ДСТУ 4796:2007 Паливо авіаційне для газотурбіних двигунів Джет А-1. Технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПАЛИВО АВІАЦІЙНЕ ДЛЯ ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ ДЖЕТ А-1

Технічні умови

ДСТУ 4796:2007

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості «МАСМА» (УкрНДІНП «МАСМА»), ТК 38 «Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії»

РОЗРОБНИКИ: М. Євдощук; Т. Короленко; Б. Кочірко; О. Лукічев; С. Лютий (керівник розроб­ки); Н. Зубович

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 5 липня 2007 р. № 144 з 2007-10-01

3 Національний стандарт відповідає ASTM D 1655-2002 Standard Specification for Aviation Turbine Fuels (Паливо авіаційне для газотурбінних двигунів. Технічні умови) і DEF STAN 91-91/4-2002 Turbine Fuel, Aviation Kerosine Type, Jet A-1 (Паливо для газотурбінних двигунів, авіаційний гас Jet А-1) у частині показників якості технічних вимог

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Загальні технічні вимоги

4 Вимоги безпеки

5 Вимоги охорони довкілля

6 Маркування та пакування

7 Транспортування та зберігання

8 Методи контролювання

9 Правила приймання

10 Гарантії виробника

Додаток А Бібліографія

ДСТУ 4796:2007

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПАЛИВО АВІАЦІЙНЕ ДЛЯ ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ ДЖЕТ А-1

Технічні умови

ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ДЖЕТ А-1

Технические условия

AVIATION TURBINE FUEL JET A-1 Specification

Чинний від 2007-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на паливо Джет А-1 (Jet А-1), яке застосовують як паливо для ре­активних двигунів повітряних суден цивільної авіації (далі — паливо).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі документи:

ДСТУ ГОСТ 33-2003 (ИСО 3104-94) Нафтопродукти. Прозорі і непрозорі рідини. Визначення кінематичної в’язкості і розрахунок динамічної в’язкості ((ГОСТ 33-2000/ИСО 3104), IDТ)

ДСТУ ГОСТ 1567-2006 (ИСО 6246-95) Нафтопродукти. Бензини автомобільні та палива авіа­ційні. Метод визначення смол випарюванням струменем ((ГОСТ 1567-97/ИСО 6246-95), IDТ)

ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції

ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001) Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від нафти, нафтопродуктів, кислот, лугів, нетоксичного та вибухонебезпечного пилу. Технічні умови

ДСТУ 4454:2005 Нафта і нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування та зберігання

ДСТУ 4488:2005 Нафта і нафтопродукти. Методи відбирання проб ДСТУ 4500-5:2005 Вантажі небезпечні. Марковання

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна без­пека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасно­сти (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпечність. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпечність речо­вин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги до робочих місць)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Техни­ческие условия (ССБП. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри за­хисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вен­тиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности (ССБП. Кольори сигнальні і знаки безпеки)

ГОСТ 12.4.029-76 ССБТ. Фартуки специальные. Технические условия (ССБП. Фартухи спеці­альні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.111-82 ССБТ. Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Техни­ческие условия (ССБП. Костюми чоловічі для захисту від нафти і нафтопродуктів. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.112-82 ССБТ. Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Техничес­кие условия (ССБП. Костюми жіночі для захисту від нафти і нафтопродуктів. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.121-83 ССБТ. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия (ССБП. Протигази промислові фільтрувальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие техничес­кие требования (ССБП. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хране­ние (Нафта і нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування та зберігання)

ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава (Нафтопродукти. Методи визначення фракційного складу)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода пит­на. Гігієнічні вимоги і контроль якості)

ГОСТ 3900-85 Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности (Нафта і нафтопро­дукти. Методи визначення густини)

ГОСТ 4338-91 (ИСО 3014-81) Топливо для авиационных газотурбинных двигателей. Опреде­ление высоты некоптящего пламени (Паливо для авіаційних газотурбінних двигунів. Визначення висоти некіптявого полум’я)

ГОСТ 5066-91 (ИСО 3013-74) Топлива моторные. Методы определения температуры помут­нения, начала кристаллизации и кристаллизации (Палива моторні. Методи визначення темпера­тури помутніння, початку кристалізації і кристалізації)

ГОСТ 5985-79 Нефтепродукты. Метод определения кислотности и кислотного числа (Нафто­продукти. Метод визначення кислотності і кислотного числа)

ГОСТ 6321-92 (ИСО 2160-85) Топливо для двигателей. Метод испытания на медной пластинке (Паливо для двигунів. Метод випробування на мідній пластинці)

ГОСТ 6356-75 Нефтепродукты. Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле (Нафтопродукти. Метод визначення температури спалахнення в закритому тиглі)

ГОСТ 6994-74 Нефтепродукты светлые. Метод определения ароматических углеводородов (Нафтопродукти світлі. Метод визначення ароматичних вуглеводнів)

ГОСТ 9965-76 Нефть для нефтеперерабатывающих предприятий. Технические условия (На­фта для нафтопереробних підприємств. Технічні умови)

ГОСТ 11065-90 Топливо для реактивных двигателей. Расчетный метод определения низшей удельной теплоты сгорания (Паливо для реактивних двигунів. Розрахунковий метод визначення нижчої питомої теплоти згорання)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 17323-71 Топливо для двигателей. Метод определения меркаптановой и сероводород­ной серы потенциометрическим титрованием (Паливо для двигунів. Метод визначення меркапта- нової і сірководневої сірки потенціометричним титруванням)

ГОСТ 17749-72 Топливо для реактивних двигателей. Спектрофотометрический метод опре­деления содержания нафталиновых углеводородов (Паливо для реактивних двигунів. Спектрофо­тометричний метод визначення вмісту нафталінових вуглеводнів)

ГОСТ 19121-73 Нефтепродукты. Метод определения содержания серы сжиганием в лампе (Нафтопродукти. Метод визначення вмісту сірки спалюванням у лампі)

ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка (Вантажі небезпечні. Класифі­кація і маркування)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль про­дукції. Загальні положення)

ГОСТ 25950-83 Топливо для реактивных двигателей с антистатической присадкой. Метод оп­ределения удельной электрической проводимости (Паливо для реактивних двигунів з антистатич­ною присадкою. Метод визначення питомої електричної провідності)

ГОСТ 26976-86 Нефть и нефтепродукты. Методы измерения массы (Нафта і нафтопродукти. Методи вимірювання маси)

ГОСТ 27154-86 Топливо для реактивних двигателей. Метод испытания на взаимодействие с водой (Паливо для реактивних двигунів. Метод випробування на взаємодію з водою).

3 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

3.1 Паливо повинно відповідати вимогам цього стандарту і його треба виготовляти за техно­логічною документацією, затвердженою у встановленому порядку.

3.2 Сировиною для одержання палива є нафта згідно з ГОСТ 9965. Нафта повинна мати вис­новок санітарно-епідеміологічної експертизи центрального органу виконавчої влади у сфері з пи­тань охорони здоров’я та сертифікат (паспорт) якості.

3.3 Паливо повинно відповідати вимогам і нормам, зазначеним у таблиці 1.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online