ДСТУ 7217:2011 Дріт порошковий для позапічного оброблення металургійних розплавів. Загальні технічні умови. Зі зміною № 1

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДРІТ ПОРОШКОВИЙ
ДЛЯ ПОЗАПІЧНОГО ОБРОБЛЕННЯ
МЕТАЛУРГІЙНИХ РОЗПЛАВІВ
Загальні технічні умови

ДСТУ 7217:2011

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2011

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Відкрите акціонерне товариство «Завод «Універсальне обладнання»»

РОЗРОБНИКИ: С. Арсеньєв; Д. Дюдкін, д-р техн. наук (науковий керівник); Ю. Шевченко, канд. техн. наук; Л. Сергеєв, канд. техн. наук; В. Жабкін, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 1 лютого 2011 р. № 35

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Класифікація, основні параметри та розміри

4 Загальні технічні вимоги

5 Вимоги щодо безпеки

6 Вимоги щодо охорони довкілля

7 Маркування

8 Пакування

9 Правила транспортування та зберігання

10 Методи контролювання

11 Правила приймання

12 Гарантії виробника

Додаток А Індекси компонентів, які застосовують під час готування порошку-наповнювача дроту

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДРІТ ПОРОШКОВИЙ
ДЛЯ ПОЗАПІЧНОГО ОБРОБЛЕННЯ
МЕТАЛУРГІЙНИХ РОЗПЛАВІВ
Загальні технічні умови

ПРОВОЛОКА ПОРОШКОВАЯ
ДЛЯ ВНЕПЕЧНОЙ ОБРАБОТКИ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ РАСПЛАВОВ
Общие технические условия

CORED WIRE FOR IN-LADLE TREATMENT
OF METALLURGICAL MELTS
General specifications

Чинний від 2012-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на дріт порошковий (далі — дріт) для позапічного обробляння металургійних розплавів, який застосовують для поліпшення якості та властивостей металів та їх сплавів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3058-95 (ГОСТ 7566-94) Металопродукція. Приймання, маркування, пакування, транспортування та зберігання

ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги

ДСТУ Прокат із вуглецевої якісної конструкційної сталі сортовий, калібрований зі спеціальним обробленням поверхні. Загальні технічні умови

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Лінійки металеві вимірювальні. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 6507:2009 Мікрометри. Технічні умови

ДСТУ ISO 8258-2001 Статистичний контроль. Контрольні карти Шухарта

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.016-79 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методам измерения концентрации вредных веществ (ССБП. Повітря робочої зони. Вимоги до методів вимірювання концентрації шкідливих речовин)

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги і номенклатура видів захисту)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи навантажувально-розвантажувальні. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.034-85 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка (ССБП. Засоби індивідуального захисту органів дихання. Класифікація та маркування)

ГОСТ 17.0.0.01-76 Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природних ресурсов. Основные положения (Система стандартів у сфері охорони природи та поліпшення використовування природних ресурсів. Основні положення)

ГОСТ 17.1.3.13-66 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения (Охорона природи. Гідросфера. Загальні вимоги до охорони поверхневих вод від забруднення)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлювання допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови)

ГОСТ 3560-73 Лента стальная упаковочная. Технические условия (Стрічка сталева пакувальна. Технічні умови)

ГОСТ 9045-93 Прокат тонколистовой холоднокатаный из низкоуглеродистой качественной стали для холодной штамповки. Технические условия (Прокат тонколистовий холоднокатаний із низьковуглецевої якісної сталі для холодного штампування. Технічні умови)

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнение для различных климатических районов. Категория, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорія, умови експлуатування, зберігання та транспортування щодо впливу кліматичних чинників зовнішнього середовища)

ГОСТ 19851-74 Лента резаная из холоднокатаного проката. Технические требования (Стрічка різана із холоднокатаного прокату. Технічні вимоги)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль качества продукции. Основные положения (Вхідний контроль якості продукції. Основні положення).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online