ДБН Б.2.4-4-97 Планування та забудова сільських поселень. Планування і забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВА СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ
ПЛАНУВАННЯ I ЗАБУДОВА МАЛИХ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА
СЕЛЯНСЬКИХ (ФЕРМЕРСЬКИХ) ГОСПОДАРСТВ

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА МАЛЫХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И
КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ

ДБН Б.2.4-4-97

ДБН Б.2.4-4-97

 

 Відповідає офіційному тексту

 

Соответствует официальному тексту

Держкоммістобудування України

Госкомградостроительства Украины

Київ 1997

Киев 1997


РОЗРОБЛЕНІ, ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ


РАЗРАБОТАНЫ, ВНЕСЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ

- Об'єднанням "УкрНДІагропроект" (базова організація):
к. е. н. О. Ф. Омельченко - керівник, С. І. Телюк- відповідальний виконавець, к. т. н. Ю. І. Кошиць, Є. М. Красюков, В. С. Шеремет;

- Інститутом "УкрНДІПцивільсільбуд":
Т. М. Штейнгель;

- Асоціацією фермерів України:
канд. арх. Г. М. Рогожин, І. П. Дуда:

- Держкоммістобудування України:
О. П. Серков, О. В. Ракова;

- Мінсільгосппродом України:
акад. УАІН В. П. Яковенко, І. І. Бровко, Є. В. Шуляк, О. В. Романенко;

- УкрНДІ пожежної безпеки МВС України:
В. В. Денисенко;

- Українським науковим гігієнічним центром МОЗ України:
к. м. н. М. П. Вашкулат;

- УкрНДІ ветеринарної медицини:
докт. вет. наук М. Ф. Ященко;

- Управлінням архітектури Київської області:
І. І. Шпилевський;

- Інститутом аграрної економіки УААН:
к. е. н. І. В. Коновалов

ЗАТВЕРДЖЕНІ
Наказом Держкоммістобудування України від 25.03.97 р. 42 та введені в дію з 1 жовтня 1997 року

- Объединением "УкрНИИагропроект" (базовая организация):
к. э. н. А. Ф. Омельченко - руководитель, С. И. Телюк - ответственный исполнитель, к. т. н. Ю. И. Кошиц, Е. Н. Красюков, В. С. Шеремет;

- Институтом "УкрНИИПграждансельстрой":
Т. М. Штейнгель;

- Ассоциацией фермеров Украины:
канд. арх. Г. Н. Рогожин, И. П. Дуда:

- Госкомградостроительства Украины:
А. П. Серков, О. В. Ракова;

- Минсельхозпродом Украины:
акад. УАИН В. П. Яковенко, И. И. Бровко, Е. В. Шуляк, А. В. Романенко;

- УкрНИИ пожарной безопасности МВД Украины:
В. В. Денисенко;

- Украинским научным гигиеническим центром МОЗ Украины:
к. м. н. Н. П. Вашкулат;

- УкрНИИ ветеринарной медицины:
докт. вет. наук Н. Ф. Ященко;

- Управлением архитектуры Киевской области:
И. И. Шпилевский:

- Институтом аграрной экономики УААН:
к. э. н. И. В. Коновалов

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Госкомградостроительства Украины от 25.03.97 42 и введены в действие с 1 октября 1997 года

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ
НОРМИ УКРАЇНИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
НОРМЫ УКРАИНЫ

Планування та забудова сільських поселень
Планировка и застройка сельских поселений

Планування і забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств
Планирование и застройка малых сельсько-хозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств

ДБН Б.2.4-4-97

Вводяться вперше
Вводятся впервые

 

Дані норми регламентують проектування та будівництво малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) садиб з урахуванням природно-кліматичних, економічних особливостей України та досягнень науково-технічного прогресу.

Норми обов'язкові для застосування підприємствами, організаціями та установами незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування, громадськими об'єднаннями і громадянами, які здійснюють проектування, будівництво, реконструкцію і благоустрій на відповідних територіях.

 

Данные нормы регламентируют проектирование и строительство малых сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) усадьб с учетом природно-климатических экономических особенностей Украины и достижений научно-технического прогресса.

Нормы обязательны для применения предприятиями, организациями и учреждениями независимо от форм собственности и ведомственного подчинения, общественными объединениями и гражданами, которые осуществляют проектирование, строительство, реконструкцию и благоустройство на соответствующих территориях.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Державні будівельні норми "Планування і забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств" поширюються на розробку генеральних планів малих і сільськогосподарських підприємств різних форм власності та селянських (фермерських) господарств, а також на розробку генеральних планів виробничих зон сільських поселень, на яких розміщуються малі сільськогосподарські підприємства та селянські (фермерські) господарства.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Государственные строительные нормы "Планирование и застройка малых сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств" распространяются на разработку генеральных планов малых сельскохозяйственных предприятий разных форм собственности, а также на разработку генеральных планов производственных зон сельских поселений, на которых размещаются малые сельскохозяйственные предприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства.

1.2 Норми обов'язковi для застосування при проектуваннi нових, а також реконструкцiї дiючих малих сiльськогосподарських пiдприємств та селянських (фермерських) господарств.

1.2 Нормы обязательны для применения в проектировании новых, а также действующих малых сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online