Наказ від 23.09.1996 № 127/201/173 Про затвердження Положення про фінансування та державне кредитування капітального будівництва, що здійснюється на території України

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

 
         МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ У СПРАВАХ МІСТОБУДУВАННЯ І АРХІТЕКТУРИ
               УКРАЇНИ
             Н А К А З
 
 N 127/201/173 від 23.09.96      Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   10 жовтня 1996 р.
                   за N 588/1613
 
     Про затвердження Положення про фінансування та
     державне кредитування капітального будівництва,
        що здійснюється на території України
 
   На виконання постанови Кабінету Міністрів України  від
17 травня 1996 р. N 537 "Про результати реалізації
законодавчих та інших нормативних актів, прийнятих на виконання
Розпорядження Президента України від 22 травня 1995 р. N 88, та
додаткові заходи, спрямовані на подолання платіжної кризи і
зниження рівня інфляції" Н А К А З У Є М О:
   1. Затвердити  Положення  про  фінансування  та державне
кредитування капітального  будівництва,  що  здійснюється  на
території України, яке додається, і ввести його в дію з 1 січня
1997 року.
   2. Зведеному  відділу  інвестиційної  політики, економіки
будівництва та будівельних матеріалів Мінекономіки  Романенко
С.І.) довести  це  Положення  до міністерств, відомств, Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської  та
Севастопольської міських державних адміністрацій, Національного
банку України та центральних установ провідних комерційних банків.
 
 Міністр економіки                    В.Гуреєв
 
 Міністр фінансів                  В.Короневський
 
 Голова Державного комітету у
 справах містобудування і архітектури          В.Русаков
                      Затверджено
                 наказом Міністерства економіки,
                 Міністерства фінансів, Державного
                 комітету у справах містобудування
                 та архітектури від 23 вересня
                 1996 року N 127/201/173
              Положення
   про фінансування та державне кредитування капітального
    будівництва, що здійснюється на території України
           1. Загальні положення
   1.1. Положення про фінансування та державне кредитування
капітального будівництва, що здійснюється на території України
(далі - Положення), розроблено відповідно до Законів України "Про
інвестиційну діяльність", "Про банки і банківську
діяльність", інших законодавчих і нормативно-правових
актів України та регулює фінансування і кредитування капітального
будівництва, яке здійснюється на території України.
   1.2. Положення  запроваджується  з  метою  систематизації
комплексу питань, пов'язаних із фінансуванням та кредитуванням
капітального будівництва, цільового й ефективного використання
державних коштів.
   1.3. Положення обов'язкове для застосування підприємствами й
організаціями усіх форм власності та органами виконавчої влади
усіх рівнів при фінансуванні та кредитуванні за рахунок державних
і змішаних капітальних вкладень при здійсненні нового будівництва,
розширення,  реконструкції,  технічного  переозброєння  діючих
підприємств, проектних робіт, витрат на проведення конкурсів
(тендерів), консервації (розконсервації)  об'єктів,  а  також
придбання обладнання, що не потребує монтажу та не входить до
кошторису будов.
   При будівництві, яке здійснюється за рахунок недержавних
капітальних вкладень,  це  Положення  носить  рекомендаційний
характер.
   2. Терміни і визначення, що застосовуються в Положенні
   2.1. Капітальні  вкладення  -  інвестиції, спрямовані на
створення і відновлення основних фондів.
   2.2. Державні капітальні вкладення - інвестиції, спрямовані
на створення і відновлення основних фондів, джерелом фінансування
яких є  кошти  державного  бюджету, державних підприємств та
організацій, а також місцевих бюджетів. Державні централізовані
капітальні вкладення - інвестиції, що спрямовані на створення і
відновлення основних фондів і фінансуються за рахунок коштів
державного бюджету та бюджетних позичок.
   2.3. Недержавні капітальні вкладення  -  інвестиції,  що
фінансуються за рахунок коштів інвесторів із недержавними формами
власності, а саме:
   власних фінансових   ресурсів   інвестора   (прибуток,
амортизаційні відрахування, відшкодування збитків від аварій,
стихійного лиха, грошові нагромадження і заощадження громадян,
юридичних осіб тощо);
   позичкових фінансових коштів інвестора;
   залучених фінансових коштів інвестора (кошти, одержані від
продажу акцій, облігацій, пайові та інші внески громадян і
юридичних осіб);
   безоплатних та благодійних внесків, пожертвувань організацій,
підприємств і громадян;
   коштів іноземних інвесторів (іноземні інвестиції, як прямі,
так і портфельні, капітальні трансферти, кредити).
   Капітальні трансферти - інвестування капітальних вкладень
шляхом переведення іноземної валюти в Україну та передачі права
володіння іноземними цінними паперами.
   2.4. Змішані капітальні вкладення - інвестиції, спрямовані на
створення і відновлення основних фондів, у загальному обсязі яких
є частка державних коштів.
   2.5. Будова - сукупність будівель та споруд (об'єктів),
будівництво, розширення та реконструкція яких здійснюється, як
правило, за єдиною проектно-кошторисною документацією зі зведеним
кошторисним  розрахунком  вартості  будівництва,  на  які  у
встановленому порядку затверджується титул будови.
   2.7. Черга будівництва - частина будови, визначена проектом
(робочим проектом), що забезпечує випуск продукції або надання
послуг. Може складатися з  одного  або  декількох  пускових
комплексів.
   2.8. Пусковий комплекс - сукупність об'єктів (або їх частин)
основного,   підсобного   та  обслуговуючого  призначення,
енергетичного, транспортного і складського господарства, зв'язку,
інженерних  комунікацій,  охорони  навколишнього  природного
середовища, благоустрою, що забезпечують випуск продукції або
надання послуг, передбачених проектом (робочим проектом) для
даного пускового комплексу, та санітарно-побутові умови праці
згідно з чинними нормами.
   2.9. Об'єкт будівництва - окрема будівля або споруда (з усім
устаткуванням, яке до неї відноситься, інструментом і реманентом,
галереями,  естакадами,  внутрішніми  інженерними  мережами
водопостачання,   каналізації,   газопроводу,  теплопроводу,
електропостачання,  радіофікації,  підсобними  і  допоміжними
надвірними  будівлями,  благоустроєм  та  іншими  роботами і
витратами), на будівництво, реконструкцію або розширення якої
повинен бути складений окремий проект і кошторис.
   Якщо на будівельному  майданчику  за  проектом  (робочим
проектом) споруджується тільки один об'єкт основного призначення,
без будівництва  підсобних і допоміжних об'єктів, то поняття
"об'єкт будівництва" збігається з поняттям "будова".
   До об'єктів виробничого призначення відносяться об'єкти, які
після  завершення  будівництва  будуть функціонувати у сфері
матеріального  виробництва:  у  промисловості,  сільському
господарстві й заготівлях, водному й лісовому господарствах, на
транспорті та в зв'язку, у будівництві, торгівлі та громадському
харчуванні, матеріально-технічному забезпеченні й збуті.
   До об'єктів невиробничого призначення відносяться об'єкти
житлового та комунального господарства, заклади охорони здоров'я,
фізкультури,  соціального  забезпечення,  освіти,  культури,
мистецтва, а також науково-дослідні та інші організації, пов'язані
з розвитком науки.
   2.10. До нового будівництва відноситься будівництво комплексу
об'єктів основного, підсобного та обслуговуючого  призначення
новостворюваних підприємств, будівель, споруд, а також філій і
окремих виробництв, які після введення в експлуатацію будуть
знаходитись на самостійному балансі, яке здійснюється на нових
площах із метою створення нової виробничої потужності.
   Якщо будівництво  підприємства  або  споруди  намічено
здійснювати чергами, то до нового будівництва відносяться перша й
наступні черги до введення в дію усіх запроектованих потужностей
на повний розвиток підприємства (споруди).
   До нового будівництва відноситься також будівництво на новій
площі підприємства такої ж або більшої потужності (продуктивності,
пропускної спроможності, місткості будівлі або споруди) замість
підприємства, що ліквідується, подальшу експлуатацію якого за
технічними та економічними умовами визнано недоцільною, а також у
зв'язку з необхідністю, викликаною виробничо-технологічними або
санітарно-технічними вимогами.
   2.11. До  розширення  діючих  підприємств  відноситься
будівництво  додаткових  виробництв  на  діючому підприємстві
(споруді), а також будівництво нових і розширення існуючих окремих
цехів та об'єктів  основного,  підсобного  й  обслуговуючого
призначення на території діючих підприємств або на площах, що до
них прилягають, з метою створення додаткових або нових виробничих
потужностей.
   До розширення  діючих  підприємств  відноситься  також
будівництво філій та виробництв, що входять до їх складу, які
після  введення  в  експлуатацію  не  будуть знаходитись на
самостійному балансі.
   2.12. До  реконструкції  діючих  підприємств  відноситься
переобладнання діючих цехів та об'єктів основного, підсобного й
обслуговуючого призначення, як правило, без розширення існуючих
будівель  і  споруд  основного  призначення,  пов'язане  з
удосконаленням   виробництва   та   підвищенням   його
техніко-економічного рівня на основі досягнень науково-технічного
прогресу та здійснюване в цілому з метою збільшення виробничих
потужностей, поліпшення якості та для зміни номенклатури продукції
головним  чином  без  збільшення чисельності працівників при
одночасному поліпшенні умов їх праці та охорони навколишнього
природного середовища.
   2.13. До  технічного  переозброєння  діючих  підприємств
відноситься комплекс заходів щодо підвищення техніко-економічного
рівня окремих виробництв, цехів та дільниць на основі впровадження
передової техніки та технології, механізації й автоматизації
виробництва, модернізації та заміни  застарілого  і  фізично
зношеного устаткування новим, більш продуктивним, а також щодо
удосконалення загальнозаводського господарства  та  допоміжних
служб.
   Технічне переозброєння діючих підприємств здійснюється, як
правило, без розширення виробничих площ за проектами і кошторисами
на окремі об'єкти або види робіт, що розробляються на основі
техніко-економічного обгрунтування.
   2.14. Замовник - юридична (фізична)  особа,  яка  видає
замовлення, укладає контракт, контролює хід будівництва, приймає
закінчені роботи.
   2.15. Забудовник,  титулодержатель - юридична особа, яка
освоює капітальні вкладення, виділені на будівництво, та здійснює
його підрядним або господарським способом.
   2.16. Інвестор - юридична (фізична) особа, яка  приймає
рішення про вкладання власних, позичкових або залучених коштів у
формі капітальних вкладень у об'єкти будівництва.
   2.17. Фінансування капітального будівництва - забезпечення
коштами  підприємств,  організацій  та  інших  суб'єктів
підприємницької  діяльністі  для  здійснення ними капітальних
вкладень.
   3. Джерела та порядок фінансування капітальних вкладень
   3.1. Фінансування пускових, перехідних будов та будов, що
знову розпочинаються, виробничого й невиробничого призначення,
природоохоронних  об'єктів,  технічного  переозброєння  діючих
підприємств, придбання інвентаря, устаткування, обладнання, яке не
входить до кошторису будов, проектних робіт, витрат на проведення
конкурсів (тендерів), консервації (розконсервації) об'єктів може
здійснюватися за рахунок таких джерел:
   державного бюджету та бюджетних позичок по міністерствах,
інших центральних і місцевих  органах  виконавчої  влади  -
замовниках, включених до інвестиційного розділу Державної програми
економічного і соціального розвитку України (далі - Державна
програма);
   місцевих бюджетів;
   позабюджетних фондів;
   коштів страхових компаній;
   власних фінансових ресурсів інвестора;
   коштів від реалізації обладнання, конструкцій і матеріалів,
що були придбані за рахунок державних капітальних вкладень;
   позичкових фінансових коштів інвестора;
   залучених фінансових коштів інвестора;
   коштів іноземних інвесторів.
   Фінансування капітальних  вкладень  може здійснюватись за
рахунок одного або кількох джерел.
   Об'єкти будівництва, що споруджуються за рахунок державних
централізованих та змішаних капітальних вкладень, а також коштів
місцевих бюджетів, фінансуються виключно з рахунків фінансування
капітальних вкладень. Витрати коштів із цих рахунків  мають
цільовий характер.
   3.2. Фінансування капітального будівництва здійснюється через
установи банків. Перелік уповноважених банків, яким надається
право на обслуговування державних бюджетних коштів визначається
Кабінетом  Міністрів України* і Національним банком України.
______________
* Постанова Кабінету Міністрів України від 03.04.96 р. N 401
 "Про касове виконання Державного бюджету України".
   3.3. Фінансування капітального будівництва за рахунок коштів
державного бюджету здійснюється на поворотних (бюджетні позички) і
безповоротних засадах.
   Фінансування капітальних  вкладень  на поворотних засадах
проводиться підприємствами, об'єднаннями та організаціями  на
основі довгострокових кредитних договорів між державою (в особі
Міністерства фінансів) і міністерствами, іншими центральними і
місцевими органами виконавчої влади - позичальниками.
   Державне кредитування капітального будівництва здійснюється
згідно з Положенням про державне кредитування будов і об'єктів
виробничого  призначення,  затвердженим  наказом  Міністерства
фінансів і Міністерства економіки з урахуванням змін і доповнень
від 26 червня 1996 р. N 128/79.
   3.4. Фінансування будов і об'єктів виробничого призначення
(природоохоронних об'єктів) за рахунок державних централізованих
капітальних  вкладень  здійснюється  в  обсягах,  визначених
відповідними Переліками важливих будов виробничого призначення і
природоохоронних об'єктів (далі - Перелік будов і об'єктів) у
складі Державної програми.
   Включення будов до Державної програми є державною гарантією
безперервного їх фінансування протягом року.
   Формування цих Переліків здійснюється в такому порядку:
   а) Міністерство економіки визначає та доводить до відома
державних замовників попередні обсяги державних централізованих
капітальних вкладень. Міністерства, інші центральні та місцеві
органи виконавчої влади - замовники на підставі попередніх обсягів
державних централізованих капітальних вкладень визначають  та
подають Міністерству економіки Переліки будов і об'єктів, які
фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету. Міністерство
економіки уточнює обсяги капітальних вкладень із урахуванням
прийнятого бюджету, розмір та джерела їх фінансування по кожній
будові та об'єкту і подає зазначені вище Переліки на затвердження
Кабінету Міністрів України у складі Державної програми;
   б) Міністерство  економіки  у  двотижневий  термін після
затвердження Державної програми повідомляє  обсяги  державних
централізованих капітальних вкладень та Переліки будов і об'єктів,
що фінансуються за рахунок Державного бюджету, міністерствам,
іншим центральним і місцевим  органам  виконавчої  влади  -
замовникам, центральним установам банків та у зведеному вигляді
Міністерству  фінансів,  Головному  управлінню  Державного
казначейства та Міністерству статистики;
   в) Міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої
влади - замовники у двотижневий термін  після  затвердження
Державної  програми затверджують обсяги державних капітальних
вкладень та Переліки будов і об'єктів, що не увійшли до складу
Державної програми і споруджуються із залученням коштів державного
бюджету, визначають конкретних забудовників, які  організують
проведення  конкурсів  (тендерів)  для  будов,  що  знову
розпочинаються, й укладають на їх підставі контракти (договори).
Зазначені переліки будов виробничого призначення (природоохоронних
об'єктів) після  затвердження  погоджуються  з  Міністерством
економіки.
   3.5. У  невиробничих  галузях  державні  централізовані
капітальні  вкладення  розподіляються  міністерствами,  іншими
центральними та місцевими органами виконавчої влади - замовниками,
виходячи із встановлених їм обсягів, для забезпечення виконання
завдань щодо введення в експлуатацію об'єктів соціально-культурної
сфери у відповідності з показниками Державної програми.
   3.6. Фінансування витрат на придбання устаткування, яке не
входить до кошторису будов та об'єктів, що споруджуються з
використанням державних централізованих капітальних  вкладень,
здійснюється у межах річних обсягів, що виділяються міністерствам,
іншим центральним та місцевим органам  виконавчої  влади  -
замовникам за погодженням із Міністерством економіки.
   3.7. Фінансування проектних робіт, що виконуються за рахунок
державних бюджетних коштів, а також витрат на проведення конкурсів
(тендерів), консервацію (розконсервацію) об'єктів, здійснюється в
межах загальних обсягів капітальних вкладень замовника.
   3.8. Фінансування  капітального  будівництва  за  рахунок
недержавних  капітальних  вкладень  здійснюється  установами
фінансуючих банків у порядку, прийнятому за домовленістю між
забудовником та установою банку.
   3.9. Фінансування  капітального  будівництва  за  рахунок
іноземних інвестицій в Україні регулюється Законом України "Про
режим іноземного інвестування", іншими законодавчими
актами та міжнародними договорами.
     4. Порядок відкриття та оформлення фінансування
            капітальних вкладень
   4.1. Фінансування  державних  централізованих  капітальних
вкладень за рахунок державного бюджету проводиться Міністерством
фінансів, Головним управлінням державного казначейства шляхом
перерахування міністерствам, іншим центральним та місцевим органам
виконавчої влади - замовникам коштів згідно з планами фінансування
(додаток N 1).
   4.2. Міністерства, інші  центральні  та  місцеві  органи
виконавчої влади - замовники при відкритті фінансування об'єктів
будівництва за рахунок централізованих державних  капітальних
вкладень подають центральним установам фінансуючих банків такі
документи: Показники обсягів державних централізованих капітальних
вкладень по замовниках у галузевому розрізі та введення в дію
невиробничих потужностей згідно з Державною програмою (додаток
N 2);
   Перелік важливих   будов   виробничого   призначення
(природоохоронних  об'єктів), передбачених Державною програмою
(додаток N 3);
   Показники обсягів капітальних вкладень та Перелік будов і
об'єктів, що не увійшли поіменно до Державної  програми  і
споруджуються із залученням коштів державного бюджету (додаток
N 4);
   Плани фінансування (додаток N 5);
   Довідка про підсумки проведення конкурсу (тендеру) для будов,
що знову розпочинаються;
   Титул будови (додаток N 6);
   Титул перехідної будови (додаток N 7).
   Центральні установи фінансуючих банків доводять зазначені
документи до місцевих установ банків, що здійснюють операції з
фінансування капітального будівництва.
   4.3. Для оформлення фінансування капітального будівництва, що
здійснюється  за  рахунок  Державних  капітальних  вкладень,
забудовники подають до місцевих установ фінансуючих банків такі
документи:
   а) щодо  будов  виробничого,  невиробничого  призначення,
природоохоронних об'єктів, що знову розпочинаються, та робіт з
технічного переозброєння діючих підприємств:
   Титул будови (План технічного переозброєння (додаток N 8);
   Контракт (договір)  з  підрядником із обумовленою формою
розрахунків за виконані роботи. При здійсненні будівництва об'єкта
двома та більшою кількістю генеральних підрядних організацій
документи подаються окремо по кожному виконавцю;
   Зведений кошторисний  розрахунок  вартості  будівництва
(Кошторис на окремі об'єкти та види робіт і витрат);
   Внутрішньобудівельний титульний список (додаток N 9);
   Наказ, рішення  про  затвердження  проектно-кошторисної
документації на будову, чергу, пусковий комплекс або об'єкт та
висновки органів експертизи інвестиційних проектів*;
   Довідка про підсумки проведення конкурсу (тендеру);
   Рішення на відведення земельної ділянки;
   Дозвіл на будівництво;
   б) щодо перехідних будов:
   Титул перехідної будови;
   Додаткова угода до контракту (договору) на виконання робіт у
поточному році;
   Уточнений зведений  кошторисний   розрахунок   вартості
будівництва;
   Внутрішньобудівельний титульний список;
   Наказ, рішення  про  перезатвердження проектно-кошторисної
документації на будову, чергу, пусковий комплекс або об'єкт та
висновки органів експертизи інвестиційних проектів* .
______________
* Порядок встановлено постановою Кабінету Міністрів України "Про
 затвердження інвестиційних програм і проектів та проведення
 державної експертизи інвестицій" від 15 серпня 1992 року 473
 .
   4.4. Місцеві установи банків, що здійснюють операції  з
фінансування, перевіряють подану документацію та, у разі її
відповідності встановленим вимогам,  відкривають  фінансування
будівництва.
   4.5. Титульні  списки  будов  (виробничого  призначення,
природоохоронних об'єктів, які знову розпочинаються, а також
перехідних будов), що фінансуються із залученням коштів Державного
бюджету і бюджетних позичок, - затверджуються міністерствами,
іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади -
замовниками й погоджуються з Міністерством економіки.
   Титульні списки   будов   (виробничого   призначення,
природоохоронних об'єктів, які знову розпочинаються, а також
перехідних будов), що фінансуються за рахунок місцевого бюджету, -
затверджуються відповідним місцевим органом виконавчої влади -
замовником.
   Титульні списки будов, які споруджуються за рахунок коштів
державних підприємств і організацій, та титульні списки об'єктів
невиробничого  призначення,  будівництво яких здійснюється за
рахунок державних капітальних вкладень, а також плани технічного
переозброєння діючих підприємств, роботи по яких здійснюються за
рахунок  державних  капітальних  вкладень,  -  затверджуються
міністерствами,  іншими  центральними  та  місцевими органами
виконавчої влади - замовниками або у встановленому ними порядку.
   4.6.Міністерства, інші  центральні  та  місцеві  органи
виконавчої влади щоквартально подають до Міністерства фінансів
інформацію про використання державних централізованих капітальних
вкладень.
   4.7. Для відкриття та оформлення фінансування капітального
будівництва, яке здійснюється за рахунок недержавних капітальних
вкладень, забудовники керуються пунктом 4.3 даного Положення.
   4.8. Фінансування капітальних вкладень за рахунок дольових
коштів, у тому числі коштів громадян, здійснюється у відповідності
з укладеним між інвесторами договором або договором, укладеним між
інвесторами й організацією, що централізує кошти на фінансування.
   4.9. При  змішаних  джерелах  фінансування  оформлення
фінансування  здійснюється  у  порядку,  встановленому  для
фінансування капітального будівництва за рахунок державних коштів.
 
  5. Розрахунки за виконані роботи в капітальному будівництві
   5.1. Розрахунки за виконані роботи, продукцію та послуги в
будівництві здійснюються за договірними цінами відповідно до
укладених контрактів та чинного законодавства.
   Розрахунки за виконані будівельно-монтажні роботи  можуть
проводитись за будову, об'єкт у цілому або шляхом проміжних
платежів (за етапи, черги,  комплекси  робіт,  конструктивні
елементи, окремі  види  робіт  та  послуг,  фактичні витрати
підрядника, тощо). Розрахунки здійснюються на підставі актів
здачі-приймання виконаних робіт.
   5.2. Проміжні платежі за виконані роботи здійснюються у межах
не більше 95 відсотків загальної вартості  будівництва  (за
договірною ціною).
   Замовник перераховує підряднику аванси, якщо це передбачено
контрактом. Розмір авансу не може перевищувати 30 відсотків
вартості річного обсягу робіт.
   Кінцеві розрахунки проводяться у двотижневий термін після
виконання й приймання всіх передбачених замовленням робіт та
підписання акта приймання об'єкта в експлуатацію (акта приймання
робіт).
   5.3. Приймання та оплата робіт, виконаних субпідрядниками,
здійснюється генеральним підрядником або замовником на підставі
підписаних підрядником документів.
     6. Контроль за використанням бюджетних коштів
       на фінансування капітального будівництва
   6.1. Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів на
фінансування  капітального будівництва здійснюють Міністерство
фінансів,  Головне  управління  державного   казначейства,
міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади -
замовники і фінансуючі установи банків.
   Місцеві установи банків на договірній основі можуть брати
участь у здійсненні контролю за цільовим використанням коштів на
фінансування капітального будівництва, що здійснюється за рахунок
недержавних капітальних вкладень.
   6.2. Контроль за додержанням строків будівництва об'єктів,
передбачених Державною програмою, здійснює Міністерство економіки
та міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої
влади - замовники.
   6.3. Контроль за договірними цінами будов і об'єктів, що
фінансуються за рахунок державних централізованих капітальних
вкладень, здійснює Державний комітет у справах містобудування та
архітектури за участю державних інспекцій з контролю за цінами.
                      Додаток N 1
                до Положення про фінансування та
                державне кредитування капітального
                будівництва, що здійснюється на
                території України
            План фінансування
    капітального будівництва, що здійснюється за рахунок
    державних централізованих капітальних вкладень, по
    ____________________________________________________
    (найменування міністерства, іншого центрального або
     місцевого органу виконавчої влади - замовника)
              на 199__ рік
 
 
________________________________ копія: _________________________
Міністерство, інший центральний,    (центральна установа банку)
місцевий орган виконавчої влади
                             тис.грв.
 ——————————————————————————————————————————————————————————————————
     Джерела фінансування   |Обсяги |У тому числі за квар-
                  |фінансу-|талами
                  |вання  |—————————————————————
                  |    | I | II | III | IV
 ———————————————————————————————————|————————|—————|————|—————|————
       1           |  2  | 3 | 4 | 5 | 6
 ——————————————————————————————————————————————————————————————————
 Всього за рахунок державних центра-
 лізованих капітальних вкладень
 з них:
 I. Державний бюджет
 II. Бюджетні позички
 
 Заступник міністра
 фінансів України                    Підпис
                      Додаток N 2
                до Положення про фінансування та
                державне кредитування капітального
                будівництва, що здійснюється на
                території України
 
__________________________________
(найменування міністерства, іншого
центрального або місцевого органу
виконавчої влади)
              Показники
   обсягів державних централізованих капітальних вкладень
   та введення в дію невиробничих потужностей по __________
   ________________________________________________________
           (найменування забудови)
              на 199__ рік
                    ___________________________
                    (найменування центральної
                       установи банку)
                  (в тис.грв. за діючими цінами)
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 Найменування галузі, вид|Обсяги державних |Введення в дію невиро-
 будівництва. Потужність,|центраплізованих |бничих потужностей
 одиниця виміру     |капітальних вкла-|——————————————————————
             |день       |    Квартали
             |—————————————————|——————————————————————
             |Державні|Бюджетні| I | II | III | IV
             |бюджетні|позички |   |  |   |
             |асигну- |    |   |  |   |
             |вання  |    |   |  |   |
 ————————————————————————|————————|————————|—————|————|—————|—————
      1       |  2  |  3  | 4 | 5 | 6 | 7
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 Всього по галузі               х   х  х   х
 у тому числі:
 Виробничого призначення           х   х  х   х
 з них:
 Невиробничого призна-
 чення                 х
 з них:
 
 Заступник міністра                  Підпис
                      Додаток N 3
                до Положення про фінансування та
                державне кредитування капітального
                будівництва, що здійснюється на
                території України
               Перелік
   важливих будов виробничого призначення (природоохоронних
   об'єктів), передбачених у складі Державної програми, які
   споруджуються із залученням державних централізованих
   капітальних вкладень по ________________________________
               (найменування міністерства,
  __________________________________________________________
  іншого центрального або місцевого органу виконавчої влади)
              на 199__ рік
                   (тис.грв. за діючими цінами)
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Найменування |Рік  |Проект-|Буді-|   199__ рік     |Найме-
будови та її |почат-|на по- |вель-|————————————————————————|нуван-
місцезнаход- |ку і |тужні- |на  |вве- |перед-|з них цент-|ня ви-
ження. Потуж-|закін-|сть  |гото-|дення|бачено|ралізовані |конав-
ність, одини-|чення |(зали- |вні- |поту-|капі- |капіталовк-|ця ро-
ця виміру  |будів-|шок на |сть |жно- |тало- |ладення  |біт
       |ництва|1 січня|пус- |сті |вкла- |———————————|(під-
       |   |199_ р)|ково-|(ква-|день |дер- |бюд- |рядна
       |   |    |го  |ртал)|за ра-|жавні|жетні|орга-
       |   |    |комп-|   |хунок |бюд- |пози-|ніза-
       |   |    |лек- |   |усіх |жетні|чки |ція,
       |   |    |су, у|   |джерел|асиг-|   |госп-
       |   |    |від- |   |фінан-|нува-|   |спо-
       |   |    |сот- |   |суван-|ння |   |сіб)
       |   |    |ках |   |ня  |   |   |
—————————————|——————|———————|—————|—————|——————|—————|—————|——————
   1   |  2 |  3  | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 |  9
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Всього по мі-
ністерству,
іншому цент-
ральному або
місцевому ор-
гану виконав-
чої влади
у тому числі
I.Пускові бу-
дови та об'єк-
ти
..............
II.Перехідні
будови та
об'єкти
..............
III. Будови та
об'єкти, спо-
рудження яких
знову розпочи-
нається
..............
IV. Будови та
об'єкти за пе-
реліком мініс-
терств, що уз-
годжується з
Мінекономіки
..............
 
 Посада                      Підпис
                      Додаток N 4
                до Положення про фінансування та
                державне кредитування капітального
                будівництва, що здійснюється на
                території України
 
 Затверджено:                 Погоджено:
________________________________     Міністерство економіки
(міністерство, інший центральний     Заступник міністра
або місцевий орган виконавчої
влади)                         підпис
 посада        підпис
               Перелік
    будов та об'єктів, які не увійшли поіменно до складу
    Державної програми і споруджуються із залученням
    державних централізованих капітальних вкладень, по
    ____________________________________________________
          (найменування забудовника)
              в 199__ році
                   (тис.грв. за діючими цінами)
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Найменування |Рік  |Проект-|Буді-|   199__ рік     |Найме-
будови та її |почат-|на по- |вель-|————————————————————————|нуван-
місцезнаход- |ку і |тужні- |на  |вве- |перед-|централізо-|ня ви-
ження. Потуж-|закін-|сть  |гото-|дення|бачено|вані капі- |конав-
ність, одини-|чення |(зали- |вні- |по- |капі- |таловкладе-|ця ро-
ця виміру  |будів-|шок на |сть |туж- |тало- |ння, з них |біт
       |ництва|1 січня|пус- |нос- |вкла- |———————————|(під-
       |   |199_ р)|ково-|ті, |день |дер- |бюд- |рядна
       |   |    |го  |квар-|за ра-|жавні|жетні|орга-
       |   |    |комп-|тал |хунок |бюд- |пози-|ніза-
       |   |    |лек- |   |усіх |жетні|чки |ція,
       |   |    |су, у|   |джерел|асиг-|   |госп-
       |   |    |від- |   |фінан-|нува-|   |спо-
       |   |    |сот- |   |суван-|ння |   |сіб)
       |   |    |ках |   |ня  |   |   |
—————————————|——————|———————|—————|—————|——————|—————|—————|——————
   1   |  2 |  3  | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 |  9
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Всього по мі-
ністерству,
іншому цент-
ральному або
місцевому ор-
гану виконав-
чої влади
у тому числі
I.Пускові бу-
дови та об'єк-
ти
..............
II.Перехідні
будови та
об'єкти
..............
III. Будови та
об'єкти, спо-
рудження яких
знову розпочи-
нається
..............
 
 Посада                       Підпис
                      Додаток N 5
                до Положення про фінансування та
                державне кредитування капітального
                будівництва, що здійснюється на
                території України
            План фінансування
        по ______________________________
           (найменування забудовника)
                  Копія: _______________________
                      (місцева установа
                      фінансуючого банку)
                   (тис.грв. за діючими цінами)
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Найменування |Джерела фі-| Зміни на поточний |Обся-|у тому числі
будови та її|нансування | квартал      |ги  |за кварталами
місцезнаход- |———————————|———————————————————|фіна-|—————————————
ження. Потуж-|дер- |бюд- |збільшено|зменшено |нсу- | I| II|III|IV
ність, одини-|жавні|жетні|—————————|—————————|вання| |  |  |
ця виміру  |бюд- |пози-|Дер-|Бюд-|Дер-|Бюд-|   | |  |  |
       |жетні|чки |жав-|жет-|жав-|жет-|   | |  |  |
       |асиг-|   |ні |ні |ні |ні |   | |  |  |
       |нува-|   |бюд-|по- |бюд-|по- |   | |  |  |
       |ння |   |жет-|зич-|жет-|зич-|   | |  |  |
       |   |   |ні |ки |ні |ки |   | |  |  |
       |   |   |аси-|  |аси-|  |   | |  |  |
       |   |   |гну-|  |гну-|  |   | |  |  |
       |   |   |ван-|  |ван-|  |   | |  |  |
       |   |   |ня |  |ня |  |   | |  |  |
—————————————|—————|—————|————|————|————|————|—————|——|———|———|———
   1   |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9| 10| 11| 12
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 
 Керівник                      Підпис
 (Міністерства, іншого центрального
 або місцевого органу виконавчої
 влади)
                      Додаток N 6
                до Положення про фінансування та
                державне кредитування капітального
                будівництва, що здійснюється на
                території України
   Затверджено:               Погоджено:
________________________________   Заступник міністра економіки
(міністерство, інший центральний   "___" ___________ 199 р.
орган виконавчої влади, місцева
державна адміністрація)
"___" ____________ 199 р.
  Титул будови, спорудження якої розпочинається у 199__ році
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Найменування будови та її місце-|Частка державної власності у май-
знаходження           |ні підприємства-забудовника у
                |відсотках на "___" ______ 199 р.
————————————————————————————————|—————————————————————————————————
Підпорядкованість        |Наявність робочої документації
————————————————————————————————|—————————————————————————————————
Галузь             |Ким, коли затверджена проектно-
                |кошторисна документація
————————————————————————————————|—————————————————————————————————
Характер будівництва      |Провідна проектна організація
————————————————————————————————|—————————————————————————————————
Строки будівництва 19 -19  рр.|Генеральна підрядна організація
————————————————————————————————|—————————————————————————————————
Джерела фінансування      |Завдання за роками будівництва
————————————————————————————————|—————————————————————————————————
 Показники будови |Згідно з  |199_|введення|199_|199_|200_|200_
          |кошторисом |р. |в дію  |р. |р. |р. |р.
          |      |  |(квар- |  |  |  |
          |      |  |тал)  |  |  |  |
————————————————————|———————————|————|————————|————|————|————|————
     А     |   1   | 2 |  3  | 4 | 5 | 6 | 7
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Потужність
Основні фонди
Капітальні вкладен-
ня (розрахункова
кошторисна вартість
будівництва)
Базисна кошторисна
вартість у цінах
1993 року:
 будівельно-монтаж-
 них робіт
 устаткування, меб-
 лів та інвентаря
Із загального обсягу
капітальних вкладень
за рахунок
 державного бюджету    х
 бюджетної позички    х
 
Примітка: 1. Потужність - у  відповідних  одиницях;  вартісні
       показники - у тис.гривень.
     2. При необхідності виділяються дані щодо  пускових
       комплексів природоохоронних заходів, пайової участі.
 
 ________________      _______________    ______________
    Дата           Посада         Підпис
                      Додаток N 7
                до Положення про фінансування та
                державне кредитування капітального
                будівництва, що здійснюється на
                території України
   Затверджено:               Погоджено:
 
 "___" ___________ 199 р.       "___" ____________ 199 р.
        Титул перехідної будови на 199__ рік
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Найменування будови та її місце-|Частка державної власності у май-
знаходження           |ні підприємства-забудовника у
                |відсотках на "___" ______ 199 р.
————————————————————————————————|—————————————————————————————————
Підпорядкованість        |Наявність робочої документації
————————————————————————————————|—————————————————————————————————
Галузь             |Ким, коли затверджена проектно-
                |кошторисна документація
————————————————————————————————|—————————————————————————————————
Характер будівництва      |Провідна проектна організація
————————————————————————————————|—————————————————————————————————
Строки будівництва 19 -19  рр.|Генеральна підрядна організація
————————————————————————————————|—————————————————————————————————
Джерела фінансування      |
————————————————————————————————|—————————————————————————————————
 Показники будови |Згідно з  |Виконання |Підля- |Завдан-|Вве-
          |кошторисом |на 01.01. |гає ви-|ня на |дено
          |      |199 р.  |конанню|199_ р.|в дію
          |      |———————————|до кін-|    |(ква-
          |      |Всьо-|в то-|ця бу- |    |ртал)
          |      |го: |му  |дівниц-|    |
          |      |   |числі|тва  |    |
          |      |   |199_ |    |    |
          |      |   |р.  |    |    |
————————————————————|———————————|—————|—————|———————|———————|—————
     А     |   1   | 2 | 3 |  4  |  5  | 6
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Потужність
Основні фонди
Капітальні вкладен-
ня (розрахункова
кошторисна вартість
будівництва)
Базисна кошторисна
вартість у цінах
1993 року:
 будівельно-монтаж-
 них робіт
 устаткування, меб-
 лів та інвентаря
Із загального обсягу
капітальних вкладень
за рахунок
 державного бюджету
 бюджетної позички
 
Примітка: 1. Потужність - у  відповідних  одиницях;  вартісні
       показники - у тис.гривень.
     2. У графах 2 і 3 за показниками, щро вписані в графу
       "А", крім   базисної   кошторисної   вартості,
       проставляється фактична вартість виконаних робіт у
       поточних цінах відповідних років,  обчислена  на
       підставі кошторисних норм трудових і матеріальних
       ресурсів, у графах 1, 4 і 5 числові значення за цими
       показниками проставляються згідно кошторису.
     3. При необхідності виділяються дані щодо  пускових
       комплексів природоохоронних заходів, пайової участі.
 
 ________________      _______________    ______________
    Дата           Посада         Підпис
                      Додаток N 8
                до Положення про фінансування та
                державне кредитування капітального
                будівництва, що здійснюється на
                території України
 
________________________________        Затверджено:
(найменування міністерства, ін-     __________________________
шого центрального або місцевого      посада     підпис
органу виконавчої влади - замов-    "___" ___________ 199 р.
ника)
         План технічного переозброєння
 
1. _______________________________________________________________
           (Найменування заходів)
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
         (ким і коли прийнято рішення)
                         (в тис.грв.)
——————————————————————————————————————————————————————————————————
            |Обсяги|   В тому числі    |Перехо-
            |фінан-|—————————————————————————|дить на
            |суван-|I кв.|II кв|III кв|IV кв.|наступ-
            |ня  |   |   |   |   |ний рік
————————————————————————|——————|—————|—————|——————|——————|————————
      1      |  2 | 3 | 4 |  5 |  6 |  7
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Державні капітальні
вкладення на технічне
переозброєння, всього
 
Введення основних ви-
робничих фондів, всього
 
  Посада                     Підпис
                      Додаток N 9
                до Положення про фінансування та
                державне кредитування капітального
                будівництва, що здійснюється на
                території України
  Погоджено:                 Затверджено:
________________________       _____________________________
(Керівник генпідрядної        (Керівник міністерства, ін-
будівельної організації)       шого центрального або місце-
         підпис       вого органу виконавчої влади)
"___" _________ 199_ р.                 підпис
                   "___" ____________ 199_ р.
       Внутрішньобудівельний титульний список
              на 199_ рік
 
Термін будівництва, місяців __________________
Початок будівництва, місяць __________________
Закінчення будівництва, місяць _______________
Потужність ___________________________________
Основні фонди, тис.грв. ______________________
                           (тис.грв.)
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Найменування бу- |Базисно-кошто- |Виконано з по- |Залишок коштори-
дови, пускового |рисна вартість |чатку будівниц-|сної вартості на
комплексу, об'єк-|        |тва      |початок року
та будівництва та|———————————————|———————————————|————————————————
видів витрат   |всьо|у тому  |всьо|у тому  |всьо|у тому
         |го |числі   |го |числі   |го |числі
         |  |——————————|  |——————————|  |———————————
         |  |буді|обла-|  |буді|обла-|  |буді|обла-
         |  |вель|днан-|  |вель|днан-|  |вель|днан-
         |  |но- |ня, |  |но- |ня, |  |но- |ня,
         |  |мон-|устат|  |мон-|устат|  |мон-|устат-
         |  |таж-|куван|  |таж-|куван|  |таж-|куван-
         |  |ні |ня, |  |ні |ня, |  |ні |ня,
         |  |робо|меб- |  |робо|меб- |  |робо|меб-
         |  |ти |лі,ін|  |ти |лі,ін|  |ти |лі,
         |  |  |вен- |  |  |вен- |  |  |інвен-
         |  |  |тар |  |  |тар |  |  |тар
—————————————————|————|————|—————|————|————|—————|————|————|——————
   1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Всього по будові
(пусковому комп-
лексу, об'єкту
будівництва)
 
Витрати на відве-
дення ділянки,
знесення (перене-
сення) будов і
споруд, зелених
насаджень, вине-
сення трас
 
Авторський нагляд,
технагляд, радіо-
ційний контроль
 
Витрати на пере-
рахунок зведеного
кошторису, ло-
кальних коштори-
сів
 
Непередбачені
витрати
 
Проектно-вишуку-
вальні роботи
 
Пусконалагоджу-
вальні роботи
 
Премія за введен-
ня об'єкту
 
Індекс дорожчання
 
                      Продовження таблиці
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Капітальні вкладення на  |  Вартість будівництва  |Резервні
рік (розрахункова коштори-|     у тому числі    |кошти за-
сна вартість будівництва |————————————————————————————|мовника
——————————————————————————|Договірна| ціна  |Витрати |
всього|у тому числі    |—————————|—————————|на за- |
   |          |між за- |між замо-|мовника |
   |———————————————————|мовником |вником і |    |
   |будівель-|обладнан-|і генпід-|генпроек-|    |
   |но-монта-|ня, уста-|рядником |тувальни-|    |
   |жні робо-|ткування,|     |ком   |    |
   |ти    |меблі,  |     |     |    |
   |     |інвентар |     |     |    |
   |     |     |     |     |    |
   |     |     |     |     |    |
   |     |     |     |     |    |
   |     |     |     |     |    |
   |     |     |     |     |    |
——————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|——————————
 11 |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 
 Посада                       Підпис

БУДСТАНДАРТ Online