Р В.2.3-218-02071168-525:2006 Рекомендации по обеспечению экологической безопасности автомобильных дорог по направлениям международных транспортных коридоров в соответствии с европейскими стандартами

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ
(УКРАВТОДОР)
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
(ХНАДУ)

Рекомендації
із забезпечення екологічної безпеки автомобільних доріг за напрямками
міжнародних транспортних коридорів відповідно до європейських
стандартів

Р В.2.3-218-02071168-525:2006

Харків
2006

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом (ХНАДУ)

2 ВНЕСЕНО Управлінням науково-технічної політики Державної служби автомобільних доріг України (УКРАВТОДОР)

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 РОЗРОБНИК: А. Л. Шаповалов (канд. техн. наук, керівник розробки)

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення

4 Загальні положення

5 Рекомендації із забезпечення екологічної безпеки атмосферного повітря

6 Рекомендації із забезпечення екологічної безпеки придорожніх грунтів

7 Рекомендації із забезпечення екологічної безпеки акустичного простору

8 Рекомендації із забезпечення екологічної безпеки поверхневих вод в придорожній смузі

9 Рекомендації із забезпечення екологічної безпеки біосфери

10 Забезпечення екологічної безпеки навколишнього середовища відповідно вимогам європейських стандартів

Додаток А Значення коефіцієнтів, що враховують забруднення атмосферного повітря

Додаток Б Значення коефіцієнтів, що враховують забруднення грунтів сполуками свинцю

Додаток В Розрахунковий рівень і поправки до шуму

Додаток Д Зниження рівня транспортного шуму

Додаток Е Шумозахисні екрани на МТК Європи

Додаток Ж значення ГДК окису вуглецю в атмосферному повітрі України

Додаток И Бібліографія

ВСТУП

Екологічний стан навколишнього природного середовища все більш стає одним із факторів, від якого залежить якість життя людей у XXI столітті. Це потребує від вчених, спеціалістів різних галузей промисловості ретельного підрахунку екологічних наслідків від застосованих технологій та промислових проектів, вивчення джерел забруднення навколишнього природного середовища та розробки рекомендацій із забезпечення екологічної безпеки.

Одним із значних джерел забруднення атмосферного повітря та порушення екологічної рівноваги нарівні з стаціонарними джерелами промисловості залишається автомобільно-дорожній комплекс, тому при будівництві нових і експлуатаційному утриманні існуючих автомобільних доріг вимоги надаються не тільки безпеці дорожнього руху, а й екологічній безпеці.

Слід зазначити, що національна транспортна мережа має стати фрагментом європейської мережі міжнародних транспортних коридорів (МТК), що проходять у тому числі й територією України. Залучення національних транспортних систем до мережі МТК висуває додаткові вимоги до якості всієї транспортної галузі країни. Наявність МТК зобов'язує її працювати в такому режимі технології, організації і нормативно-правового забезпечення, який би відповідав європейським стандартам.

Створення і функціонування мережі транспортних коридорів регулюється у міжнародній практиці великою кількістю різноманітних нормативно-правових актів, технічних документів, рамкових угод, конвенцій, вимог, стандартів тощо. Однією з найбільш значних міжнародних природоохоронних ініціатив вважається поява ISO 14000 - серії міжнародних стандартів екологічного менеджменту.

Впровадження рекомендацій із забезпечення екологічної безпеки автомобільних доріг за напрямками міжнародних транспортних коридорів відповідно до європейських стандартів дозволить зменшити негативний вплив автомобільних доріг на навколишнє природне середовище та забезпечити більш сприятливі умови для проживання населення поблизу автомагістралей.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ці рекомендації розроблені з метою зниження негативного впливу автомобільних доріг за напрямками міжнародних транспортних коридорів на навколишнє середовище та створення більш сприятливих умов для проживання населення поблизу автомагістралей.

Рекомендації враховують сучасні вимоги до автомобільних доріг загального користування у відповідності з міжнародними стандартами щодо екологічної безпеки та призначені для використання дорожніми організаціями при розробці проектів автомобільних доріг, реконструкції та експлуатаційному утриманню магістралей за напрямками міжнародних транспортних коридорів.

Вимоги цих рекомендацій є обов'язковими для підприємств і організацій, під час оцінки екологічного стану та впровадженні природоохоронних заходів на автомобільних дорогах загального користування за напрямками міжнародних транспортних коридорів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих рекомендаціях є посилання на такі нормативні документи :

Закон України “Про охорону навколишнього середовища”, від 25.06.1991 р.

Закон України “Про охорону атмосферного повітря”, від 16.10.1992 р.

Закон України “Про екологічну експертизу”, від 09.02.1995 р.

Закон України “Про автомобільні дороги”, від 8.09.2005 р.

Закон України про ратифікацію Кіотського протоколу до Рамкової Конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату від 04.02.2004 р.

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 р. № 496 Про затвердження Програми розвитку національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні на 2006-2010 роки.

ДСТУ 1.5:2003 Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів.

ДСТУ 1.7:2001 Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів.

ДСТУ 3008-95 Документація у сфері науки і техніки.

ДСТУ 2325-93 Шум. Терміни та визначення.

ДСТУ 2156-93 Безпечність промислових підприємств. Терміни та визначення.

ДСТУ 4100-2002 Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування.

ДСТУ ISO 14001-14012-97 Системи управління навколишнім середовищем. Настанови щодо здійснення екологічного аудиту.

ДСТУ ISO 14050:2004 Екологічне керування. Словник термінів

ДБН А.2.2-1-2003 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд.

ДБН В.2.3-4-2000 Споруди транспорту. Автомобільні дороги.

ДБН В.2.3-14-2006. Мости та труби.

ДержСанПіН, № 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів.

ГОСТ 12.1.014-84 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Методы измерений вредных веществ индикаторными трубочками.

ГОСТ 12.1.036-81 ССБТ. Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях.

ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля загрязнения.

ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения.

ГОСТ 20444 Потоки транспортные в населенных пунктах. Методы определения шумовой характеристики.

ВБН В.2.3-218-007-98 Екологічні вимоги до автомобільних доріг (проектування).

ГСТУ 218-02071168-096-2003 Охорона навколишнього середовища. Автомобільні дороги загального користування. Оцінка та прогнозування екологічного стану доріг та виробничих баз.

СОУ 45.2-00018112-005:2005 Настанова з вимірювань показників забруднення довкілля у дорожньому господарстві.

М 218-02071168-416-2005 Методика виявлення, оцінки та ранжування потенційних екологічно небезпечних місць автомобільної дороги.

М 218-03449261-259 Методика досліджень та оцінка параметрів мікроклімату.

М 218-05416892-409 Методика економічних вишукувань для проектування автомобільних доріг.

М 218-2004 Методика екологічних вишукувань при проектуванні автомобільних доріг.

МВ 218-03450778-414:2005 Методичні вказівки щодо граничнодопустимих норм витрат протиожеледних матеріалів при зимовому утримані автомобільних доріг.

МС 218-103-99 Методика спостережень і оцінки екологічного стану на територіях, прилеглих до автомобільних доріг і виробничих баз.

Методичні рекомендації з підготовки регіональних та загальнодержавної програми моніторингу довкілля/Мінекобезпеки України,2001 р.

ПОР 218-141 Порядок обліку руху транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування.

Р Б. 2.2-218-03450778-3102004 Рекомендації по запобіганню забруднення довкілля поверхневими стоками з автомобільних доріг.

Р В.3.2-218-03449261-483:2005 Рекомендації щодо покращення екологічного стану автомобільних доріг при використанні різних технологій для боротьби з зимовою слизькістю

Р В.3.2-218-03450778-39:2003 Рекомендації з утримання смуги відведення автомобільних доріг.

Р В.3.2-218-02071168-210-2004 Рекомендації з встановлення екологічної безпеки умов використання фосфогіпсу, золошлаків ТЕС та металургійних шлаків для дорожнього будівництва згідно з властивостями ґрунтів.

ІSО 11074 Якість ґрунтів - Словник.

Перелік правил СЕК ООН зі змінами, поправками та доповненнями.

Предложение по Директиве об оценке и контроле шумового загрязнения окружающей среды [СОМ(2000)468final], Брюссель 27 июля 2000 г

ОДН 218.5.016-2002 Показатели и нормы екологической безопасности автомобильной лороги/Росавтодор.

Водна рамкова Директива ЄС 2000/60/ЕС Основні терміни та їх визначення.

Директива ЄС 2002/49/ЕС Оцінка та керування шумом навколишнього середовища.

Доклад комітету по внутрішньому транспорту Європейської економічної комісії (ЄЕК) на 66 сесії 2004 року.

Протокол по важким металам до Конвенції 1979 р. Про трансграничне забруднення повітря на великі відстані, м. Орхус (Данія), 24 липня 1998 року.

Директива Совета Европы 96/62/ЕСО проведении оценки и контроля качества атмосферного воздуха от 27 сентября 1996 года.

Кіотський протокол до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату 1997 року.

Европейская Экономическая Комиссия. Комитет по экологической политике. Руководство по применению экологических показателей в державах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Седьмая сессия, 27-29 ноября 2006 года.

СР D.02.01-96 Руководство. Дороги и мосты. Учет требований по охране окружающей среды при проектировании, строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог и мостовых переходов/Молдминтрансдор, 1996 года

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online