення

ДСТУ 3215-95 Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація і порядок проведення

ДСТУ 3383:2006 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань об’єму та об’ємної витрати газу

ДСТУ 3651.0-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Основні одиниці Міжнародної системи одиниць. Основні положення, назви та позначення

ДСТУ 3651.1-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення

ДСТУ 3867-99 Лічильники газу турбінні. Загальні технічні умови

ДСТУ 4313:2004 Газ природний горючий. Вимірювання витрати. Терміни та визначення понять

ДСТУ 7113:2009 Вибухонебезпечні середовища. Частина 0. Електрообладнання. Загальні вимоги (ІЕС 60079-0:2007, MOD)

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ ГОСТ 8.586.1:2009 (ИСО 5167-1:2003) Метрологія. Вимірювання витрати та кількості рідини й газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 1. Принцип методу вимірювання та загальні вимоги

ДСТУ ГОСТ 8.586.2:2009 (ИСО 5167-2:2003) Метрологія. Вимірювання витрати та кількості рідини і газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 2. Діафрагми. Технічні вимоги

ДСТУ ГОСТ 8.586,5:2009 Метрологія. Вимірювання витрати та кількості рідини і газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 5. Методика виконання вимірювань

ДСТУ ГОСТ 6651:2014 (ГОСТ 6651-2009, IDT) Метрологія. Термоперетворювачі опору з платини, міді та нікелю. Загальні технічні вимоги та методи випробування

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-1:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 1. Основні положення та визначення (ГОСТ ИСО 5725- 1-2003, IDT)

ДСТУ ISO 4006:2009 Вимірювання витрати та кількості плинного середовища в закритих трубопроводах. Словник термінів і познак

ДСТУ ISO 6974-1:2007 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 1. Настанови щодо спеціалізованого аналізування (ISO 6974-1:2000, IDT)

ДСТУ ISO 6974-2:2007 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 2. Характеристики вимірювальної системи і статистичне оброблення даних (ISO 6974-2:2000, IDT)

ДСТУ ISO 6974-3:2007 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 3. Визначення водню, гелію, кисню, азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів до C8 із використанням двох насадкових колонок (ISO 6974-3:2000, IDT)

ДСТУ ISO 6974-4:2007 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до C5 та С6+ для лабораторного і потокового процесу із використанням двох колонок (ISO 6974-4:2000, IDT)

ДСТУ ISO 6974-5:2007 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 5. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до C5 та С6+ для лабораторного і потокового процесу із використанням трьох колонок (ISO 6974-5:2000, IDT)

ДСТУ ISO 6974-6:2007 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 6. Визначення водню, гелію, кисню, азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С8 із використанням трьох капілярних колонок (ISO 6974-6:2002, IDT)

ДСТУ ISO 10715:2009 Природний газ. Настанови щодо відбирання проб (ISO 10715:1997, IDT)

ДСТУ ISO 17089-1:2014 Вимірювання потоку плинного середовища в закритих каналах. Ультразвукові лічильники газу. Частина 1. Лічильники для комерційного обліку та вимірювання в газорозподільчих системах (ISO 17089-1:2010, IDT)

ДСТУ EN 1359:2012 Лічильники газу мембранні. Загальні технічні умови (EN 1359:1998/А1:2006, IDT)

ДСТУ EN 12261:2006 Лічильники газу турбінні. Загальні технічні умови (EN 12261:2002, IDT)

ДСТУ EN 12405:2006 Коректори до лічильників газу електронні. Загальні технічні умови (EN 12405:2002, IDT)

ДСТУ EN 12480:2006 Лічильники газу роторні. Загальні технічні умови (EN 12480:2002, IDТ)

ДСТУ-Н РМГ 43:2006 Застосування «Руководства по выражению неопределенности измерений» (РМГ 43-2001, IDT)

ГОСТ 2.601-95 ЕСКД. Эксплуатационные документы

ГОСТ 2.610-2006 ЕСКД. Правила выполнения эксплуатационных документов

ГОСТ 8.207-76 Государственная система обеспечения единства измерений. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения

ГОСТ 8.395-80 Государственная система обеспечения единства измерений. Нормальные условия измерений при поверке. Общие требования

ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.030-81 (2001) Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление

ГОСТ 12.3.002-75 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.124-83 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования

ГОСТ 12815 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2). Типы. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей

ГОСТ 2939-63 Газы. Условия для определения объёма

ГОСТ 5542-87 Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия

ГОСТ 9378-93 Образцы шероховатости поверхности (сравнения). Общие технические условия

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 17310-2002 Газы. Пикнометрический метод определения плотности

ГОСТ 18917-82 Газ горючий природный. Метод отбора проб

ГОСТ 30319.0-96 Газ природный. Методы расчета физических свойств. Общие положения

ГОСТ 30319.1-96 Газ природный. Методы расчета физических свойств. Определение физических свойств природного газа, его компонентов и продуктов его переработки

ГОСТ 30319.2-96 Газ природный. Методы расчета физических свойств. Определение коэффициента сжимаемости

ДБН В.1.1 -7-2002 Пожежна безпека об’єктів будівництва

ДБН В.2.5.-20-2001 Газопостачання

ДНАОП 0.00-1.20-98 Правила безпеки систем газопостачання України

ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок

РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения

За відсутністю необхідної інформації в позначених вище нормативних документах використовувались дані з джерел, що наведені в додатку А.

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online