ДСТУ Б В.2.3-1-95 (ГОСТ 26775-97) Габарити підмостові судноплавних прогонів мостів на внутрішніх водних шляхах. Норми і технічні вимоги

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТ

СПОРУДИ ТРАНСПОРТУ

 

ГАБАРИТИ ПІДМОСТОВІ
СУДНОПЛАВНИХ ПРОГОНІВ
МОСТІВ НА ВНУТРІШНІХ
ВОДНИХ ШЛЯХАХ

ГАБАРИТЫ ПОДМОСТОВЫЕ
СУДОХОДНЫХ ПРОЛЕТОВ
МОСТОВ НА ВНУТРЕННИХ
ВОДНЫХ ПУТЯХ

Норми і технічні вимоги

Нормы и технические требования

ДСТУ Б В.2.3-1-95
(ГОСТ 26775-97)

ГОСТ 26775-97

Відповідає офіційному тексту

Соответствует официальному тексту

Державний комітет будівництва,
архітектури і житлової політики України

Межгосударственная
научно-техническая комиссия по
стандартизации,
техническому
нормированию и сертификации
в строительстве

Передмова

Предисловие

1 РОЗРОБЛЕНИЙ ВАТ Типроречтранс" (м. Москва)

1 РАЗРАБОТАН ОАО "Гипроречтранс" (г. Москва)

ВНЕСЕНИЙ Мінбудом Росії

ВНЕСЕН Минстроем России

2 ПРИЙНЯТИЙ Міждержавною науково-технічною комісією з стандартизації', технічного нормування і сертифікації в будівництві (МНТКБ)23 квітня 1997 р.

2 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 23 апреля 1997 г.

За прийняття проголосували:

За принятие проголосовали:

Найменування держави

Найменування органу державного управління будівництвом

Республіка Вірменія

Міністерство містобудування

Республіка Білорусь

Мінбудархітектури

Грузія

Міністерство урбанізації і будівництва

Республіка Казахстан

Агентство будівництва і архітектурно-містобудівного контролю Міністерства економіки і торгівлі

Киргизька Республіка

Мінархбуд

Республіка Молдова

Міністерство територіального розвитку, будівництва і комунального господарства

Російська Федерація

Держбуд

Республіка Таджикистан

Держбуд

Україна

Держкоммістобудування

Наименование государства

Наименование органа государственного управления строительством

Республика Армения

Министерство градостроительства

Республика Беларусь

Минстройархитектуры

Грузия

Министерство урбанизации н строительства

Республика Казахстан

Агентство строительства и архитектурно-градостроительного контроля Министерства экономики и торговли

Кыргызская Республика

Минархстрой

Республика Молдова

Министерство территориального развития, строительства и коммунального хозяйства

Российская Федерация

Госстрой

Республика Узбекистан

Госкомархитектстрой

Украина

Госкомградостроительства

3ВВЕДЕНИЙ НАКАЗОМ Держкоммістобудування України № 224 від 16.11.95 р. на заміну ГОСТ 26775-85

3 ВЗАМЕН ГОСТ 26775-85

Зміст

Содержание

Вступ

Введение

1 Галузь використання

1 Область применения

2 Нормативні посилання

2 Нормативные ссылки

3 Визначення

3 Определения

4 Норми і технічні вимоги

4 Нормы и технические требования

5 Вимоги безпеки

5 Требования безопасности

Додаток А Терміни, їх визначення і скорочення

Приложение А Термины, их определения и сокращения

Додаток Б Визначення розрахункового судноплавного рівня води (PCP)

Приложение Б Определение расчетного судоходного уровня воды (РСУ)

ВСТУП

ВВЕДЕНИЕ

Цей стандарт розроблений з метою створення і подальшого використання в країнах СНД єдиного нормативного документа, що регламентує на внутрішніх водних шляхах (ВВШ) норми і технічні вимоги до габаритів судового ходу у підмостовому просторі судноплавних прогонів мостових переходів, які необхідні для пропуску суден, плотів та інших плавзасобів, виходячи із безпечних умов, за яких можлива експлуатація транспортного флоту, дотримання загальних вимог з екологічної безпеки водного басейну і забезпечення збереження прогонових будівель і опор самих мостів.

Настоящий стандарт разработан с целью создания и дальнейшего использования в странах СНГ единого нормативного документа, регламентирующего на внутренних водных путях (ВВП) нормы и технические требования к габаритам судового хода в подмостовом пространстве судоходных пролетов мостовых переходов, необходимые для пропуска судов, плотов и других плавсредств, исходя из безопасных условий, при которых возможна эксплуатация транспортного флота, соблюдение общих требований по экологической безопасности водного бассейна и обеспечение сохранности пролетных строений и опор самих мостов.

Стандарт враховує можливість заходу суден однієї суверенної держави СНД до внутрішніх водних шляхів іншої держави СНД, можливість інтеграції внутрішнього водного транспорту до загальноєвропейської воднотранспортної мережі і участь СНД в єдиному Європейському ринку з надання на ВВШ транспортних послуг, а також перспективу розвитку перевезень суднами змішаного "ріка-море" плавання та іншим перспективним флотом.

Стандарт учитывает возможность захода судов одного суверенного государства СНГ на внутренние водные пути другого государства СНГ, возможность интеграции внутреннего водного транспорта в общеевропейскую воднотранспортную сеть и участия СНГ в едином Европейском рынке по предоставлению на ВВП транспортных услуг, а также перспективу развития перевозок судами смешанного "река-море" плавания и другим перспективным флотом.

Норми і технічні вимоги, шо регламентуються стандартом, дозволяють оптимізувати проектні вирішення, які приймаються на всіх етапах створення і експлуатації об’єктів будівництва мостових переходів всіх видів і призначень.

Регламентируемые стандартом нормы и технические требования позволяют оптимизировать проектные решения, принимаемые на всех этапах создания и эксплуатации объектов строительства мостовых переходов всех видов и назначений.

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Споруди транспорту
Габарити підмостові судноплавних прогонів мостів на внутрішніх водних шляхах
Норми і технічні вимоги

 

Сооружения транспорта
Габариты подмостовые судоходных пролетов мостов на внутренних водных путях
Нормы и технические требования

ДСТУ Б В.2.3-1-95
(ГОСТ 26775-97)

Constructions of the transport
Cleorances of navigable bridge spans in the inland waterways
Norms and technical requirements

 

Чинний від 1997-07-01

Дата введения 1997-07-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Даний стандарт розповсюджується на постійні мости, такі, що наново проектуються та реконструюються (крім залізничних), на внутрішніх водних шляхах. Розповсюдження вимог даного стандарту на залізничні мости, які реконструюються, повинно розглядатись індивідуально для кожного конкретного випадку.

Настоящий стандарт распространяется на постоянные мосты, вновь проектируемые и реконструируемые (кроме железнодорожных) на внутренних водных путях. Распространение требований настоящего стандарта на реконструируемые железнодорожные мосты должно рассматриваться индивидуально для каждого конкретного случая.

Положення даного стандарту підлягають застосуванню підприємствами і об’єднаннями підприємств, які розташовані на території держав, у тому числі союзами, асоціаціями, концернами, акціонерними товариствами, міжгалузевими, регіональними та іншими об’єднаннями незалежно від форм власності та підпорядкованості, міністерствами (відомствами) та іншими органами управління.

Положения настоящего стандарта подлежат применению предприятиями и объединениями предприятий, расположенными на территории государств, в том числе союзами, ассоциациями, концернами, акционерными товариществами, межотраслевыми, региональными и другими объединениями независимо от форм собственности и подчиненности, министерствами (ведомствами) и другими органами управления.

Стандарт не розповсюджується на судноплавні прогони мостів через морські затоки та протоки, морські судноплавні канали, ділянки водних шляхів, по яких проходять державні кордони, а також через гирлові ділянки річок, в які заходять морські судна.

Стандарт не распространяется на судоходные пролеты мостов через морские заливы и проливы, морские судоходные каналы, участки водных путей, по которым проходят государственные границы, а также через устьевые участки рек, в которые заходят морские суда.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

У даному стандарті використані посилання на такі стандарти:

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 23457-86

Технические средства организации дорожного движения. Правила применения

ГОСТ 26600-85

Знаки и огни навигационные внутренних водных путей. Общие технические условия

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online