ДСТУ 8368:2015 Продукты переработки фруктов и овощей. Определение оксиметилфурфурола методом тонкослойной хроматографии

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИ ПЕРЕРОБЛЕННЯ
ФРУКТІВ ТА ОВОЧІВ
Визначання оксиметилфурфуролу
методом тонкошарової хроматографії

ДСТУ 8368:2015

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державний науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Консервпромкомплекс» (ДНДПКІ «Консервпромкомплекс»)

РОЗРОБНИКИ: Ю. Пилипенко, канд. екон. наук; І. Мазуренко, канд. техн. наук; Л. Філіпова (науковий керівник); С. Пономаренко, канд. техн. наук; Л. Хрущ

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 21 серпня 2015 р. № 101 з 2017-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 29032-91)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Суть методу

5 Засоби та допоміжні пристрої

6 Готування до випробування

7 Проведення випробування

8 Опрацьовування результатів

9 Контролювання результатів

10 Оформлення результатів

11 Вимоги щодо безпеки

12 Вимоги щодо охорони довкілля

Додаток А Форма журналу результатів визначання вмісту оксиметилфурфуролу методом тонкошарової хроматографії

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИ ПЕРЕРОБЛЕННЯ ФРУКТІВ ТА ОВОЧІВ
Визначання оксиметилфурфуролу методом
тонкошарової хроматографії

ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ
Определение оксиметилфурфурола
методом тонкослойной хроматографии

FRUIT AND VEGETABLE PROCESSED FOODS
Method for determination of the oxymethylfurfurol

Чинний від 2017-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює метод визначання оксиметилфурфуролу, який утворюється під час теплового обробляння фруктів та овочів, методом тонкошарової хроматографії.

Визначання оксиметилфурфуролу фотометричним методом встановлено в ДСТУ ISO 7466-2001.

1.2 Цей стандарт поширюється на продукти перероблення фруктів і овочів.

1.3 Діапазон визначання масової частки оксиметилфурфуролу становить за методом тонкошарової хроматографії - від 8 мг/кг до 60 мг/кг.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2074-92 Продукти перероблення овочів і фруктів. Терміни та визначення

ДСТУ 7040:2009 Фрукти, овочі та продукти їх переробляння, консерви м’ясні та м’ясо-рослинні. Готування проб до лабораторних аналізів

ДСТУ 2295-93 (ГОСТ 16317-95) Приборы холодильные электрические бытовые. Общие технические условия (Прилади холодильні електричні побутові. Загальні технічні умови)

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги) (з обмеженою сферою застосування - тільки в питанні гігієнічного нормування в галузі вібрації (ГОСТ 12.1.012.-90, IDT)

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия (ГОСТ 427-75, IDT) (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ ISO 7466-2001 Продукти перероблення фруктів і овочів. Визначення вмісту оксиметилфурфуролу (ISO 7466:1986, IDT)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 4166-76 Реактивы. Натрий сернокислый. Технические условия (Реактиви. Натрій сірчанокислий. Технічні умови)

ГОСТ 4207-75 Реактивы. Калий железистосинеродистый 3-водный. Технические условия (Реактиви. Калій залізистосинєродистий 3-водний. Технічні умови)

ГОСТ 5556-81 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия (Вата медична гігроскопічна. Технічні умови)

ГОСТ 5823-78 Реактивы. Цинк уксуснокислый 2-водный. Технические условия (Реактиви. Цинк оцтовокислий 2-водний. Технічні умови)

ГОСТ 5848-73 Реактивы. Кислота муравьиная. Технические условия (Реактиви. Кислота мурашина. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здистильована. Технічні умови)

ГОСТ 9805-84 Спирт изопропиловый. Технические условия (Спирт ізопропіловий. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия (Електроплити, електроплитки і жарильні електрошафи побутові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 21400-75 Стекло химико-лабораторное. Технические требования. Методы испытаний (Скло хіміко-лабораторне. Технічні вимоги. Методи випробувань)

ГОСТ 22300-76 Эфиры этиловый и бутиловый уксусной кислоты. Технические условия (Ефіри етиловий і бутиловий оцтової кислоти. Технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 26313-84 Продукты переработки плодов и овощей. Правила приемки, методы отбора проб (Продукти перероблення плодів і овочів. Правила приймання, методи відбирання проб)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробовувань)

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Піпетки поградуйовані. Частина 1. Загальні вимоги)

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДНАОП 1.8.10-3.09-98 Типові галузеві норми безкоштовної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту в харчовій промисловості

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСП 201-97 Державні санітарні норми з охорони атмосферного повітря населених пункутів

СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест (Санітарні правила утримання територій населених пунктів)

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення)

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалювання, вентиляція та кондиціювання).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online