ДСТУ 7207:2010 Узлы механических протезов верхних конечностей. Общие технические требования и методы испытаний

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВУЗЛИ МЕХАНІЧНИХ
ПРОТЕЗІВ ВЕРХНІХ КІНЦІВОК
Загальні технічні вимоги
та методи випробування

ДСТУ 7207:2010

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет «Реабілітаційна техніка» (ТК 139), Український науково-дослідний інститут протезування, протезобудування та відновлення працездатності (УкрНДІпротезування)

РОЗРОБНИКИ: Н. Безлєпкіна; Н. Воронкова; Н. Кравець; Т. Кудрявцева; О. Литвиненко; Л. Матвеєва; А. Салєєва, канд. техн. наук (науковий керівник); О. Чернишов; В. Щетинін; Є. Яровий

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2010 р. № 615

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Технічні вимоги

5 Методи випробовування

6 Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля, утилізування

7 Маркування та пакування

8 Гарантії виробника

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВУЗЛИ МЕХАНІЧНИХ ПРОТЕЗІВ ВЕРХНІХ КІНЦІВОК
Загальні технічні вимоги та методи випробування

УЗЛЫ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРОТЕЗОВ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Общие технические требования и методы испытаний

UNITS OF MECHANICS OF UPPER-LIMB PROSTHESES
General technical requirements and test methods

Чинний від 2012-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює загальні технічні вимоги та методи випробовування вузлів механічних протезів верхніх кінцівок.

1.2 Цей стандарт поширюється на вузли механічних протезів верхніх кінцівок (далі вузли), призначені особам з одно- або двобічними ампутаційними дефектами передпліччя (нижче від ліктя), плеча (вище від ліктя) та вичленення у плечовому суглобі, а також у разі вродженого недорозвинення верхньої(-іх) кінцівки(-ок) по типу кукси.

1.3 Вузли, що використовують під час виготовляння механічних протезів верхніх кінцівок, установлюють у потрібне положення зусиллями м'язів людини та/або зовнішньою силою.

1.4 Стандарт не поширюється на спеціальні пристосування (насадки) для робочих протезів верхніх кінцівок.

1.5 Вимоги щодо безпеки вузлів викладено в розділі 5.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2972-74 (ГОСТ 25644-96) Засоби мийні синтетичні порошкоподібні. Запальні технічні вимоги

ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги

ДСТУ 4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови (ГОСТ 7502-98, MOD)

ДСТУ ГОСТ 2.601:2006 Єдина система конструкторської документації. Експлуатаційні документи (ГОСТ 2.601-2006, IDT)

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 ССБТ Вибрационная безопасность. Общие требования (ГОСТ 12.1.012-90, IDT) (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ДСТУ ГОСТ 166:2009 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия (ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76), IDT) (Штангенциркулі. Технічні умови)

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия (ГОСТ 427-75, IDT) (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

ДСТУ ISO 780-2001 Паковання. Графічне маркування щодо поводження з товарами

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ГОСТ 9.301-86 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования (ЄСЗКС. Покриви металеві та неметалеві неорганічні. Загальні умови)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпека. Захисне уземлення, занулення)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.049-80 ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 12.2.062-81 ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные (ССБП. Устатковання виробниче. Загорожі захисні)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.4.029-76 Фартуки специальные. Технические условия (Фартухи спеціальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.131-83 Халаты женские. Технические условия (Халати жіночі. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.132-83 Халаты мужские. Технические условия (Халати чоловічі. Технічні умови)

ГОСТ 177-88 Водорода перекись. Технические условия (Водню пероксид. Технічні умови)

ГОСТ 5378-88 Угломеры с нониусом. Технические условия (Кутоміри з ноніусом. Технічні умови)

ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия (Папір обгортковий. Технічні умови)

ГОСТ 9640-85 Эмали ЭП-51. Технические условия (Емалі ЕП-51. Технічні умови)

ПОСТ 103154-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 11358-89 Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия (Товщиноміри й стінкоміри індикаторні з ціною поділки 0,01 та 0,1 мм. Технічні умови)

ГОСТ 12303-80 Пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия (Пачки з картону, паперу та комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови)

ГОСТ 13837-79 Динамометры общего назначения. Технические условия (Динамометри загальної призначеності. Технічні умови)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для разных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади й інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатування, зберігання та транспортування в частині впливу кліматичних чинників зовнішнього середовища)

ГОСТ 17758-72 Пробки резьбовые со вставками двухсторонние диаметром от 2 до 50 мм. Конструкция и основные размеры (Пробки нарізні зі вставками двобічні діаметром від 2 до 50 мм. Конструкція й основні розміри)

ГОСТ 17763-72 Кольца резьбовые с полным профилем резьбы диаметром от 1 до 100 мм. Конструкция и основные размеры (Кільця нарізні з повним профілем нарізі діаметром від 1 до 100 мм. Конструкція й основні розміри)

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования (Ваги для статичного зважування. Загальні технічні вимоги).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online