Приказ от 24.10.2001 № 124/931 Об утверждении Порядка контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию с...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ
          ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
       МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
              Н А К А З

 N 124/931 від 24.10.2001       Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   12 листопада 2001 р.
                   за N 945/6136


 Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензіатами
   ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
   проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів
 протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного
 стану об'єктів та проведення випробувань на пожежну небезпеку
   речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і
   обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного
    озброєння, продукції протипожежного призначення на
        відповідність встановленим вимогам

   Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ,  Указу
Президента України від 25.05.2000 N 721 "Питання
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва"  і  постанови Кабінету Міністрів України від
14.11.2000 N 1698  "Про затвердження переліку
органів ліцензування" Н А К А З У Є М О:
   1. Затвердити Порядок контролю за додержанням ліцензіатами
ліцензійних  умов  провадження  господарської  діяльності  з
проектування,  монтажу,  технічного  обслуговування  засобів
протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного
стану об'єктів та проведення випробувань на пожежну небезпеку
речовин,  матеріалів,  будівельних  конструкцій,  виробів  і
обладнання,  а  також  пожежної  техніки,  пожежно-технічного
озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність
встановленим вимогам додається).
   2. Надати повноваження структурним територіальним підрозділам
органу ліцензування - управлінням (відділам) Державної пожежної
охорони ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, Київській
області та місті Києві, УМВС України в областях  та  місті
Севастополі  здійснювати  перевірки  додержання  ліцензіатами
ліцензійних умов, за результатами перевірок видавати розпорядження
про усунення порушень ліцензійних умов та приймати у ліцензіатів
відомості про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися
до заяви про видачу ліцензії.
   3. Головному управлінню контролю та реформування процедур
легалізації  суб'єктів  господарювання   (Апатенко   О.П.)
Держпідприємництва  України та Головному управлінню державної
пожежної охорони (Рева Г.В.) МВС України в установленому порядку
забезпечити подання Порядку контролю за додержанням ліцензіатами
ліцензійних  умов  провадження  господарської  діяльності  з
проектування,  монтажу,  технічного  обслуговування  засобів
протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного
стану об'єктів та проведення випробувань на пожежну небезпеку
речовин,  матеріалів,  будівельних  конструкцій,  виробів  і
обладнання,  а  також  пожежної  техніки,  пожежно-технічного
озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність
встановленим вимогам - на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
   4. Головному  управлінню  державної  пожежної   охорони
(Рева Г.В.) МВС України забезпечити публікацію Порядку контролю
за  додержанням  ліцензіатами  ліцензійних  умов  провадження
господарської  діяльності з проектування, монтажу, технічного
обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення,
оцінки протипожежного стану об'єктів та проведення випробувань на
пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій,
виробів   і  обладнання,  а  також  пожежної  техніки,
пожежно-технічного   озброєння,   продукції   протипожежного
призначення на відповідність встановленим вимогам - у засобах
масової інформації.
   5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Держпідприємництва України Третьякова С.І. та заступника
Міністра внутрішніх справ України Варенка В.І.

 Голова Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва           О.В. Кужель

 Міністр внутрішніх справ
 України                     Ю.О. Смирнов
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   України з питань
                   регуляторної політики та
                   підприємництва і
                   Міністерства внутрішніх
                   справ України
                   24.10.2001 N 124/931
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   12 листопада 2001 р.
                   за N 945/6136
               Порядок
   контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов
 провадження господарської діяльності з проектування, монтажу,
  технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та
   систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів та
    проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин,
  матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання,
   а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння,
   продукції протипожежного призначення на відповідність
            встановленим вимогам
   Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності".
   Контроль за  додержанням  ліцензіатами  ліцензійних  умов
провадження  певного  виду  господарської діяльності (далі -
ліцензійні умови) здійснюють у межах своїх повноважень шляхом
проведення планових і позапланових перевірок органи контролю:
   1) визначений постановою Кабінету Міністрів України  від
14.11.2000 N 1698 орган ліцензування - Головне
управління Державної пожежної охорони МВС України (далі - орган
ліцензування  діяльності  протипожежного призначення) та його
структурні територіальні підрозділи  -  управління  (відділи)
Державної пожежної охорони ГУМВС України в Автономній Республіці
Крим, Київській області та місті Києві, УМВС України в областях і
місті  Севастополі (далі - територіальні органи ліцензування
діяльності протипожежного призначення);
   2) визначений Указом Президента України від 25.05.2000 N 721
 - Державний комітет України з питань регуляторної
політики та підприємництва (і його територіальні органи) (далі за
текстом - спеціально уповноважений орган з питань ліцензування).
           1. Організація перевірок
   1.1. Планові перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних
умов проводяться органами контролю один раз на рік, згідно з
річним планом-графіком перевірок, який затверджується наказом
органу  ліцензування діяльності протипожежного призначення та
погоджуються Державним комітетом України з питань регуляторної
політики та підприємництва.
   Упродовж десяти робочих днів після затвердження  річного
плану-графіка  перевірок  територіальні  органи  ліцензування
діяльності протипожежного призначення подають його копію  до
спеціально  уповноваженого  органу з питань ліцензування (за
територіальністю).
   1.2. Позапланові перевірки здійснюються органами контролю на
підставі  надходження  до  них  у  письмовій  формі  заяви
(повідомлення)* про порушення ліцензіатом ліцензійних умов або з
метою перевірки виконання розпоряджень про усунення порушень
ліцензійних умов.

____________
   * Заява (повідомлення) - письмове звернення юридичної особи
(посадової особи), громадян, яке засвідчене відповідним підписом
керівника або особи, що звертається, та має зворотну адресу.
   1.3. Для  проведення  перевірки  органи контролю видають
розпорядчий документ про призначення голови і членів комісії та
посвідчення на проведення перевірки ліцензіата (додаток 1), яке
підписується керівником органу контролю (його заступником) та
засвідчується печаткою.
   1.4. Посвідчення реєструється в журналі обліку, сторінки
якого мають бути пронумеровані,  прошнуровані  та  скріплені
печаткою, з посиланням на розпорядчий документ (додаток 2).
   1.5. Перевірки можуть проводитися із залученням фахівців
центральних та місцевих органів  виконавчої  влади,  органів
місцевого  самоврядування,  а також представників громадських
організацій, науково-дослідних установ тощо (за їх згодою).
   1.6. Орган ліцензування діяльності протипожежного призначення
та територіальний орган ліцензування діяльності протипожежного
призначення можуть здійснювати перевірки самостійно.
   За рішенням  спеціально  уповноваженого  органу з питань
ліцензування  орган  ліцензування  діяльності  протипожежного
призначення або/та територіальні органи ліцензування діяльності
протипожежного призначення здійснюють  перевірки  спільно  зі
спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.
   1.7. Орган  контролю  за п'ять робочих днів до початку
проведення перевірки повідомляє ліцензіата про проведення планової
перевірки телефонограмою.
   Строк проведення перевірки становить не більше п'яти робочих
днів.
   За рішенням керівника даного органу контролю, в разі великого
обсягу робіт, термін перевірки може бути продовжено до 10 робочих
днів, про що в посвідченні робиться відповідний запис.
        2. Права та обов'язки ліцензіатів
   Ліцензіат під час проведення  перевірки  додержання  ним
ліцензійних умов:
   - має право надавати письмові пояснення з  питань,  що
виникають під час проведення перевірки, у разі непогодження з
прийнятими рішеннями та заходами з боку органів контролю; подавати
скарги до вищих органів контролю, експертно-апеляційної ради при
спеціально уповноваженому органі з  питань  ліцензування  чи
оскаржити в судовому порядку;
   - зобов'язаний забезпечити умови для проведення перевірки та
надати всі необхідні документи, що підтверджують додержання ним
вимог ліцензійних умов.
         3. Порядок проведення перевірки
   Для проведення перевірки голова комісії повинен пред'явити
керівнику ліцензіата (юридичної особи), ліцензіату (фізичній особі
- суб'єкту підприємницької діяльності) або його уповноваженому
представнику посвідчення на право перевірки та документи, які
засвідчують особи голови та членів комісії.
   Комісія перевіряє:
   - можливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних
умов,  установлених  для виду господарської діяльності (його
частки), зазначеної у ліцензії;
   - наявність спеціалістів, які зазначені в документах, що
додавалися до заяви про видачу ліцензії, та документи про їх
освіту і кваліфікацію;
   - наявність матеріально-технічної бази, яка зазначена  в
документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, її
працездатний стан та документи, які підтверджують право власності
та/або користування;
   - документацію стосовно виконаної ліцензійної діяльності та
відповідність виконаних робіт вимогам нормативних актів;
   - наявність сертифіката відповідності Системи УкрСЕПРО або
іншого сертифіката, визнаного в Україні в установленому порядку на
засоби протипожежного захисту, які використовуються при наданні
послуг і виконанні робіт протипожежного призначення;
   - відповідність відомостей, наведених у ліцензії, відомостям,
зазначеним  у  свідоцтві  про  державну реєстрацію суб'єктів
господарювання та в установчих документах;
   - наявність копії ліцензії, що підтверджує право філії або
іншого структурного підрозділу ліцензіата на провадження певного
виду господарської діяльності на підставі отриманої ліцензії;
   - наявність рішень про  створення  філій,  відокремлених
структурних підрозділів ліцензіата, відповідність затверджених
положень діючому законодавству;
   - достовірність відомостей у документах, поданих суб'єктом
господарювання для отримання ліцензії;
   - своєчасність повідомлення органу ліцензування про зміни в
документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії;
   - своєчасність переоформлення ліцензій;
   - виконання розпоряджень про усунення порушень ліцензійних
умов;
   - у разі відсутності ліцензії наявність довідки про прийняття
заяви про переоформлення ліцензії на провадження певного виду
господарської діяльності або про прийняття заяви про видачу
дубліката ліцензії тощо.
      4. Порядок оформлення результатів перевірки
   4.1. Акт перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов
   Під час проведення перевірки органом контролю складається акт
перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов (додаток 3) у
двох примірниках. Один примірник  акта  перевірки  надається
керівнику ліцензіата (юридичної особи) або ліцензіату (фізичній
особі - суб'єкту підприємницької діяльності), який перевірявся,
або його уповноваженому представнику, другий - зберігається в
органі контролю, який здійснював перевірку.
   При проведенні спільної перевірки органів контролю - акт
перевірки складається в трьох примірниках.
   Усі примірники  акта підписуються особами, які проводили
перевірку. Керівник ліцензіата (юридичної особи) або ліцензіат
(фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності) або його
уповноважений представник письмово підтверджує, що ознайомлений з
актом перевірки і отримав один примірник, ставить свій підпис та
дату.
   У разі відмови керівника ліцензіата (юридичної особи) або
ліцензіата (фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності)
або  його  уповноваженого  представника  від підписання акта
перевірки, голова комісії в акті робить запис про те, що ця особа
з ним ознайомлена і від підпису відмовилась.
   Керівник ліцензіата (юридичної особи) або ліцензіат (фізична
особа - суб'єкт підприємницької діяльності) або його уповноважений
представник має право дати пояснення та викласти зауваження щодо
результатів перевірки. Ці документи є невід'ємною частиною акта.
   Порушення, викладені в акті перевірки, повинні мати посилання
на конкретні пункти, розділи, статті нормативно-правових актів.
   Якщо органом контролю в ході перевірки виявлені порушення,
які згідно із Законом України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" є підставами для анулювання
ліцензії, в акті перевірки зазначається час і місце засідання
комісії з питань ліцензування, на яку запрошується керівник
даного суб'єкта господарювання для вирішення питання щодо її
анулювання.
   4.2. Розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов
   Орган контролю у разі виявлення в ході перевірки порушень,
які не є підставами для анулювання ліцензії, не пізніше десяти
робочих днів з дати  складання  акта  перевірки  додержання
ліцензіатом ліцензійних умов видає розпорядження про усунення
порушень ліцензійних умов (додаток 4) та в триденний строк вручає
або надсилає (листом з повідомленням) його ліцензіату.
   Строк усунення порушень не повинен  перевищувати  одного
місяця.
   Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення порушень
ліцензійних умов, зобов'язаний у встановлений в розпорядженні
строк усунути ці порушення та подати у письмовій формі органу
контролю, який видав це розпорядження, інформацію про усунення
порушень.
   Орган контролю після отримання від ліцензіата інформації про
усунення порушень ліцензійних умов протягом десяти робочих днів
здійснює  позапланову  перевірку  виконання розпорядження про
усунення порушень. Результати позапланової перевірки оформлюються
актом перевірки за формою згідно з додатком 3.
   У разі усунення ліцензіатом зазначених в акті перевірки
порушень ліцензійних умов до прийняття розпорядження про їх
усунення  та надання органу ліцензування документів, які це
підтверджують і не потребують додаткової перевірки, розпорядження
про усунення порушень ліцензійних умов не видається.
   При  ненадходженні  у встановлений строк інформації про
виконання розпорядження про усунення порушень орган контролю, який
видав дане розпорядження, упродовж трьох робочих днів здійснює
позапланову  перевірку  виконання  розпорядження про усунення
порушень та складає акт перевірки за формою згідно з додатком 3.
   Акт перевірки, в якому відображені дані про невиконання
розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, є підставою
для анулювання ліцензії.
   Якщо органом контролю в ході позапланової перевірки виявлені
факти невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних
умов, в акті перевірки зазначається час і місце розгляду питання
щодо  анулювання  ліцензії  органом  ліцензування  діяльності
протипожежного призначення, на яке запрошується керівник даного
суб'єкта господарювання.
   У  разі виявлення в ході спільної перевірки спеціально
уповноваженого органу з питань ліцензування та територіального
органу ліцензування діяльності протипожежного призначення (або
самостійної  перевірки  територіальним  органом  ліцензування
діяльності  протипожежного  призначення)  порушень, які не є
підставами  для  анулювання ліцензії, - територіальний орган
ліцензування діяльності протипожежного призначення протягом десяти
робочих днів з дати складання акта перевірки видає розпорядження
про усунення порушень ліцензійних умов.
   У  разі  виявлення  в  ході  спільної перевірки органу
ліцензування   діяльності   протипожежного   призначення,
територіального  органу ліцензування діяльності протипожежного
призначення та/або спеціально уповноваженого органу з питань
ліцензування  (або самостійної перевірки органом ліцензування
діяльності  протипожежного  призначення)  порушень, які не є
підставами  для  анулювання  ліцензії,  - орган ліцензування
діяльності протипожежного призначення впродовж десяти робочих днів
з дати складання акта перевірки видає розпорядження про усунення
порушень ліцензійних умов.
   4.3. Рішення про анулювання ліцензії
   Підставами для анулювання ліцензії є:
   - акт перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов, у
якому відображені дані про повторне(і) порушення ліцензійних умов;
   - акт перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов, у
якому відображені дані про виявлення недостовірних відомостей у
документах,  поданих  суб'єктом  господарювання для одержання
ліцензії;
   - акт перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов, у
якому відображені дані про встановлення факту передачі ліцензії
або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження
господарської діяльності;
   - акт перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов, у
якому відображені дані про встановлення факту  неподання  в
установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у
документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії;
   - акт перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов, у
якому відображені дані про невиконання розпорядження про усунення
порушень ліцензійних умов;
   - акт перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов, у
якому відображені дані про неможливість ліцензіата забезпечити
виконання ліцензійних умов, установлених  для  певного  виду
господарської діяльності (даний акт складається за результатами
планової чи позапланової перевірки або в зв'язку з надходженням до
органу контролю документів, поданих ліцензіатом, про зміну даних,
зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу
ліцензії).
   У разі створення перешкод з боку ліцензіата щодо проведення
перевірки орган контролю в акті перевірки зазначає ці факти, а до
акта прикладаються відповідні пояснення керівника (співробітників)
даного ліцензіата (в разі їх надання) та осіб, які брали участь у
перевірці.
   У  разі виявлення в ході спільної перевірки спеціально
уповноваженого органу з питань ліцензування та територіального
органу ліцензування діяльності протипожежного призначення (або
самостійної  перевірки  територіальним  органом  ліцензування
діяльності протипожежного призначення) порушень, які є підставами
для анулювання ліцензії, - територіальний орган ліцензування
діяльності протипожежного призначення впродовж трьох робочих днів
з дати складання даного акта подає його разом з посвідченням на
право перевірки до органу ліцензування діяльності протипожежного
призначення для прийняття рішення про анулювання ліцензії (додаток
5).
   У  разі  виявлення  в  ході  спільної перевірки органу
ліцензування   діяльності   протипожежного   призначення,
територіального  органу ліцензування діяльності протипожежного
призначення та/або спеціально уповноваженого органу з питань
ліцензування  (або самостійної перевірки органом ліцензування
діяльності протипожежного призначення) порушень, які є підставами
для  анулювання  ліцензії,  -  орган ліцензування діяльності
протипожежного призначення впродовж десяти робочих днів з дати
складання акта перевірки приймає рішення про анулювання ліцензії.
   Упродовж трьох робочих днів з дати прийняття даного рішення
орган ліцензування діяльності протипожежного призначення один його
примірник вручає або надсилає (листом з повідомленням) суб'єкту
господарювання,  другий - відповідному територіальному органу
ліцензування діяльності протипожежного призначення. Територіальний
орган ліцензування діяльності протипожежного призначення копію
рішення  про  анулювання  ліцензії  надсилає  територіальному
податковому органу.
   Якщо рішення про анулювання ліцензії приймається органом
ліцензування діяльності протипожежного призначення на підставі
надходження  до нього акта спільної перевірки зі спеціально
уповноваженим органом з питань ліцензування, - один примірник
даного рішення направляється також на його адресу.
   Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі акта
перевірки  додержання  ліцензіатом ліцензійних умов, у якому
відображені дані про встановлення факту неподання в установлений
строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що
додавалися  до  заяви  про  видачу  ліцензії; про виявлення
недостовірних  відомостей  у  документах,  поданих  суб'єктом
господарювання для одержання ліцензії; про встановлення факту
передачі  ліцензії  іншій  юридичній або фізичній особі для
провадження   господарської  діяльності;  про  невиконання
розпорядження щодо усунення порушень ліцензійних умов здійснюється
комісією органу ліцензування діяльності протипожежного призначення
з обов'язковим запрошенням керівника ліцензіата (юридичної особи)
або  ліцензіата  (фізичної  особи - суб'єкта підприємницької
діяльності) або його уповноважених представників.
   У разі неявки ліцензіата або його представників розгляд
питань про анулювання ліцензії здійснюється без їх участі.
   Розгляд питань про анулювання ліцензії в разі повторного
порушення ліцензіатом ліцензійних умов здійснюється за наявності
таких документів:
   - акта перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов, у
якому відображені дані про повторне(і) порушення ліцензійних умов;
   -  акта  попередньої  перевірки  додержання  ліцензіатом
ліцензійних умов;
   - розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;
   - розпорядчі документи про призначення голів та членів
комісій і посвідчення на право перевірки.
   Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через десять
днів з дня його прийняття.
   Рішення про анулювання ліцензії реєструється в журналі обліку
заяв та виданих ліцензій, а підстави, дата і номер цього рішення
заносяться до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого
дня після набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії, та у
встановленому порядку відомості надаються до Єдиного ліцензійного
реєстру.
   У  разі анулювання ліцензії на підставі акта перевірки
додержання ліцензіатом ліцензійних умов, у якому відображені дані
про  повторне(і) порушення ліцензіатом ліцензійних умов; про
встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про
зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про
видачу  ліцензії;  про  виявлення недостовірних відомостей у
документах,  поданих  суб'єктом  господарювання для одержання
ліцензії; про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній
або фізичній особі для провадження господарської діяльності; акта
про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних
умов суб'єкт господарювання може одержати нову ліцензію на право
провадження цього виду господарської діяльності не раніше ніж
через рік з дати прийняття рішення про анулювання попередньої
ліцензії.
     5. Оскарження рішення про анулювання ліцензії
   Якщо ліцензіат упродовж десяти днів з дня прийняття рішення
про анулювання ліцензії подає скаргу до експертно-апеляційної
ради,  дія  даного  рішення  органу  ліцензування діяльності
протипожежного призначення зупиняється до прийняття відповідного
рішення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.
   Рішення  експертно-апеляційної  ради  з  питань звернень
(апеляцій)  є підставою для видання спеціально уповноваженим
органом з питань ліцензування розпорядження про усунення порушень
законодавства у сфері ліцензування, допущених органом ліцензування
діяльності протипожежного призначення.
   Рішення  про анулювання ліцензії може бути оскаржено в
судовому порядку.

  6. Відповідальність суб'єктів господарювання за провадження
   господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, без
            наявності ліцензії
   Якщо на момент перевірки суб'єкт господарювання здійснював
діяльність,  яка  підлягає ліцензуванню, без ліцензії, орган
контролю даний факт відображає в акті перевірки.
   Акт щодо здійснення діяльності без ліцензії надається органу,
на який згідно з чинним законодавством покладено функції контролю
за наявністю ліцензій та застосування фінансових санкцій.
   До суб'єктів господарювання за провадження господарської
діяльності без ліцензії застосовуються фінансові санкції у вигляді
штрафів у розмірах, установлених законодавством.

 Начальник Головного управління
 контролю та реформування процедур
 легалізації суб'єктів господарювання
 Держпідприємництва України           О.П. Апатенко

 Начальник нормативно-технічного
 відділу Головного управління
 Державної пожежної охорони МВС
 України                     О.О. Євсеєнко
                   Додаток 1
                   до пункту 1.3 Порядку
                   контролю за додержанням
                   ліцензіатами ліцензійних
                   умов провадження
                   господарської діяльності з
                   проектування, монтажу,
                   технічного обслуговування
                   засобів протипожежного
                   захисту та систем опалення,
                   оцінки протипожежного стану
                   об'єктів та проведення
                   випробувань на пожежну
                   небезпеку речовин,
                   матеріалів, будівельних
                   конструкцій, виробів і
                   обладнання, а також пожежної
                   техніки, пожежно-технічного
                   озброєння, продукції
                   протипожежного призначення
                   на відповідність
                   встановленим вимогам

          ( Державний Герб України )

__________________________________________________________________
            (назва органу контролю)
              ПОСВІДЧЕННЯ
         на право перевірки ліцензіата
        від "____"________ 20___р. N _____

Видане голові комісії ____________________________________________
                (посада, прізвище та ініціали)
та членам комісії: _______________________________________________
__________________________________________________________________
         (посада, прізвище та ініціали)

Для проведення перевірки суб'єкта господарювання _________________
__________________________________________________________________
        (найменування та адреса ліцензіата)
щодо додержання ліцензійних умов провадження
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
     (вид господарської діяльності, що ліцензується)
   у строк з "___" _________ 20__ р. до "___" __________ 20__ р.

Керівник органу контролю
(його заступник)      _____________  ______________________
               (підпис)   (прізвище та ініціали)

М.П.
   Строк перевірки продовжено
   "___" _________ 20__ р. до "___" __________ 20__ р.

Керівник органу контролю
(його заступник)      _____________  ______________________
               (підпис)   (прізвище та ініціали)

М.П.

 Начальник Головного управління
 контролю та реформування процедур
 легалізації суб'єктів господарювання
 Держпідприємництва України           О.П. Апатенко

 Начальник нормативно-технічного
 відділу Головного управління
 Державної пожежної охорони МВС
 України                     О.О. Євсеєнко
                   Додаток 2
                   до пункту 1.5 Порядку
                   контролю за додержанням
                   ліцензіатами ліцензійних
                   умов провадження
                   господарської діяльності з
                   проектування, монтажу,
                   технічного обслуговування
                   засобів протипожежного
                   захисту та систем опалення,
                   оцінки протипожежного стану
                   об'єктів та проведення
                   випробувань на пожежну
                   небезпеку речовин,
                   матеріалів, будівельних
                   конструкцій, виробів і
                   обладнання, а також пожежної
                   техніки, пожежно-технічного
                   озброєння, продукції
                   протипожежного призначення
                   на відповідність
                   встановленим вимогам
               ЖУРНАЛ
        обліку посвідчень на право перевірки

N посвідчення Дата перевірки Назва ліцензіата, який підлягає перевірці Прізвище та ініціали голови та членів комісії Дата та номер розпорядчого документа Номер наглядової справи, у якій зберігається посвідчення на право перевірки
1 2 3 4 5 6

 Начальник Головного управління
 контролю та реформування процедур
 легалізації суб'єктів господарювання
 Держпідприємництва України           О.П. Апатенко

 Начальник нормативно-технічного
 відділу Головного управління
 Державної пожежної охорони МВС
 України                     О.О. Євсеєнко
                   Додаток 3
                   до пункту 4.1 Порядку
                   контролю за додержанням
                   ліцензіатами ліцензійних
                   умов провадження
                   господарської діяльності з
                   проектування, монтажу,
                   технічного обслуговування
                   засобів протипожежного
                   захисту та систем опалення,
                   оцінки протипожежного стану
                   об'єктів та проведення
                   випробувань на пожежну
                   небезпеку речовин,
                   матеріалів, будівельних
                   конструкцій, виробів і
                   обладнання, а також пожежної
                   техніки, пожежно-технічного
                   озброєння, продукції
                   протипожежного призначення
                   на відповідність
                   встановленим вимогам

          (Державний Герб України )
                АКТ
    перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов
         від "__"______ 20___ р. N_____

__________________________________________________________________
           (назва органу контролю)
   Голова комісії ______________________________________________
              (посада, прізвище та ініціали)
   члени комісії: ______________________________________________
              (посада, прізвище та ініціали)
          ______________________________________________
   Період перевірки з "__"_______ 20__ р. до "__"______ 20__ р.

__________________________________________________________________
     (найменування ліцензіата, який перевіряється)

ідентифікаційний код (номер) _____________________________________
місцезнаходження _________________________________________________
ліцензія серія ____ N __________ дата видачі _____________________
вид господарської  діяльності  (його частка), на який видано
ліцензію _________________________________________________________
у присутності керівника ліцензіата - юридичної особи або фізичної
особи  -  суб'єкта  підприємницької  діяльності  або  його
уповноваженого представника ______________________________________
__________________________________________________________________
         (посада, прізвище та ініціали)
проведено перевірку діяльності суб'єкта господарювання з питань
ліцензування провадження певного виду господарської діяльності.
Перевіркою ВСТАНОВЛЕНО:___________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   (кожне порушення, записане в акті перевірки, має бути
  підкріплено посиланням на відповідний нормативно-правовий
                акт)

Голова комісії:          ________________________________
                  (підпис, прізвище та ініціали)
Члени комісії:          ________________________________
                  (підпис, прізвище та ініціали)

З актом ознайомлений
та один примірник отримав: _______________________________________
              (підпис, прізвище та ініціали керівника
              ліцензіата (юридичної особі) або
              ліцензіата (фізичної особи - суб'єкта
              підприємницької діяльності)
              або його уповноваженого представника)

 Начальник Головного управління
 контролю та реформування процедур
 легалізації суб'єктів господарювання
 Держпідприємництва України           О.П. Апатенко

 Начальник нормативно-технічного
 відділу Головного управління
 Державної пожежної охорони МВС
 України                     О.О. Євсеєнко
                   Додаток 4
                   до пункту 4.2 Порядку
                   контролю за додержанням
                   ліцензіатами ліцензійних
                   умов провадження
                   господарської діяльності з
                   проектування, монтажу,
                   технічного обслуговування
                   засобів протипожежного
                   захисту та систем опалення,
                   оцінки протипожежного стану
                   об'єктів та проведення
                   випробувань на пожежну
                   небезпеку речовин,
                   матеріалів, будівельних
                   конструкцій, виробів і
                   обладнання, а також пожежної
                   техніки, пожежно-технічного
                   озброєння, продукції
                   протипожежного призначення
                   на відповідність
                   встановленим вимогам

          (Державний Герб України )

__________________________________________________________________
           (назва органу контролю)
             РОЗПОРЯДЖЕННЯ
       про усунення порушень ліцензійних умов
        від "____"________ 20___р. N _____


За результатами перевірки ________________________________________
__________________________________________________________________
       (найменування суб'єкта господарювання)

ідентифікаційний код (номер) _____________________________________
місцезнаходження _________________________________________________
ліцензія серія____N__________, видана "____"_________ 20__р.
на провадження:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
     (види господарської діяльності або його частки)

згідно з актом перевірки від ____________________ N _____________
були виявлені такі порушення ліцензійних умов ____________________
__________________________________________________________________

ПРОПОНУЄТЬСЯ:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    (умови щодо усунення виявлених недоліків та строк їх
              виконання)

При невиконанні даного розпорядження або в разі встановлення факту
повторного аналогічного порушення ліцензію буде анульовано.

Керівник органу контролю
(його заступник)        ___________  ____________________
                 (підпис)   (прізвище, ініціали)

М.П.

 Начальник Головного управління
 контролю та реформування процедур
 легалізації суб'єктів господарювання
 Держпідприємництва України           О.П. Апатенко

 Начальник нормативно-технічного
 відділу Головного управління
 Державної пожежної охорони МВС
 України                     О.О. Євсеєнко
                   Додаток 5
                   до пункту 4.3 Порядку
                   контролю за додержанням
                   ліцензіатами ліцензійних
                   умов провадження
                   господарської діяльності з
                   проектування, монтажу,
                   технічного обслуговування
                   засобів протипожежного
                   захисту та систем опалення,
                   оцінки протипожежного стану
                   об'єктів та проведення
                   випробувань на пожежну
                   небезпеку речовин,
                   матеріалів, будівельних
                   конструкцій, виробів і
                   обладнання, а також пожежної
                   техніки, пожежно-технічного
                   озброєння, продукції
                   протипожежного призначення
                   на відповідність
                   встановленим вимогам

          (Державний Герб України )

  ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ МВС УКРАЇНИ
               РІШЕННЯ
           про анулювання ліцензії
         від "___"_______ 20___р. N_____

Головним управлінням
прийнято рішення про анулювання ліцензії
серії ____ N_________, виданої "____"__________р.

__________________________________________________________________
  (найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання)

на провадження: __________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
     (види господарської діяльності або його частки)

За таких причин: _________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
       (мотивована основа прийнятого рішення)

Ліцензія вважається анульованою через десять днів з дня підписання
постанови про її анулювання.
   У разі анулювання ліцензії на підставі  акта  перевірки
додержання ліцензіатом ліцензійних умов, у якому відображені дані
про повторне(і) порушення ліцензіатом ліцензійних умов;  про
встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про
зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про
видачу  ліцензії;  про  виявлення недостовірних відомостей у
документах, поданих суб'єктом  господарювання  для  одержання
ліцензії; про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній
або фізичній особі для провадження господарської діяльності; про
невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов,
суб'єкт господарювання може одержати нову ліцензію на право
провадження цього виду господарської діяльності не раніше ніж
через рік з дати прийняття рішення органом ліцензування діяльності
протипожежного призначення про анулювання попередньої ліцензії
(стаття 21  Закону України "Про  ліцензування  певних  видів
підприємницької діяльності").
   Начальник
   органу ліцензування      _________ ____________________
                  (підпис) (прізвище, ініціали)

М.П.

 Начальник Головного управління
 контролю та реформування процедур
 легалізації суб'єктів господарювання
 Держпідприємництва України           О.П. Апатенко

 Начальник нормативно-технічного
 відділу Головного управління
 Державної пожежної охорони МВС
 України                     О.О. Євсеєнко